Új Dunántúli Napló, 1995. június (6. évfolyam, 148-176. szám)

1995-06-16 / 162. szám

1995. június 16., péntek Gazdaság Dlinántúli Napló 11 FOTÓ: MÜLLER Negyven féle kuplungból évente összesen ötvenezer darabot gyárt a Ifi. Ösztönösen ráéreztem a tajvani módszerre A BSX kuplunggyártással kezdte Ki menti meg a vállalatokat? Csőd hátán csőd Az utóbbi években új szakma született hazánk­ban: a csődmenedzsereké. Ezeket az alapvetően több- diplomás, vezetői gyakorlat­tal rendelkező, vállalkozó szellemű szakembereket az Állami Vagyonügynökség képezte ki azért, hogy le­gyen kiket a bajba jutott cé­gek élére állítania. Egyikük Ágostonná dr. Eg- ressy Anna vállalati biztos­ként már a második céget „csődmenedzseli”.- Miként alakul ki egy-egy vállalatnál a csődhelyzet?- Forrása több is lehet, de oka csak egy. Nevezetesen az, hogy átmenetileg vagy tartó­san megbomlik az összhang a gazdálkodás és a környezet között. Az összhang hiánya a gazdálkodás különböző terü­letein jelentkezhet. Megnyil­vánulhat például piacvesztés­ben vagy a technológia elavu­lásában. Ebből következik, hogy a csőd kialakulásában a szubjektív elemeknek - a ké­sei felismerésnek, az alkal­mazkodóképesség hiányának- elsődleges szerepük lehet.- Mi történik akkor, ha már beütött a csőd? Milyen sors vár ezekre a cégekre?- Természetesen előfor­dulhat a gazdasági környezet­ben olyan gyors változás, amelyhez egyszerűen nincs elegendő idő alkalmazkodni. Amennyiben - némi késéssel- még helyes reagálással megmenthető a helyzet, akkor a válság csak átmeneti lesz. Más esetekben azonban a fá­ziskésés olyan nagymértékű lehet, hogy csak komoly be­avatkozással, a dolgok mélyre ható átrendezésével próbál­kozhatunk. Ilyenkor teljes át­szervezéssel vagy az életké­pes részek gyors leválasztá­sával, az életképtelenek meg­szüntetésével lehet a legki­sebb veszteséggel megúszni a teljes felszámolást.- Ha csődmenedzsert állí­tanak egy ilyen cég élére, mi­lyen konkrét lépéseket várnak tőle?-Első a gyors helyzetfel­mérés, hogy a problémával tisztában legyünk. Tájéko­zódni kell az érintett partne­rek szándékai felől is. Itt a hi­telezők és a tulajdonos véle­ménye a meghatározó, hiszen elsődlegesen tőlük lehet se­gítséget várni. A helyzetfeltá­rás alapján programot kell ki­dolgozni, amelyben a cég jö­vőbeni sorsát vázolva javasla­tot teszünk a szükséges tulaj­donosi döntésekre.- Ön már talpra állított csődbe jutott céget. Milyen törvénybeli, gyakorlati változ­tatásokat tartana szükséges­nek, hogy a jövőben keveseb­ben kerüljenek válságba ?- Sokat segítene, ha a csőd­törvény olyan alapokon nyu­godna, amelyek révén kellő időben - objektív mutatók alapján - kiderülne, hogy vál­ság közeleg. Ez megkönnyí­tené az életképes cégek meg­mentését, s az életképtelenek rendezett megszüntetését. Fontos lenne a büntető tör­vénykönyv módosítása is, hogy szigorúbb elbírálás alá essenek azok, akik a válságot előidézték. A munka törvény- könyvében pedig külön feje­zetre lenne szükség a válság- helyzetről. Németh Zsuzsa Hétfőtől pályázható a Gazdaságfejlesztési Alapnál Az elosztható keret: 2,5 milliárd A számvitel hiányosságai A magyar és a nemzetközi számvitel között már nincs alapvető eltérés, a magyar adó­zási szabályok azonban egyes esetekben még mindig akadá­lyozzák a külföldi befektetőket a tisztánlátásban - állapította meg a Price Waterhouse nem­zetközi könyvvizsgáló és üzleti tanácsadó cég nemrég elkészült tanulmányában. A külföldi működőtőke meg­jelenése óta szükséges, hogy a pénzügyi jelentéseket a határo­kon túl is értelmezni tudják. A nemzetközi számviteli szab­ványt, az IAS-t sok országban tekintik irányadónak, és számos tőzsdén kívánalom, hogy az ér­tékpapír-kibocsátók pénzügyi kimutatásai az IAS szerint ké­szüljenek. A magyar számviteli szabá­lyok többé-kevésbé már össz­hangban vannak az IAS-szel, viszont az adózási előírások részben a számviteli törvényen keresztül fejtik ki hatásukat, nem pedig attól elkülönítve, s emiatt a magyar pénzügyi je­lentések még mindig nem ér­telmezhetők egyértelműen. A nemzetközi gyakorlat tel­jes körű átvétele a Price Water- house szakértői szerint nem okozna sokkot a magyar szám­vitelben. Üzleti lehetőségek az USA-ban A Baranya Megyei Vállalkozói Központ ingyenes konzultációs napot rendez június 28-án Pé­csett, „Üzleti lehetőségek az USA-ban” címmel. A szakmai napot dr. Páva Zsolt Pécs Me­gyei Jogú Város polgármestere nyitja meg, majd Vadászy Ist­ván, a Los Angeles-i Magyar Konzulátus kereskedelmi taná­csosa ismerteti az észak-ameri­kai piacra jutás legfontosabb lépéseit, az elvárásokat, egyút­tal gyakorlati tanácsokkal látja el a résztvevőket. A konzultá­ciót rendező BMVK kéri, az érdeklődők június 26-ig írásban jelentkezzenek (7623. Pécs, Rákóczi út 24-26., telefon-fax: 324-876, 324-927). Környezetvédelmi előírások A környezetvédelmi előírások és a korszerű autójavító festé­kek, festékanyagok témakörben tart előadást és azt követő kon­zultációt június 21-én 11 órakor Pécsett, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (I. em. 49.) dr. Bubonyi Mária (Közép-Duna Völgyi Környezetvédelmi Fel­ügyelőség) és Ligeti György (ICI Hungária Kft.). Magánvállalkozásban kezdtek 2-3 féle kuplungot gyártani személyautókhoz, három éve alakították meg a komlói BSX Gyártó, Szolgáltató és Keres­kedelmi Kft.-t, mely ma már a kezdő létszám többszörösével, huszonegy emberrel 40 féle kuplungból évente összesen öt­venezret gyárt és annak több mint ötödét exportálja Horvát­országba, Szlovákiába és Né­metországba. Két éve kezdték el a külkereskedelmi tevékeny­séget, hogy bizton megalapoz­hassák jövőjüket., Bernhardt László, a BSX Kft. ügyvezető igazgatója nem­rég jött meg Tajvanról, ahol egy hétig a nemzetközi autóal­katrész és elektronikai kiállítá­son üzleti kapcsolatot alakított ki sok gyártó és kereskedelmi céggel, üzletemberrel, s üze­mekbe is ellátogatott.- Ott láttam mindazt jól mű­ködni, amire én már évek óta tudatosan törekszem - össze­gez. - A kis tajvani cégek fő profilja bizonyos termék(ek) gyártása, amellett mindennel, főleg a társüzemek és cégek gyártmányainak kereskedelmé­vel foglalkoznak a nagyvilág­ban. Szerencsésen találkoztunk össze, ugyanis ők is keresik az újabb piaci kitörési lehetősége­ket, ezért is nyitottak.- Venni könnyű. De eladni?- Eladni a legnehezebb. Sze­rencsére érdekli őket mindaz, ami nemzeti sajátosságunk a bortól, a paprikáig sok minden. Rövidesen hazánkba jönnek, s remélem, a kialakult személyi kapcsolatok üzletileg is gyü­mölcsözővé válnak. De maradjunk szűkebb ha­zánkban. A BSX hamar rájött, csak a saját kuplungjaival nem tud akkora piacot szerezni, amely hosszú távon is bizton­ságossá tenné a létüket. Európa negyedik legnagyobb személy-, és teherautó kuplungot gyártó cége, a Macedón RUEN Indust- ria kizárólagos magyarországi képviselői. Tavaly már meghá­romszorozták a RUEN forgal­mat, idén főként a Scania, Volvo és Mercedes teherautó kuplungokat tették igen kere­setté. Konszignációs raktáruk­ból látják el az általuk kiépített terítő hálózatot, a majd kétszáz üzleti partnerüket.- Három évi tárgyalás ered­ményeként márciustól az Ikarus D-10-es környezetbarát motor­jához mi szállítjuk a komplett RUEN kuplungokat, mégpedig rendkívül jó minőségben és a nagy nyugati cégek márkás termékeinél jóval olcsóbban - jegyzi meg elégedetten. Állítja: az olyan termelő és kerekedő cég, mint az övé, nem létezhet begubózva, minden számba vehető szakkiállításon ott a helye, mert partnert, ezál­tal piacot találni csakis így le­het. Megismerkedett egyipto­miakkal, nemsokára indítják az első, a Bakony Művek termé­keit tartalmazó harmincezer dolláros szállítmányt. S miért ne bizakodna, hogy folytatása következik? Valamennyi part­nerére, korrekt és kölcsönösen előnyös kapcsolataikra méltán büszke. Újabb vasat is tűzben tart a BSX cégvezetője. Német cég­gel tárgyal, s ha minden előze­tes terveik szerint valósul meg, megkezdik kooperációban a környezetvédelmi berendezé­sek gyártását, forgalmazását.- Ha ez bejön, felhagynak a kuplunggyártással ?- Miért tennénk? Új fejlesz­tésként most kezdjük a kinyo­mócsapágyak gyártását, azzal már saját komplett kuplung szetteket kínálhatunk. Kis cég­nek ez a fejlődés egyetlen le­hetséges útja. B. Murányi László Az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumban a jövő hét­től igényelhetik a vállalkozók azokat az adatlapokat, ame­lyekkel kereskedelemfejlesz­tési támogatásokért lehet pá­lyázni. A Gazdaságfejlesztési Alap 5,3 milliárd forinttal gazdál­kodhat az idén. Ebből 2 milliárd forintot műszaki fejlesztésre különítet­tek el, s ezt az OMFB kezeli. A korábbi kötelezettségek miatt kereskedelemfejlesztésre valójában csak 2,5 milliárd fo­rint fordítható az idén, ennek is a felét központi progra­mokra, kiállításokra, ország­propagandára szánják. Ä pályázatokkal külföldi cserepek vagy visszafizetik a vételárat, vagy visszaminősítik, de ha a vevő igényli, kicserélik a megvásárolt cserepeket. Ha sehogy sem tudnak a vevővel egyezségre jutni, felküldik a terméket az EMI-hez, ami mint független hatóság elvégzi a szükséges vizsgálatokat, ilyen esetben minden költség a gyá­rat terheli. A Jamina Rt.-nek éves szerződése van az EMI- vel, ami havonta folyamatosan vizsgálja a termékeket, a gyár­ban is folyamatosan ellenőrzik a minőséget. A fenti ügyben a Fogyasztó- védelmi Főfelügyelőség Bara­nya Megyei Felügyelősége is eljárt. A panaszt továbbították az illetékes Békés megyei fel­ügyelőséghez, ahol a még ér­vényben lévő, a vásárlók minő­ségi kifogásának intézéséről szóló rendelet alapján a gyáron keresztül KERM1 vizsgálatot kémek. Sz. K. kiállításokon való részvétel­hez, az ISO minőségbiztosí­tási szabványának megszerzé­séhez, magyar vállalatok kül­földi beruházásaihoz, vagy vegyes vállalatok alapításá­hoz igényelhető pénz, az összköltség maximum 40 szá­zalékáig. Az alap kamatmentes köl­csönt is nyújt kivitelre érde­mes magyar termékek fejlesz­téséhez. Ezt a pénzt bankhi­telhez lehet felvenni, azzal egyenlő mértékben. Az alap és az MBFB Rt. együttesen egy milliárd forintot szán e célra. A feltételek azonban nagyon szigorúak: a termék ötévi exportjának nettó devi­zahozamából kell a fejlesz­tésnek megtérülnie. Az MNB valuta-, bankjegy és csekkárfolyamai 1995. június 15-től Pénznem vételi közép eladási angol font 199,93 201,87 203,81 ausztrál dollár 89,58 90,48 91,38 belga frank (100) 431,34 435,64 439,94 dán korona 22,73 22,96 23,19 finn márka 28,95 29,24 29,53 francia frank 25,25 25,50 25,75 gör.drachma(IOO) 54,89 55,43 55,97 holland forint 79,17 79,96 80,75 ír font 203,59 205,57 207,55 japán yen (100) 147,10 148,56 150,02 kanadai dollár 90,09 90,98 91,87 kuvaiti dinár 415,41 419,54 423,67 német márka 88,65 89,54 90,43 norvég korona 19,93 20,13 20,33 olasz líra (1000) 75,69 76,43 77,17 osztrák sch. 12,60 12,73 12,86 portugál esc.(100) 84,27 85,10 85,93 spanyol pes.(100) 102,38 103,38 104,38 svájci frank 107,36 108,43 109,50 svéd korona 17,17 17,34 17,51 USA dollár 124,19 125,40 126,61 ECU (Közös Piac) 163,88 164,50 167,12 Miskolc Kecskemét Szeged Szombathely Debrecen Pécs Újburgonya 50-180 50-180 100-150 120-168 50-180 95-170 Kelkáposzta 30- 80 55-120 60- 70 70-120 40- 90 60- 80 Karalábé/db. 5- 25 5- 20 15- 17 10- 25 10- 20 15- 18 Sárgarépa/cs. 20- 70 20- 60 25- 40 40- 90 10- 50 30- 45 Petrezselyem/cs. 30-120 30- 90 25- 50 40- 90 20- 60 30- 60 Saláta/db. 10- 25 6- 20 12- 20 8- 20 8- 20 10- 20 Sóska 80-120 60- 90 70- 80 80-120 50-100 60- 90 Paradicsom 80-150 55-150 100-150 120-160 80-170 90-160 Cseresznye 80-180 70-150 130-150 70-100 120-250 110-140 Földieper 120-300 60-220 90-160 120-200 80-250 80-150 Mit tegyünk, ha görbe a cserép, repedt a pala, mállik a tégla? A vitában a minőségvizsgálat dönthet Baranya egyik kisvárosában a kétségbeesés végső határára ért egy özvegyasszony. Idén januárban tetőcserepet vásá­rolt, olyant, mint a lányáék, akik nagyon dicsérték a gyár termékét. Megérkezett cse­rép, s azóta se éjjele, se nap­pala. Első osztályúként vette a cserepet, de a mázas felületen sok a hajszálrepedés, s nincse­nek meg mindenhol az illesztő fülek. A lányától kapott csere­pek egymásba simulnak, míg a most vásároltak között nem egynél rés van. Soha nem tudni mikor kap bele a szél, az is kér­dés, ha télen a résekbe befa­gyott víz nem nyomja-e szét. Heteken át csak a ház felén volt cserép. Minden nap rettegett, mikor ázik le a plafon, s lesz még nagyobb a kára. A gyártól többször is kint jár­tak, megvizsgálták a cserepe­ket, lefényképezték a félig kész tetőt, s továbbra is első osztá­lyúnak minősítették. Jegyző­könyvbe rögzítették, nem haj­szálrepedések, hanem forma­gumi nyomok láthatók. A cse­repek görbesége is elfogadható. Mivel ezzel nem értett egyet, újra kijött az ellenőr, s java­solta, küldje vissza a cserepe­ket, kifizetik az árát, mert más cserepet adni nem tudnak. Ő ezt nem tette meg, inkább felra­katta. Mindent megkeresett, de sehol nem tudtak segíteni rajta. A KERMI-nél azt mondták fi­zesse ki a vizsgálati d(jat, csak akkor csinálják meg. Kiadott több, mint százezer forintot, s nem tudja meddig lesz jó az új tető. A KERMI Vásárlói Tanács­adó Irodáján nem értik az egé­szet. Mint elmondták, az építő­anyagoknál alkalmassági idő van, ami 5-20 év között mozog. A termékeknek itt az ÉMI előí­rásainak kell megfelelnie. Rek­lamáció esetén, amennyiben a vevő a gyártóval, akitől az épí­tőanyagot vásárolta nem tudott megegyezni, akkor a törvény értelmében igénybe kell venni egy külső szakértőt, aki eldönti a vitát. Helyszíni vizsgálatot kell kérnie a KERMI-től, ami ingyenes, csak a kiszállás költ­ségeit kell megtéríteni. A szak- vélemény ellen, vélt igazát bi­zonyítandó, pedig a bíróságon pert lehet indítani. Az Építésügyi Minőségel­lenőrző Intézet nyereség érde­kelt. Egy-egy vizsgálat nagyon sokba kerül, amit a gyárnak kell megkérnie. A szállítástól szá­mított öt évig van garanciális lehetősége a vevőnek a rekla­mációra. Azonban az építés­ügyi szabvány, ami kiterjed a mérettartóságra, vízállóságra, bizonyos görbületet megenged. A Békéscsabai Jamina Rt. az ország egyik legnagyobb cse­repeket gyártó cége. Ä szakem­berei rendszeresen tartanak helyszíni szemlét. Már 30 éve ezt csinálják, az ÉMI tovább­képzésein vesznek részt. Vitás esetekben, ha a magyar szab­ványnak nem felelnek meg a

Next

/
Oldalképek
Tartalom