Új Dunántúli Napló, 1995. augusztus (6. évfolyam, 208-237. szám)

1995-08-01 / 208. szám

Napos oldalon Többe kerül a közvilágítás az útlevél (3. oldal) (5. oldal) Mit együnk és mit ne? (6. oldal) BESZÉDES ÁRAK! IBIZA CARGO TGK. 1.245,088 Ft + áfái.095.000 Ft + áfa IBIZA SALSA 1,4 rádiósmagnőval imooffr 1.499.000 Ft TOLEDO 1,6 TRIO 2-443.00» Ft 2.091.000 Ft TOLEDO 1,9 TD GL 2.585.000 Ft 2.368.000 Ft Autósziget a m 7632 Pécs. Siklósi u. 122. Tel./Hk: [72] 656 - 505 Harcok és tárgyalások Boszniában Csodálatos lesse a kilátás a toronyból, ha elkészül az új tubesi kilátó, melynek még csak az alapjai látszanak TÓTH LÁSZLÓ FELVÉTELE Nyeremény az ANTSZ-től Szerdán ülést tart a megyei közgyűlés Baranya Megye Közgyűlése soron kívüli ülés tart au­gusztus 2-án 9 óra kezdettel Pécsett, a Papnövelde utcai díszteremben. Mint ismere­tes, 11 közgyűlési tag kez­deményezte az ülés össze­hívását: a napirendi pontok között szerepel a testület új elnökének megválasztása. Hadifelszerelések Magyarországnak Még az idén mintegy 150 millió amerikai dollár ér­tékű orosz fegyverzethez, il­letve alkatrészekhez jut a honvédség és a határőrség a korábban Magyarországgal szemben felhalmozódott Orosz adósság törlesztése­ként. Háber Péter, a Honvé­delmi Minisztérium katonai főosztályának vezetője el­mondta: a honvédség még idén 97 db BTR-80 típusú páncélozott szállító harc­járműhöz, 20 db rakéta pán­céltörő indítóállványhoz jut rakétákkal együtt. Embercsempészek Hidasnémetinél Vasárnap Hidasnémeti kör­zetében a határőrök 45, a magyar-szlovák határon il­legálisan átjutni akaró jugo­szláv állampolgárt és az őket segítő két szlovák em­bercsempészt fogtak el. A jugoszláv személyek július 28-án legálisan léptek Ma­gyarország területére. A két szlovák embercsempész jú­lius 29-én, szombaton ugyancsak legálisan lépett be az országba egy bérelt lakóautóval, amellyel Mis­kolcra utaztak. Az ember- csempészek a nagy melegre való hivatkozással először csak 15-20 főt akartak be- zsuppolni a 9 férőhelyes ko­csiba, de a jugoszlávok nem akarták elhagyni egymást, így mind beszálltak. A boszniai horvátok által Bosznia déli részén önhatalmú­lag kikiáltott „Hercegbosznai Köztársaság” védelmi minisz­tériuma vasárnap azt állította, hogy a horvát erők 700 négy­zetkilométernyi területet „sza­badítottak fel” legutóbbi nyu­gat-boszniai offenzívájuk so­rán. Ratko Mladic tábornok, a boszniai hadsereg főparancs­A 15 éve változatlan feladat- és hatáskörrel bíró Fogyasztó- védelmi Felügyelőséget a nem­rég kihirdetett határozat olyan jogosítványok birtokosává te­szi, amelyek a hatáskör bőví­tése és a rendszer máig elodá­zott átalakítása révén a gyöke­resen megváltozott gazdasági környezetben is garanciát ígér a hatékony fellépésre. A felügye­lőség az átalakítás előtt álló KERMI hatáskörét örökölte meg - hallhattuk a Pécsett hét­főn tartott sajtótájékoztatón, amelyen a közelmúlt tapaszta­latairól is szó esett. Az év első felében több, mint tíz százalékkal nőtt a felügyelő­A nyár közepén is szorgoskod­nak Baranya Megye Közgyűlé­sének képviselői, különösen a testületet eddig kormányzó ko­alíció tagjai. Az elmúlt héten hosszú ideig tartó tanácskozást követően szándéknyilatkozatot, tegnap délután pedig együtt­működési megállapodást írt alá a hat párt - FKgP-Polgári Kör, noka vasárnap Kninben, a hor­vátországi Szerb Krajina fővá­rosában kijelentette, hogy Hor­vátország „drágán megfizet” Grahovo és Glamoc elestéért. A krajinai szerb hadsereg vezérkarának vasárnap esti köz­leménye szerint az egyesült horvát és boszniai horvát erők vasárnap is nehézfegyverrel lőt­ték Grahovóból a Knintől 20 ki­ség ügyfélforgalma. Meglepő, hogy a korábbi évek mutatói­nak megfelelően, a kivizsgált panaszoknak ezúttal is 60 szá­zaléka bizonyult jogosnak. El­sődlegesen a hazai és import édesipari termékek körében akadt tennivalója a felügyelő­ség munkatársainak, ugyanis a vizsgált kereskedelmi egységek kilencven százalékánál kellett hatósági intézkedést alkalmaz­niuk, főként a megfelelő ma­gyar nyelvű feliratozás hiánya miatt. Ugyancsak kirívó hiba­százalék adódott a fogyasztha­tósági és minőségmegőrzési időpontok feltüntetésében. A híradástechnikai cikkeket for­KDNP, MDF, FIDESZ-MPP, Köztársaság Párt, SZDSZ - megyei vezetője. (Ez lapunk 3. oldalán olvasható). Az eseményt követő sajtótá­jékoztatón megtudtuk, a koalí­ció nyitott, s legfontosabb fel­adatának tartja többek között - ezzel kapcsolatban a pártok programot dolgoznak ki - az in­lométerre fekvő Strmica telepü­lést. Lecsendesedtek a harcok hétfőre virradóra az északnyu­gat-boszniai Bihac térségében - jelentette a szarajevói rádió bi- haci forrásokra hivatkozva. A beszámoló szerint a bihaci vé­dők szilárdan tartják állásaikat, az ellátás azonban továbbra is katasztrofális a térségben. (Hírmagyarázatunk a 2. oldalon) galmazók több, mint 30 száza­lékánál az előzetes bevizsgálás tanúsítványát kérték hiába. A jogos panaszok túlnyomó többsége az áruk és szolgáltatá­sok minőségére vonatkozott. A legtöbb fonákságra mégis a szolgáltatások körében adódott példa hibás, hiányos vagy ké­sedelmes teljesítés miatt. Igaz, a műszaki, a könnyű- és az élelmiszeripari termékek köré­ben sem volt kevés a kifogás. Közüzemi szolgáltatások miatt számosán fordultak a felügye­lőséghez, ám azok ellenőrzése ma még túlmutat a cég hatáskö­rén. A kiszabható bírságok je­lenlegi mértéke közel sem bír visszatartó erővel. Noha ennek felismerése éppenséggel nem újkeletű, a büntetések radikális emelésére a fenti új jogszabá­lyok révén majd csak ezután kerülhet sor. Tröszt E. tézményi struktúra költségei­nek csökkentését, a közgyűlés vagyonának minél racionáli­sabb hasznosítását, a területfej­lesztés segítését. Arra a kérdésre, hogy a szer­dai soronkívüli megyei közgyű­lésen sikerül-e elnököt válasz­tani, a válasz egyértelmű igen volt. R.N. Sorsolást tartottak tegnap az ÁNTSZ Baranya Megyei Inté­zetében. 70 ezer forintos uta­zási utalványt nyert a számító­gép által kihúzott szerencsés. Az előzmény: egy éve a WHO kezdeményezésében, 11 ország vett részt egy nagyszabású do­hányzás elleni kampányon. A magyarországi program szer­vezésével a baranyai tisztior­vosi szolgálatot bízták meg. A kampány felhívása szerint, olyan dohányos jelentkezőket vártak, akik vállalták, hogy 1 hónapig nem gyújtanak rá. Az ezt teljesítők között 300 ezer forint értékű utazást sorsoltak ki. (Természetesen a játékba be volt építve egy laboratóriumi vérvételi kontroll, csalni nem lehetett.) Akkor az országban 7000-en jelentkeztek a játékra. Most, egy év után azt kívánták felmérni, mennyire volt tartós az eredmény, hányán hagyták abba a játék hatására a dohány­zást. A 7000 résztvevő közül számítógépes sorsolással kivá­lasztottak 1200-at, akiknek kérdőívet küldtek ki, amely azt tudakolta, leszokott-e végleg a dohányzásról, vagy ha nem, esetleg csökkent-e a mennyi­ség? Az 1200-ból 740-en küld­ték vissza kitöltve a kérdőívet. Tegnap közöttük sorsolta ki ugyancsak a számítógép a sze­rencsés nyertest, aki: Mucsi Ádám, Budapest, Várna u. 9. sz alatti lakos. Sajnos, ismét nem baranyainak kedvezett a sze­rencse. S. Zs. Legtöbb a panasz a szolgáltatásokra KERMI-hatáskört örököl a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség „Megmozdult az állóvíz” - hallhattuk dr. Bodnár József, a Ba­ranya Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség igazgatója, alig­hanem a nyári strandszezon ihlette sommázatát a cég jövőjé­nek nagyobb hatékonyságot előlegező, július elején megjelent kormányhatározat és -rendelet kapcsán. Megye: koalíciós megállapodás Kossuth-hagyományok őrzői Mohácson Kossuth Lajos, mint parla­menti képviselő 1846 augusz­tusában gőzhajóval Újvidékre menet rövid pihenőt tartott Mohácson. Bár nem előre jel­zett látogatás volt a városba érkezése, amint partra szállt, a mohácsiak fölismerték, nagy ovációval fogadták és a kikötő közelében álló Sepacz János kocsmájába kísérték. A hely­béliek e 149 évvel ezelőtti eseményre igen büszkék, hi­szen elmondhatják: a megyé­ből egyedül náluk járt a neves személyiség. 1892-ben Mo­hács képviselő-testülete a vá­ros díszpolgárává választotta Kossuth Lajost, s az addigi Német utcát őróla nevezték el. 1992-ben megalakították a Mohácsi Kossuth Egyletet, s még ebben az évben Kossuth emléktáblát avattak. A hagyományőrzésben újabb dátum 1995 augusztusa, amikor sorrendben a negyedik, de a résztvevőket tekintve az első nemzetközi tábornak ad otthont Mohács. A Bereg­szászról, Franciaországból, Szlovákiából, Eszékről, és ha­zánkból tegnap jött 80 sze­mélyt Gavlik István, az Oszá- gos Kossuth Szövetség elnöke, M. Pásztor József alelnök, Nagy Kálmán, a dél-dunántúli régió szervező titkára és dr. Papp Iván, a mohácsi egylet elnöke fogadta. A táborozok az egy hét alatt a megye neveze­tességeit is megismerik. B.M. A tábor lakói a Himnuszt éneklik a Kossuth-emléktábla előtt fotó: Tóth Ápolók kongresszusa Nyolcadik alkalommal rende­zik meg hazánkban az Egész­ségügyi Szakdolgozók Orszá­gos Kongresszusát. Ezúttal Pécs lesz a házigazdája az au­gusztus 25-26-án tartandó eseménynek. A rendezők az or­szág fekvőbeteg intézményei­ben, a családorvosi szolgálat­ban, a szociális ellátás területén dolgozó munkatársaikat várják a kongresszusra. A kétnapos szakmai összejövetel megvita­tandó témáinak sorában szere­pel: új ápolási formák beveze­tése, a nyugat-európai ellátások adaptációs lehetőségei. A kong­resszus a Magyar Ápolási Egyesület évenkénti rendezvé­nye. Tavaly Kaposváron volt, ahol a találkozók jelképét - egy segítő kezet ábrázoló staféta botot - a pécsiek vették át. 3 I k ) 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom