Új Dunántúli Napló, 1995. augusztus (6. évfolyam, 208-237. szám)

1995-08-03 / 210. szám

Senkinek sem kell Szenvedélye: a dzsámi ? a játék (3. oldal) (5. oldal) Tartsuk magunkat nyilván! (5. oldal) Megyei közgyűlés: szocialista elnök A Vöröskereszt készül a menekültek fogadására A volt Jugoszlávia területén zajló események miatt újabb menekülthullámra számít a Magyar Vöröskereszt. A vezetőség ezért raktárkész­leteik felöltésére szólította fel a határmenti Vöröske­reszt-szervezeteket, a Na­gyatádi Menekülttáborba pedig az Országos Titkárság már csütörtökön segélyszál­lítmányt juttat el. A humani­tárius szervezet elsősorban konzerveket, takarót, tisz­tálkodó szereket, mosóport, pelenkát, ruhaneműt küld Nagyatádra. Csempészáru nagy tételben Két nagyobb összegű csem­pészést is megakadályoztak a pénzügyőrök az elmúlt napokban a soproni, illetve a gyulai határátkelőknél. Az egyik esetben rádiótelefo­nokat, a másikban nagy mennyiségű ruhaneműt fog­laltak le. A rádiótelefonokat egy magyar állampolgár próbálta meg becsempészni az országba Opel típusú személygépkocsijába rejtve a soproni határátkelőhely­nél. A csempészett ruhane­műket a gyulai határátkelő­nél egy török állampolgár vezette kamionban találtak rá a pénzügyőrök. Letartóztatták a csabai ámokfutót Egy balatonfüredi diszkóban fogták el július 29-én este a június 23-i békéscsabai halá­los gázolás gyanúsítottját, a 19 éves Szlancsik Andrást. Az immár második halálos gázolása óta bujkáló, az első cserbenhagyásos gázolásért első fokon másfél év börtön- büntetésre, s a vezetéstől 3 évre eltiltott fiatalembert kedden előzetes letartózta­tásba helyezték. Amire kevesen számítottak: dr. Tóth Sándor személyében szo­cialista elnököt választott teg­nap délelőtt Baranya Megye Közgyűlése. A soronkívüli ülés összehí­vását tizenegy képviselő kez­deményezte azzal a céllal, hogy a lemondott Werner József he­lyett a testületnek még a nyáron legyen elnöke. Az ezt megelőző hetekben, napokban a színfalak mögött különféle koalíciós tár­gyalások folytak, a közgyűlést eddig kormányzó politikai szö­vetség együttműködési megál­lapodást is kötött, ennek elle­nére az ellenzékben lévő szoci­alisták optimistán érkeztek a A Külügyminisztérium to­vábbra is azt tanácsolja a Hor­vátországba induló magyar tu­ristáknak, hogy kerüljék el a válságövezeteket és tájékozód­janak az ottani helyzet alakulá­sáról. Ezt Bagi Gábor mondta el az MTI érdeklődésére szer­dán. A külügyi tárca főosztály­közgyűlés Papnövelede utcai díszteremébe ... Az ülésen, a jelöltállítás so­rán két név hangzott el - dr. Tóth Sándoré és a jelenlegi al- elnöké, dr. Hargitai Jánosé -, ám az ülést levezető elnök arra a kérdésére, hogy a jelölést vál- lalják-e, Hargitai doktor hatá­rozott nemmel válaszolt. Ezt követően dr. Tóth, a szocialista frakció képviseletében arra igyekezett választ keresni, hogy a koalíció jelöltje miért lépett vissza, de akadtak hangok, amelyek felszólították, vállalja a megmérettetést. Pálné dr. Kovács Ilona elmondta, ők ab­ban érdekeltek, hogy működő­vezetője megismételte: taná­csos, ha az isztriai tengerpartra utazó magyarok Szlovénián át közelítik meg úticéljukat, a Ri- jekától délre eső területeket azonban csak előzetes tájéko­zódás után érdemes felkeresni. Bagi Gábor megerősítette: a Külügyminisztérium és zágrábi képes legyen a közgyűlés. Mi­vel ezt nem látják biztosított­nak, s hogy ne törékeny koalí­ció jöjjön létre, ezért ezen az ülésen, korábbi szándékaikkal ellentétben, nem kívánnak el­nökjelöltet állítani. Ezt szocia­lista oldalról változatlanul értet­lenül fogadták, többen megszó­lították dr. Hargitai Jánost is. Ezt követően azonban Nádor Rudolfné emelkedett szólásra, aki a vidéki emberek nevében „infantilis társasjátéknak” mi­nősítette a közgyűlés ténykedé­sét. Dr. Ács Imre az FKgP-Pol- gári Kör képviseletében döb­benten vette tudomásul, hogy a (Folytatás a 3. oldalon) nagykövetségünk folyamatosan figyelemmel kíséri az esemé­nyeket. A főosztályvezető el­mondta, eddig nem kaptak olyan jelentést, amely szerint külföldi turistáknak baja esett volna déli szomszédunknál. (A délszláv helyzetről a 2. olda­lon olvashatnak.) Összehívják az egyeztető tanácsot? SZDSZ-reagálás a kabinet tervezett átalakítására A kormányzat tervezett átalakításával és a miniszterel­nök-helyettesi poszt létrehozásával kapcsolatban Magyar Bálint, az SZDSZ ügyvivője szerdai nyilatkozatában töb­bek között elmondta: várják ez ügyben az MSZP hivata­los megkeresését. Az elmúlt napokban, jobbára meg nem erősített hírként ka­pott nyilvánosságot, hogy a kormányfő célszerűnek tar­taná a kabinet kibővítését. Helsinkiből hazatérve Horn Gyula „hitelesítette” az értesü­léseket. Ezzel kapcsolato­san személyi kombinációkba ugyan nem bocsátkozott, de kijelentette: a gazdaságpoli­tika egységessé tételét, a tár­cák közötti összhang megte­remtését, illetve a szerteágazó médiaügyek összefogását jól szolgálná a gazdasági minisz­terelnök-helyettesi, valamint egy új - tárca nélküli - minisz­teri és államtitkári poszt. Magyar Bálint nyilatkoza­tában kitért arra, hogy az SZDSZ politikusainak nagy része Magyarországon tölti szabadságát, így a Koalíciós Egyeztető Tanács összehívá­sának semmi akadálya nincs. Erre azért lenne szükség, mert a koalíciós megállapo­dás rögzíti a kabinet struktú­ráját, tehát annak megváltoz­tatása a megállapodást is módosíthatja. Az SZDSZ ügyvivője úgy vélte, a kormányzati munka hibáit nem új posztok beikta­tásával kellene orvosolni. Pártja el akarja kerülni annak a látszatát, hogy a kabineten belül személyekhez keresnek posztokat, nem pedig meglévő posztokra alkalmas személye­ket. Horvátországba utazók: előbb tájékozódni A tegnap felavatott vezeték ellátási biztonságot nyújt a siklósi, illetve a kelet-szlavóniai térségnek fotó: Müller Elektromos kapocs Dél felé ✓ Átadták a Siklós-Donji Miholjac távvezetéket Nemzetközi ceremónia kere­tében adták át rendeltetésének tegnap a Magyarországot és Horvátországot összekötő Siklós-Donji Miholjac vo­nalvezetésű 120 kV-os elekt­romos távvezetéket. A határig megépített szakasz és a sik­lósi transzformátor állomás költségeit a Magyar Villamos Művek Rt. finanszírozta, a mintegy félmilliárdos beruhá­zást a Dél-Dunántúli Áram- szolgáltató Rt. bonyolította. A magyar fél részéről Ta­tár Dénes, a DÉDÁSZ Rt. ve­zérigazgatója két szempont­ból is kiemelkedőnek nevezte a két ország közvetlen elekt­romos összeköttetésének lét­rejöttét. Ugyan a tegnap fel­avatott vezeték nem képes nagy teljesítmények leadá­sára, mégis lehetővé teszi a magyar-horvát villamosener­gia export-import kapcsoló­dást, egyszersmind ellátási biztonságot nyújt a siklósi, il­letve a kelet-szlavóniai tér­ségnek. Milan Bobetko, a Horvát Áramszolgáltató vezérigaz­gató-helyettese ugyancsak örömmel fogadta az együtt­működés új formáját. A hor­vát fél arra számít, hogy a ve­zeték - amely első ütemben déli szomszédaink felé kezdte meg a villamosenergia továb­bítását - belépésével megfele­lően ki tudják szolgálni az egyre inkább magához térő horvát gazdaság növekvő energiaigényét. Kaszás E. Ismét pótolni kell a vizet a Velencei-tónál A hetek óta tartó kánikula ala­posan leapasztotta a Velencei­tavat: a nyár eleje óta csaknem tíz centimétemyit csökkent, s a hét elejére 139 cm-re apadt a vízszint. Mivel a tó vízminő­ségvédelmére, -fejlesztésére hozott kormányhatározat ér­telmében újból meg kell kez­deni a vízpótlást, ha a vízszint 140 centiméter alá süllyed, szerdán hozzáláttak a rákhegyi karsztvíz tóba juttatásához. Kumánovics György, a Kö­zép-dunántúli Vízügyi Igazga­tóság vezető-helyettese az MTI-nek elmondta: naponta 21 ezer köbméter vízzel frissítik fel a tavat. Ez a mennyiség a párolgási veszteségnek alig ti­zedét pótolja csak, a 30 fok fe­letti kánikulában ugyanis két naponta 250 ezer köbméternyi víz párolog el a tóból, miáltal 1 centiméterrel csökkent a víz­szint. Nagyobb mértékű pót­lásra azonban sem a berendezé­sek teljesítménye, sem a ren­delkezésre álló pénz nem ad le­hetőséget. Az idei vízpótlásra 100 mil­lió forintot tartalékoltak. Az összeg 80 százalékát a költség- vetés, 20 százalékát a tó kör­nyéki önkormányzatok fedezik. Az, hogy a félretett pénzt mi­lyen mértékben, s ütemben használják fel, attól függ, mi­ként alakul az időjárás, ha ugyanis egy csapadékosabb időszakot követően a vízszint ismét eléri a 140 centimétert, abbahagyják, illetve átmeneti­leg szüneteltetik a vízpótlást. Hídrekonstrakó - A nyár elején kezdődött a Karasica-vízfolyáson átívelő híd újjáépí­tése Villányban. A munkák jelenlegi állása szerint szeptember végére be is fejeződik a re­konstrukció. A járművezetőktől addig is fokozott figyelmet kérnek, mert a közlekedés egy ideiglenes hídon történik. fotó: tóth László Bakot lőttek az orwadászok Bakot, méghozzá egy jól meg­termett őzbakot lőttek a minap az orvvadászok a Somogy me­gyei Andocs határában. Nem ez az első és nem is az utolsó ilyen eset, az viszont csak ritkán for­dul elő, hogy mint ez alkalom­mal, tetten érték őket a vad­őrök, így aztán a vadászkaland kétszeresen is baklövéssel vég­ződött. A nagyvadban gazdag somogyi erdőkben az utóbbi két-három évben jelentős ká­rokat okoznak az orvvadászok: több millió forintban mérhető az a veszteség, amit nemkívá­natos tevékenységük okoz - mondta el Simon Pál, a megye vadászati főfelügyelője az MTI-nek. A hivatalos vadász­engedéllyel rendelkező tagok között is egyre többen vannak, akik a tilosban járnak. i k t í * V

Next

/
Oldalképek
Tartalom