Új Dunántúli Napló, 1995. július (6. évfolyam, 177-207. szám)

1995-07-27 / 203. szám

200 ágy biztos A bűnbe vitt Harkányban szexlapok esete (3. oldal) (5. oldal) Költségvetés kánikulában (11. oldal) Negyvenegy előterjesztés a kormány előtt Ma is tanácskozik a kabinet A Bokros-csomag új változata, a jövő évi gazdálkodás, az ál­lamháztartás reformja, az adózás '96-os rendszere - négy téma abból a 41-ből, amely a Horn-kabinet asztalán tornyosul. A kormány tegnap elkezdődött - s várhatóan ma délután befeje­ződő - üléséről hivatalos tájékoztatás még nem hangzott el. Az előzetes értesülések egybehangzanak abban, hogy a kabinet Az új konzervüzem lehetőséget nyújt napi 3 tonna gomba feldolgozására fotó: müller andreá Gomba - nemcsak nyersen Két gombatermesztéssel fog­lalkozó pécsi család 1991-ben összefogott és megalapította a Gombaker Bt.-t. Tegnap az eltelt esztendők munkájára feltették a koronát, elkészült az új konzervüzemük.- A termelőknek bizton­ságra van szükségük - állítja Csapiár János, a bt. egyik tu­lajdonosa. - A magunk bőrén éreztük, hogy mennyi gondot jelentett a nyersen el nem ad­ható gomba. Hűtőben néhány napig tárolhattuk, majd a szemétbe került. Klasszikus vállalkozásként kezdték egy garázsban, majd a Bázis telepén folytatták, vé­gül a Gomba utcában alakítot­ták ki a jelenlegi telephelyü­ket. Ezt bővítették tovább egy újabb épület megvásárlásával. Ebben kapott helyet a kon­zervüzem, ahol naponta két műszakban 3 tonna sampi­nyon gombát dolgoznak fel ezentúl mindenféle kiszere­lésben. Az alapanyag egy ré­szét termelőktől vásárolják, a többit maguk termesztik. A napokban kezdik meg Ko- zármislenyben az új gomba­termesztő üzemük építését. Nem csak a hazai boltokba, de Horvátországba, Szlovéni­ába, Ausztriába és Németor­szágba is szállítanak. Sz. K. Hétvégén leszerelés Betegszállítás - térítési díjjal Az Országos Mentőszolgá­latnál (OMSZ) naponta 4000- 4100 alkalommal látnak el olyan betegszállítási felada­tot, amelyért július 1-je óta té­rítési díjat, esetenként 100 fo­rintot kellene fizetni. Ehhez képest az OMSZ-hez egy-egy napon csupán 160 ezer forint folyik be, vagyis a szállítások jelentős részéért nem fizetnek a betegek - válaszolta az MTI érdeklődésére szerdán Gobi Gábor főigazgató. Elismerést kér / az Ásványvíz Terméktanács A Mezőgazdasági és Élelme­zésügyi Értesítő legutóbbi, 12. számában tették közzé az Ásványvíz Terméktanács mi­niszteri elismerés iránti ké­relmét. Amennyiben a közzé­tételt követő 30 napon belül a kérelemmel kapcsolatban nem érkezik észrevétel, úgy várható, hogy a terméktaná­csot a földművelésügyi mi­niszter elismeri. A termékta­nácsot 1992 végén alakították meg, jelenleg 19 tagja van. A tagok termelése a magyar ás­ványvíztermelés 99 százalé­kát adja. Hongkongban a Pannon GSM A Hongkong Telecom háló­zatán keresztül - a céggel kö­tött szerződés alapján - július 27-étől Hongkongból is tele­fonálhatnak a magyar Pannon GSM előfizetők az Rt. képvi­selője. Elmondta, hogy a Pannon GSM tárgyalásokat folytat írországi partnerével, az Eircell hálózati üzemelte­tővel, így a magyar előfizetők várhatóan ebből az országból is hamarosan használhatják mobil készülékeiket. További egyeztetések zajlanak az Egyesült Királyságban is, Finnországban pedig ugyan­csak tárgyalnak. * az állami kiadások csökkenté­sével kívánja a költségvetés 12 milliárdos hiányát pótolni. A jövő évre egyébként a pénzügyi tárca 132 milliárdos költségvetési deficittel és 25 százalékos inflációval szá­mol. A kétnapos ülésen szüle­tett kormányzati döntésekről hivatalosan majd csak ma A Pénzügymisztérium a sze­mélyi jövedelemadó eddig az önkormányzatoknál maradó 35 százalékét 15 százalékra szeretné csökkenteni. Szó van a kétmillió forintos községi támogatás eltörléséről is. A kérdés várhatóan jövő héten eldől. A Belügyminisztérium nem ért egyet a pénzügyi tárca tervezetével. A települések - elsősorban az aprófalvak - önkormányza­tai már most is „pengeélen” táncolnak, ha alapvető feladata­Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. tegnap­tól kétszeresére, 20 Ft-ra emelte a lakossági folyószámlák átuta­lási megbízásokért fizetendő összegeit. Az áremelést a költ­ségek emelkedésével magya­rázzák, ellensúlyozásként vi­szont jobb szolgáltatási minő­séget ígérnek ügyfeleiknek. Ennek apropóján több pénzin­délután tájékoztatják a nyil­vánosságot. A hírek szerint az egyik in­formátor Bokros Lajos pénz­ügyminiszter lesz. így személyesen is megerő­sítheti - vagy cáfolhatja - azt az értesülést, miszerint a kormányülésen kompromisz- szumkészségről tett tanúbi­iknak meg akarnak felelni. Már erre is alig-alig futja a pénzük­ből, a fejlesztési lehetőségek pedig - gyors körképünk erről győzött meg - egyenesen be­dugultak. Püski Mátyás, Szász­vár polgármestere katasztrófá- lisnak minősíti a döntés várható következményeit, mint ahogy Turony polgármester-asszonya, Nyírfás Ágnes is, aki szerint végképp kihúzhatják az ön- kormányzatok alól a szőnyeget. Turony is kis falu, az SZJA ed­dig is csak csekély bevételt je­tézetet is megkerestünk (nem a teljesség igényével) a náluk nyitott, hasonló jellegű folyó­számlákkal kapcsolatban. A Kereskedelmi Bank Rt.- nél kártyaszámla-rendszer mű­ködik, melyen az ügyfél külön megbízására végeznek közü­zemekkel kapcsolatos számla- rendezéseket. Átutalási tételen­ként a díj 8 Ft vagy az összeg 3 zonyságot: elállt attól az indít­ványától, hogy vámpótlékot vessenek ki az energiahordo­zókra. Elsősorban azért, mert amennyit hozna ez a bevétel az államnak a réven, ugyanannyit el is vinne a „vámon” az inflá­ció nem kívánt növelésével. Előzetesen csak annyit tud­hatunk, hogy a kormányfő el­nökletével rendkívül fontos té­mák, így egy jövő évi esetleges szja-módosítás is szóba kerül­het a mai ülés napirendjén. (Részletes információnk a 7. oldalon) lentett, jövedelmi forrása az önkormányzatnak nincsen, „Ki­tehetjük a táblát: Turony meg­halt!” Vokányból azt mondja Mar- kovics Pálné igazgatási előadó: eddig is szegény volt a falu, fej­lesztésre gondolni sem tudnak, „alig boldogulunk, még szociá­lis segélyre sem futja a pén­zünkből ...” Szentlőrinc: közel 25 millió forintos bevételkiesés, ha „be­vág a 15 százalék. Az ekkora (Folytatás az 5. oldalon) ezreléke. Emelését nem terve­zik. Zárlati elszámolásért havi 50 Ft-ot kémek, pénzkivételnél pedig esetenként 5 Ft-ot. Külön egyenleg kérésért díjat nem számolnak fel. A számlára évi 14%-os kamatot fizetnek. A Postabanknál sem tervezik az átutalási járulék emelését a la­kossági folyószámlákon. Náluk (Folytatás az 5. oldalon) Holnap 830 baranyai kiska- tona vetheti le a mundért, miután teljesítették a tizenkét hónapos sorkatonai szolgála­tot. Az öröm mellett sajnos némi üröm is van a dologban, ugyanis a leszerelők nagy része munkanélküli lesz. Folyamod­hatnak egyszeri leszerelési se­gélyért, melynek összege átla­gosan háromezer forint. A jutta­tásról a parancsnokok hatás­köre dönteni. Bevonulás legközelebb au­gusztus 16-17-én lesz. Baranyai állandó lakosok közül megkö­zelítően 750-en vonulnak be sorkatonai szolgálatra. S. Cs. Mi is megbokrosodunk - vallják a kistelepülések polgármesterei • • Önkormányzatok vészhelyzetben Az OTP tegnaptól több jutalékot kér a lakossági átutalásokért Versenyben a folyószámlák is Alaptőke-emelésre készül a Centrum Áruházak Rt. A Kereskedelmi Bank Rt. és Eu­rópa egyik vezető befektetési bankja, a londoni székhelyű Swiss Bank Corporation (SBC) konzorciumával kötött kizáróla­gos tanácsadói szerződést a Cent­rum Áruházak Rt. a társaság tő­keemelésével kapcsolatos ta­nácsadói feladatok ellátására. Er­ről a Kereskedelmi Bank Rt. ille­tékese tájékoztatta szerdán az MTI-t. A Centrum Áruházak Rt. 2,5 milliárd forinttal szeretné emelni alaptőkéjét, amely jelenleg ötmil- liárd forint. A cég, amelynek el­múlt évi forgalma meghaladta a 18 milliárd forintot, és adózás előtti nyeresége 1994-re 300 mil­lió forintot tett ki jelentős fejlesz­téseket szeretne végrehajtani, többek között tervezik a Corvin Áruház felújítását is. A társaság már 1994-ben szeretett volna végrehajtani, egy akkor még 1,5- 2 milliárd forintra tervezett tőke­bevonást hazai vagy külföldi be­fektetők részvételével. Ajánlat hiánya, illetve az ajánlattevők visszalépése miatt az akció akkor meghiúsult. Ezt követően írta ki a társaság 1994. decemberében a pályázatot a tanácsadói szerző­désre. A pályázat elnyerése jelen­tős eredmény a Kereskedelmi Bank Rt. számára, amely külföldi befektetési banki kapcsolatait felhasználva alakította ki befekte­tési banki típusú, úgynevézett Corporate Finance tevékenysé­gét, amelynek során tanácsadói szolgáltatást nyújt konkrét tőke- bevonási konstrukciók kialakítá­sára és megvalósítására. Új vasútigazgató Pécsett Augusztus elsejétől Sárdi Gyula személyében új vezetője van a Magyar Államvasutak Részvénytársaság Pécsi Üzlet- igazgatóságának. A tegnapi pécsi ünnepségen - a meghívott vendégek és a dél-dunántúli vasutasság kép­viselőinek jelenlétében - Rigó Zoltán, a MÁV RT. vezér- igazgatója adta át a kinevezési okmányt az igazgatónak, va­lamint Busch Károly eddigi vasútigazgatónak, aki a jövő­ben zágrábi székhellyel a MÁV-ot képviseli a horvát és a szlovén vasutaknál. Sárdi Gyula korábban a pécsi igaz­gatóságon dolgozott, most a debreceni üzletigazgatóság é- léről jött Pécsre. Sárdi Gyula (balról) átveszi kinevezési okmányát Rigó Zoltán vezérigazgatótól fotó: Tóth R. N. í 4 > % 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom