Új Dunántúli Napló, 1995. június (6. évfolyam, 148-176. szám)

1995-06-08 / 154. szám

Pécs lesz-e a magyar Cannes? (3. oldal) Húsipar: bérekről még vitáznak (5. oldal) fiáíom emberre jut egy álláshely (7. oldal) FIATAL, HASZNÁLT GÉPKOCSIK ÉRTÉKESÍTÉSE! MIN. 20% ELŐLEGGEL, MAX. 5 ÉVES FUTAMIDŐRE, KEZES NÉLKÜL. Autósziget BH| 7G32 Pécs. Siklósi u. 122. Tel./Fax: (72) 450 • 505 Megyei közgyűlés: személyeskedés Mádl Ferenc az ellenzék köztársasági elnökjelöltje Horn Gyula Washingtonban Horn Gyula kormányfő szer­dán a washingtoni Capitoliu- mon kezdte napi programját. Az ottani megbeszéléseket követően Tom Lantos ma­gyar származású honatya be­mutatta Hóm Gyulának az üléstermet. Délben a minisz­terelnök a washingtoni Nem­zeti Sajtóklub vendége volt, ahol sajtóértekezletet tartott. Ezután Horn Gyula a pénz­ügyminisztériumba hajtatott, ahol a tárca vezetőjével, Ro­bert Rubinnal tárgyalt. A ta­lálkozó végeztével egyenesen a repülőtérre ment, és átuta­zott New Yorkba. Épül a Tubes-kilátó Ma délelőtt tűzi ki a Tubes Alapítvány felkérésére a hegyen épülő új kilátó he­lyét Búzás Endre földmérő. Ezzel kezdetét veszi az épít­kezés, holnap, pénteken már az alapokat ássák. A végső formájában 28 méter magasra tervezett építményhez az ed­digi felajánlások alapján épí­tőanyagban, munkában, fu­varban az alsó, terméskővel bontott 8 méteres rész elké­szítésére van fedezet. Az ala­pítványnál azonban bíznak a további felajánlásokban, ame­lyek révén teljes magasságig megépülhet Pécs új neveze­tessége. Kórházi ágyak A megye kórházi ágyainak tervezett csökkentéséről teg­napi számunkban közölt ada­tokhoz a következő kiegészí­tést kaptuk az ANTSz-től: a Megyei Kórházban nem kizá­rólag aktív ágyak számának csökkentésével, hanem rész­ben krónikussá alakításával változtatnak a jelenlegi ágy­számon. A tervek szerint 117 aktív ágyat szüntetnek meg, így a jövőben összesen 740 ágyat működtetnének a Me­gyei Kórházban. Rendkívül korán kezdődött tegnap reggel Baranya Megye Közgyűlésének rendkívüli ülése, amely bár simának tűnt, tartogatott meglepetést. Szocia­lista javaslatra némi vita után rendkívüli sürgősséggel napi­rendre tűzte a testület Werner József elnök állítólagos össze­férhetetlenségi ügyét. A szemé­lyeskedés alapja: a frakció sze­rint a közgyűlés elnöke a cégbí­rósági bejegyzés szerint 1995. június 2-án még egy gazdasági társaság ügyvezetőjeként sze­repelt, azért „fennáll a törvény- sértés esete”, mert közgyűlési elnökként ilyen beosztást nem tölthet be. Wemer József, aki nem kért A titokvédelmi és levéltári tör­vénytervezetek vitája után a ma­gyar-szlovák alapszerződés par­lamenti megerősítésének vitájára szánt idő első szakaszát Torgyán József felszólalása és az általa ki­váltott reakcók töltötték ki. A kisgazda frakcióvezető éles sza­vakkal bírálta az alapszerződést, állításait azonban több kormány- párti hozzászóló cáfolta és visz- szautasította, a vita hangneme az ebédszünethez közeledve egyre személyeskedőbbé vált. Az Egybehangzóan alkalmasnak minősítették geológusok, geo­fizikusok, egyetemi tanárok a bodai agyagkő tömböt arra, hogy a nagy radioaktivitású hulladékok végleges tárolójá­nak kutatásait folytassák a tér­ségben. Mindez a Magyar Tu­dományos Akadémia Pécsi Te­rületi Bizottságának