Új Dunántúli Napló, 1995. április (6. évfolyam, 89-117. szám)

1995-04-01 / 89. szám

Volt egyszer egy művésztelep Vujic azonnal lőtt és nem tagadott (5. oldal) (7. oldal) VI. évfolyam, 89. szám 1995. április 1., szombat KÖZÉLETI NAPILAP Privatizáció előtt a Zsolnay (11. oldal) Ara: 19,50 Ft RENAULT 7629 Pécs Komlói út 94. Tel.: 72/325-260 Nyitva: szombat vasárnap 9-15 óráig Az ÁPRILISI TRÉFÁNAK IS ROSSZ LENNE, HA FELEMELNÉNK A RENAULT TWINGÓ, CLIO 19 A* ' ORIGO Az angliai Devon megye delegációja Baranyában Baranya megye Közgyűlésének meghívására, Pécsre érkezett tegnap Angliából az a delegá­ció, melyet Richard Westlake, Devon megye Közgyűlésének elnöke vezet. Mint az köztu­dott, a megyéink közötti eddigi nagyszerű partnerkapcsolatokat többnyire kulturális-oktatási együttműködések jellemezték - gondolhatunk az angol-tanárok cseréjére -, illetve sikerült bi­zonyos gazdasági vonalakat is kiépíteni. E látogatás többek között lehetőséget ad arra, hogy a két megye vezetői és szakem­berei újabb megállapodásokkal gazdagítsák kapcsolatainkat. Csizmazia napok Komlón A komlói 501. számú Szak­munkásképző Intézetben április 1-én túraversennyel nyitja ka­puit a hagyományos Csizma- zia-napok. Az ünnepi megnyitó április 5-én 12 óra 30-kor lesz az iskolában. A Május 1 Műve­lődési Házban országos diák­fotó kiállítás nyílik. Április 6-án délelőtt vetélkedőkre, 15 órától a Suli-Dili verseny dön­tőjére kerül sor. A Protektor­werk Hungária Kft. kiállítása mellett autó- és repülőmodell bemutató szerepel a program­ban. Április 7-én a Csizwvazia- napok városismereti vetélkedő­vel zárul. Országos önkormányzatot választanak Országos önkormányzatot vá­laszt a horvát kisebbség április 1-jén szombaton Budapesten, az Újvárosháza Dísztermében. Ötven önkormányzat képvisele­tében mintegy 280 elektor dönt a közgyűlés létszámáról és ők választják meg titkos szavazás­sal a testület tagjait is. Tizedik születésnapját ünnepelte tegnap a pécsi Szivárvány Gyermekház. A jubile­umi kiállítás megnyitása után következett a műsoros Csoda-torta evő parti, melyhez az „alapanyag” a hosszúhetényi Bocz Árpád cukrászdájából származott ajándékként az iskolá­kat képviselő gyermekeknek. fotó: tóth László Veseátültetés Pécsett - gyermeken! Baranya Megye Közgyűlése Koalíció - törésvonalakkal Egy 14 éves Somogy megyei kislány kapott új vesét csütör­tökön Pécsett, a POTE I.sz. számú Sebészeti Klinikájának Transzplantációs Osztályán. A szervátültetéshez a Budapesti Semmelweis Orvostudományi Orvostudományi Egyetem Transzplantációs Klinikájáról kapták a donorszervet, egy kö­zépkorú nő veséjét. A pécsi transzplantációs osz­tályon ez az első olyan vese-át­ültetés, amely során gyermek kapott donorszervet. Dr. Sza­koly Péter elmondta, hogy az osztály szakemberei eddig negyven vesetranszplantációt végeztek, de eddig csak felnőtt betegeken. A Somogy megyei kislány a Baranya Megyei Ker- pel-Fronius Ödön Gyermek­kórházba járt augusztus óta dia­lízisre. Miután a budapesti központ jelezte, hogy megfelelő donort találtak, azonnal behívták a kis­lányt és csütörtökön elvégezték az átültetést. Mint minden szervátültetés esetében, most is az első napok a legkritikusab- bak. A kislány jelenlegi álla­pota bíztató. T. É. Megszűnik az előnyugdíj A foglalkoztatási törvényterve­zet csak szigorításokat tartal­maz, a javaslatok egy részével a szakszervezetek egyáltalán nem értenek egyet - mondotta tegnap a pécsi regionális fog­lalkoztatási konferencián Pék Zsölt, a munkaerőpiaci bizott­ság ügyvezetője. Támogatják viszont a me­gyei munkaügyi központok önállóságának növelését, hi­szen véleményük szerint ezek a szervezetek tudják a leginkább megítélni, a térségben milyen foglalkoztatási politikát foly­tassanak. A tervezet szerint megszűnik az előnyugdíj, he­lyette hosszabb távon munka- nélküli segélyben részesülnek az arra rászorulók. B. G. Baranya Megye Közgyűlésé­nek tegnapi ülésének elején Werner József elnök közölte a képviselőkkel, hogy a legutóbbi ülést követően a hangosító be­rendezést megvizsgáltatták, a szakemberek jónak találták, s felhívta a figyelmet a rendelte­tésszerű használatra. Ezt követően Pörös Béla (SZDSZ) vetette fel, hogy va­jon ki hatalmazta fel dr. Kuru- csai Csaba alelnököt, hogy képzőművészeti kiállítást nyis­son meg a közgyűlés többcélú halijában. Dr. Erdó'dy Gyula (Köztársaság Párt) hozzátette, az általa vezetett közgyűlési bi­zottság emiatt nem tudta meg­tartani ebben a helyiségben az ülését, s úgy érzi, akadályoz­tatva voltak munkájukban. Dr. Bíró Ferenc (MDF)szerint a ki­állítást megnyitó alelnököt eb­ben az időpontban két bizott­ságban is várták, de emiatt nem tudott egyiken sem megjelenni. Bálint Bánk (FIDESZ) el­mondta, szerinte alkalmatlan ez a hall festmények bemutatá­sára, s ő is annak a véleményé­nek adott hangot, hogy jövőben ilyen tárlatot nem kellene itt tartani. Az érintett dr. Kurucsai Csaba nem reagált a felveté­sekre. Dr. Wéber János (MDF) megkérdezte, hogyan lehetsé­ges, hogy a megye főjegyzője úgy kapott magas állami kitün­tetést a minap - amihez egyéb­ként gratulált -, hogy a közgyű­lés vezetői tisztségviselői erről nem tudtak. Mint mondta, el­képzelhetőnek tartja, hogy a (Folytatás a 2. oldalon) Huszonötezer fölött nem jár a családi pótlék Tegnapi lapunkban ezzel a címmel szándékoztuk közölni a kormány új szociális döntései­ről szóló törvényjavaslat lénye­gét, azaz az MTI erről kiadott közleményének rövidített vál­tozatát. Sajnos, a címből a nem szócska kimaradt, így akara­tunk ellenére is megtévesztet­tük számos olvasónkat, akik te­lefonjaikkal erre jó szándékúan figyelmeztettek bennünket. Köszönjük. A hibáért, amit mi is érzékeltünk, de már nem tud­tunk változtatni rajta, vala­mennyi Tisztelt Olvasónk szí­ves elnézését kérjük. Ezúttal a közleményt teljes terjedelmé­ben közreadjuk a 2. oldalon. Horn Gyula Szegeden Megerősített szervezetekkel a bűnözés ellen A kormány meg kívánja erősí­teni a rendőrség, az ÁPEH, a Vám- és Pénzügyőrség és a Ha­tárőrség állományát, azt a szak­embergárdát, amely a bűncse­lekmények, a feketegazdaság­ban történő súlyos jogszabály- sértések felderítésével foglal­kozik - mondta pénteki szegedi sajtótájékoztatóján Horn Gyula. Az április közepén tar­tandó kormányülésen döntenek továbbá arról, hogy az APEH kapjon-e nyomozati jogkört. Az említett testületeknél a létszám növelésére feltétlenül szükség van, hiszen az elmúlt évek alatt visszalépés történt e területen. A kormányfő közbiztonsági aktívaértekezleten tájékozódott Csongrád megye és Szeged közbiztonságának helyzetéről. Tízmillió helyett nulla forint Rendkívüli társulati ülés a Pécsi Nemzeti Színházban Péntek reggel rendkívüli társu­lati ülésre hívta a vezetőség a Pécsi Nemzeti Színház dolgo­zóit, színészektől az adminiszt­rátorokig. Balikó Tamás igaz­gató tömören és visszafojtott érzelmekkel közölte a drámai tényeket. Eszerint: még tavaly, a gazdasági szorítások ismere­tében a színház vezetése az idei naptári évre 30 millió forinttal többet igényelt, mint a tavalyi költségvetése volt. Ezt a fenn­tartó városi önkormányzat nem adta meg, csupán az ősszel ese­dékes centenáriumi ünnepsé­gekre szavazott meg plusz egymillió forintot. A színház ezek után abban reménykedett, hogy a Művelő­dési és Közoktatási Miniszté­rium által a színházak támoga­tására szétosztandó 200 millió forintból részesül. Papíron ez meg is történt, hiszen a városi önkormányzat 11 millió forin­tot kapott a Pécs színházainak támogatására. A kulturális bi­zottság kétszeri, egyhangú sza­vazata alapján ebből a 11 milli­óból 10 millió jutott volna a PNSZ-nak. Azért csak „volna”, mert az önkormányzat, mint fenntartó, saját hatáskörében úgy döntött, hogy ezzel egyide­jűleg pontosan 10 millióval megkurtítja a színház költség- vetését, azaz - egyszerű kiszá­mítani - Balikó igazgató és tár­sulata egy vasat sem lát majd a minisztériumi támogatásból sem.- Nem vitatjuk, hogy az ön- kormányzat magatartása és el­járása minden tekintetben jog­szerű, ugyanakkor nézetünk szerint mélységesen etikátlan - mondta az igazgató. - Az biz­tos, hogy a tavalyi költségve­tésből - 205 millió forintról van szó - 1995-ben lehetetlenség kijönni. Idén október 5-én lesz száz éve, hogy ez a színház megnyitotta kapuit. Lassan az a kérdés, mikor zár be. Hogy ez a bezárás ne történ­jék meg, a PNSZ vezetésének is megszorító intézkedéseket kell hoznia. Megszüntetik a 318 itt dolgozónak eddig járt havi 1000 forintos étkezési hozzájá­rulást, nem lesz sminkpénz. Továbbá kénytelenek tagoza­tonként 10 százalékos béralap­csökkentést is végrehajtani. M. K. A reneszánsz költő versei is megszólaltak FOTÓ: TÓTH Janus-napok Meghitt ünnepséggel vette kezdetét - Janus Pannonius halálának évfordulóján - a pé­csi Janus Pannonius Gimná­zium és Szakközépiskolában a Janus-napok. Az immár hagyományos Barbakán kerti megemlékezés a hideg idő miatt elmaradt. Az iskola szobránál megtartott ünnepség után egésznapos rendezvénysorozaton vettek részt az iskola tanulói; az elő­adások az egészség, környe­zetvédelem és a sport jegyé­ben zajlottak. Tegnap adták át az Aranykoszorús Janus-jel- vényt a tanulásban, sportban, közösségi munkában kiemel­kedő teljesítményt nyújtó ta­nulóknak. Idén 24-en vehették át a kitüntetést. Az 1987-ben alapított Ja- nus-díjat Róna Géza igazgató- helyettes kapta munkájáért.

Next

/
Oldalképek
Tartalom