Új Dunántúli Napló, 1996. január (7. évfolyam, 1-30. szám)

1996-01-02 / 1. szám

• • Ünnepi Egy 18 éves Frekvenciára áhítozik APEH-csomag optimista elnök a pécsi önkormányzat (3. oldal) JL (4. oldal) A V (5. oldal) Boldog új esztendőt Baranya! Mintha a tavalyinál csende­sebb lett volna ez a szilveszter. Mintha sokkal többen töltötték volna az otthonukban az óév utolsó óráit, mint az elmúlt év­ben. Ezt sem megerősíteni, sem cáfolni nincs lehetősé­günk, hiszen közvélemény-ku­tatást nem végeztettünk ezen a napon. Az mindenesetre igaz - ezt a rendőrségi jelentések is igazolják -, hogy csendben telt el december 31-e Baranyában, nem robbant fel senki, újabb farkas sem szabadult ki az ál­latkertből, a tavalyi bortól bi­zonytalan járású szőlősgazdák is csendben lecsúsztak a he­gyekből. Mert cudar volt az idő, hol eső esett, hol havazott, az utak jégpályává változtak, a kórhá­zak, klinikák ambulanciái meg­teltek „elesett” emberekkel. A tiltás ellenére volt sok petárda, meg tűzijáték, a csillagszórók is kirepültek az ablakokon, durrogtak a pezsgősüvegek, a malacsült sem okozott megle­petést. Az éttermek megteltek, bár néhány tulajdonos panasz­kodott, a vendégek az előre be­fizetett részvételi díjon kívül nemigen akartak rendelni. Szóval békességes szilvesz­terünk volt, az egyik pécsi rendőr meg is jegyezte: bár­csak az egész év ilyen egyete­mes boldogságban telne el. (Folytatás az 5. oldalon) Göncz Árpád újévi köszöntője Fagyoskodó fehérváriak Több ezer távfűtéses lakásban szünetel a fűtés és a melegvíz szolgáltatás hétfő hajnal óta Székesfehérvárott, a gerincveze­tékben bekövetkezett meghibá­sodás miatt. Tegnap a szakem­bereknek kora délutánra sikerült meghatározniuk a hiba helyét, s a város egy részén az esti órák­ban megindulhatott a fűtés. Má­sutt - az ígéretek szerint - lap­zártánk után, az éjszakai órák­ban kezdtek hozzá a javításhoz. Egyik országos napilapban je­lent meg az elmúlt héten a hír arról, hogy Nagy-Britanniában elszaporodtak a fertőző agyhár- tyagyulladásos esetek, sőt, 6 órán belül halált okoztak. Dr. Fekete Zsuzsanna me­gyei tisztiorvost kérdeztük meg arról, hihetőnek tartja-e a fenti információt, és ha igen, átter­jedhet-e a kontinensre járvány formájában a betegség. Elmon­Vasárnap éjfél után, 1996 első perceiben közvetítette a Ma­gyar Televízió a köztársasági elnök újévi köszöntőjét. Mint Göncz Árpád kiemelte, ez az év honfoglalásunk ezer­századik évfordulója lesz, s ha szerényen is és hívság nélkül, de van mit ünnepelnünk, van mire büszkének lennünk. „E történelmi évforduló jó alka­dása szerint mindenképpen gyanús a dolog, hiszen eddig, a szokástól eltérően, nem érke­zett semmiféle jelentés a brit hatóságoktól. Az agyhártyagyulladásoknak egyébként két nagy csoportja ismeretes: a gennyes és a nem gennyes, melyeket különböző életkorokban különböző kóro­kozók idézhetnek elő. (Folytatás a 3. oldalon) lom, hogy számba vegyük: mi az ami magyarrá tesz, ami nél­kül nem lennénk önmagunk, s mi az, ami terhes hagyomány, amit talán sajnálunk elvetni, mégis okosabb hátrahagy­nunk ” - mondta Göncz Árpád. A köztársasági elnök szólt az ország gazdasági helyzetéről is. Elmondta: a termelés az utóbbi öt évben majd’ negyven száza­lékkal esett vissza, mezőgazda­ságunk szétzilálódott, iparunk gyökeres szerkezetváltásra szo­rul. „Hosszú évek késlekedése után - Istennek hála, még ép­pen, hogy időben - sikerült megfékeznünk e gazdaságilag máris egy vesztes háborúval feléró'folyamatot’’ - mondta a tavaly márciusi intézkedések hatására utalva, majd hozzá­tette: azt, hogy megúsztuk a legrosszabbat, ma százezrek nyögik. „Nézzünk egy pilla­natra némán önmagunkba: tengernyi gondunk közt él-e még bennünk a szeretet? Mert a szeretet eró'. Isten adománya. Az Ujesztendó're kérjünk hát szeretetet Teile. Mindannyian mindannyiunkért. ” - zárta be­szédét köztársaságunk elnöke. Szenzációs beugrás a PNSZ-ben A La Mancha lovagja című darab péntek esti előadását - a megbetegedett Andorai Pétert kiváltva - Moravetz Levente és Balikó Tamás mentette meg. Moravetz délután fél kettőkor kezdte tanulni Andorai negyven oldalas szerepét, az előadás hét órakor kezdődött. Balikó Tamás igazgató a darabban más szerepet játszó Mora­vetz szerepére ugrott be. A tiszai árhullám eddigi ára Csaknem 82 millió forintba kerültek a tiszai árhullám miatt szükségessé vált vé­delmi munkák, melyekben 15 ezer fő vett részt. A munkálatok során példás együttműködés alakult ki a hivatalos szervek és a lakos­ság között. A helyreállítás további költségeinek felmé­rése jelenleg is folyik. Telefonon sérülnek a személyiségi jogok Miért és mikortól kell alkalmazkodnunk az európai előírásokhoz? A Deutsche Telekom, Németország legnagyobb telekommunikációs cége eddig, ugyanúgy mint a MATÁV, a szolgáltatási szerződésre hivat­kozva - külön kérésre - megnevezte azon sze­mélyek nevét és telefonszámát, akik egy megha­tározott időn belül hívták a kérelmezőt. Ez így természetes, hiszen minden előfizetőnek joga van tudni ki hívta, arra viszont már nem vállal­kozhatott a cég, hogy arról is tájékoztatást ad­jon, a hívó miről akart beszélni a hívottal. Nem­régiben ezt a szolgáltatást szűkíteni kellett, mert a német alkotmánybíróság a személyiségi jo­gokra hivatkozva kifogásolta a társaság ilyen jellegű tevékenységét. A magyar alkotmány igencsak hasonlatos a némethez, és az is közismert - legalább is jog­alkotói berkekben minden erőnkkel azon va­gyunk, hogy egy meghatározott időn belül meg­feleljünk az európai közösség követelményei­nek, vagyis állandóan foglalkozni kell a jog­harmonizációval. Már csak az a kérdés, milyen ütemezéssel készítik az illeszkedési folyamatot, és hogyan tud alkalmazkodni a jogszabályalko­tás az EU-előírásokhoz? (Folytatás a 3. oldalon) Nem fenyegeti hazánkat a brit agyhártyagyulladás Szigorúbb az szja-tábla Számos új eleme van az 1996-os személyi jövedelemadó-tör­vénynek. Az Országgyűlés a múlt év végén nem csak módosí­totta a törvényt, hanem egy telje­sen újat alkotott meg. A legnagyobb változás a tör­vényben az adótáblát érinti. Az új szabályok különbséget tesz­nek azok között, akik bérből és fizetésből élnek, illetve azok kö­zött, akiknek jövedelmei más forrásokból táplálkoznak. Ezt az adójóváírás rendszerén keresztül valósítja meg a jogszabály. Az adó mértéke, ha a jövedelem összege: 0-150 000 forint 20 százalék, 150 001-220 000 fo­rint 30 000 forint és a 150 000 forinton felüli rész 25 százaléka, 220 001-380 000 között 47 500 forint és a 220 000 forinton felüli ész 35%-a, 380 001-550 000 torint között 103 500 forint és a 380 000 forinton felüli rész 40 százaléka, 550 001-900 000 fo­rint között 171 500 Ft és az 550 000 forinton felüli rész 44%-a, 900 000 Ft-tól 325 500 forint és a 900 000 forinton felüli rész 48 százaléka. A csak bérben részesülő adó­zóknak az adóelőleg-számítás­hoz a mellékelt tábla mutatja az adó végleges mértékét. Ez már az adójóváírást is tartalmazza. Fontos változás az eddigiek­hez képest, hogy ha a kifizető önálló tevékenység után fizet, akkor az adóelőleg mértéke a jö­vedelem 40 százaléka. Az új szja-törvény megerősíti azt, hogy az önálló tevékenységet folytató magánszemélyeknek történő kifizetéseknél akkor is le kell vonni az adóelőleget, ha magánszemély számla ellenében veszi fel az összeget. Telecomp szilveszteri futás December 31-én délelőtt ren­dezték meg Pécsett, a Kertvá­rosban a már hagyományossá vált Telecomp szilveszteri fu­tást. Ezen most Összesen 121- en indultak. A táv 3,5 kilomé­ter volt. Nem éppen ideális futóidő­ben a leggyorsabban a pécsi Gadis Imre futotta le a távot, míg a nőknél a komlói Pintér Betti ért legelőször a Nevelési Központnál lévő célba. (A rajt is ott volt.) A versenyt követően tartot­ták a Melitta SE Gyújtsd a ki­lométert akciójának ered­ményhirdetését is. Képünk a rajt pillananát rögzíti. (Tudósításunk a versenyről a 16. oldalon olvasható.) 4 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom