Új Dunántúli Napló, 1994. december (5. évfolyam, 331-359. szám)

1994-12-30 / 358. szám

1994. december 30., péntek Városaink üj Dunántúli napló 7 Mohácsi körkép Kik lesznek az alpolgármesterek? Bár Mohács polgármestere, Kuti István abban bízik, hogy rövidesen eldől, kik lesznek al­polgármesterei, azt sem tartja kizártnak, hogy még hónapokig nyitott marad ez a kérdés. Mint mondotta, már három forduló­ban tárgyalt a pártszerveződé­sekkel, koalíciókkal, ám mert a szempontokat szinte patikamér­legen kell súlyoznia, lehetséges, hogy messze van még két he­lyettesének jelölése. Minden­képpen egyezséget kíván létre­hozni, ám azt sem hagyja fi­gyelmen kívül, hogy kikkel tudja elképzelni négy évig az együttműködést. Fekete Virág A Mohácsi Rendőrkapitány­ság bűnmegelőzési szakemberei drogellenes rajzpályázatuk gyermek-alkotásaiból rendeztek kiállítást a Kossuth Filmszín­házban december 16 és 22 kö­zött. A témához kapcsolódóan december 19-én vetélkedőt is szerveztek. Menekült-karácsony Elnéptelenedett az ünnepek idején a Menedékes Középisko­lai Kollégium Mohácson, ahol 56 horvátországi (a Baranya há­romszögből érkezett) fiatal ta­nul. A gyermekek többsége a menekült táborokban, albérlet­ben élő szüleiket látogatta meg. Mohácson az MAYER NYOMDA Árok u. 17. Tel.: 69 / 311-047 ÁLOM Bt. Széchenyi tér 9. Tel.: 69 / 322-847 SPITCZ JÁNOSNÉ Dózsa Gy. u. 40. (Temető Iroda) Új járművekkel bővült a mohácsi buszpark Két korszerűbb busszal gaz­dagodott a Pannon Volán Rt. Mohácsi gépjárműparkja. Az Ikarus 415-ös típusú buszok kö­zül az egyik hajnali 4.30-kor indul, és a Mohács-Pécs útvo­nalon közlekedik egész nap, míg a másik reggel 6 órakor startol, és a Mohács-Pécs- Kecskemét útszakaszt járja be oda-vissza. Zsivkovics György­től, a Volán Rt. Mohácsi Sze­mélyforgalmi Osztályának ve­zetőjétől megtudtuk, hogy ezek a járművek környezetkímélőb­bek, üzembiztosabbak, erősebb motorral rendelkeznek mint az Ikarus 266-os típusú elődeik. Szebb kilátás nyílik belőlük, azonban az ülések, hosszabb utazás esetén, nem a legké­nyelmesebbek. A mohácsi buszpark járműveinek száma így 45-re gyarapodott. A ré­gebbi gyártmányok rászorulná­nak a cserére: sok közülük már több mint 10 éve járja az utakat. Képünkön az új Ikarus 415-ösök egyike látható indulás előtt a mohácsi telephelyen Fotó: B. L. ÜGYESKEDÉS KÉZZEL-LÁBBAL Játékos diákolimpia Mohácson Az immár 6 éves múltra visszatekintő, az Országos Di­áksport Szövetség Diákolim­pia-rendezvénysorozatának ke­retében Mohácson december 12-én a város, december 17-én pedig Mohács vonzáskörzete - Boly, Somberek, Lánycsók, Himesháza, Dunaszekcső - ál­talános iskolái számára szerve­zett Mohács Város Polgármes­teri Hivatal Diáksport Bizott­sága (DSB) játékos sportver­senyt. Mint Teleki István DSB el­nök elmondta, a vetélkedőkön az iskolák alsó tagozatos nebu­lói vettek részt: osztályonként két ifjú hölgy és két fiatalem­ber, akiket az életkori sajátos­ságaiknak megfelelő, a képes­ségeket sokoldalúan fejlesztő feladatok elé állítottak. Voltak sor- és váltóverse­nyek, egyéni és társas „próbaté­telek”, talicskatolás, kötélmá­szás, labdavezetés kézzel-láb- bal stb. A 10 játékos feladatot az Országos Diák Sportszövet­ség Szakmai Bizottságának „Já­tékos Sportversenyek” című ki­adványa 80 versenyszámából sorshúzással választják ki. A 12-i városi vetélkedőt a Brodarics téri és a Belvárosi Általános Iskola csapata nyerte 88 illetve 66 ponttal, a 17-i for­dulón ugyanők vitték el a pál­mát, azaz az érmeket és okleve­leket, 124 és 110 pontot össze­gyűjtve. Á megyei döntőre január 21-én 9 órakor kerül sor a pécsi Testnevelési Általános Sportis­kolában a Megyei Sportbizott­ság szervezésében. Ide az első helyezett kap meghívást. Bár a mohácsiak mindkét győztes csapatuk részvételét szeretnék elérni, a rendezőktől kérésükre eddig nem érkezett válasz.) A pécsi versenyt területi, majd or­szágos forduló követi. Zákányi E. Költségvetési koncepció A soron következő képviselő- testületi ülést várhatóan január 16-án tartják Mohácson. Kuti István polgármester elmondta, hogy a fő napirendi pont a vá­rosi költségvetés tervezetének megtárgyalása lesz. A legna­gyobb kiadást a szennyvíztisz­tító beruházás saját erőből tör­ténő finanszírozása jelenti, bár a 420 millió forintos tervezett bruttó beruházási összegből az első évben, 1995-ben csak 10-11 millió forint terheli majd az önkormányzatot. Megtudtuk, hogy a megszabott öt év helyett két év alatt szeretnék befejezni a beruházást, hisz az üzemkez­det után már díjbevételhez jut­hat a város. B. N. Szilveszteri programajánlat Nyakunkon a szilveszter: a felszabadultságnak, az új esz­tendőre tett fogadalmaknak, a karácsonykor már megterhelt gyomrunk újbóli próbatételének és a gyöngyöző pezsgőnek az estéje. Vannak, akik családi körben otthon, mások házibuli­ban, a visszahúzódóbbak a TV előtt gubbasztva töltik decem­ber 31-ét. Sokan viszont szíve­sen látogatják ilyenkor a szóra­kozóhelyeket: nekik szól szil­veszteri programajánlatunk. A mohácsi Halász Csárdá­ban 1968 óta telt házzal rende­zik meg az óévbúcsúztatót. Százharmincán foglalhatnak majd helyet a hangulatosan dí­szített terem asztalainál, és él­vezhetik a 8 óra tájban felszol­gált vacsorát. Az ínycsiklandó előétel hideg libamáj lesz, amit kemencében sült malac, da­gadó, vöröskáposzta és tört hagymás burgonya követ. Desszertként somlói galuskát fogyaszthatnak az ünneplők, a hajnali fogás pedig Jókai-bab- leves lesz. A talpalávalót a Ger- zin-tamburazenekar szolgál­tatja. Ugyancsak a Halász Csárda szakácsainak főztjét szolgálják fel a 180 főt befogadó Csele Hotelben. Itt csirkecombbal, töl­tött pulykával, dagadóval és malacsülttel és vegyes körettel várják a vendégeket. Hajnalban pedig itt is Jókai-bableves lesz. A helybeli Johnnie együttes a szilveszterezők kívánságára tánczenét játszik. A Sör-bárban 40 szórakozni vágyót fogadnak. A menü hideg előétel, gazdag módra készült boíjúszelet és somlói galuska. Éjfél után a korhelyeknek kor- helyleves dukál. A zene magnó­ról szól, és a vendégek igényei­hez igazodik. Lesz tombola is, amelynek nyertese egy dobos­tortát ehet meg - ha még bele­fér. Z. E. A mohácsi Halász csárdában már szilveszteri dekorációval várják a vendégeket Fotó: Bolkovics László A változatos kínálat mellett új szolgáltatásokkal várják majd az állatorvosokat, a vásárlókat Fotó: Bolkovics L. KUTYA- ÉS MACSKATÁPOK, LOVASFELSZERELÉSEK Januárban nyit az új állatgyógyszertár Új állatgyógyszertárat nyit januárban Mohácson, a Dózsa György u. 18-ban az állategész­ségügyi labordiagnosztikával, oltóanyag-kutatással és alap­anyagtermeléssel foglalkozó Prophyl Kft. Dr. Benyeda János ügyvezető igazgató elmondta, hogy a II. Lajos utcában működő gyógy­szertáruk már „kinőtte” a helyi­séget, nem beszélve arról, hogy sokkal eldugottabb helyen van, mint az új létesítmény. Az új patika 80 négyzetméte­res eladóterét 180 négyzetméte­res raktár egészíti ki. Áz ízléses környezet Soós Klára belsőépí­tész munkáját dicséri. A polc- rendszert, a szekrénysort, az S-alakú eladópultot, a szabad­forgalmú készítményeket tar­talmazó hajókat valamint a vá­rakozók kényelmét szolgáló asztalt és foteleket a nagype- terdi T-Corpus Kft. készítette. A generál-kivitelező pedig a mohácsi Pallér Kft. Impozáns lesz az árukínálat is: a mintegy 2000 termék kö­zött oltóanyagok, gyógyszerek, fertőtlenítő- és irtószerek, ta­karmánykiegészítők, állatte­nyésztési és állategészségügyi segédeszközök szerepelnek. Mindez a már meglévő, bara­nyai, Bács megyei és somogyi - főként állatorvosokból, kör­nyékbeli állattartókból és nagy­üzemi beszerzőkből álló - törzsközönség igényeihez iga­zodik. Újdonság, hogy a kedvte­lésből tartott állatok gazdáit ku­tya- és macskatápok, lovasfel­szerelések várják. Dr. Benyeda János reményei szerint ez a