Új Dunántúli Napló, 1995. augusztus (6. évfolyam, 208-237. szám)

1995-08-01 / 208. szám

1995. augusztus 1., kedd A Mai Nap Dünántúli Napló 3 Nyilatkozat A FIDESZ-Magyar Polgári Párt, a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt - Polgári Kör Baranyáért Egye­sület választási szövetség, a Kereszténydemokrata Nép­párt, a Köztársaság Párt, a Magyar Demokrata Fórum, a Szabad Demokraták Szövet­sége Baranya Megyei szerve­zetei - felismerve annak je­lentőségét, hogy az elmúlt időszakban a Baranya Megyei Közgyűlésben kialakult ked­vezőtlen folyamatok csak együttes erőfeszítéssel és köl­csönös kompromisszumok révén állíthatók meg - 1995 július 31-én koalíciós megál­lapodást kötöttek abból a cél- bólr hogy a Baranya Megyei Közgyűlésbe választott kép­viselőik útján közösen bizto­sítsák a Megyei Önkormány­zat működőképességét és együttes felelősséget vállalja­nak a közgyűlés előtt álló fel­adatok megvalósításáért. A koalíciós együttműködés kü­lönböző szabályai a koalíciós megállapodásban kerültek rögzítésre. A fenti pártok által kötött megállapodás nem kirekesztő jellegű, ahhoz csatlakozhat minden olyan politikai té­nyező, amelyek elfogadják a koalíció célkitűzéseit, a meg­egyezésre és a partnerségre törekszenek, hozzá kívánnak járulni az eredményesebb és hatékonyabb közgyűlési munkához. A koalíciós pártok vállalják, hogy ' legkésőbb 1995 szeptember 30-ig elké­szítik a jelen ciklusra vonat­kozó közös feladattervüket és a továbbiakban nagyobb teret kívánnak adni a szakmai munkának, a megye lakossá­gával, településeivel való rendszeres és nyílt párbe­szédnek, aktívabban akarnak közreműködni a megye tele­püléseit, térségeit sújtó prob­lémák kezelésében, megoldá­sában. Pécs, 1995. július 31. Zajos családi hűtőszekrény Az adott helyzet kihasználása A mindig vidám Kiss Bernadett, a 93-as Ki mit tud? első he­lyezett népdalénekese fotó: löffler Gábor A Family Frost elnevezésű mélyhűtött termékeket áruló, nemzetközi mozgóbolt-hálózat 1992-ben kezdte meg magyar- országi működését és idén már Baranya megye utcáin is talál­kozhatunk a guruló „fagyasz­tókkal”. Ha esetleg nem látjuk meg a sárga autókat, az - so­kaknak mérgelődést okozva - még egy jellegzetes dallam- kürt-szólamot is hallat. Persze a vásárolni akarók örülnek en­nek, de a munkából hazatérő, pihenni vágyó lakosságot kife­jezetten bosszantja a néha 20-25 percig ismétlődő szignál. Az érvényben lévő törvé­nyek szerint csendháborításnak minősülhet, ha valaki kisipari tevékenység folytatása közben gépeinek, illetve járműveinek hangjával átlépi a zajhatárt. Ebben az esetben erről termé­szetesen nincsen szó, és a jog­szabályok sem foglalkoznak a cirkuszos kocsik és az egyéb figyelemfelhívó akusztikus „élményekkel”. Bulik Tamás, az Isla Kft. ügyvezető igazgatója, amely a Family Frosttal kötött frenchise együttműködési szerződés alap­ján a baranyai kirendeltséget üzemelteti, az üggyel kapcso­latban elmondta, hogy az egész világon ugyanilyen hangjelzés használatára a cégnek országos engedélye van, melyet a pécsi önkormányzatnak is bemutat­tak. A rendszer lényege az, hogy a baranyai 10 autó megha­tározott útvonalon közlekedve végigjárja a megállókat, a hanggal jelezve a leendő vásár­lóknak, hogy hamarosan meg­érkezik. Ez a legtöbb problémát Pécsett, a Kertvárosban okozza, ahol a lakosság egyik fele nem hallja, ezért hangosíttatná, a másik felét pedig zavarja. A dallamkürtre egyébként egyre kevésbé lesz szükség, mivel a lakosság lassan megszokja az érkezési időpontokat. A budapesti központ nem tervezi a kürtök dallamvilágá­nak változatosabbá tételét, pe­dig lehet, hogy ez megnyug­tatná a reklamálókat. A pécsi vállalkozó partner lenne erre is, de csak a központ dönthet. Tehát maradnak a zenélő fa­gyasztókocsik és tovább vissz­hangzik az utcákon a kissé már unalmas dallam is, mivel nincs mit tenni ellene, inkább „hú'tsük le magunkat”. Rendes Z.- Tessék, Kiss Bernadett! - mondta egy rendkívül nyugodt és határozott hang a telefonba, mikor felhívtam, hogy talál­kozzam a '93-as Ki mit tud? első helyezett népdalénekesé­vel. Az apropó tulajdonképpen az őt körüllengő csend és, hogy az elismerten szép és határo­zottnak tűnő hang mellé hogy­hogy nem társul nagyobb vál­lalkozókedv a fellépésekhez. Egyáltalán, mi történt a neveze­tes tévés szereplés óta?- A Ki mit tud? után megvál­tozott az életem, sűrűbb lett. Sokan kerestek, kíváncsiak vol­tak rám, szerepelni is hívtak sok helyre. A hétköznapokat Pesten töltöttem a főiskolán, pénteken utazás haza, Gör- csönybe, hétvégén fellépések, aztán újra föl Pestre. Ez úgy há­romnegyed évig tartott, aztán semmi. Egy-két alkalommal hívtak csak énekelni azóta, de ezekre is szívesen emlékszem.-Lehet, hogy nem vagy jó önmenedzseló'-típus ?- Igen, valószínű, hogy ez az oka. Nem tudom, hogy kit ke­ressek, és hogy mire van szük­ség. Meg úgy vettem észre, hogy a népdalok iránt igen kicsi az érdeklődés. Ismerősök, bará­tok noszogatnak, hogy adjak ki egy kazettát, de ehhez rengeteg pénz kellene. Az meg még egyetlen vállalkozónak sem ju­tott eszébe, hogy az én kazet­tám belsejében reklámozza magát.- Énekelni hol tanultál?-Nem tanultam. Általános iskolában, középiskolában kó­rusokban énekeltem. A főisko­lán is van ének, de ott ez inkább csak tantárgy-pedagógia. Rövidesen visszanyerik régi fényüket a pécsi köztéri világí­tótestek, miután az Ipari és Ke­reskedelmi Minisztérium július 21-én kihirdetett, 29-én ha­tályba lépő rendeletével az áramdíj ismét tartalmazza a karbantartás (korábban „ki­vett”) költségét. Mint azt szá­mosán tapasztalták, május óta a DÉDÁSZ Pécsett nem vállalta a meghibásodott égők javítását, mert, mint arról beszámoltunk, a javítási költségek tekinteté­ben nem tudott megállapodásra jutni a város önkormányzatá­val. A közismerten financiális nehézségekkel küszködő ön- kormányzat egyrészt sokallta az ajánlott tarifát, másfelől pe­dig jogszerűtlennek tartotta volna a szerződéskötést, miután a közvilágítási rendszer nem a város tulajdona. Tény ugyan­akkor, hogy a csaknem három hónap alatt több ezer kialudt égő maradt javítatlanul.- Mit tanulsz?- A Pető Intézetbe járok, konduktortanító leszek. Moz­gássérültekkel foglalkozunk, s az a feladatunk, hogy egy-egy sérült adott állapotában a leg­megfelelőbb mozgáskoordiná­ciót alakítsuk ki. Azaz, hogy a legjobban ki tudja használni adott helyzetét. Erre az utolsó mondatra a Az IKM meglehetősen rövid időn belül korrigálta korábbi in­tézkedését, amely úgy tetszik, néhány településen ellentmon­dásos gyakorlatot szült. Igaz, a DÉDÁSZ Pécsi Üzletigazgató­sága a területéhez tartozó ön- kormányzatok többségével időben szerződést tudott kötni a javítás fedezetére. Ám az or­szág több városának, így Pécs önkormányzata és a Pécsi Köz­üzemi Rt. is az Ipari Miniszté­riumhoz, illetőleg az Alkot­mánybírósághoz fordult ebben a kérdésben. Takács György, a Pécsi Kö­züzemi Rt. műszaki igazgatója elmondta, az új rendelet meg­emelte az áramdíjat, az alapdí­jat és egységesen rendezte a karbantartás kérdését is. A ren­delkezést elfogadhatóbbnak te­kintik, miután az eredeti 39 százalékos áremeléssel szem­ben így „mindössze” 20 száza­lék a drágulás mértéke, a szer­beszélgetésről készült magnó- felvétel meghallgatásakor fi­gyeltem fel. Hiszen Bernadett­nek is, akiben az énekelni vá­gyás ott van, csak arra lenne szüksége, hogy a megadatott és nem éppen hátrányt jelentő énektudását végre a legmegfe­lelőbb körülmények közt mu­tathassa meg. V. G. ződéskötés pedig jogszerűvé vált. Mint Vass József, a DÉ­DÁSZ Rt. Pécsi Üzletigazgató­ságának üzemeltetési osztály­vezető-helyettese előrebocsá­totta, cégük mindenkor úgy számláz, ahogy azt az árhatóság előírja. A fentieknek megfele­lően július 29-étől van fedezete a javításnak, ám továbbra is kérdéses, hogy ki állja az év elejétől áprilisig „hitelben” el­végzett karbantartás költségét. Mindez számos további tárgya­lást tesz szükségessé a város­atyák és az áramszolgáltató kö­zött. Az összeg Pécs vonatko­zásában csaknem négy és fél millió forint. Azoknak az önkormányza­toknak, amelyekkel korábban sikerült megállapodniuk, ha szükséges, a DÉDÁSZ vissza­téríti az új rendelet nyomán esetlegesen felmerülő különbö- zetet. Tröszt É. Baranyát nem érintik a Vöröskereszt vezérkari problémái A Magyar Vöröskereszt veze­tősége körében adódott szemé­lyi és gazdasági problémák kapcsán a megyei szervezetek pénzügyi megszorítását is kilá­tásba helyezték. Ám Baranyá­ban az illetékes megnyugtató válasza szerint mindez nem be­folyásolja a szervezet tevé­kenységi körét. Mint dr. Kárpáti Júlia, a Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezetének igazga­tója előrebocsátotta, továbbra is teszik a dolgukat, mint eddig - a támogatók, szponzorok part­neri hozzáállására számot- tartva. Hatékony működésük­nek a takarékosság már az el­múlt években is feltétele volt. Költségvetésüknek eddig is mindössze egyharmadát ké­pezte a központi hozzájárulás, amelyet a dolgozók bérezésére fordítottak. Noha a vezérkarban adódott problémák tényét szo­morúan konstatálják, tevékeny­ségüket - egyebek mellett a véradás és a szociális árusítási akciók szervezését - ez nagy valószínűséggel nem befolyá­solja. Mérgek nélkül A szervezetünkre káros anya­gok gondolkodást befolyásoló hatásáról és kiküszöbölési lehe­tőségéről tartanak ma előadást a Pécsi Dianetikai Központban este fél 8 órai kezdettel. A tájé­koztatón az érdeklődők szá­mára lehetőség nyílik egy ox­fordi képességvizsgáló teszt ki­töltésére is, melynek kiértéke­lése ingyenes. Ivóvízcsőcsere Villányban már a múlt hét óta egy ivóvíz-fővezeték cseréjén dolgoznak a faluban. A munká­latok elvégzését az indokolja, hogy a ’60-as években lefekte­tett régi rendszerű csövek egy idő után már nem biztonságos működésűek. A kivitelezés au­gusztus végére várhatóan befe­jeződik, s betemetik a Baross utca képét elcsúfító, de a mun­kavégzéshez elkerülhetetlenül szükséges árkokat. Templombetörők Szentbalázson Alig egy hónappal az előző be­törést követően a napokban is­mét betörtek a Somogy megyei Szentbalázs község római kato­likus templomába. A hívatlan vendégek felfeszítették a hátsó ajtót és három aranyozott ke- hellyel, valamint egy törött és egy épp oltári kehellyel távoz­tak a helyszínről. Autó fürdött a bányatóban Bányatóba zuhant egy Polski Fiat hétfőn a Győr-Moson-Sopron megyei Vág községben. Éjszakai fürdőzésre indult két házaspár, az autóban a férfiak ültek elől. A tó közelében meg akartak fordulni a kocsival, ám a part leszakadt, és az autó a másfél méteres vízbe zu­hant. Esés közben az egyik asszony kirepült az első szélvédőn át, a másik pedig ki tudott mászni. Mindketten csak könnyű sérüléseket szenvedtek. A két férfi - a „fejreállt” Polskiban megfulladt. Napos oldalon a közvilágítás Ki védi meg a rendőrt? A Pandúr Bűnügyi Magazin augusztusi száma a rendőrök el­leni támadásokkal, illetve a rendőrség tekintélyével foglal­kozik. Ha meginog a bizalom; ha megrendül a hit az állampolgá­rok, a közvetlen munkatársak, a parancsnokok előtt, akkor na­gyon nehéz a becsületesség bi­zonyítása. Természetesen az a személy nem való a testületbe, aki elfelejti az esküjét, vállalt kötelezettségét és a „rossz” út­jára lép. őt bizony, sújtsa a tör­vény szigora. A becsületes, a tisztességes, a derekasan helyt­álló nagy-nagy többséget vi­szont övezze a bizalom. Az ál­lampolgár a rendőrben a segí­tőt, a támaszt nyújtót lássa, a rendőr pedig a védendő közön­séget. Szolgálaton kívüli rendőrt vert meg egy férfi Kecskemé­ten. A brutalitás oka igen egy­szerű. Csupán az csípte a tettes szemét, hogy rendőr a szom­szédja. Meg is verte alaposan. Az eset rettenetesen felháborí­totta a kecskeméti zsarukat. Kü­lönösen azután, hogy a szegedi katonai ügyészség elrendelte a gyanúsított szabadon bocsátá­sát. Ezt így kommentálta egy nyomozó: „Magyarországon ma büntetlenül elüthetik autó­val az intézkedő rendőrt, mint Kunszentmiklóson. Megverhe­tik, ha civilben van. Akkor mire számíthat az állampolgár? Ki védi meg őt, kiben, miben, mi­lyen törvényekben bízhat? Ilyen és ehhez hasonló kérdé­seket „firtat” a népszerű bűn­ügyi magazin a „Rendőr vagy: megöllek!” a „Rendőrökre va­dászott” az „Ütik a rendőrt” va­lamint az „Ellenszegülő igazol- tatottak” című izgalmas írásai­ban. „Belenyomtam és megfor­gattam a mocskos cigány combjában a késem, ő meg or­dított a fájdalomtól” - mondta egy tizenhét éves bőrfejű gya­núsított a kihallgatás során. A „Bőrfejecskék” című riportban a magyarországi skinhead-je- lenséget járja körül a Pandúr munkatársa. Országúti rablásról, a Magda Marinkó perről, egy brutális szekszárdi gyilkosságról, orv­vadászatról, az eldördült mag­mámról, valamint sok más meg­történt bűnügyről olvashatnak a Pandúr Magazin hasábjain mindazok, akik tudják azt, hogy a megelőzés egyik módja maga a megismerés. Kriminovellával, kereszt- rejtvénnyel, pandúrtörténetek­kel is szolgál a Pandúr Maga­zin. Mit vétett Siklós a Nők Lapjának? Ritkán lapozgatok a Nők lapjában, ám baranyai lokálpatrióta­ként mégis csak leragadtam az elmúlt heti lapszám azon színes történeti visszatekintésnél, amely a „Harkány” címet viselte mint a Békebeli fürdők sorozat egyik fejezete. Az N. E. monogrammal jegyzett írásnak egyetlen mondata enyhén szólva meghökkentett. A szerző ugyanis nem kevesebbet állít, mint, hogy gróf Batthyány Kázmér reformkori politikus, egykori baranyai főispán, 1849-es külügyminiszter hamvai mindmáig Párizsban, a Monmartre-i temetőben nyugszanak. Kedves Magyar Nők! Ezúttal ne higgyenek kedvenc hetilap­juknak. Lehet, hogy a szerző lelkében Budapesthez közelebb van Párizs, mint Siklós, ám ettől függetlenül Batthyány Kázmér hamvai már itt nyugszanak. A Siklósi Várbaráti Kör kezdemé­nyezésére a Magyar Külügyminisztérium hazahozatta a politi­kus hamvait és azt díszes koporsóban országos jellegű tisztelet- adással 1987 június 6-án helyezték el a vár kápolnájában. Az országos jelleget csak azért hangsúlyozom, mert emiatt feltehe­tőleg a Nők Lapja is hírt adott akkoriban az eseményről. Azóta vajon mit véthetett a lapnak Siklós - és Batthyány Kázmér hamvában holtan -, hogy olyasmit állítanak most több százezer példányban, mintha mindez meg sem történt volna? Csak az életkorból bocsánatos női praktika nyolc évet, vagy többet letagadni, no de a történelemből!? Dunai I. k > 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom