Új Dunántúli Napló, 1995. október (6. évfolyam, 268-297. szám)

1995-10-24 / 290. szám

1995. október 24., kedd Az Olvasó Véleménye Dünántúli Napló 9 Különleges tabló Hatvan éves érettségi találkozót tartottak az 1935-ben érettségi­zett pécsi piuszista diákok. Saj­nos már csak 14-en lehettünk jelen. A találkozóról tablót ké­szítettek, melyen többek között az azóta elhunyt Csorba Győző, Kossuth díjas költő is látható, volt tanáraink és az 1935. évi érettségi tabló kicsinyített má­solata mellett. Dr. Berényi István Textil és tűzzománc szakkörök A Hajnóczy Kollégiumban (Pécs, Türr I. u. 2.) működő tex­til és tűzzománc szakkörök is­mét megkezdték tevékenysé­güket. Mindkét műhelyt mű­vésztanár vezeti (Pintér Mária és H. Barakonyi Klára). A tűz- zománcosok foglalkozása szerda, a textileseké csütörtök. Bővebb felvilágosítást a 255- 770, vagy a 255-483-as tele­fonszámon lehet kapni. Szakkörvezetők Munkahelyteremtés Ez év tavaszán Magyarbólyban bezárt egy kft és emiatt több mint húsz ember vált munka- nélkülivé. Ezen a nehéz helyze­ten próbált enyhíteni Gyimesi Andrásné, aki a kft. telepveze­tője is volt. Tíz fővel varrodát alapított Ady Endre utcai laká­sán. Jelenleg Belgiumba varr­nak mellényt, anorákot, de megrendelést várnak más hazai és külföldi cégektől is. Havasi István l Jogi tanácsadás Legközelebbi ingyenes jogi tanácsadásunkat november 1-én, szerdán délután 5-től 6 óráig tartjuk szerkesztősé­günkben (Pécs, Rákóczi út 34. sz.) Az alapítvány segítői Október 11-én nagysikerű mű­sort rendeztünk a „Süss fel nap” Gyermekjótékonysági Alapítvány részére. A rendez­vény támogatói az Angol Kirá­lyi Étterem, a Keszthelyi és Keszthelyi, a K & K Pékség, a Baranyatej Rt, a Kapucíner tej­ivó, az Otthon 2000 lakástextil bolt voltak. Köszönet érte. Fodor László alapítványi elnök Az oldalt összeállította: Dr. Dunai Imréné Franciaországban jártunk A Hérault folyó völgye A carcassonei erőd A JPTE Babits Mihály Gimnázium és Szakkö­zépiskola francia nyelvű színjátszó csoportja a márciusban megrendezett francia nyelvű szín­játszó-fesztiválon nyert díjjal a közelmúltban tíz napot tölthettünk Montpellier-ben. Hosszasan ecsetelhetnénk azt a sok élményt, amelyben részünk volt. Sokat láttunk és mi is elvittük magunkkal - a bemutatókhoz kap­csolva - a magyar kultúra egy részét. Barátokat szereztünk, fejlődött nyelvtudásunk. Szeretnénk a szervező munkáról és a sok se­gítségről írni, amely megelőzte utazásunkat. Francia tanárnőnk, Hajdú Zsuzsanna támogató­kat keresett ahhoz, hogy minél többet láthas­sunk az országból és, hogy az utazás ne jelent­sen anyagi terhet családjaink számára. így sike­rült megnéznünk Párizst, bebarangolnunk Ver- saillest, és kényelemes körülmények között utaznunk. Nagyon hálásak vagyunk segítőink­nek, akik anyagilag támogatták csoportunkat: a Janus Pannonius Tudományegyetem vezetősé­gének, a BAT Pécsi Dohánygyár Kft-nek, a Dél-Tüzép Rt-nek, a MATÁV Rt-nek a Foto- plus Kft-nek, az Aranykehely Patikának, a Csibi Kft-nek, a Baranya megyei Közoktatási Alapítványnak és a Centrohpone Kft-nek. Termékeikkel segítettek bennünket: a Pepsi Cola, a Mecsek Füszért, az Pécsváradi Arany­cipó, a Domina Kft, valamint Baksa Gyöngyi keramikus. Álmos Gergő, Sashalmi