vá­laszték mintegy 50%-os forga­lomnövekedést fog eredmé­nyezni. Igen kedvezőek lesznek az árak is, hiszen a hazai terméke­ket közvetlenül a termelő vállala­toktól: a Phylaxiától, az Egistől, a Biogaltól fogják beszerezni. A „minél közelebb a forráshoz” el­vet az importáruk esetében is al­kalmazzák: szállítóik a Medim- pex és a Pharmavit lesznek. A három munkatársat foglal­koztató üzlet különleges szol­gáltatást is nyújt: az épület egyik termében az állatorvosok átfuthatják a szakirodalmat, fo­lyóiratokat, és hozzájuthatnak a legfrissebb szakmai informáci­ókhoz. Z. E. A vonó és az ecset művésze Az óév búcsúztatása alkalmat ad arra, hogy fölidézzük régmúlt szivleszterezések emlékét. Csak úgy találomra csaptam föl kul­túrtörténeti adattáramban a 19-cel kezdődő esztendőket közvetlenül megelőző 1899-es iparosköri évzáró vigasságműso­rát. Szamossy László (1866-1909) nevével találtam itt magam szembe, aki gyakorta fordult meg Mohácson gyógy­szerész bátyjának, Szamossy Gyulának vendégszerető ottho­nában. A két fiú nem akármilyen csa­ládi miliőben nevelkedett, édes­apjuk, Szamossy Elek (1826-1888) már országosan is­mert portré- és oltárképfestő volt, amikor fölbecsülhetetlen szolgálatot tett a magyar művé­szetnek. ő fedezte ugyanis föl az addig asztalosinasként buzgól- kodó Munkácsy Mihálynak (1844-1900) nemzeti kincs számba menő tehetségét, nyom­ban magáhozvette, és két éven át tanítványként, sőt közvetlen munkatársként vitte magával vá­rosról városra, hogy mesterévé váljék az arckép-piktúrának. László fia eleinte zenei tehet­ségével tűnt csak ki. El is végzet a Zeneakadémia hegedűmű­vészképző tanszakán néhány szemesztert. Ám a festészet iránti vonzalmát sem tudta visz- szafojtani. Előbb Münchenbe, a korabeli piktúra Mekkájába ment tanulni, majd Párizsba kö­tött ki, az akkor már ott jeleskedő Munkácsy védőszárnyai alatt. Mohácsi szerepléséről 1898-ból maradt fenn első adatunk. De­cember elsején a nőegyleti esten ragadtatta el a hölgyeke a sokol­dalú Brand Ede (1864-1945) polgári iskola igazgató magabiz­tos zongorakíséretével. Műsorán a nálunk tartót kon­certjeiről már jól ismert, világ­járó Reményi Ede „Repülj, fecs­kén!” fantáziája alapozta meg a hangulatot, majd Simonetti behí­zelgő Madrigálját adta elő, s vé­gezetül egy virtuóz számot, Wi- eniawski Vándorehgedűsét. A bevetőmben már említett 1899-es szilveszterezésen ismét Wieniawski műve áradt el vonó­ján, a Legenda. Ezen a vigalmon a műsorve­zető és az éjféli rigmusmondó rágós tisztét az öccse diadalában sütkérező szimpatikus patikus, Szamossy Gyula láthatta el. Mo­hácsi tartózkodásai során attól sem zárkózott el Szamossy László, hogy megfesse új baráti körének, egy sor városi potentát­nak arcképét. Nyugtalan művészvér Róma irányába sodorta innen tovább, ám nemcsak úgy vaktában. Ek­kor már jó kapcsolata volt Frak- nói Vilmos (1843-1925) püs­pökkel, aki történészként főtit­kára, majd alelnöke lett a Ma­gyar Tudományos Akaédmiá- nak. Fraknói nagy mecénása volt a művészeteknek. Római házá­ban műtermek és ösztöndíjak várták kiválasztottjait, köztük a mi Szamossynkat is. Művészünk hamar központi alakjává vált az előkelő szalonoknak. A falakon ott pompáztak remek portréi, miközben csábos hegedűhangjá­val bűvölte közönségét. Modellt ültneki Doria-Pamfili herceg, Vannutelli bíboros, Szécsei Mik­lós vatikáni magyar nagykövet, a házigazda Fraknói püspök és a korabeli magyar violinisták feje­delme, Hubay Jenő is. Kisvárosi kultúránk megeme­lésében Szamossy is olyan meg­határozó szerepet játszott, mint például a szintén csak rokonsága révén Mohácshoz kötődő Vas­vári-Kovács József színész-kró­nikás („a nagy funerátor”), Ker­ner István operaházi főzeneigaz­gató, vagy Ábrahám Pál, a világ­sikert megért zeneszerző. Bojtár László Az Új Dunántúli Napló Mohács és környéki ter­jesztői ügynökségének tele- fonszáma: 69/364-265

Next

/
Oldalképek
Tartalom