Új Dunántúli Napló, 1995. február (6. évfolyam, 31-58. szám)

1995-02-01 / 31. szám

II. i K t t'trenJszerű viteldíjemelés Pécsett? kérelefy Juitsan 20,8%-ig mert elmenni, s ez nem is elég a tömegközlekedésnek (3. oldal) özgyűlés Pécsett Pécs Megyei Jogú Város Ön- kormányzata Közgyűlése 1995. február 2-án, csütörtökön 9 órai kezdettel a Városháza nagyter­mében ülést tart. A testület elő­zetes napirendje: a szervezeti és működési szabályzat megalko­tása, az 1995. évi költségvetés koncepciója, az 1994. évi 33. sz. rendelet módosítása a me­netrendszerinti autóbusz viteldí­jak módosításáról. Szó lesz a polgármesteri hivatal belső szervezeti tagozódásáról, a ma­gasabb vezetői megbízásokról a közoktatási intézmények eseté­ben. Elbírálják a Horvát Szín­ház igazgatói állására kiírt pá­lyázatot, illetve várhatóan ki­egészítik a képviselők az ön- kormányzat és a Pécsi Közü­zemi Rt. közötti szerződést. A közgyűlés nyilvános, azon bár­mely állampolgár jelen lehet. Salgótarjáni sortűz-ügy Az 1956. december 8-ai sal­gótarjáni sortűz ügyben a Fővá­rosi Bíróság Strausz János ve­zette tanácsa kedden, Orosz La­jos másodrendű és Toldi Ferenc tizenkettedrendű vádlottakat emberiség ellen elkövetett bűn­tettben bűnösnek találta és őket személyenként öt évi fegyház­büntetésre, valamint nyolc évi közügyektől való eltiltásra ítélte. A bíró az ítélet indokolá­sában a New York-i egyez­ményre hivatkozott: „a békében elkövetett emberiség elleni bűn­tetteket is büntetni kell”. KÖZÉLETI NAPILAP UJ Dunántúli napló VI. évfolyam, 31. szám 1995. február 1., szerda Ára: 19,50 Ft Vita a privatizációs törvényről Egész délelőtti munkanapját a privatizációs stratégia és tör­vény megtárgyalásának szen­telte kedden az Országgyűlés. Még az ebédszünet is megrövi­dült, és elmaradtak a szokásos sajtótájékoztatók, hogy minden vezérszónok a televízió nyilvá­nossága előtt mondhassa el vé­leményét a törvényjavaslatról. Békési László pénzügyminisz­ter majdnem egyórás beszédben állt ki a törvényjavaslat legfőbb alapelvei, a privatizáció fel- gyorsítása, a készpénzes bevéte­lek előtérbe helyezése mellett, rögzítve ugyanakkor azt is, hogy a különféle prioritások és szempontok között a hatékony­ság növelése játssza a legfőbb szerepet. A javaslat a pénzügy- miniszter szerint lehetővé teszi a privatizáció három-négy éven belüli befejezését. A szocialista és a szabaddemokrata vezér­szónokok is támogatólag szól­tak a törvényjavaslatról; azon­ban míg Tardos Márton (SZDSZ) szinte teljes egészé­ben változtatás nélkül elfogad­hatónak nevezte azt, Kari Imre (MSZP) már több ponton is szükséges módosításokról szólt. Az ellenzéki pártok szinte egy­hangúan elutasították a kor­mány előterjesztését, s habár annak megvitatásától nem zár­kóztak el kategorikusan, a ké­sőbbi tárgyalást tartanák célsze­rűnek, hogy egyeztetni lehessen a privatizációs törvényt a mo­dernizációs programmal, illetve a kormány gazdaságpolitikai programjával. A szokásoknak megfelelően a T. Ház délután az azonnali kérdésekkel és interpellációkkal folytatta munkáját. A fegyveres erők átszerve­zési tervei felől érdeklődött Gyuricza Béla. A Fidesz-es (Folytatás a 2. oldalon) Győzött a többség akarata Mohácson Hatpárti tanácskozás a privatizációról Horn Gyula kormányfő kez­deményezésére szerdán hatpárti konzultációt tartanak a privati­zációról. A kormányszóvivői irodán kedden az MTI-nek el­mondták: a tervek szerint a hat parlamenti párt frakcióvezetői, illetve pártelnökei délután 2 órakor gyűlnek össze a minisz­terelnök dolgozószobájában a Parlamentben. A megbeszélé­sen azt vitatják meg, hogy a pár­tok miként vélekednek a priva­tizációról, illetve annak folyta­tásáról. Csele-Rádió, Mohács Vasárnaptól új rádiósműsort foghatnak a mohácsiak. A vá­rosi Tv kábelhálózatán adó stú­dió - a Csele-Rádió - elsősor­ban a fiatalokhoz szól, sok ze­nével és mindössze néhány ri­porttal. A minimális