Új Dunántúli Napló, 1995. szeptember (6. évfolyam, 238-267. szám)

1995-09-01 / 238. szám

\ Paskai bíboros Lakbéremelés Ma: TVR Magazin Máriagyűdre látogat és kilakoltatás melléklet (5. oldal) (9. oldal) (szeptember 4-tóí szeptember 10-ig) Megszűnik a O-kulcsos adósáv Dr. Pietro Ercole nagykövet (jobbról) FOTÖ: TÓTH LÁSZLÓ Pécsett az olasz nagykövet Kifejezetten udvariassági lá­togatásra érkezett tegnap Ba­ranyába dr. Pietro Ercole Ago, az Olasz Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, aki éppen az idei év januárjában foglalta el bu­dapesti állomáshelyét. A nagykövetet és a vele ér­kező Emmanuela d’ Ales­sandro első titkárt és a Konzu­látus vezetőjét hivatalában fogadta dr. Tóth Sándor, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke, s tájékoztatta me­gyénk életéről, olasz kapcso­latairól. Mint azt Pietro Ercole Ago elmondotta, főleg a gazdasági kérdések érdeklik, s örömmel töltik el, hogy egyre szapo­rodnak az olasz-magyar vál­lalkozások. Különösen a kis­térségi együttműködéseket szorgalmazza, ezen belül is az olyan testvérterületi kapcsola­tokat, ami térségünket Bolog­nához fűzi. K. F. Nagy Sándor nem mondott le Horn helyett Bokros jön Pécsre A 25 éves Janus Pannonius Tudományegyetem Köz­gazdaságtudományi Kar ju­bileumi rendezvényeinek egyik legfontosabb prog­ramja lett volna Horn Gyula miniszterelnök hétfői fó­ruma. Mivel azonban Horn parlamenti elfoglaltsága je­lenleg nem engedi meg, hogy Pécsre látogasson, csak levélben fogja üdvö­zölni a JPTE KTK-t és az ünnepség résztvevőit. A mi­niszterelnök helyett Bokros Lajos pénzügyminiszter tart előadást a hazai gazdaság- politika időszerű kérdései­ről. Eladó a siklósi határőr laktanya A kormány engedélyezte három határőrségi ingatlan- köztük a siklósi Gyűdi ut­cai laktanya - elidegeníté­sét. A Határőrség feladatai­nak ellátásához feleslegessé váltak az ingatlanok. A hi­vatalos értékbecslés szerint- 220 millió forint a lakta­nya értéke - meghaladja a 100 millió forintot'és ezért azokat az államháztartási törvény szerint csak a kor­mány engedélyével lehet ér­tékesíteni. Bevetik a magyar békefenntartókat ' Újabb jelentős kihívás előtt állnak a honi békefenntartó erők: pénteken utazik el a magyar kontingens a Sínai- félszigetre, 12 hónapos szolgálatra. Mint a Honvé­delmi Minisztériumban el­mondták: a 41 tagú magyar rendészcsoportot 15 rendőr- közöttük a helyi sajátos­ságok miatt négy nő is -, va­lamint 24 katonai rendész, egy orvos és egy összekötő tiszt alkotja. Valamennyiü- ket az önkéntes jelentkezés elve alapján választották ki. Több fontos gazdasági kér­désben döntött a kormány tegnapi ülésén. Jóváhagyta a jövő évi költségvetés sarok­számait, az alkalmazandó személyi jövedelemadó-táb­lát, állást foglalt az önkor­mányzati finanszírozásról, és meghatározta az 1996-os havi csúszó-forintleértékelés mér­tékét. A kormányülés után Bokros Lajos pénzügyminiszter el­mondta: a kabinet határozottan állást foglalt a márciusban kez­dett stabilizációs program foly­tatása mellett, az első eredmé­A legtöbb baj okozója, hogy a nyáron semmi sem egyszerű - talán ez lehetne Pécs Közgyű­lése tegnapi ülésének legáltalá­nosabb tanulsága, hiszen több témánál is emlegették. Az első, és még napirend előtti felszóla­lásként dr. Kékes Ferenc, az MSZP-frakció vezetője által ismertetett ügy azonban nem a kánikulával, hanem a távhővel volt kapcsolatos. Konstatálta, hogy frakciójuk kétségei az ezen szolgáltatásról szóló ön- kormányzati rendeletről a me­Szeptember első heteinek egyik legégetőbb közéleti problémája valószínűleg a tandíj-kérdés lesz. A diákönkormányzatok véleménye szerint meg van ret­tenve a diáktársadalom, hiszen még mindig nem derültek ki a pontos tandíjösszegek, sőt még azt sem lehet tudni, hogy az egyetemek mennyit tesznek rá az, alaptandíjra. Egy dolog viszont már kide­rült: a minisztérium biztosra nyék már jelentkeznek, mérsék­lődőben van az infláció is. A kormány a Pénzügymi­nisztérium által javasolt szemé­lyi jövedelemadó-táblát fogadta el. A legfontosabb változás, hogy megszűnik a nullakulcsos sáv és 150 ezer forintos éves jövedelemig 20 százalékos adót kell fizetni. Ezen felül a tábla változatlan marad. A bérből és fizetésből élők számára a meg­növekedett terheket adójóváí­rással ellentételezik. Kettő százalékkal emelkedne jövőre a kormány javaslata alapján a munkavállalók által gyei közigazgatási hivatal veze­tőjének törvényességi észrevé­tele alapján is igazolódtak. Törvénysértő benne annak ér­telmezése, hogy ki tekinthető fogyasztónak. Ezzel összefüg­gésben ugyancsak az, hogy egyes személyek díjhátraléka esetére szankcióként a szolgál­tatás megtagadását jelölte meg a PÉTÁV, s ennek szerződéses elfogadását igyekezett ráeről­tetni az egyetemlegesen fo­gyasztóként kezelt lakóközös­ségekre. Papp Béla alpolgár­megy, mivel előre zárolja a fel­sőoktatási intézmények támo­gatásából a tandíjak összegét, így ezen pénzek befizettetése kizárólag az intézmények ér­deke, hiszen már az év elején hiányként jelentkezik a zárolt pénzmennyiség. A helyi diákönkormányzatok és a HÖKOSZ is tervez de­monstrációkat az őszre, mivel a kormány az eredeti megállapo­dásból mostanra kihagyta azo­fizetendő társadalombiztosítási járulék, s annak mértéke így a jelenlegi 10 százalékról 12 szá­zalékra változik, amennyiben ezt az Országgyűlés is jóvá­hagyja. A kormány azt tervezi, hogy januártól 2 százalékkal, majd júliustól újabb 2 száza­lékkal csökken a munkaadók által fizetett tb-járulék. A kormány a Jegybank Ta­nács állásfoglalásának megfele­lően meghatározta a januártól alkalmazandó havi csúszó-fo­rintleértékelés mértékét. Ez jö­vőre 1,2% lesz, szemben az idei (Folytatás az 5. oldalon) mester azzal mentette a szabá­lyozást, hogy idejekorán, a ha­sonló tartalommal várható köz­ponti rendelkezést megelőzve született meg. Ám ettől függet­lenül mihamarabb helyre kell tenni a törvénysértő vállalati gyakorlattal együtt. Hosszú vita folyt a Horvát Színház igazgatói tiszte betöl­tésének jogi formájáról - az eredmény kétesnek tűnik - ám erről a témáról egy sajtótájé­koztató beszámolójában írunk. (Folytatás a 3. oldalon) kát a részeket, amelyekért ér­demes lenne befizetni a tandí­jakat. Hegyi Márton a JPTE Bölcsészettudományi Karának HŐK elnöke elmondta, hogy tapasztalataik szerint sokan azért mentek nyáron dolgozni, hogy ki tudják fizetni az éves tandijat. Azt még nem lehet tudni, hogy a diák-demonstrá­ciók milyen formában és kere­tek között zajlanak majd. (Folytatás az 3. oldalon) Az MSZOSZ elnöksége még nem foglalkozott az utódlással, mert az elnök nem mondott le, Ezt Nagy Sándor, a szakszerve­zeti szövetség vezetője mondta, amikor csütörtökön az előző napi elnökségi ülésről tájékoz­tatta a sajtó képviselőit. Az el­nökség az ülésen egyetértett azzal, hogy gazdasági miniszté­rium létesüljön, s a miniszteri posztot Nagy Sándor lássa el. Az elnökség, amennyiben szükséges, felkészül a változá­sokra, de az új minisztérium, il­letve miniszteri poszt létreho­zása, a jogszabály-módosítások - a politikai viták nélkül - még normál körülmények között is egy-másfél hónapot venne igénybe. Nagy Sándor arról tá­jékoztatta az elnökséget, hogy az MSZP hétfői frakcióülésén a miniszterelnök őt nevezte meg, mint az új miniszteri poszt vá­rományosát. Megcsúszott nyáron az átvilágítás Ünnepi ülést tart ma Pécs Közgyűlése, s megspórolt egy rendkívülit Forró nyár után „forró” ősz Még semmi sem biztos a tandíjjal kapcsolatban Új műtéti technikák bemutatója A POTE központi épületében tartották tegnap délután a XV. Kísérletes Sebész Kongresszus ünnepélyes megnyitóját. Ren­dező házigazdák a POTE 1. számú Sebészeti Klinikája (a szervezőbizottság titkára: dr. Horváth őrs Péter egyetemi tanár, a klinika igazgatója) és a POTE Kísérletes Sebészeti In­tézete (a szervezőbizottság el­nöke dr. Rőth Erzsébet egye­temi tanár, az intézet vezetője). A kettős szervezés hagyo­mány, ugyanis a kísérletes se­bészek olyan alkalmazott kuta­tásokkal, kísérletekkel foglal­koznak, amelyek közvetlenül segítik a gyakorlati sebészek munkáját. Ä kísérletes sebé­szeti intézet egyrészt háttér ku­tató bázisa a klinikai sebészek­nek, másrészt itt kaphatnak se­gítséget egy-egy új műtéti technika először állatokon való kipróbálására, gyakorlására. A háromnapos pécsi kong­resszus témái a különböző en­doszkópos műtéti technikák bemutatása, a szövet és szerv- átültetések tapasztalatai, a ke­ringési zavarok műtéti megol­dásai, s a szabadgyökök sze­repe a sebészi kórképekben. A rendezvényen számos kül­földi szakember is részt vesz, közülük többen gyakorlati be­mutatót tartottak. A kongresz- szust megelőző napon dr. Jakó Géza, Amerikában élő profesz- szor, az általa kifejlesztett, erekbe vezethető mini-lapa- roszkóppal tartott műtéti bemu­tatót, tegnap pedig a tübingeni dr. Gerhard Buess professzor hasonló műtéti technikával végzett bemutató, vastagbél mű­tétet. S. Zs. Dr. Gerhard Buess professzor a sikeres bemutatóműtét végeztével fotó: Tóth László Óvás az ötöslottón Nem bizonyult megalapo­zottnak az a fogadói óvás, amely az ötöslottó-főnye- reményre, a 34. játékhét szelvényeinek értékelése után érkezett - tájékoztatta az MTI-t a Szerencsejáték Rt. Hétfőn egy fogadó rek­lamált, hogy öttalálatos szelvényének számát nem találja a sajtóban közzétett listán. A társaság soron kí­vül, közjegyző jelenlétében átvizsgálta a beérkezett fo­gadói szelvényeket, de azok között a bejelentőét nem ta­lálták. Az érintett fogadó a két lottót postahivatalban vásárolta és állítása szerint oda is dobta be. Ezek közül a „nem nyerő” szabályosan beérkezett, a másikat nem találták, és a késve érkezett szelvények között sem volt. I *

Next

/
Oldalképek
Tartalom