Aliz, Soponyai Dóra III. osztályosok Kirándulás türelmetlen buszsofőrrel Október 10-én délelőtt mecseki túrázáson vettünk részt a pécsi, Magyar Lajos úti óvodából 19 gyerekkel. Útvonalunk az állat­kerttől a Dömörkapuig, majd onnan le a Tettyéig vezetett. A kicsik és kísérőik egyaránt jól érezték magukat. A délelőtt folyamán négy busszal tettük meg a helyszínek közti utat. Három sofőr türel­mesen megvárta a gyerekek fel- és leszállását: Uránvárosból 8.45-kor induló 4-es, a Főpá­lyaudvarról 9.05-kor induló 35- ös és a Tettyéről 11.45-kor in­duló 33-as buszok vezetői - kö­szönet érte! De a 12.20-kor a Vígapát Vendéglőnél megálló 4-es járat pilótája türelmetlen, emberte­len viselkedést tanúsított. Alig segítettünk fel 4-5 gyereket a buszra - noha még minden aj­tón szálltak fel az utasok - el­kezdett csöngetni. Ezután már hármasával, őrült iramban rak­tuk fel a csemetéket. Csengeté­sének nyomatékot adva, meg­nyomta az ajtócsukó gombot is. Csak lélekjelenlétünk és ref­lexeink gyorsaságán múlott, hogy mindenki épségben került fel a kocsira. Sajnos nincs pénzünk arra, hogy külön buszt béreljünk a kirándulásokhoz, ezért va­gyunk kénytelenek mi is, más óvodák és iskolákhoz hason­lóan a városi tömegközlekedési eszközöket használni. A csoport óvónői Varjak az érdeklődőket A foltvarrás Angliából került át a tengeren túlra; angol és ír ki­vándorlók vitték ki a technikát Amerikába, ahol 1970-ig nem volt pamutipar és a behozott textil rendkívüli értéknek szá­mított. így a maradék anyago­kat gyakran többször is fel­használták, a szükségből így lett erény a művészet. Ma ké­zimunkaként, dísztárgyként otthonunk hangulatos díszítője, öltözék kiegészítő. Magyaror­szágon az elsők között a Petőfi Sándor Művelődési Házban alakult meg a Foltvarró Kör Horváth Annamária vezetésé­vel, aki egyenesen a technika hazájából hozta a mesterségbeli fogásokat. A klub jelenleg is működik. Minden héten, ked­den 17 és 19 óra között várják az érdeklődőket. Pagony Zsuzsanna Pedagógus köszöntése A borjádi általános iskolások műsorral köszöntötték a 88 éves Szigethy Margit nénit, aki Kisbudméron lakik. A köszön­tésre abból az alkalomból ke­rült sor, hogy ebben az eszten­dőben kapta meg a Vasdiplo­mát. Az idős tanító néni 1928- ban a Debreceni Református Tanítóképzőben szerezte meg tanítói oklevelét. Jelenleg rokonainál tölti nyugdíjas napjait. A borjádi is­kola évekkel ezelőtt tudomást szerzett az idős tanítónőről és már akkor elhatározták - annak ellenére, hogy a helyi iskolában nem tanított - köszönteni fog­ják a diploma átvételekor. A díszokmány, ha két éves késés­sel is, de megérkezett és ekkor került sor a köszöntésre. A kis ünnepségen részt vett Novacsek János kisbudméri polgármester, aki a falu nevé­ben nyújtotta át virágcsokrát és egy díszes vázát. A gyerekek verssel, furulyaszóval ajándé­kozták meg a tanítónőt, aki so­kat mesélt a régi idők iskolájá­ról, tanulóiról. Orbán Tibor A nyugdíjasok véleménye Az Új Dunántúli napló október 12-i számában olvastam egy igen tanulságos írást: „Sziget­vári körkérdés: Gyógyíthat-e a polgármester?” Ismerem az esetet és így tu­dom, arról van szó, hogy dr. Rodek Gyula polgármester a hivatali tevékenysége mellett, bizonyos esetekben mint orvos ügyeletet tart a helyi kórház­ban. A hírt megbeszéltem a nyugdíjas barátaimmal, bajtár­saimmal. Megítélésünk szerint dr. Rodek Gyula tevékenysége dicséretet, példamutatást érde­mel és nemkipellengérezést! Keszthelyi István Hány forintba kerülhet egy kiló kristálycukor? A közelmúltban, a pécsi Urán­város egyik boltjában vásárol­tam, többek között egy kiló kristálycukrot. Otthon meg­döbbenve tapasztaltam, hogy a cukorért 112 forintot fizettem. Tűnődtem, mennyiért lehet adni ma egy kiló cukrot? Meg­kérdeztem a piaci zöldségesnél, ő 78 forintért adja. Egy másik üzletben 86 forintot kémek. Ez még elmegy, de 112 forintért? Ez már kereskedői kapzsiság. Ezek szerint, ha úgy gondolja, netán 250 forintot is elkérhet érte? Hol a határ? Mikor visz- szamentem megkérdezni, hogy ez, miként lehetséges, úgy in­dokolta a pénztáros, ez legális, mert nekik is így számlázzák. Bárhogy próbálom, sehogy sem tudom megérteni ezt a mai szel­lemű piacgazdaságot. B. K. nyugdíjas vásárló Gázcseretelep létesült Régi gondja oldódott meg a falunak A Shell cég és az aranyosga- dányi önkormányzat összefo­gásából gázcseretelep létesült, a falu gadányi részén. Régi probléma volt ez, hi­szen az aranyosi és a gadányi falurész között másfél kilomé­ter a távolság. Cseretelep pedig csak az aranyosi részen műkö­dött. Az idős embereknek, akik a másik oldalon laknak nehéz­séget okozott. Ez év tavaszán Uherkovich Szaniszlóval, a Shell cég képviselőjével megál­lapodtunk a cseretelep létesíté­sének feltételeiben. Ä gázkia­dást egy vállalkozó végzi, a szükséges engedélyeket a Shell szerezte be, az anyagiakat az önkormányzat vállalta. Csurgyókné Praks Anita polgármester Idősek Világnapja Baksán Október 14-én ünnepeltük az Idősek Világnapját a Baksai Nyugdíjas Klubban. A klubvezető bevezetőjében köszöntötte a vendégeket és a nyugdíjas klubtagokat, majd dr. Sütő László polgármester és az általános iskola igazgatónőjé­nek, Heller Alajosnénak meleg szavai után az iskola tanulói műsort adtak, és a maguk készí­tette ajándékokkal lepték meg az idős embereket. Támogató­inknak köszönjük, hogy ez a szép ünnepség megrendezésre kerülhetett. Vandzsia Lászlóné klubvezető Túravezető-képző tábor A Baranya Megyei Természet- barát Szövetség és az AKELA Természeti Sportok Egyesülete közös szervezésében került megrendezésre idén is, az im­máron hagyománnyá alakult tú­ravezető-képző tábor Orfűn a sporttáborban. A huszonhárom résztvevő többsége egy alföldi községből, Borotáról érkezett, de a PTTE, a szentlőrinci Újhelyi ODK és az AKELA TSE soraiból is akadtak vizsgázók. Sőt, a „Bo- rotai Kószálok” szakosztályá­ból tavaly már sikeresen le­vizsgázott túravezetők is visz- szatértek, hogy felelevenítsék a tanultakat és ismét találkozza­nak baranyai barátaikkal. A „diákok” a hat nap alatt át­tekintették a túravezetés elmé­leti és gyakorlati oldalát - tér­képismeretet, tájolást, növény­ismeretet, elsősegély-nyújtást, ökológiát, táborszervezést, me­teorológiát tanultak, megis­merkedtek a legalapvetőbb er­dőtörvényekkel, a természetba­rát mozgalom történetével és a különböző túramozgalmakkal. Gyakorlatban két nappali - köztük egy 25 kilométeres, a Jakabhegy tetőt érintő -, és egy éjszakai túrát tettek meg. A túravezetőképző tábor minden résztvevője sikeresen levizsgázott és megszerezte a gyalogos bronzfokozatú túra­vezetői minősítést. Mindemel­lett új barátságok, ismeretségek szövődtek, melyek hozzájárul­tak az amúgy is kitűnő hangu­lathoz. Remélhetőleg a jövőben is sok, hasonlóan nívós rendez­vény segíti a természetbarátok számának gyarapodását ha­zánkban. Kosa Judit Jogi tanácsadó Szabó L.-né nyugdíj igényét elutasították. Fellebbezésé­nek intézésekor útiköltsége merült fel. Kérdése: az úti­költségét megtérítik-e? A 89/1990. (V. 1.) MT. sz. rendelet 286. §-a szerint a tár­sadalombiztosítási igény érvé­nyesítésével, valamint az ellá­tás folyósításával kapcsolatban a személyes megjelenésre fel­hívott részére az ezzel össze­függésben felmerült indokolt költségeket meg kell téríteni. A jogorvoslati eljárás során az igénylőnek az útiköltségét csak akkor kell megtéríteni, ha az elsőfokú határozatot az igénylő javára másodfokon részben, vagy egészben meg­változtatták. Tájékoztatásul még elmond­juk azt is, hogy a rendelet sze­rint, ha az igénylő a jogerősen elutasított igényét a határozat- hozatal napját követő egy éven belül újból előterjeszti, a költ­ségeket csak akkor lehet meg­téríteni, ha az újabb igénybeje­lentés alapján az igényt egész­ben, vagy részben teljesítették. Kiss I. pécsi olvasónk kér­dezi, hogy a munkaviszony szünetelésének tartamára mikor jár szabadság? A Munka Törvénykönyvé­nek 130. §. (2) bekezdésének értelmében a munkaviszony szünetelésének időtartamára a következő esetekben jár sza­badság: a J a keresőképtelen­séget okozó betegség tarta­mára; b7 a szülési szabadság tartamára; cJ a tíz éven aluli gyermek gondozása, vagy ápo­lása miatt kapott fizetés nél­küli szabadság első évére; AJ a harminc napot meg nem ha­ladó fizetés nélküli szabadság tartamára; eJ a tartalékos ka­tonai szolgálat idejére és tJ minden olyan munkában töl­tött időre, amelyre a munka- vállaló távolléti díj-, illetve át­lagkereset fizetésben részesül. Tóth G.-né az iránt érdeklő­dik, hogy a jogalap nélkül ki­fizetett munkabért miként lehet visszakövetelni. A hatályos jogszabályi előí­rások értelmében a munkabér jogalap nélküli kifizetése ese­tén, ezt a munkavállalótól hat­van napon belül, írásbeli fel­szólítással lehet Visszaköve­telni. A jogalap nélkül kifize­tett munkabért az általános el­évülési időn belül lehet visz- szakövetelni, ha a munkaválla­lónak a kifizetés alaptalansá­gát fel kellett ismernie, vagy azt maga idézte elő. A munkáltató a munkavál­laló munkaviszonnyal össze­függő tartozásainak megtéríté­sére irányuló igényét írásbeli felszólítással érvényesítheti. (MT. 162. §.) Nagy Jánosné pécsi olvasónk azt szeretné tudni, hogy pró­baidőt mennyi időre lehet lé­tesíteni és meghosszabbít- ható-e. A Munka Törvénykönyvé­nek 81. §-a szerint a munka- szerződésben, a munkaviszony létesítésekor próbaidő is ki­köthető. A próbaidő tartama harminc nap. Kollektív szer­ződés, illetve a felek ennél rö- videbb, vagy hosszabb, de leg­feljebb három hónapig terjedő próbaidőt is megállapíthatnak. A próbaidő meghosszabbítása tilos. A próbaidő alatt a mun­kaviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntet­heti. S. Á. A A I i *

Next

/
Oldalképek
Tartalom