Új Dunántúli Napló, 1995. április (6. évfolyam, 89-117. szám)

1995-04-03 / 91. szám

1995. április 3., hétfő Gazdaság Dtinántúli Napló 11 Telefonmodemen összekötött számítógéprendszer Mezőgazdasági bizottságok hálózata A gépek beszerzésének lehetőségeiről is tájékoztatnak a bizottságok fotó: laufer l. Ikarusokat szállítunk Németországba A németországi Wuppertalba szállít autóbuszokat az Ikarus Részvénytársaság, amely még tavaly augusztusban - meg­nyert tender alapján - írt alá szerződést 17 alacsonypadlós, csuklós autóbusz és két midi­busz szállításáról. Ez utób­biak már a német város utcáin közlekednek, míg az ala­csonypadlós változatnak most készült el az első darabja, amelyet ünnepélyes körülmé­nyek között a napokban adtak át az Ikarus mátyásföldi tele­pén a német vevőknek. Brunbauer József, az Ika­rus Részvénytársaság keres­kedelmi igazgatója kiemelte, hogy a járműveket az Európai Unió szigorú szabványainak megfelelve készítették el. A 40 millió forint értékű jármű­vektől az Ikarus sokat vár, hi­szen ezzel az új fejlesztéseket tükröző és az -európai nor­máknak megfelelő konstruk­cióval megalapozhatja a piac­váltást. A wuppertali Stadtwerke AG-val stratégiai együttmű­ködési szerződést is kötött az Ikarus a hazai járművek né­metországi, illetve az Európai Unió országaiban történő ér­tékesítésére. Az együttműkö­dés keretében a német fél vál­lalja az Eszak-Rajna Vesztfá- lia térségében értékesített összes Ikarus autóbusz szer­vizelését, pótalkatrész-ellátá­sát, illetve a buszvezetők ki­képzését. Abban is megálla­podtak, hogy a jövőben a Németországba szállítandó autóbuszokon bizonyos mun­kafázisokat Wuppertalban végeznek el, és itt fejeződik be az autóbuszok végkiszere­lése is. Cégvezetői tudnivalók A Fungusból Pécsi Gomba Kft. alakult A baranyai csődlistán szereplő Fungus Gombatermelési gaz­dasági munkaközösség valóban megszűnt végelszámolással áp­rilis 1-jével, de mindez a napja­inkban törvényszerű átalakulási folyamat eredménye. A gmk- ból ugyanis a Pécsi Állami Gazdaság felelősség vállalása mellett Pécsi Gomba Kft. lett, melyben ugyanazok a szemé­lyek dolgoznak tovább, s ugyanazt a tevékenységi kört végzik, mint a korábbiakban, csak más társasági formában, így tehát ez esetben szó sincs csődről, különösen nem a Pécsi ÁG-t illetően - mint ahogy a hírt sokan félreértelmezték, hi­szen az ÁG. jó ideje rt.-ként működik már, ahol a részvé­nyek 90 százaléka magánkéz­ben van. KISOSZ-kamarai fórum Pécsett A Baranya Megyei Kereskedők Egyesülete (KISOSZ) és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara közös fórumát a korábban meghirdetett időpont­tól eltérően április 6-án csütör­tökön 10 órától tartják a kamara pécsi székházában (Dr. Majo- rossy I. utca 36.). ✓ Átlagkeresetek az elmúlt évben A KSH felmérte az 1994 évi át­lagkereseteket hazánkban az 50 főnél többet foglalkoztató vál­lalkozások és a költségvetési in­tézmények 2,4 millió alkalma­zottjának bevonásával. E kör fele bruttó 20 ezer forintnál töb­bet és 40 ezer forintnál keveseb­bet keresett. Továbbra is jelentős különbségek mutatkoztak a ne­mek és a foglalkozási csoportok között. Elgondolkodtató, hogy a kimutatás szerint mintegy 22 ezer ember tartozott a legalacso­nyabb összeget, a havi bruttó 7 ezer forintnál alig többet kereső csoportba, ugyanakkor húszez­ren voltak a legnagyobb össze­get, a bruttó 228 ezer forintnál valamivel többet keresők. A fog­lalkoztatottak havi nettó átlagke­resete (1994. szeptemberi adat) 23 ezer 691 forint volt. A fizikai foglalkozású férfiak nettó 21 ezer 559 forintot, a nők 16 ezer 369 forintot kerestek havonta. A szellemi foglalkozásúak eseté­ben a férfiak nettó keresete 37 ezer 003, a nőké 25 ezer 934 fo­rint volt. Az oldalt összeállította: Mészáros B. Endre Az újonnan létrejött agrárka­marák megkezdték szervezetük kialakítását, amelynek egyik fontos eleme lesz a települése­ken létrehozandó mezőgazda- sági bizottságok hálózata. Ezek elsődleges feladata a mezőgaz­dasági termeléssel, termelésfej­lesztéssel kapcsolatos informá­ciók továbbítása, valamint a pi­acszervezésről való tájékozta­tás, egyes esetekben konkrét segítségnyújtás a magángaz­dálkodók és mezőgazdasági üzemek részére. A mezőgazda- sági bizottságok titkárai mű­ködtetik majd a kamarai infor­mációs rendszert, részt vesznek az adatszolgáltatásban. A mezőgazdasági bizottsá­gokhoz fordulhatnak majd a gazdálkodók amennyiben a fej­lesztést, a működtetés finanszí­rozását segítő és a jövedelem­növelését célzó kedvezmények­ről, támogatásokról szeretné­nek minél többet megtudni. Itt kérhetnek majd felvilágosítást a hiteligénylés módjáról, vala­mint itt igazolják a vetésterüle­Amerika földrajzilag és gazda­ságilag is messze van tőlünk, de talán nem annyira, mint gon­dolnánk. A felvásárlási árak meg­egyeznek a miénkkel: a tejet li­terenként 30, a sertéshúst ki­lónként 160, a marhahúst pedig 180 forintnak megfelelő össze­gért veszik át a termelőktől. Vi­szont a fogyasztói árak jóval tűk nagyságát a gázolaj és ve­tési támogatás igénybevételé­hez és havonta elvégzik a tá­mogatások igénylésével kap­csolatos teendőket részükre az APEH-nél. A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott és a legsúlyosabb foglalkoztatási problémákkal küzdő térségek­ben a mezőgazdasági bizottsá­gok titkárainak feladatai közé tartozik még az is, hogy a hely­belieket tájékoztatják a Terület- fejlesztési Alapból igényelhető támogatásokról, és elkészítik a kedvezményezett települések listáját. A mezőgazdasági bi­zottságok vezetői, titkárai tájé­koztatják a területi kamarákat a területükön tapasztalható el­adási nehézségekről, túl ala­csony árakról, esetleg ennek el­lenkezőjéről. Feladata a bizott­ság vezetőjének, hogy tájékoz­tatást adjon a mezőgazdasági termeléshez szükséges gép, mű­trágya, növényvédőszer, vető­mag beszerzési lehetőségeiről, segítse a tartós gazdasági kap­alacsonyabbak, mint Magyar- országon. Pedig állami támoga­tást csak az a farmer kap, aki exportra termel. A lényeg, hogy a támogatási rendszer a gazdál­kodókat jobb minőségű termé­kek előállítására ösztönözze. Az USA-ban a termelési típusú támogatást szorgalmazzák, va­gyis, hogy egy kormány ne a hi­telek kamatait csökkentse, ha­csolatok kialakítását a feldol­gozó és felvásárló cégekkel, az önkormányzatok mezőgazda­ságot érintő rendelkezéseit vé­leményezze. A mezőgazdasági bizottság titkárának feladatköre nem azonos a jelenleg működő falu­gazdászokéval. Az információit az agrárkamara információs rendszerén keresztül szerzi be. A kedvezmények és támogatá­sok igénybevételekor segíti az üzleti tervek elkészítését, véle­ményezi a pályázatokat. Kiadja a támogatások igénybevételé­hez szükséges igazolásokat. Mivel helyben intézhetik a gazdálkodók ügyeit, így azok­nak nem kell mindenért a me­gyeszékhelyre utazniuk. Jelentős összegű német tá­mogatással az agrárkamara az ország minden megyéjében számítógépeket vásárol, kiépíti a hálózatokat. A mezőgazda- sági bizottságoknál június vé­géig fejeződik be a telefonmo­demmel összekötött gépek te­lepítése. Sz. K. nem az adóterheket. A benzin fogyasztói adóját például térítse vissza a termelőknek, hogy az ebből származó megtakarítás­ból vetőmagot, permetező anyagot, netán új munkagépet is vehessenek a gazdálkodók. Jó lenne, ha nálunk a jövőre beígért egységes támogatási rendszer már ilyesfajta megol­dásokat tükrözne. Határidők cégvezetőknek Április 5.- Az egészségügyi szolgálta­tásra jogosult személyek beje­lentése nyomtatványon vagy mágneses adathordozón.- Tejtámogatás igénylése. Április 6.-A megyei (fővárosi) mun­kaügyi hivatal tájékoztatása a tagi kölcsönök összegéről. Aktuális Tb-változások I. Az 1995. évi XII. törvény a Társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosítá­sáról rendelkezett. A gazdálkodókat közvetlenül érintő, 1995. április 1-jétől al­kalmazandó szabályok a követ­kezők: Ezentúl csak azok a szak­munkástanulók minősülnek biztosítottnak, akiknek munkál­tatójuk ösztöndíjat (munkabért) folyósít. Ä biztosítás a betéti társaság természetes személy beltagjára, illetve a közhasznú társaság tagjára csak akkor terjed ki, ha a tag a társaság tevékenységé­ben személyesen közreműkö­dik. Várhatóan jelentősen szűkül a táppénzre jogosultak köre, ugyanis a törvény ezt az ellátást ezentúl csak a biztosítás tar­tama alatt, illetve annak meg­szűnését követő első, második és - új szabályként - harmadik napon bekövetkező keresőkép­telenség esetén biztosítja. Nem jár táppénz pl. a legalább 180 napon át megszakítás nélkül fennálló biztosítás megszűnését követő második napon túl, de tizenöt napon belül bekövetke­zett keresőképtelenség esetén. Az előbbi feltételek fennál­lása esetén sem kaphatnak táp­pénzt azok, akiknek a törvény értelmében nem kell 4 százalé­kos mértékű egészségbiztosí­tási járulékot fizetniük (öreg­ségi, rokkantsági, baleseti rok­kantsági nyugdíjasok és a nö­velt összegű öregségi és mun­kaképtelen-járadékban részesü­lők). A segítő családtagokat foglalkoztató egyéni vállalko­zóknak, illetve jogi személyi­séggel nem rendelkező gazda­sági társaságok természetes személy tagjainak a törvény ha­tálybalépését követően lehető­ségük van arra, hogy „alkalma­zottjuk” után a minimálbér ala­pulvételével megállapított járu­léknál magasabb, de legfeljebb havi 75 ezer forint (napi 2500 forint alapulvételével kiszámí­tott) tb-járulékot fizessenek. A kiterjedtebb ellátásra jogosító többletjárulék-fizetést az illeté­kes egészségbiztosítási pénztár az említetteknek csak akkor engedélyezi, ha segítő család­tag nő a 45., a férfi az 55. élet­évét a kérelem benyújtásakor még nem töltötte be. Milyen tapasztalatokat kínál az amerikai farmergazdaság? Vásárláskor a jótállási időt is érdemes megnézni a termék fogyasztói ára mellett fotö: Müller Andrea Fogyasztók figyelmébe a szolgáltatásokról Miért fontos a jótállási jegy? Javítás, de hányszor? Arra, hogy hány esetben köteles a vevő a javítást elfogadni, meg­engedni, a hatályos jogszabály nem ad konkrét választ. A vá­sárló ha javítást kér, köteles el­tűrni a 15 illetve 30 napos javí­tási időt egy alkalommal, több­ször javításra akkor kerülhet sor, ha a vásárló kéri, ill. a további javítás nem sérti az érdekeit. Miért fontos a jótállási jegy? Tudnunk kell, hogy jótállási igényt csak szabályosan kitöl­tött jótállási jeggyel (melyen a javító szerviz is feltüntetésre került) érvényesíthetünk, ezért a kapott jótállási jegyet gondosan őrizzük meg! Meghibásodás esetén a hibát haladéktalanul jelentsük be a ki­jelölt szerviznél (a legközelebbi szerviznél, vagy annál a keres­kedőnél, ahol az árut vásárol­tuk). Ennek alapján a szerviz a javítást a rögzített bekötésű pl. villanybojler, valamint a jármű­vek kivételével a 10 kg-nál sú­lyosabb, vagy helyi közúti köz­lekedési eszközön kézicsomag­ként nem szállítható termékek esetén a helyszínen, - az üzeme­lés helyén végzi el az egyeztetett időpontban. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végez­hető el, úgy a kifogásolt áru le- és felszereléséről, illetve az el­és visszaszállításról a szerviz gondoskodik. Szabályozták azt is, hogy a helyszíni hibákat a vásárló vá­lasztása szerint az egyeztetett nap délelőttjén vagy délutánján kell teljesíteni, így nem lehet in­dokolatlanul hosszú (pl. 8-18 óra közötti időt) megjelölni a ja­vításra. A fent nem említett ter­mékeket a vásárló szállítja be javításra. Visszaszállításról - a járművek kivételével - a vásárló kívánságára díjmentesen a jótál­lásra kötelezett gondoskodik. Tudnunk kell, hogy a jótállási jegyre köteles a szerviz vagy a kereskedő az igény bejelentésé­nek, a javított termék átadásának idejét, illetve a jótállás új határ­idejét, a hiba okát és a javítás módját, a javítási munkalap számát feltüntetni. Ez azért fon­tos, mert a jótállási idő meg­hosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a terméket a vásárló a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatja (pl. ha az 1993. augusztus 31-én vásárolt mosógép 1994. augusztus 26-án meghibásodott, a hibát a jótállási jegyen feltüntetett szerviznél aznap bejelentették, a szerviz a javítást a helyszínen nem tudta elvégezni, ezért beszállította a gépet a telephelyre, a javítást a bejelentéstől számított 14 nap alatt elvégezték és a mosógépet visszaszállították. Az eredeti jó­tállási idő ezáltal 14 nappal meghosszabbodott, vagyis nem járt le augusztus 31-ével, hanem még szeptember hónapban is tartott két hétig. (Folytatjuk) Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Next

/
Oldalképek
Tartalom