Új Dunántúli Napló, 1995. október (6. évfolyam, 268-297. szám)

1995-10-28 / 294. szám

1995. október 28., szombat Kultúra - Művelődés Dunántúli Napló 7 Dúsa Lajos: Mindenszentek Kék koronám az őszi ég, kicsit lötyög, de semmi baj - mosolygok magamon az őszben. De szívem négy pitvarában csikó-tavaszú gyermekek, érett asszonyok, ősz-magam, s minden halottam tél: időtlen. A Magyar Vöröskereszt múltja és jelene egy kötetben Azt kell fotózni, amit „tudunk” Hortoványi István a reklámfényképezésről Pécsi szerző, Wallinger Endre tollából látott napvilágot nem­rég egy 150 oldalas könyv a Magyar Vöröskereszt múltjáról és jelenéről. E rangos szerve­zetről mostanában főként el­nöke, dr. Andics László és főtit­kára, a pécsi dr. Szilárd István konfliktusa alapján hallhattunk. Mindketten pályarajzzal s egy- egy interjúval szerepelnek a könyvben. A kötet címe „Emberi méltó­ságot! ...” - a szervezet idei jelszava. A beavatottakon kívül kevesen tudják, hogy a múlt század nagy háborúi után, 1863-ban létesült a Nemzetközi Vöröskereszt. Egy fiatal svájci üzletember, Henry Dunant szemtanúja volt a solferinói csatának, és a látottak nem a busás jövedelemmel kecsegtető háborús üzletre ösztönözték, hanem a humanitárius segít­ségnyújtásra. A földkerekség legegyetemesebb emberbaráti mozgalmának megszervezé­sére. Wallinger Endre kötetében számos tanúságtételt találha­tunk a második világháborúról, a szervezet egyik legnagyobb próbatételéről. Megszólal a 2. Magyar Hadsereg egyik tábori lelkésze és a medikus, aki kény­telen vállalni a frontorvosi szolgálatot. Az önkéntes vörös­keresztes nővérek hadát vissza­emlékezések mozaikja idézi föl. Megszólal az egykori sebe­sült, Kelle Sándor pécsi festő­művész, akit a biztos halálból ragadott ki egy ismeretlen nő­vér. Találkozhatunk a front­szolgálatos orvosházaspárral továbbá exkluzív interjú révén Horthy Istvánnévzá azaz Ili nő­vérrel, aki három évtizeden át volt önkéntes ápolónője a Vö­röskeresztnek a keleti fronton, az ostromlott Budapesten és végül Portugáliában. Képet nyerhetünk a szervezet mai te­vékenységéről, pl. a központi keresőszolgálatról, a véradó­mozgalomról, a menekültszol­gálatról, találkozhatunk a mai önkéntesekkel és vezetőkkel. Wallinger Endre könyve megérdemelten a Magyar Vö­röskereszt dicsérete. A sors iró­niája, hogy egy országos bot­rányt követően látott napvilá­got. Ez azonban nem annyira a Magyar Vöröskereszt, mint in­kább korunk jellemzője. A szerző dokumentumokat tesz közzé, interjúban szólal­tatja meg az ismert és névtelen szereplőket, pályarajzokat ad, és saját személyes visszaemlé­kezéseit idézi fel. Érdekesek a számunkra eddig ismeretlen fo­tódokumentumok pl. a fiatal Horthy-házaspár búcsújáról a kijevi repfilőtéren vagy arról, ahogy Gerő Emőné Honthy Hanna társaságában perselyez a Vöröskereszt számára. Mérhetetlen emberi szenve­dés hívta életre e szervezetet, az „Emberi méltóságot! ...” című könyv mégsem elsősorban e szenvedések története, hanem a hihetetlen emberi energiáké. Száz regény telnék ki az itt fölmutatott sorsokból. A meg­próbáltatás és a helytállás, a se­gítségnyújtás megannyi pilla­natképe és példája. G. O. A reklámfotó nem úgy készül, hogy leállítjuk a reklámozandó tárgyat, és úgy, ahogy van, le­fényképezzük. Ekkor ugyanis olyan képet kapunk róla, ami­lyen a valóságban. A reklámfo­tónak azonban úgy kell bemu­tatnia az árut, ahogyan az a tu­datunkban él, a reklámfotó így lesz a valóságosnál is valóságo­sabb. Hasonlít ez ahhoz, amikor egy templomtornyot fényképe­zünk alulról. A fényképen úgy fog megjelenni e torony, hogy erősen keskenyedik az ég felé. Amikor azonban ránézünk sza­bad szemmel a templomto­ronyra, az oldalait majdnem párhuzamosnak érzékeljük. Mi ugyanis életünk során megta­nultuk, hogy párhuzamosak ezek a vonalak, és ennek meg­felelően áll össze agyunkban a kép. A fotónak tehát „csalnia” kell, ha azt akarja, hogy a „va­lós” képet mutassa be. Ugyanez érvényes az asz­talra leállított doboznál, illetve minden olyan tárgynál, ami a reklámfotós témája lehet. De nemcsak a torzításról van szó, hanem az illúziókeltés több eszközéről is, hiszen a reklám­fotón még vonzónak is kell lennie az árunak. így magya­rázta Hortoványi István reklám­fotós, hogy miért kellenek eh­hez a szakmához különleges, rendkívül értékes fényképező­gépek, objektívek, világítóbe­rendezések. A budapesti művész olyan nagy cégeknek készít képeket, mint többek között a Maggi, a Nestlé, a Posta Bank. Fotói kül­földi reklámhadjáratokban is részt vesznek.- Érdemes lenne azon elgon­dolkodnia mindenkinek, hogy mi is a kultúra. Csak azt nevez- zem-e annak, hogy évente két­szer elmegyek színházba, meg­nézek egy képzőművészeti tár­latot, vagy azt is, amit minden­nap fogyasztunk, például a rek­lámot. Azt hiszem, ezt az utób­bit sem szabad kizárni a kultúra köréből. A reklámfotósnak sokkal nagyobb a nyilvános­sága a legtöbb festőművésznél, hiszen az ő képeit egy nap alatt annyian nézik meg, mint a festő alkotásait egész életében. Ebből A pécsi Janus Pannonius Tu­dományegyetem Szántó Ko­vács János utcai színháztermé­ben mutatta be nemrég Howard Barker angol drámaíró-törté­nész „Possibilities” című darab­ját a walesi College of Music and Drama hallgatóinak egy csoportja, a rendező a magyar következik, hogy a reklámfotós művei meghatározóbbak lehet­nek, legalább is jobban hatnak. Persze, egy-egy megrázó szín­házi élmény, irodalmi olvas­mány egész életében elkísérheti az embert, míg egy reklámfotó ilyen hatásra valószínűleg nem képes. A helyzet azonban most az, hogy a vezető értelmiség inkább lesajnálja a reklámot.- Hogyan lehet valakiből reklámfotós?-Nem tudom, intézményes formái, azt hiszem, nincsenek. Én reklámgrafikusként dolgoz­tam. Amikor elégedetlen vol­tam a felhasználandó képekkel, Kijön rá, mi ebben a trükk? csináltam helyettük másikat. Ezek, úgy látszik, jól sikerül­tek, mert nagyon rövid idő el- télte után maguktól jöttek hoz­zám a megrendelések.- A megrendelők mennyire határozzák meg, hogy mi le­gyen a képen?- Változó. A modelles fotók esetében nemcsak a fényképe­zendő modelleket, hanem an­nak a mozdulatát is meghatá­rozzák. A rossz fotót azonban nem a megrendelő, hanem a fo­tós csinálja meg. Vannak meg­rendelőim, akik nemcsak a fo­tóimat nézték meg, hanem a felszerelésemet is. Hiszen eb­származású Fekete Péter volt. Az előadás része az ’’Angol nyelvű színház a magyar felső- oktatásban” nevű projektnek. E programban lehetőséget kapnak a hallgatók arra, hogy saját in­tézményükben tekinthessenek meg angol nyelvű színházi elő­adásokat. Az angol pedagógiai bői tudták megítélni, technikai­lag képes vagyok-e a folyama­tos és gyors termelésre.-Mindez nem korlátozza a művészi szabadságot?- A Bibliát is nagyon sok festő dolgozta fel a középkor­ban. Ugyanazt a témát, ugyan­olyan előírások alapján tulaj­donképpen ugyanannak a meg­rendelőnek. Mégis vannak kö­zöttük különbségek, ugye? így a reklámfotósok között is van­nak különbségek. Ami a legin­kább zavar, ha a fényképeimet rossz nyomdatechnikával sok­szorosítják. Én nagyon meg­dolgozom néha egy árnyalatért is vagy a minél teltebb színek­ért. Es ami a végén az újságban, plakáton kijön, néha egyenesen tragédia.- Magánemberként szokott-e fényképezni?- Nem, mert akkor évek múl­tán már csak a fényképekre em­lékeznék. Nem viszek magam­mal gépet. Inkább figyelek, és gyűjtöm magamba a látványo­kat és azok hangulatait.- Úgy tudom, festőművész volt, nem hiányzik az ecset?- Ha az ember elég sokáig él, akkor nagyon sok minden hi­ányzik. ' U. G. gyakorlatból jól ismert dráma- pedagógiai forma, a TIE (The­atre in Education) módszer elemeit felhasználva, nyelvok­tatási szándékkal kerülnek be­mutatásra évi négy alkalommal az angol nyelvű darabok a Bri­tish Council támogatásával. Pál Beáta Csorba Győző verseskötete Elkészült Csorba Győzőnek az a verseskötete, melynek összeállításában még maga is segédkezhetett. A Csi­korgó című válogatásban az utolsó években írt költemé­nyei kaptak helyet. Szek­rényfiók címmel külön cik­lust alkotnak az eddig nem közölt, s részben még az öt­venes években született da­rabok. A másik La Mancha lovagja Már az is érdekes lehet, ha ugyanazon színház ugyan­azon előadását látja több­ször az ember. Most külön­leges színházi élményben részesülhetnek azok, akik a pécsi bemutató után eljut­nak a budapesti Nemzeti Színházba is, ahol szintén a La Mancha lovagja van mű­soron. A Búsképű lovagot ott Szakácsi Sándor alakítja, Sancho szerepében a ven­dég Kocsis György játszik, míg Aldonzát a főiskolás Dorogi Barbara formálja meg, rendező Iglódi István. Húsz éves az IH A pécsi Ifjúsági Ház film­klubjának programja idén a száz éves mozi jegyében alakult. Az első vetítésen, október 30-án Greenaway A maconi gyermek című film­jét játsszák. Később Go­dard, Leigh, Gus van Sant, és Todorovszkij filmjeit te­kinthetik meg az érdeklő­dők, a hétfőn esténkénti, 9 órakor kezdődő vetítéseken. Az IH egyébként most ün­nepli működésének 20. évét, ennek keretében többek kö­zött október 29-én 17 órakor az IH Vonószenekara mu­tatkozik be, 30-án este tánc­gála keretében az IH Forma I. Jazz-balett csoport lép fel, míg 31-én este 8-tól az Ixi- lon Filmstúdió műsorából készült válogatás látható. Tankönyvdíj MÁS-KÉP tankönyvdíj né­ven pályázatot hirdet általá­nos iskolás tankönyveket kiadóknak a Soros Alapít­vány, az Európai Magyaror­szágért Alapítvány, és az Európai Ifjúsági Tolerancia Kampány. Olyan tanköny­vet vagy munkafüzetet vár­nak, melyek képi világukkal is hiteles társadalomképet adnak, megértésre, a másság elfogadására nevelnek. Je­lentkezni november 15-éig lehet a munkák két példá­nyával a következő címen: 1525. Budapest, Pf. 34. Angol nyelvű színház a pécsi egyetemen „Velünk, vagy ellenünk” Pécsi találkozás egy ’56-os vers szerzőjével Mint minden forradalomnak, szabadságharcnak, az 1956-os- nak is megvoltak a maga le­gendás hősei. Kiss Dénes akkor az első évfolyamot járta a Pécsi Pedagógiai Főiskola magyar­történelem szakán. A főiskolá­sok október 22-én gyújtó han­gulatú gyűlést tartottak, ahol követeléseiket fogalmazták meg. A forradalmi hangulat ha­tására ott, a gyűlésen született meg a „Velünk, vagy ellenünk” című vers, amely végül a pécsi forradalmárok himnusza lett. Kiss Dénes most, 39 év után Pécsett járt, részt vett a Pécsi ’56-os Diákparlament Társaság megemlékezésén.- Milyen volt a vers hatása?- Már ott, a főiskolán több­ször elszavaltam, nagy lelkese­déssel fogadta mindenki. Va- * laki, már nem emlékszem, ki volt, elvitte a kéziratot az akkor a jogi egyetemen megalakult „Pécsi Egyetem” szerkesztő bi­zottságához. Legközelebb már nyomtatásban láttam én is, a rákövetkező napokban sokszor hallottam vissza magam is, és ez elmondhatatlan örömmel töl­tött el. Ha valaki nem vitte volna el akkor kinyomtatni, el­kallódott volna.- Mi történt önnel a forrada­lom leverése után ? „-Először november 10-én tartóztattak le, másodszor pedig 1957. március 10-én. Mivel sú­lyosabb vádat nem tudtak rám bizonyítani, hat havi kistarcsai internálásra ítéltek. Kiszabadu­lásom után a fővárosba men­tem, ahol csak nagy nehezen tudtam elhelyezkedni segéd­munkásként.- Hogyan alakult irodalmi pályafutása ?- Áz Élet és Irodalom-hoz vittem be verseimet, ahol Bö- löni György vett pártfogásába, és tette lehetővé megjelenteté­süket. Később üzemi lapoknál lettem „robotos” újságíró, majd a Népszava Szép Szó rovatánál helyezkedhettem el. Közben if­júsági regényeket írtam. Jelen­leg, hatvanéves koromra a 44. kötetnél tartok, amelynek közel fele verseskötet. Hamarosan ■megjelenik összegyűjtött köte­tem „Talán Magyarország” címmel.-Milyen érzésekkel jött el Pécsre?-Mondanom sem kell, ki­mondhatatlan boldogság újra fölidézni az akkori eseménye­ket a még élő társakkal. Föl­idézzük volt zárkatársaimmal, Debreczeni Lászlóval, Klencz Tiborral, Magyar Lászlóval, Péter Károllyal, Péterfia Zol­tánnal, hogy a megyei börtön­ben versemet együtt szavalták a Nemzeti Dal-lal, és azt hiszem, ez a legnagyobb megtiszteltetés egy költőnek. Dr. Vargha Dezső Kiss Dénes 39 év után járt ismét Pécsett fotó: müller andrea * < A

Next

/
Oldalképek
Tartalom