Új Dunántúli Napló, 1995. március (6. évfolyam, 59-88. szám)

1995-03-01 / 59. szám

Szaporodóban a nyilvános telefonok A készülékek új és régi érmével is működnek majd (3. oldal) KÖZÉLETI NAPILAP (U Dunántúli napló VI. évfolyam, 59. szám 1995. március 1., szerda Ára: 19,50 Ft Vita a privatizációs törvényről Bokros és Suchman eskütétele Kedden délután a Parlament­ben ünnepélyes keretek között letette a hivatali esküt a Hom-kormány újonnan hiva­talba lépő két minisztere: Bok­ros Lajos, a Pénzügyminiszté­rium vezetője és Suchman Ta­más privatizációs, tárca nélküli miniszter. Magyar küldöttség Ausztráliában Gál Zoltán elnök vezetésével magyar parlamenti küldöttség érkezett Canberrába, ahol meg­kezdte hivatalos tárgyalásait az ausztráliai képviselőház és a szenátus elnökével, valamint a kormány több tagjával. A dele­gáció ezt megelőzően Melbo- ume-ben tartózkodott és meg­beszélést folytatott Victoria ál­lam parlamentjének vezetőivel és a kétoldalú kapcsolatokban érdekelt ausztráliai üzletembe­rekkel. A küldöttség melbo- ume-i tartózkodása során a he­lyi Magyar Központban talál­kozott a magyar közösség mint­egy kétszáz tagjával. Heroinfogás Nagylakon A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vizsgá­lati osztálya kedden őrizetbe vé­tel mellett indított eljárást Y. H. Ibrahim 39 éves Hollandiában élő török állampolgár ellen, akit kábítószerrel való visszaéléssel gyanúsítanak. A férfi hétfőn késő délután holland rendszámú mikrobuszával belépésre je­lentkezett a nagylaki határátke­lőn. A vámosoknak feltűnt, hogy az autó padozatát meg­emelték és a padlószőnyeget nem sokkal korábban ragaszt­hatták a helyére, mert a kocsi belsejében erős ragasztószag volt. A padozat felbontása után 86 csomagba porciózva közel 60 kilogramm heroint találtak. Repeszgránátot találtak Személyen II. világháborús repeszgráná­tot találtak ásózás közben teg­nap délelőtt Személyen, a Jó­zsef Attila utca 15-ös számú ház kertjében. A kert tulajdonosa azonnal értesítette a rendőröket, akik a fővárosi tűzszerészek se­gítségét kérték a gyilkos eszköz mielőbbi hatástalanításához. Szabványosítás A szabványokról és az ellen­őrző, tanúsító szervezetek akk­reditálásáról szóló törvényjavas­lat fontos az európai csatlakozás szempontjából - mondta Soós Károly Attila. Bejelentette: az ál­lami hivatalokat két testület váltja fel: a Magyar Szabványü­gyi Testület és a Nemzeti Akk- reditációs Testület. A privatizációs törvény álta­lános vitájában mind az ellen­zék, mind a kormánypárti fel­szólalók számos kritikával illet­ték a törvényjavaslatot, illetve a kormány privatizációs gyakor­latát. Szalay Gábor (SZDSZ) azokat a bizonytalanságokat részletezte, amelyek akadályoz­zák az energiaszektor magán­kézbe adását. Mádi László (Fi­desz) a foglalkoztatáspolitika hosszú távú érdekeinek figye­lembevételét szorgalmazta, ami időnként ellentétbe kerülhet a rövid távú érdekekkel. Egyben kételyeit fejezte ki, hogy a tár­A címben foglalt ténnyel „vi­gasztalták” Pécs küldöttségét az Energia Hivatalban azon tárgya­láson, amelyen az erőművek ál­tal mától érvényesíthető meg­emelt hődíjak kalkulációjának reális volta szerepelt témaként. Pécs Önkormányzata ugyanis nem tartja kellően megalapo­zottnak a Pécsi Erőmű Rt. szá­mára maximált díjat, ám - mint ahogy Papp Bélától, Pécs al­polgármesterétől megtudtuk - az erre vonatkozó érvelés vi­szonylag kevés sikert hozott. A díjemelés mértéke nem válto­zik, de Szabó Imre professzor, Március 1-től megváltozik a gyógyszerek társadalombiztosí­tási támogatásának eddigi gya­korlata. Ezzel együtt új szabá­lyok lépnek életbe a gyógy­szerek rendelésénél és kiadásá­nál. Az életbe lépő szisztéma egyik kulcseleme az úgyneve­zett alaplista, ezen szerepelnek ugyanis a 90, 95 és 100 száza­sadalombiztosítás alkalmas-e a vagyon kezelésére, amit a tör­vény szerint kellene juttatni neki. Takács Imre (MSZP) a privatizációban