Új Dunántúli Napló, 1995. május (6. évfolyam, 118-147. szám)

1995-05-02 / 118. szám

i Kezdődik az allergiaszezon (5. oldal) Cigány - rendőr incidens (5. oldal) Félévszázados megbékélés Hidason (7. oldal) \ / Pápai boldoggá avatás II. János Pál pápa vasárnap az észak-olaszországi Tren- tóban tett látogatása során boldoggá avatta a 18-19. században élt Giovanni Ne- pomuceno De Tschiderer püspököt, aki az akkori Osztrák-Magyar Monarchi­ához tartozó vidéken mind a német, mind az olasz közös­ségben tevékenykedett. A püspök valóban megnyitotta Európa szívét, mivel átlépett a társadalmi helyzet, a gon­dolkodásmód és a nyelvek különbözőségének határain. Fodor Gábor Bukarestben Az 1995-97. évi ro­mán-magyar oktatási együttműködési jegyző­könyv aláírására hétfőn dél­után Bukarestbe érkezett Fodor Gábor művelődési és közoktatási miniszter. A vendéget Bukarest Otopeni repülőterén Liviu Maior román oktatási miniszter fogadta. A miniszter délután megtekintette a bukaresti Magyar Kulturális Közpon­tot, az 1992 szeptemberében megnyílt, Bukarest kulturá­lis életében máris nagy te­kintélyt kivívott intézményt, amely a magyar-román művészeti és kulturális pár­beszéd ismert fórumává vált. Katonai delegáció hazánkban Bemd Wilz, a német Vé­delmi Minisztérium parla­menti államtitkára - delegá­ció élén - háromnapos hiva­talos látogatásra hazánkba érkezett. A német parla­menti államtitkár tárgyalá­sokat folytat vendéglátójá­val, Fodor Istvánnal, a Hon­védelmi Minisztérium poli­tikai államtitkárával és ud­variassági látogatást tesz Keleti György miniszternél. Tegnaptól gyógyszeráremelés A magas támogatású készítményekért nem kell többet fizetni Megközelítőleg három és fél­száz import gyógyszert érintett tegnaptól a gyógyszerár-eme­lés, júliustól a hazai gyártók is többet kérnek termékeikért. A változás mértékével és a térítési díjakkal kapcsolatban a Népjóléti Minisztérium főosz­tályvezetője, dr. Hamvas Jó­zsef lapunk kérdésére el­mondta, hogy a forintleértéke­lés és a vámpótlék bevezetése huszonnyolc százalékkal emelte meg az import gyógy­szerek beszerzési árát. A be­tegek az úgynevezett alaplis­tán szereplő - száz, kilenc­venöt és kilencven százalékos támogatást élvező - gyógy­szerekhez változatlan áron juthatnak hozzá. A hetven és negyven száza­lékos kategóriába tartozó gyógyszerekért kilencven, il­letve hetven százalékkal kell többet fizetnünk. A mostani áremelés csak azokat az im­port gyógyszereket érinti, amelyek kimaradtak az április eleji hullámból. Miután a hazai gyártók na­gyon sok alap-, segéd- és csomagolóanyagot külföldről szereznek be, önmagában már az előbb említett két kor­mányintézkedés is megdrá­gítja az itthon készülő gyógy­szereket. A júliustól várható áremelést követően a térítési díjak alakulásában a föntebb vázolt elv érvényesül. Balogh Z. Orbán Viktor továbbra is elnök A Fidesz-Magyar Polgári Párt VII. tisztújító kongresszusa va­sárnap délután befejezte munká­ját. A küldöttek döntése alapján a párt elnöke továbbra is dr. Or­bán Viktor. Az eseményt záró sajtótájé­koztatón Orbán a kongresszus legfontosabb eredményének „A polgári Magyarországért” című politikai programnyilatkozat megszületését ítélte. A doku­mentum szerint hazánknak „nem kisebb kérdést kell megvá­laszolnia, minthogy Európa egyenrangú társországaként tudja-e átlépni a harmadik évez­red küszöbét, vagy lecsúszik a világ végleg megrekedt, nyo­morba, káoszba és erőszakba süppedt, reménytelenségben ve­getáló nagyobbik részéhez.” Az előző kormánnyal kapcsolatban a nyilatkozat leszögezi: „Az 1990-ben kormányra került úgynevezett keresztény-nemzeti koalíció nem tudta kivezetni az országot a gazdasági válságból, s ebben hibás gazdaságpolitikai döntések is szerepet játszottak.” A szöveg tartalmazza a követ­kező mondatot is: „1990 ősze, a mindössze fél éve hivatalban lévő első demokratikus kormány hatalmát megrengető taxis-blo­kád óta - az alkotmányos intéz­ményrendszer stabilitását is ve­szélyeztető szociális demagógi­ával - az SZDSZ és az MSZP együtt ásta azt a vermet, amelybe az egész ország esett bele.” A dokumentum szerint a mai súlyos válsághelyzet felol­dásában csak az a párt tud köz­reműködni, amelynek szilárd ér­tékrendje, s erre épülő jövőképe van. A Fidesz önmagát a polgári jövő pártjaként, szabadelvű pártként definiálja, amelynek központi értékei a szabadság és a parlamentáris demokrácia. Békés pedagógustüntetés Baranyai résztvevők a hat szakszervezet fővárosi tiltakozásán Tegnap délelőtt 11 órára a zu­hogó eső ellenére több ezer szakszervezeti tag gyűlt össze Budapesten az MTA épülete előtt, hogy tiltakozzon a kor­mány stabilizációs intézkedési csomagja ellen. A Pedagógusok Szakszervezete kezdeményezé­sével egyetértettek a Belügyi Dolgozók, a Felsőoktatási Dol­gozók, a Honvédségi Dolgo­zók, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek, valamint a Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezetének képviselői is. Baranyából, ahogyan a Pe­dagógusok Szakszervezete me­gyei titkárától, Benko Gyulától megtudtuk, közel 300-an utaz­tak a fővárosba, Pécsről és Komlóról bérelt autóbusszal, a megye több településéről, így például Szászvárról, Komlóról személygépkocsikkal. Pécsről, Kalauz Jánosné információi szerint, aki a Pedagógus Szak- szervezet Pécs városi általános iskolai alapszervezetének tit­kára, közel 150 óvónő, általá­nos- és középfokú tanintéz­ményben dolgozó utazott Bu­dapestre, ahol végül átadták a résztvevő szakszervezetek petí­cióját a Parlament elnökének. (Folytatás a 7. oldalon) A többször eleredő eső ellenére teltházas volt a Tettyére szervezett hagyományos pécsi majális fotó: Tóth Valódi majális Május elsejét ünnepelte tegnap az ország. Baranyá­ban sok tízezer ember vett részt a megye különböző te­lepülésein megrendezett majálisokon. Igazából talán csak azok­nak volt pontos képe arról, hány embert vonzott a MSZOSZ és a DOZSO tettyei (pécsi) majálisa, akik felka­paszkodtak a meredek sziklák felső peremére, s onnan néz­tek le a romokra. Mintha bi­zony elmaradt felvonulást akartak volna helyettesíteni az emberek: sok ezren gyűl­tek össze, s ezt a rendezők ja­vára kell írni. Részben a vál­tozatos program jelentette a vonzerőt, részben az a hangu­lat, amely szinte csak a majá­lisok sajátja, s ez már a Tety- tyére gyűlteknek köszönhető. Szemmel láthatóan min­denki jól érezte magát, a póni- lovagló kisgyerekektől a színpad előtt toporgókig, a Tettye vendéglő hangulatosan megterített sörkertjében a zöld abrosszal fedett aszta­lokhoz ülőktől a tengeri csi­gák szép házai között váloga­tókig. Es persze a sör: ki is lá­tott már olyan majálist, ame­lyiken a napsütésben - ami tegnap inkább csak délelőtt volt jellemző - ne sétafikál- nának, ácsorognának meglett férfiak, karjukon a zakójuk­kal, kezükben egy-egy jóféle Szalon-serrel? A tettyei tömegsikerrel szemben a kora délutáni órá­kig meglehetősen csendes volt az Ifjúsági Ház előtti te­rület. Bár kipakolt ide is egy­két árus, pattogatott-kukori­cás, volt ringlispil és céllö­völde, de a gépből jövő zene nem volt ellenállhatatlanul vonzó. Inkább a nemezkészí­tés érdekelte a gyerekeket: helyben, szakértő irányítással bárki csinálhatta. Délutánra már itt is sokszínű program várta a pécsieket. Politikuso­kat, helyi vezetőket is láttunk az ünneplők között, s megle­pően sok fiatalt vonzottak a rendezvények. Meglehet, (Folytatás a 7. oldalon) I f I Gyöngyvirág-gála A pécsi Ifjúsági Házban vasár­nap megrendezett Gyöngyvi­rág-gála üdítően színvonalas összeállításának ünnepeltjeit és a porond csillogó szemű kis előadóit sem zavarta, hogy jó néhányat kell még aludniuk Anyák Napjáig. Hogy az anya és gyermeke semmihez sem hasonlítható kapcsolatának ünnepe mennyire nem bújtat­ható egy rideg naptári adat mögé, annak megkapó bizo­nyítékát prezentálta a Nemzet­közi Gyermekmentő Szolgálat Pécs-Baranyai Csoportjának rendezvénye. A már hagyomá­nyos programcsokomak min­den édesanya címzettje volt, bár a nagycsaládos és a neve­lőszülőknek külön is érkezett meghívó. Közülük öten vehet­ték át „Az év édesanyja” okle­velet, amely egy nemzetközi mozgalom honi megjelenése. A JPTE 2. sz. Gyakorló Isko­lája énekkarának hangulatos műsorát követően Kasza Tibor, a megyei ÁFÉSZ elnöke kö­szöntötte a résztvevőket, majd a Nevelési Központ 2. sz. isko­lája, a Pécsi Gyermekotthon, az Egyetem utcai iskola diákjai és a Bimbó utcai óvodások énekkel, zenével, verssel és tánccal szereztek emlékezetes perceket. A lengyeltóti műve­lődési ház néptánc-párosainak vendégműsora és a rajz- és dolgozatpályázat eredmény- hirdetését követően záróak­kordként az Aranylevelecske kórusa búcsúzott a népes kö­zönségtől. Tröszt E. A JPTE 2. sz. Gyakorló Iskola énekkara is részt vett az ünnepi műsorban fotó: Tóth László Horvát támadás az autópálya ellen A horvát hadsereg hétfőn kora reggel megtámadta a Belg- rád-Zágráb autópálya nyugat­szlavóniai szakaszát, tüzérség­gel lőtte a krajinai szerbek ke­zén lévő Nova Gradiskát és Pakracot, a támadásban több polgári személy életét vesztette, illetve megsebesült - állítják szerb katonai források. A tér­ségben állomásozó ENSZ-erők jelentése szerint a horvát erők ellenőrzésük alá vonták az au­tópálya jelentős részét, harcko­csik állnak a decemberben megnyitott, ám pénteken ismé­telten lezárt útszakaszon. Susan Manuel zágrábi ENSZ-szóvivő többek között elmondta: a kék­sisakosok információja szerint, a krajinai szerbek nem vezé­nyeltek erősítést a harcok hely­színére. i i t I

Next

/
Oldalképek
Tartalom