székházá­ban a Geotechnikai Munkabi­zottság konferenciáján hangzott el, ahol a az érintett terület pol­zárt ülést, képviselői kérdé­sekre elmondta, amióta elnökké választották nem gyakorolta építészi hivatását, a társaságnál semmilyen funkcióban nincs, s ügyvezető beosztásáról is le­mondott. Lévén, hogy ennek nyomait a cégbíróságon nem ta­lálták, a szocialista frakció ad hoc bizottság felállítását java­solta a kérdés kivizsgálására. A megválasztott három fős bizott­ság - dr. Wéber János, Nó­rán tné dr. Hajós Klára és dr. Ács Imre - a szünetben elkezdte a munkát, igyekezett dokumen­tumokat beszerezni a társaság­tól, de nem járt sikerrel. Mivel a felvetésre pontos választ nem tudott adni, a közgyűlés további FKPG pártelnök-frakcióvezető­jének felszólalása kétperces hoz­zászólások egész sorát indította el. Elsőként Szent-Iványi István, a Külügyminisztérium politikai államtitkára kért szót, hogy kö­zölje: nem igaz, hogy a minisz­terelnöknek parlamenti jóváha­gyás kellett volna a szerződés alá­írásához. Az Országgyűlés Külügyi Bi­zottságának elnöke, Eörsi Má­tyás tájékoztatta a T. Házat: a bi­zottság azért nem foglalkozott gármesterei, hatósági szemé­lyek, a Paksi Atomerőmű és az uránbánya vezetői voltak a meghívottak. A több mint 140 négyzetki­lométernyi nagyságú, átlagosan 800 méter vastag kőzettömbben eddig mindössze 50 fúrólyukat mélyítettek, valamint 90 méter­nyi vágat halad benne és az összes vizsgálat ezen üregek­ben készült. Az azonban máris bizonyos, hogy a külszíni és a vizsgálódást tartott szüksé­gesnek. A négy és fél óráig tartó na­pirendet követően a levezető elnöki tisztet dr. Hargitai Já­nos a megyei közgyűlés alel- nöke vette át. Csakúgy, mint az elmúlt ülésen, ezúttal sem szü­letett döntés a megyei aljegyző személyéről: a testület elvetette a megyei főjegyző - dr. Győr- pál Elemér akárcsak legutóbb, ezúttal is dr. Gulyás Emilt ter­jesztette elő - javaslatát. Vi­szont szinte ellenvetés nélkül elfogadta a szervezeti és műkö­dési szabályzatot, amelynek ré­vén a közgyűlés hivatalának felállása is megváltozott. Roszprim érdemben a Torgyán József által jegyzett módosító indítvánnyal, mert az a szlovák kormányra há­rított volna újabb kötelezettsége­ket. A kisgazda elnök ezután az elnöklő Kóródi Máriát vádolta elfogultsággal. A vita az ebéd­szünet után — immár Gál Zoltán elnökletével - folytatódott, aki a leghatározottabban visszautasí­totta a kisgazda frakcióvezető vádjait. Számos további felszóla­lás után az általános vitát le­zárták. föld alatti mérések teljesen megegyező tulajdonságúnak ta­lálták a bodai aleurolitot. A megállapítások annak az 50 millió forintos Nemzeti Pro­jektnek a zárójelentéseként szü­lettek meg, melyet 1993-ban indítottak az agyagkő elemzé­sére - az összesítés tartalmazza azokat a kutatási eredményeket is, amit 3 évvel korábban ha­sonló céllal gyűjtött önerőből a (Folytatás a 9. oldalon) Az MDF, a KDNP és a Fi­desz elnökei szerdán délben megtartott parlamenti saj­tótájékoztatójukon bejelen­tették: Mádl Ferenc jogtu­dóst, az előző kormányzat tárca nélküli, majd műve­lődési és közoktatási mi­niszterét jelölik közösen ál­lamfőnek. A döntésről elmondták: ez a pártok tárgyalóküldöttségei­nek megállapodása, amelyet a frakcióknak még meg kell erősíteniük. A jelölt személyéről szólva Giczy György (KDNP) arra helyezte a hangsúlyt, hogy Mádl Ferenc pártonkívüli, nagy tekintélyű tudós, aki széleskörű tiszteletnek örvend az országban. Für Lajos (MDF) jogtudósi, törvényalkotói és művelődés­politikusi erényeire hívta fel a figyelmet. Orbán Viktor (Fidesz) rá­mutatott: Mádl Ferenc egye­temi oktatóként is támogatta az Európához való csatlako­zást, s jelölésével a három együttműködő ellenzéki párt elkötelezte magát az antalli külpolitika jövőbeni folyta­tása mellett. Vita a magyar-szlovák alapszerződésről Szakmai igen az atomtemetőre A mecseki kutatásokat mielőbb folytatni kell, de kétszer ennyi pénzért Roham előtt a családi pótlékért? Rövidesen megérkeznek Baranyába is az űrlapok Sok-sok családnál a létfenntar­tás része a családi pótlék. Eddig járt. De ha a Bokros-csomag törvényi rangra emelkedik, az egyre szakadozó szociális háló részét jelentő pótlék már csak a három, vagy annál többgyer­mekes családok számára lesz alanyi jogon járó kiváltság. Másnak az igényjogosultságot jövedelmi és vagyonbevallással kérvényeznie kell. Igazolva azt, hogy a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem ugrik 17 000 forint fölé, hogy nincs 2 millió forintnál értékesebb személygépkocsi és hogy nincs 10 millió forintnál értékesebb ingatlan a család tulajdonában. A nincstelenséget kell bizo­nyos értelemben bizonyítani. S mindezt a törvénytervezet sze­rint július 15-ig. Könnyű a kö­vetkeztetés: rövidesen nagy ro­ham várható az egészségbizto­sítási pénztárak eló'tt. Mint azt Tóth Györgynétől, a Baranya Megyei Egészségbiztosítási Pénztár osztályvezetőjétől meg­tudtuk, a pénztárnál 22 000 té­telt jelent a családi pótlék. (Nem számolva az úgynevezett kifizetőhelyeket, ugyanis sok cég és vállalat maga intézi a dolgozójának családi pótlékát.) Előzetes latolgatások szerint már a jövő héten esedékes az idevonatkozó jogszabály kihir­detése. Sikerült megtudni a Népjóléti Minisztérium ügyfél- szolgálati irodájától, hogy a családi pótlékok igényléséhez szükséges formanyomtatvá­nyok már elkészültek, s rövide­sen postázzák az egészségbiz­tosítási pénztárakhoz illetve az intézményi kifizetőhelyekhez. Egyelőre azonban kérik az ér­dekelteket, hogy várjanak a saj­tóban megjelenő értesítésekre, közleményekre. Ezt kérik a baranyaiak is: az űrlapok még nem érkeztek meg. Tóth György né természetesen megígérte: lapunkat azonnal ér­tesíti, ha a családi pótlékok kérvényezése megkezdődhet. Másrészt minden segítséget megadnak majd az ügyfelek számára, akár jogszabályi, akár praktikus tanács kell. Persze azt sem rossz tudni: aki elkésik a kérvényezéssel, de jogosult a családi pótlék bizonyos össze­gére, azt a pénzt visszamenőleg is megkapja. Kozma F. Jótékonysági Hangverseny - Erdélyi gyerekek magyarországi nyaraltatására ren­dezettjótékony célú hangversenyt tegnap a Magyar-Román Baráti Társaság jaécsi csoportja a Piusz templomban. A hangversenyen fellépett, a JPTE 1. sz. Gyakorló Általános Iskola gyermekkórusa, valamint Bíró Lajos orgonaművész. fotó: müller andrea A felújított, jól felszerelt mattyi óvoda hálótermében Hó­fehérke és a hét törpe vigyázza az apróságok álmait. (Mattyi faluriportunk az 5. oldalon olvasható.) fotó: müller andrea

Next

/
Oldalképek
Tartalom