létszámmal dolgozó szerkesztőség minden nap délután 4-től 8-ig sugározza adását, s az anyagi hátteret rek­lámokból biztosítják. Az adás rádiókészülékeken is hallható, a 102,3 megaherczes hullámsá­von. Zárt ülést tartott Mohács képviselő-testülete tegnap dél­után, lévén, hogy személyi kér­désekben kívántak állást fog­lalni. Mint arról már korábban beszámoltunk, az alpolgármes­ter választása miatt két táborra szakadt 18 fős önkormányzat döntésképtelen helyzetbe hozta magát az elmúlt héten tartott ülésen, s így egy sor fontos kér­désben nem születhetett meg a helyi rendelet. A tegnapi ülés szünetében dr. Olt György jegyzőtől kapott in­formációk szerint a városatyák többsége akaratának engedve Kuti István polgármester - mint ahogy az elmúlt négy. évben is többször tapasztalhattuk - ismét hajlott a kompromisszumra, és javaslatot tett Somogyi László, az SZDSZ színeiben, egyéni képviselőként a második cik­lusban is bejutott képviselő személyében az alpolgármesteri tisztség betöltésére. A választás eredményeként képviselőtársa­inak többségétől ehhez meg is kapta a voksokat. Tehát az előző ülésen megválasztott dr. Bódis István - akinek társa­dalmi megbízatása lesz az al- polgármesterség - mellett So­mogyi László, napi négy órás el­foglaltsággal, úgynevezett fog­lalkoztatási jogviszonyban al­polgármestere Mohácsnak. A képviselők az érdemi munka megkezdését biztosítva megválasztották a testület mel­lett működő hét szakbizottság elnökét, illetve azok tagjait. Ezt követően két javaslat közül vá­lasztva határoztak az alpolgár­mesterek javadalmazásáról, va­lamint a saját tiszteletdíjuk mér­tékéről, majd a jogi bizottság gyors tanácskozását követően több helyi rendeletet alkottak. Egyebek mellett megszabták az intézményekben fizetendő élelmezési nyersanyag-normá­kat, a helyi járatú autóbusz vi­teldíját és a személyes gondos­kodást nyújtó ellátásokért fize­tendő térítési díjakat. Berta M. Göncz Árpád Olaszországba és Máltára látogat Göncz Árpád köztársasági elnök felesége társaságában február 6. és 11. között hivatalos látogatást tesz Olaszországban, majd magánlátogatáson felke­resi a Vatikánt, s magánkihall­gatáson találkozik II. János Pál pápával. Február 9-én a köztár­sasági elnök Ugo Mifsud Bon­niéi máltai köztársasági elnök vendégeként hivatalos látoga­tásra Vallettába érkezik. A de­legációnak tagja lesz Pál László ipari és kereskedelmi miniszter, Szent-Iványi István, a Külügy­minisztérium, Kovács Kálmán, a KHVM és Honti Mária, az MKM államtitkára. Üzletembe­rek csoportja is a elkíséri majd az elnököt, mert Göncz Árpád konkrét gazdasági eredmé­nyekre törekszik. A köztársa­sági elnök meg kívánja győzni olasz és máltai partnereit, hogy Magyarország nem ellenérde­kelt a mediterrán államok Euró­pai Unióhoz való közeledésé­ben. Ódor Imre, a levéltár igazgatója (jobbról), Werner József, a megyei közgyűlés elnöke (középen) és Márfi Attila, az intéz­mény igazgatóhelyettese a megnyitón Fotó: Tóth EGYRE SZÉPÜL A MEGYEI LEVÉLTÁR Céhlevelek a lépcsőházban A Baranya Megyei Levéltár lassan tíz éve tartó rekonstruk­ciója újabb fontos állomásához érkezett. A gyönyörűen felújí­tott lépcsőházban tegnap az in­tézmény profiljához, tradíciójá­hoz és tevékenységi köréhez illő kiállítás nyílt a levéltárban őrzött céhlevelekből. A mintegy ötven, itt összegyűjtött céhle­vélből 14 került ki a két emelet fehérre meszelt falaira, elegáns keretben. A bemutatón szereplő okiratokból valaha kilencet Ba­ranyában állítottak ki. A leg­több oklevélen Pécs városképe figyelhető meg, miként alakult 1779-1846-ig. Bár az épületek, az ismert természeti tájak és egyéb objek­tumok sokszor csak jelképesek a fa- és rézmetszeteken, mégis jól nyomon követhető hat évti­zed építészeti változása. A kiál­lított céhlevelek bizonyították a céhekben eltöltött tanulóidőt, valamint a mesterség elsajátítá­sát, sőt, ezen okiratok útlevél­ként is szolgáltak a kötelező vándorutak során. A Megyei Levéltár állandó kamarakiállításának megnyitó­ján Ódor Imre igazgató köszön­tötte a szép számú közönséget, majd beszédében Werner Jó­zsef, a megyei közgyűlés el­nöke arra emlékeztetett, hogy a majd ’500 évig fennállt céh­rendszer élő kapcsolatot jelen­tett hazánk és Európa között. Márfi Attila igazgatóhelyettes magukat a céhleveleket mutatta be. Méhes K. Ne módosítsák a Munka Törvénykönyvét Ágazati, területi kampányt kezd az MSZOSZ, ha a kor­mány a szakszervezetek elutasí­tása ellenére mégis a parlament elé terjeszti a Munka Törvény- könyve módosítási javaslatait. Ezt Vágó János alelnök jelen­tette be a keddi sajtótájékozta­tón. Békési László korai távozása azt jelzi, hogy a kormányzat munkája nem kiegyensúlyozott. Ez pedig nem esik egybe a szakszervezetek érdekeivel. Mindezt Teöke Gábor, a Liga sajtótitkára mondta el azon a ta­nácskozáson, melyet a Liga Akadémia szervezett a Munka Törvénykönyve tervezett mó­dosításáról kedden. A konferencián elhangzott: a kormány a közeljövőben olyan javaslatot kíván a parlament elé terjeszteni, amely jelentősen módosítaná a Munka Törvény- könyvét. A javaslatok erőtelje­sen sértik a munkavállalók ér­dekeit, bár a Ligának nincsenek illúziói a gazdasági helyzetet il­letően. A Természet Éve 1995 Természetvédelmi Akadé­miával és természetvédelmi I fórumokkal is befolyásolni kívánja a politikusok, önkor­mányzati vezetők, különféle szakmák döntéshozóinak vé­leményét az 1995-ös Termé­szetvédelem Eve magyar programsorozata. Ezt az Eu­rópa Tanács által kezdemé­nyezett nemzetközi kampány magyar rendezvénysorozatá­nak budapesti megnyitóján hangsúlyozták a szervezők. A program elsődleges célja annak elősegítése, hogy a ter­mészeti érdekeket a védett te­rületek határain kívül is ve­gyék tekintetbe a különféle szintű döntéshozók. A lakos­ságot többek között a Föld I Napja, a Madarak és Fák Napja, a Földtani Természet- védelem Napja rendezvé­nyekkel, az egyes nemzeti parkok alapításának évfordu­lójára . rendezett ünnepségek­kel és más programokkal fi­gyelmeztetik a természetvéde­lem fontosságára. A Természetvédelmi Aka- I démiát februárban indítják ré­giónként politikusoknak, ön- kormányzati szakembereknek. Az akadémia előadásai foglal­koznak a rétekkel, erdőkkel, az árterekkel, a pusztákkal, va­lamint a nedves területekkel, gyepekkel és a turizmussal. A résztvevők megismerkednek az adott tájegység természet- védelmi, termelési és turiszti­kai értékeivel, a természetvé­delem jelentőségével, a fenn­tartható használat szükséges­ségével, elveivel. Márciusban hirdetik meg a különféle pályázatokat az is­koláknak, társadalmi szerve­zeteknek, önkormányzatoknak figyelmeztetve a leginkább veszélyeztetett természeti ér­tékekre, helyi védelmi akció­kat kezdeményezve. Mintegy száz leszerelő határőr hangjától volt hangos Pécsett tegnap az Athynai út környéke a délelőtti órákban, de ez alkalommal a szembejövők is megértőén mosolyogtak, mert tudták, hogy a kissé túlságosan is felszabadult ifjak életük egy nehéz szakaszától búcsúztak Fotó: Tóth Kilencszáz baranyai leszerelő Bizonyára sokan, anyák, ba­rátok, barátnők jólesően sóhaj­tottak fel, amikor szeretteik, a kiskatonák végleg elhagyhatták körletüket. Ezzel életüknek egy minden bizonnyal felejthetetlen tizenkét hónapja zárult le. Teg­nap levágták centijükről az utolsó - a nekik talán legszebb számot -, a sorkatonai szolgálat végét jelentő 1 -est. Leszereltek. Mintegy kilencszáz baranyai, a határőrségnél, a tüzéreknél és a felderítőknél szolgáló katona vetette le végleg a mundért. Most nehéz feladat vár rájuk, hiszen nem lesz könnyű vissza­illeszkedni a civil életbe. Sokan nem tudják még, hogy mihez kezdenék majd, mert nincs állá­suk, bizonytalan a megélheté­sük. Tegnap még feledtette a le­endő gondokat a leszerelés öröme. S. Cs. % * k ( í

Next

/
Oldalképek
Tartalom