Új Dunántúli Napló, 1996. február (7. évfolyam, 31-58. szám)

1996-02-01 / 31. szám

IFOR-szálláscsinálók Csökken Az aranygyűrűs Pécsett az alapkamat óvónő (5. oldal) (6. oldal) (7. oldal) Családias légkörben folyik az összevont tanítás FOTÓ: MÜLLER ANDREA Az iskolát megtartó erők Hogy Baranyahidvég, ez a kis, 225 lelket számláló falu Ké­mes és Vajszló között miről nevezetes a környékbeliek számára? Az önkormányzat iskolabarát politikájáról és a több, mint 100 éves iskolájá­ról. Kisiskola ez: négy osztály, ahol összevont tanítás folyik. A református templom szom­szédságában lévő iskola és a polgármester-tanitónő házas­pár lakása egy épületben van. A 25 éve itt tanítóskodó Ku- dari Lászlóné újságolja: egy 3évszázada biztosan áll az is­kola, mivel már 1889-ből ta­láltak erre utalást korabeli do­kumentumokban. Régen az egyház tulajdonában lévő in­tézményben a pap tanított. Ma nem csak helyből, de Kisszentmártonból is jár né­hány gyermek ide tanulni. Fe­gyelmezéssel itt alig kell fog­lalkozni, szól a tanítónő. A négy összevont osztály na­gyobb tanulói és a kisebbek közt testvéri a kapcsolat. S nemcsak egymástól mernek kérdezni, de bátran fordulnak problémáikkal Kudari László- néhoz is, aki hangsúlyozza: a családias légkör fontos isko­lamegtartó tényező volt. (Folytatás az 5. oldalon) Vállalkozásbarát bankpolitika Már eddig is sokba került Komlónak az idei tél Ülést tart ma Pécs közgyűlése Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése ma 9 órai kez­dettel tartja soron következő ülését a városháza nagyter­mében. Az ülés előzetes na­pirendjén szerepel többek között az önkormányzat 1996. évi költségvetésének koncepciója, megállapodás az értelmi fogyatékos gyer­mekek ellátására, a Cigány Szociális, Kulturális Alapít­vány közgyűlési jóváha­gyása, a Pécsi Kisvállalko­zás-fejlesztési Központ, va­lamint a Pécs-Baranyai Ke­reskedelmi és Iparkamara közötti megállapodás, to­vábbá a József Attila Műve­lődési Ház épületének hasz­nosítása. A közgyűlés ülése nyilvános, azon bármely ál­lampolgárjelen lehet. Horn Gyula Olaszországba utazik Horn Gyula miniszterel­nök február 14-15-én tesz látogatást Olaszországban. Az előzetes tervek szerint fogadja őt Oscar Luigi Scalfaro államfő, és talál­kozik olasz kollégájával, Lamberto Dini kormány­fővel is. Szentiványi Gá­bor külügyi szóvivő tájé­koztatása szerint a két mi­niszterelnök megbeszélé­sének tárgya elsősorban az Európai Unió lesz. Horn Gyulát fogadja II. János Pál pápa is, a találkozóról azonban további részlete­ket még nem közölt a kül­ügyi szóvivő. / Átalakul a vérellátó szervezet A magyar vérellátó hálózat megkezdődött reformjának első lépéseként hamarosan kettéválik az Országos He­matológiai és a Vérellátó In­tézet. Az országos központ átszervezését a minisztérium modellértékűnek szánja. A napokban írták alá az EBRD és a magyar Kereskedelmi és Hitelbank Rt. képviselői a hazai mezőgazdasági szerkezet-át­alakítási programhoz kapcso­lódó, újabb negyvenmillió dol­lárról szóló hitelmegállapodást. A magyar pénzintézet vezér­igazgató-helyettese lapunknak azt is elmondta: az Európai Be­ruházási Banktól 60 millió ECU-s hosszú lejáratú hitelhez jutottak; a pénz fölhasználásá­nál nagy hangsúlyt kap a rentá­bilis közüzemi, a városi infrast­rukturális- és közlekedési el­képzelések finanszírozása. Kovács Pál a kormány szi­gorú pénzügyi politikájával összefüggésben az inflációs ráta csökkenésének lehetősé­gére hívta föl a figyelmet. Szólt arról is, hogy, hogy a rövid lejá­ratú hitelek piacán a vállalko­zásoknak kedvező komoly kí­nálati pozíció kezd kialakulni. (Folytatás az 5. oldalon) Komlón a köztisztasági üzem munkásai talán tegnap délben sóhajtottak föl először hosszú napok, sőt hetek óta. Az ólomszürke felhőket a déli órákban napfény kergette szét. Csak a járdákon, mellék­utcákban kásásodó hó jelezte, hogy 14 lapátos ember izzadt­sága, 3 sószóró IFA, 2 rakodó­gép és a huszonnégyórás ál­landó ügyelet is kevés az üd­vösséghez a 30 ezres városban. Igaz, a városgondnokság is verbuvált embereket a hó elta­karítására, de a harmincból csak tizenvalahányan vették föl a munkát. A mostani - ezen a télen a második - turnussal január ele­jén kötöttek szerződést. Vala­mennyien olyanok, akik a há­rom hónapot ledolgozva a jö­vedelempótló támogatásra való jogosultságot is megszerezhetik ismét. Többségük a város kü­lönböző pontjain dolgozik, a piacnak és környékének három állandó hómunkása van. Hogy harminc-negyven em­ber és a gépek mire képesek? A főutakra nincs nagyobb panasz, a buszközlekedést is inkább Nyílt pályán - menet közben - siklott ki egy 17 vagonból álló kőszállító tehervonat egyik ko­csija tegnap hajnali 2 óra 19 perckor a szakály-hőgyészi ál­lomás közelében. A szerelvény a nagyharsányi kőbányából in­dult a Dunaferr vasművébe. A nyolcadik kocsi csúszott le a sínekről, csaknem 500 méteren át feltépte az ágyazatot, tönkre­tette a síneket. Szerencse, hogy a többi va­gon nem sodródott le a vasúti pályáról. A legnagyobb szeren­cse pedig az, hogy nem történt ütközés, emberek nem sérültek meg a közlekedési balesetben. A vágányzár 8 óra 14 percig tartott, ez alatt került sor a mű­csak kisebb késések jellemez­ték. Annál többen szidják a vá­rosközpontban is sok helyütt hóbuckás járdákat, a takarítat- lan kisebb utcákat. A Városgazdálkodási Rt. Köztisztasági Üzeme is csak addig nyújtózkodhat, ameddig a takarója ér. November 6-án esett le az első hó, aióta 3 mil­lió forint értékben szórtak az utakra sózott homokot a cég au­tói. Hóügyeletre és hóeltakarí­tásra az említett időponttól kezdődően idáig 3 millió 780 ezer forintot, üzemanyagra 1,56 milliót, gépjavításra 560 ezret - összesen közel 9 milliót költöt­tek. Komlón az idei tél - a ke­vés, helyettünk didergő ember munkája, helytállása mellett - már eddig is a tavalyi összeg kétszeresébe került. Hogy a hivatal és a lakosság felelősségének megosztásával, a rendeletek betartásával is gondok vannak, azt a város környezetvédelmi albizottságá­nak tegnapi, sebtében megtar­tott ülése is bizonyította, amely éppen a köztisztaság és az eb­tartás kérdéseit vitatta meg. B. R. szaki mentésre, a pályatest ide­iglenes megerősítésére. A vég­leges helyreállítás tegnap estére fejeződött be. Estig a sérült szakaszon csak lassítva halad­tak át a szerelvények. A baleset következtében a Pécsről Sárbo- gárdra, Budapestre és Dombó­várra tartó vonatok csaknem egy órát késtek. A baranyai megyeszékhelyre érkező jára­tok késése 10-15 perc volt. Ki­vétel a postavonat, amely öt és fél órával később gördült be a pécsi állomásra. Emiatt a szer­dai országos lapokat az előfize­tők többsége csütörtökön kapja kézhez. A vagonkisodródást tengely- csap-törés okozta. Cs. J. Egy tehervonat karambolja Paksi válasz a zöldeknek Több nyilatkozat is megkérdője­lezte a napokban a paksi atom­erőmű biztonságát a Németor­szágból Paksra irányuló fűtő­elem-szállítmány indításával kapcsolatban. Ezek egy része a Greenpeace nemzetközi környe­zetvédő szervezettől ered. A Paksi Atomerőmű Rt. ve­zetői közleményt adtak ki, hogy nem tekintik a Greenpeace-t a kérdéskör megítélésében felké­szült szervezetnek, de nem bo­csátkoznak vitába, mert nincs miért magyarázkodniuk. A né­met fűtőanyaggal kapcsolatos ügyekről már többször beszá­molt a sajtó, elsősorban az erőmű által közreadott infor­mációk alapján. A szigorú né­met hatóságok is meg vannak győződve a paksi atomerőmű biztonságosságáról, egyébként nem engedélyezték volna a fű­tőanyag kiszállítását Magyaror­szágra. Az erőművet az elmúlt né­hány évben nyolc alkalommal ellenőrizték a nemzetközi nuk­leáris szervezetek. Az ellenőr­zések elsősorban a biztonsági kultúrára, a biztonsági előírá­sok betartására, a személyzet felkészültségének ellenőrzésére irányultak. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség tava­lyi vizsgálatának zárójegyző­könyvében ez áll: „Az elmúlt 3 évben telephelyi és azon kívüli hatással járó esemény nem tör­tént. Az erőmű vezetésének a nukleáris biztonság iránti nagy elkötelezettségét a biztonsági jelentőségű események számá­nak csökkenése és a javuló erőművi biztonsági mutatók ré­vén elért kiváló eredtpények bizonyítják. M. B. E. Alpesi sí - A Baranya megyei diákolimpia tegnapi síversenye után ma reggel a szánkózók veszik igénybe a misinai pályát. Felvételünkön a lányok mezőnyében Keller Petra, az 1-es Gyakorló Általános Iskola tanulója . fotó: tóth László Bábosok világtalálkozója A bábművészek legrangosabb eseményének megrendezésére készül a hazai szakma, és ven­déglátóként a magyar főváros. A Nemzetközi Bábművész Szövetség június 23. és 30. kö­zött Budapesten tartja 17. kong­resszusát, amelyhez a műfaj reprezentánsainak világtalálko­zója is kapcsolódik - jelentették be a szervezők az eseményt be­harangozó szerdai sajtótájékoz­tatón. A színházi szakma „leg­idősebb” - az 1920-as évek vé­gén létrejött - nemzetközi szer­veződése már behálózza mind az öt kontinenst, a 90 tagor-"* szágban csaknem 8 ezer taggal munkálkodik. A század és egy­ben az évezred utolsó nemzet­közi bábos világeseménye a Kommunikáció egy jobb világ­ért jelmondat köré szerveződik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom