Új Dunántúli Napló, 1995. november (6. évfolyam, 298-327. szám)

1995-11-01 / 298. szám

Követelve, de emberséggel nevelni (3. oldal) Szerencsétlen szerencsések (7. oldal) Dtinántúli Napló VI. évfolyam, 298. szám 1995. november 1., szerda Ára: 28,00 Ft KÖZÉLETI NAPILAP A takarékosság ün­nepe. (írásunk a 4. olda­lon.) FOTÓ: TÓTH A közszolgálati rádiózásról A dél-dunántúli közszolgá­lati rádiózásról rendez fó­rumot a Magyar Rádió El­nöksége és Pécsi Körzeti Nemzetiségi Szerkesztősége valamint a Baranya Megyei Önkormányzat november 2- án, csütörtökön 10 órakor Pécsett, a megyei közgyűlés Papnövelde utcai díszter­mében. A „Média, idea” címmel rendezett fórumon a sajtó, a rádió és televízió­stúdiók képviselői mellett a dél-dunántúli megyék és vá­rosok vezetői, egyetemi ku­tatók, valamint a média ügyével foglalkozó politi­kusok vesznek részt. Olajszőkítők a vádlottak padján Előreláthatólag egy hónapig tartó büntetőper kezdődött kedden a Szegedi Városi Bí­róságon: Kovács László és 52 társa ellen az ügyészség olajhamisítással elkövetett adócsalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat. A vádlottak ki­hallgatása legalább két hetet vesz igénybe, s több mint 270 tanút is meghallgat a bí­róság. A gyanúsítottak a vádirat szerint 1992-ben és 1993-ban a háztartási tüze­lőolaj és a gázolaj ára kö­zötti lényeges különbséget használták ki. A vádirat sze­rint a vádlottak összesen 2 milliárd 770 millió 602 ezer forinttal károsították meg az állami költségvetést. Leszerelés A Magyar Honvédség Pa­rancsnokságának előzetes tervei szerint sorkatonai szolgálatuk befejeztével mintegy 5800-an szereltek le kedden. 450-en tartalékos pa­rancsnoki hallgatóként kilenc hónapos szolgálatot teljesítet­tek. Az újoncokat november 15-én, és 16-án hívják be. Tudjuk, elégedetlenek sok százezren Horn Gyula miniszterelnök sajtótájékoztatója Háromnegyed óra alatt 36 kér­dést kapott Horn Gyula a hazai és a nemzetközi sajtó képvise­lőitől tegnap a Magyar Újság­írók Országos Szövetségében tartott sajtótájékoztatón. A MÚOSZ kezdeményezésére a miniszterelnök a jövőben rend­szeresen találkozik az elektro­nikus és írott sajtó munkatársa­ival, s a tájékoztatót - ahogy tegnap este már láthatták - vá­gás nélkül főműsoridőben köz­vetíti a televízió. Több kérdés foglalkozott a lakosságot, a gazdasági élet szereplőit jelenleg leginkább foglalkoztató témakörrel, a sta­bilizációs csomag társadalmi elfogadottságáról. Volt, aki azt fejtegette, hogy társadalmi nyomás alatt kell intézkedése­ket hozni, más azt hangsú­lyozta, hogy a közvélemény el­utasítja a stabilizációs progra­mot, megint más pedig robba­násveszélyesnek minősítette a helyzetet. Horn Gyula el­mondta, a különböző érdekcso­portok nyomását érzékelik. visszautasította azonban a rob­banásveszélyes minősítést.- Tudjuk, hogy elégedetle­nek sok százezren, de ha nem visszük következetesen végig amit elkezdtünk, remény sincs arra, hogy az emberek helyze­tén javítani tudjunk - mondta. - Egy veszélytől tartok, ha nem tudunk végigmenni azon az úton amin elindultunk. Saját tapasztalataira hivat­kozva fejtette ki, hogy bár sok a panasz, véleménye szerint a (Folytatás a 7. oldalon) Kérés helyett most már követelni fognak a tűzoltók A Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete csatlakozik a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége által kilátásba helyezett országos tiltakozó demonstrációhoz. Erről a testület országos vezetősége keddi ülésén határozott. A tűzoltószakszervezet sajtó- tájékoztatóján Gálos Imre el­nök-ügyvivő elmondta, azért döntöttek így, mert nehezmé­nyezik, hogy a Parlamenthez el­juttatott petíciójukra két hónap után sem kaptak érdemi választ. A tűzoltók elfogadhatatlan­nak tartják, hogy az általuk kért 25 százalék helyett jövőre csak 15 százalékos béremelésben ré­szesüljenek. Az előre jelzett 9,2 százalékos reálkereset-csökke­nés mellett ez ugyanis óhatatla­nul tovább növelné hátrányos helyzetüket. Kifogásolják, hogy a tűzvédelmi törvény ter­vezetét - amelyet egyébként je­lenlegi formájában elutasítanak - az érdekképviseletekkel való egyeztetés nélkül nyújtották be a Parlamentnek. Nem ismerik a szolgálati törvénynek azt a ter­vezetét sem, amely már a kor­mány elé került, így nem tud­ják, hogy a belügyi tárca figye­lembe vette-e javaslataikat. Az országos vezetőség a jö­vőben nagyobb nyomatékkai kíván fellépni tagsága érdeké­ben. így kérés helyeit, most már követelni fognak. Szénási János hirdetett igét A reformáció ünnepe Pécsett Fogadalmat tettek a gimnazisták és tanáraik Öt protestáns gyülekezet hí­vei találkoztak tegnap este Pécsett az új kertvárosi re­formátus templomban, hogy közös imával töltsék a Re­formáció napjának ünnepét. A házigazda reformátusokon kívül az evangélikusok, bapt tisták, metodisták és a pün­kösdi gyülekezet tagjai. * Szénási János, a templom lelkésze igehirdetését Jézus megdicsőülésének pillanatára emlékezve bontotta ki, hiszen ami ott, a hegyen történt, az a reformációhoz kapcsolható. A törvény és a hit elhalvá­nyul, az események közép­pontjába Jézus kerül. (Folytatás az 5. oldalon) Egyhangú döntés munkahelyteremtésről Baranya az elsők között a közhasznú foglalkoztatásban Osztrák-Magyar Európaiskola Több mint 15 millió forint ér­tékű támogatásról döntött teg­napi ülésén a Baranya Megyei Munkaügyi Tanács, amelyet munkahelyteremtésre fordít­hatnak a szigorú feltételeknek megfelelő pályázók. Bár az or­szágos tendenciához hasonlóan megyénkben is mérséklődött ennek a foglalkoztatáspolitikai eszköznek a jelentősége, a tér­ségben még mindig kifejtheti jótékony hatását a munkahely- teremtés támogatása. A tegnapi döntés értelmében hét cég kapott 12,6 millió forin­tot, amelynek ellentételezése­ként 42 ember tartós foglalkoz­tatását vállalták. Ugyanakkor, mint önfoglalkoztató, hét ma­gánszemély is részesül a támo­gatásból, aminek fejében ön­maguk gondoskodnak megélhe­tésüket biztosító munkáról. A háromoldalú érdekegyez­tető tanács előtt elhangzott tá­jékoztató szerint Baranya az el­sők között jár a hazai megyék között, amelyek jól alkalmaz­zák a jövedelempótló támoga­tásban részesülő munkanélküli­eknek közhasznú foglalkoztatá­sát elősegítő támogatását. A 301 baranyai önkormányzat közül már 234 felvette a (Folytatás a 10. oldalon) Ebben az iskolában nem csak a hét évszázad óta összekapcso­lódó osztrák és magyar kultúra talál majd közös otthonra. Mi­közben a gyerekek elsajátítják egymás nyelvét, talán észre sem veszik: megtanulnak euró­painak lenni. E gondolatok je­gyében nyitotta meg a Keresz­tény Iskolatestvérek tanító szerzetesrend Osztrák-Magyar Európaiskoláját Göncz Árpád köztársasági elnök Budapesten. Hunguest: üdülj, magyar! Hetven szálloda, üdülő és pan­zió várja az állampolgárokat hazánk legszebb részein ezek­ben a hónapokban is - igazán elérhető áron. Köszönhetően a Magyar Nemzeti Üdülési Ala­pítványnak, amely az állami költségvetésből évente mint­egy 800 millió forinttal támo­gatja az üdülést. A Hunguest Travel - mint a tegnapi pécsi sajtótájékoztatón kiderült - 22 irodájában, így a baranyai me­gyeszékhelyen, a Ferencesek utcájában értékesíti az ország legkedveltebb üdülőkörzetei­ben, városaiban lévő szálláshe­lyeket. Az idén kétszázezren veszik igénybe ezeket a ked­vezményes utakat, részben nyugdíjasok és gyermekek. A Hunguest országos és he­lyi vezetői arra hívták fel a fi­gyelmet, hogy nem csupán nyáron, hanem ősszel, télen és tavasszal is érdemes igényelni szolgáltatásaikat, hazánk fel­fedezésére indulni, hiszen no­vember 1-től, a.jövő év már­cius végéig a szállodák majd fele különféle akciókkal várja a vendégeket Soprontól, Haj­dúszoboszlóig, Mátraházától, Zalakarosig. A Hunguest Tra­vel azonban nem csupán az alapítvány által támogatott bel­földi utakat értékesíti, ugyanis az elmúlt időszakban folyama­tosan bővült tevékenysége. Ennek része egyebek közt, hogy szállást foglal külföldön, egyéni és társasutazásokat in­dít például Angliába, Izraelbe, Olaszországba, Ausztriába, re­pülőgépjegyet árusít, rendez­vényeket szervez. R. N. A pécsi Kikelet Szállóba is érkeznek vendégek az alapítvány jegyeivel - igaz, már koránt­sem olyan nagy számban, mint a SZOT-korszakban fotó: Tóth László Az 1949-ben kisajátított in­gatlant a szerzetesrend tavaly kapta vissza az államtól. Az épületet az osztrák állam anyagi támogatásával újítottuk fel - számolt be az iskolaalapí­tás történetéről Alfred Brychta igazgató. A keresztény szelle­miségű iskolát elsősorban ma­gyar gyerekek oktatására hoz­ták létre, de más nemzetiségűek is tanulhatnak itt, a tandíj ha­vonta 15 ezer forint. Ülést tart holnap Pécs Közgyűlése Pécs Önkormányzatának Köz­gyűlése november 2-án 9 órai kezdettel tartja soron következő ülését a városháza nagytermé­ben. Az előzetes napirendi ja­vaslatok között szerepel az ön- kormányzati tulajdonú bérlaká­sok értékesítési feltételeiről szóló rendelet módosítása, a ki­sebbségi bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, a Pécs-Somogy és Pécs-Vasas Településrészi Önkormányzat vezetőjének és tagjainak meg­választása, az 1995. évi költ­ségvetés módosítása, a Pécsi Vízmű Rt. által biztosított szo­ciális alap felhasználása, a Pé­csi Fürdő Vállalat tervei, a Ke­reskedők Háza és az OTP szék­ház előtti terület rendezése, a közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározása. i * Egy művelődési ház végnapjai (8. oldal)

Next

/
Oldalképek
Tartalom