is kötelezően követendő etikai normák szere­pét elemezte. A délutáni szünetet követően az Országgyűlés 268 igen, 4 nem és 14 tartózkodás mellett sürgősséggel napirendre vette Salamon László (MDF) önálló indítványát, amely lehetővé te­szi, hogy a bérlők március 31-e helyett november 30-ig jelent­hessék be igényüket bérlakásuk megvásárlására. A Ház ezután az Energia Hivatal elnöke beje­lentette: májusban megvizsgál­ják az új árrendszer hatását. Középtávon remélhető ered­mény attól - miként azt Péc kezdeményezte -, hogy meg' vizsgálják majd a villamos- és a hőenergia ára közötti arányt, amely nálunk éppen a nemzet­közi gyakorlattal ellentétesen alakul. A tárgyaláson a Magyar Villamos Művek Tröszt jelentős gazdasági könnyítéseket ígért a Pécsi Erőmű Rt-nek, amely ez­által netán engedékenyebb lehet a Pécs Önkormányzatával foly­tatandó tárgyalásokon. D. I. Iákban támogatott medicinák. Az alaplistás, kiemelten magas támogatottságú csoportokba csaknem 750 - 58 százalékban import, 42 százalékban hazai - gyógyszer tartozik. Fontos tudni, hogy a vény nélkül is be­szerezhető gyógyszereket a biz­tosító továbbra is támogatja, ha receptre váltják ki őket. egyhangú szavazással elfogadta a nemzeti és etnikai kisebbsé­gek jogairól szóló törvényt mó­dosító javaslatot. Az Ország- gyűlés a későbbiekben jóvá­hagyta hazánknak Ausztriával, Szlovéniával, Horvátországgal, Szlovákiával és Svájccal kötött toloncegyezményeit. Az Országgyűlés 264 igen, két nem szavazattal, tartózko­dás nélkül elfogadta a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság közötti baráti kap­csolatokról és az együttműkö­désről szóló szerződést. Közép-Európa kulcsszerepe Az új európai biztonsági szer­kezet bármely tervrajzának Kö- zép-Európára kell összpontosí­tania, hiszen ez a térség több tra­gédiának és fölfordulásnak volt a melegágya a huszadik század­ban, mint a.földrész bármely más vidéke. Ugyanakkor a történe­lem során most először a régió országainak megadatott az a le­hetőség, hogy a nyugati demok­ratikus eszmények befogadásá­val stabilitásra, szabadságra és függetlenségre tegyenek szert - hangoztatta a Foreign Affairs című folyóirat márciusi-áprilisi számában megjelenő elemzésé­ben Richard Holbrooke, az eu­rópai és kanadai ügyekkel fog­lalkozó amerikai külügyi állam­titkár-helyettes. Fontos alapel­veket rögzítő írásában Holbro­oke leszögezi: a vasfüggöny le­bontásának és a szélesebb érte­lemben vett európai egység igénylésének „ésszerű és lé­nyegi következménye a NATO kibővítése”. A szervezet elsődleges célja a jövőben is az alapvető érdekek védelme és az európai stabilitás előmozdítása marad, a kibővítés folyamata mindenki számára át­látható lesz, bizonyítandó, hogy a NATO már nem tekinthető oroszellenes szövetségnek. Pécs ma „csak” az ötödik legdrágábban fűtött város Mától: új gyógyszer­támogatási rend A máglya meggyújtása előtti pillanatokban még a farsang ko­porsóján lovagoltak a busók Fotó: Tóth L. Farsangtemetés Mohácson „Meghalt Mátyás, oda az igazság” - hirdette a farsangte­metést jelképező koporsó egyik felirata tegnap délután Mohá­cson, ahol a délutánt a tüzes kóló ritmusára, sétálgatva a belvárosban töltötte a mohá­csiak jórésze. Elsőnek az iskolások busóru­hába és jankelének öltözött cso­portjai érkezetek a főtérre. Egy aprócska legény, a rőzsekévék- ből rakott hatalmas máglya tö­vében a szőrén próbálta meg­ülni a szamarát, a kellemes, kora tavaszi időben a gyüleke­zők nagy derültségére, majd az igazi busók is megjelentek. Hozták az elmaradhatatlan mo­zsárágyút, amelynek szakértő személyzete meghatározott időközönként ablakokat rengető lövésekkel adta hírül, maradt elegendő muníciójuk vasárnap­ról. Az ördögkerék „személy­zete” menet közben nagykala­páccsal biztosította a rögzítő­láncokat, le ne röpüljön idő előtt valamelyikük. Aztán szür­kületkor a máglya köré gyűlve együtt füstölődtek nézők, lovak, busók, jankelék. A máglyán a koporsó is elé­gett. Vége a farsangnak, ránk köszöntött a nagyböjt. Berta M. Közelebb a pénzhez Hitelszövetkezet alapítása Elnökségi ülést tartott tegnap a Baranya Megyei Mezőgazda- sági Termelők Szövetsége. Na­pirenden a TESZÖV 1995. évi terve, valamint a küldöttgyűlés időpontjának, napirendjének meghatározása volt. Tisztázták a szövetkezet és a Mezőgazdasági Kamara közötti munkamegosztást. Az elnökség véleménye szerint a hatékony együttműködés érdekében pár­huzamosan kell dolgozni az ér­dekképviseletekben. Az eddigi­ektől eltérően, ezentúl az elnök­ség tagjai által szervezett meg­beszélésen fognak a termelő- szövetkezetekkel egyeztetni. Varga Gyula, a TESZÖV ta­nácsadója felvázolta a hitelszö­vetkezetek megalakulásának, előkészítésének munkafolyama­tát. Ezek szerint a mezőgazda­sági termelők nagy többsége előzetes nyilatkozatban kife­jezte szándékát, a megalakí­tandó pénzintézethez történő csatlakozásról. A törvényi sza­bályzókban meghatározott mi­nimális tőkenagyságnál így már számottevően nagyobb mennyi­ségű pénz állhat rendelkezésre. Szintén nagyon pozitív hozzáál­lást tanúsítottak a termelő üze­mek is, egy szövetkezeti formá­ban működő pénzintézet létre­hozását illetően. Olyan banki tevékenységet folytató intézet állhat fel, amelynek olcsóbb a működte­tése a meglévő pénzintézeteké­nél, magasabb betéti, alacso­nyabb hitelkamatokat adhat. A mezőgazdaságban dolgozó la­kosság ezáltal közelebb kerül­het a pénzhez. Stefanlts Cs. Új tűzoltó Mercedesek Ha nem is „vonulhatnak nyugdíjba” a 8-9 éves IFÁ-k, minden bizonnyal kevesebb- szer látják a pécsi polgárok az utcákon a „fáradtan száguldó” szirénázó tűzoltóautókat. Teg­nap délután vettek ugyanis bir­tokukba a pécsi tűzoltók két vadonatúj dízelmercit. A 4000 köbcentis, 1 köbmé­ter vizet szállító, habképzésre is alkalmas, összesen 15 milliót érő korszerű Mercedesek fej­lesztési pályázat révén kerültek Pécsre, a városi önkormányzat 6 milliós anyagi hozzájárulása révén. Ezt köszönte meg Szabó Károly ezredes, megyei pa­rancsnok és Bebesi Jenő, a pé­csi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság vezetője dr. Krippl Zoltán volt és dr. Páva Zsolt jelenlegi polgármes­ternek, mielőtt akcióba léptek volna az új autók. A hivatalos átadás után a pé­csi vonulós állomány be is mu­tatta, mi mindent tudnak az új szerzemények: benzinnel lelo­csolt két roncsautót oltottak, s a kocsikban lévő felszerelések­kel bábut mentettek egy har­madik autóból - jól begyako­rolt mozdulatokkal. A szakem­berek azt hangsúlyozták, hogy a kisméretű, mindössze 5,4 mé­ter hosszú Mercedesek a belvá­ros szűk útjain és csúcsforga­lomban is jól alkalmazhatók. Az ezt követő bemutatón láthatták a jelenlévők azt is, hogyan tudnak - a pécsiek majd csak az idei kiképzés után - az Aerocaritas helikopteréről embert menteni egy ház tetejé­ről, s ugyanezt kell alkalmaz­niuk, ha vizen, sziklán, horhos­ban, netán úszó jégtáblán vár segítséget a bajbajutott. G. G. Hatályba lépő pécsi rendeletek Március 1-jével hatályba lép Pécs Megyei Jogú Város Ön- kormányzata Közgyűlésének 1995. évi 6. számú rendelete a távhőellátás egyes kérdéseiről szóló 1995. évi 4. számú ön- kormányzati rendelettel módo­sított 1994. évi 33. számú ön- kormányzati rendelet módosítá­sáról; továbbá az 1995. évi 7. számú rendelete a közterület­használatról szóló 1994. évi 36. számú önkormányzati rendelet módosításáról. (Az első a táv­hőellátás új tarifáit tartal­mazza, a második a reklámtáb­lák méretével arányos differen­ciált díjat állítja vissza, amely gépelési hiba miatt került más­ként a most módosított rende­letbe.) A mától hatályba lépő rendeletek megtekinthetők a polgármesteri hivatal ügyfél- szolgálati irodájában a Kossuth tér 1-3. szám alatt. 4 4 k « Az új kocsik az első oltási próbán jelesre vizsgáztak Fotó: Tóth L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom