Új Dunántúli Napló, 1994. december (5. évfolyam, 331-359. szám)

1994-12-12 / 342. szám

1994. december 12., hétfő A mai nap aj Dunántúli napló 3 Baranyai városok polgármesterei Pécs: dr. Páva Zsolt Komló: Szarka Elemér Mohács: Kuti István A megyeszékhely új polgár- mesterét 19 óra 4 perckor, a Gallup közvéleménykutató in­tézet felmérésének ismeretében (melyet a televízióban mondtak el), telefonon kerestük meg:- Mit mondhatnék, nagyon boldog vagyok... Bár hivata­los eredmény még nincs, már most köszönöm Pécs polgárai­nak, hogy az első közvetlen pol­gármester választás alkalmával mellém álltak, s köszönöm a négy, engem támogató párt tag­jainak kampánymunkáját. Kü­lönösen a Fidesznek köszönöm, hogy megkaptam tőlük ezt a le­hetőséget. Jelen pillanatban nem tudjuk még, hogy az egyéni körzetekben, illetve a kompen­zációs listán kik jutottak be a közgyűlésbe, így hát arra sem merek tippelni, vajon az SZDSZ-MDF-FKgP-Fidesz ko­alíció többségbe került-e? Ha nem, és kisebbségben lévő pár­tok jelöltjeként ülök a polgár- mesteri székbe, mindent megte­szek, hogy konszenzust te­remtve, a többséggel is egyetér­tésben dolgozhassunk - a város érdekében. Első feladatom? Meg kell, hogy határozzuk az első közgyűlés időpontját. Re­mélem, erre még karácsony előtt sor kerül. Komlón a Honismereti és Városszépítő Egyesület je­löltje, Szarka Elemér kapta meg a bizalmat, este fél tíz kö­rül kaptuk a hírt: a 22 354 szavazópolgárból 6984-en já­rultak az urnákhoz, a 6851 ér­vényes szavazatból 3100-an Szarka Elemérre, 2355-en dr. Grünwald Gézára, az MSZP támogatásával induló függet­len jelöltre voksoltak.- Nagy örömet szerez ez a bizalom - mondja Szarka Ele­mér, aki a volt tanácselnök nyugdíjba vonulása után a vá­rosvezetéssel járó teendőket egy esztendeig már ellátta. - Tudom, a város nincs könnyű helyzetben, de ismerem a kon­dícióit, nem félek a feladattól, mert tisztában vagyok vele, hogy mit vállaltam. Egyébként a kampányidőszak nagyon tisz­tességesen zajlott, a város ér­dekei kerültek előtérbe. Hiszek a város jelenében és jövőjében, és arra törekszem, hogy a fel­adatokban való csekekvő rész- vállalás jellemezze a munkán­kat a jövőben is. Dr. Grünwald Gézával sikeresen együtt tud­nánk dolgozni, kérni fogom a segítségét, már csak azért is, mert az ő személye is fontos a városnak. Igen szoros végeredményt követően, alig több, mint száz szavazattal az eddigi polgár- mestert, Kuti Istvánt választot­ták meg az állampolgárok. Kuti István, aki 4 éve pártonkívüli- ként lett a város polgármestere, azóta belépett a a KDNP-be, és most a KDNP, az MDF, az MSZDP, a Hátrányos Helyzetű Nagycsaládosok Egyesülete és a helyi Független Cigányegye­sület támogatásával és a nem végleges adatok alapján meg­előzte a Köztársaság Párt támo­gatását élvező dr. Németh Ele­mért.- Nem számítottam arra, hogy újraválasztanak, bár az el­telt négy alatt ezért is dolgoz­tam, és próbáltam erőm szerint minél többet produkálni,- mondta Kuti István, Mohács régi-új polgármestere.- Ez a négy esztendő még ne­hezebb lesz, más módszereket is alkalmaznunk kell, más szerve­zeti formákat szükséges kidol­goznunk, hiszen pénzügyileg rosszabbul állunk majd, mint korábban, bár akkoriban sem dúskáltunk a pénzben. Eddig sem ígérgettem, tettem a dol­gomat, ezután is erre készülök a helyi körülmények figyelembe­vételével, a város érdekében. Siklós: dr. Máté János Szigetvár: dr. Rodek Gyula Pécsvárad: Kakas Sándor Siklóson a választópolgárok érvényes szavazatainak közel 70 százalékát nyerte el a pol­gármester-választáson dr. Máté János, aki az előző három esz­tendőben is a város élén állt. Összesen 2525-en adták le rá voksukat. Dr. Máté Jánostól először azt kérdeztük, mekkora esélyt adott önmagának, s mit szól az eredményhez?- Az a legnagyobb kitüntetés számomra, hogy ilyen többség­ben választottak engem. Ez rendkívül jólesik. Amellett, hogy nagy öröm, kellő legitimi­tást is ad a következő négy évre, és megerősít.- Hogyan töltötte el a válasz­tások előtti két napot?- Nagyon kellemesen. A só- goroméknál voltunk a család­dal. Nem idegeskedtem, igye­keztem kikapcsolódni.- Mi a legelső teendője a kö­vetkező héten ?-Mindenekelőtt, hogy meg­köszönjem a választópolgárok bizalmát minden fórumon, ahol csak tehetem. Aztán a várká­polna ügyében beadandó pályá­zat előkészítése az Europa Nostra-díjra. S két héten belül össze kell hívni az új testületet, vagyis elindul az érdemi együttes munka. Szigetváron végig szoros volt a küzdelem dr. Rodek Gyula és Tóth Károly között, a sza­vazók bizalma Rodek doktort hozta előnybe, polgármester­nek őt szavazták meg.- Az igazság az, nekem a választási küzdelem alatt az volt az érzésem, hogy most a polgárok nem pártokra, meg programokra szavaznak, ha­nem személyekre - mondja az újdonsült polgármester, aki a szavazatok előzetes értékelése szerint megnyerte a szigetvári polgármesteri posztért folyó versengést. - Tisztességet ígértem a politikában, a városi irányításban, a fejlesztésben, s igyekszem be is tartani. Ez ugyan nem bombasztikus vá­lasztási fogás, de én ehhez fo­gom tartani magamat. A helyi kórház intenzív osz­tályának főorvosa az öröm pil­lanataiban még nem tudta el­dönteni, a város megoldandó gondjai közül mit emelne ki sürgős megoldásra. Talán a munkanélküliség csökkentése - magyarázza bizonytalanul. Azt viszont határozottan hoz­záteszi, ha ebben megoldást tudna elérni, a városban jócs­kán csökkennének a feszült­ségek. B. G. Pécsváradon a polgárok több mint fele (50,2 százalék) szava­zott tegnap, s Kakas Sándort., a korábbi polgármestert válasz­tották meg ismét erre a posztra. A 42 éves Kakas Sándorra vok­solt a lakosság kétharmada, aki 1985. óta az első ember Pécsvá­radon. A 3. ciklusára készülő mű­szaki végzettségű városvezető abban látja sikere magyarázatát, hogy kezdettől a település inf- rastruktúrális fejlesztését tekin­tette legfontosabb feladatának, s eredményeképp néhány év alatt széles intézményhálózatot hoz­tak itt létre. A munka szép ál­lomása volt az 1993-as év, ami­kor Pécsváradot várossá nyilvá­nították. Kakas Sándor az elkö­vetkező években szeretné meg­őrizni a helység regionális sze­repét, s célul tűzte, hogy az ut­cák, a kisváros házainak képe minőségi változást mutasson majd 4 év múlva, ahol minden pécsváradi egyetlen lehetséges otthonának érezze lakhelyét. A közelebbi célok közt a Vá­rosi Sportcsarnok jövő évi át­adása szerepel, míg a dédelge­tett álom, hogy ebben a ciklus­ban megújuljon a régi strand, mi több, egy uszoda épüljön Pécsváradon. Szavazott Baranya A szavazók csoportokban vártak, mert lassan ment a voksolás Fotó: Tóth László Választás Alsószentmártonban (Folytatás az 1. oldalról) A 3-as és a 2. körhöz tartozott a májusi választásokkor is a határ­őrség, azonban a kiskatonák ha­zamehettek szavazni. Meglepően sok cigánynemzetiségű voksolt a 3. körzetben a korábbi választá­sokhoz képest. Itt elmondták: ez­úttal sokkal többet kellett segíteni az állampolgároknak, különösen a horvát kisebbségi önkormány­zati lista kitöltésében. Többen kértek mozgó urnát a 2. körzetben, itt kérdést is kevesen tettek fel a szavazás módjáról. Megemlítettek egy idős bácsit, aki nehezen mozog és a hegyen lakik, azért ezen a napon köteles­ségének tartotta, ejönni voksolni. Az egyik legkisebb körzet a 2., a diákotthoni volt Siklóson, ide mindössze 650 választópolgár tar­tozott. Háromnegyed 7-kor jelent meg az első szavazó. Őt horvát kisebbségire voksol­hattak Siklóson, ami a sokacok, horvátok lakta körzetekben keltett nagyobb érdeklődést. Volt, aki azt mondta, erről a szavazólapról tá­jékoztatták őket a médiák a leg­felszínesebben, többen nem is töl­tötték ki a listát. Siklóson is rend­ben ment a választás. Szigetváron reggel 6 órakor nyitottak a szavazókörök. A 10 választókerületben 11 helyen kia­lakított szavazókörben a város lakói 8 polgármesteijelöltből, 52 helyi képviselőjelöltből választ­hattak. 11 párt és szervezet állított listát, a megyei közgyűlési tag­ságra a 10 000 lakosnál nagyobb települések vonatkozásában. Dé­lig 1440 fő, a szavazók 16 száza­léka adta le voksát. Ebből már le­hetett érezni, hogy a részvételi arány elmarad a korábbi válasz­tásokétól. A 17 órai részinformá­ció szerint Szigetváron a szava­zók 34 százaléka járult az urnák­hoz. A városnak mindenképpen új polgármestere lesz, mert az eddigi, Darázsi Mátyás nem in­dult a választáson. Kétújfalun kifogást jelentett be az egyik polgármesteijelölt mert az eddigi polgármester megsér­tette a kampánycsendet a helyi újság egyik cikkével és egy szó­rólap tévesztésével. A választási bizottság részben elfogadta a pa­naszt. A három pécsváradi szavazó­helyiségbe délelőtt két hullámban érkeztek az emberek - 9 és 11 órakor -, míg délután 3 óra után hirtelen megnőtt a forgalom. Az alsó iskolában a három fülke egyikére 10 percet kellett várni, mondta kifelé jövet Bencze Réka 19 éves főiskolás, aki tavasszal szavazott először. Tájékozott volt a négy polgármesteijelölt és a 29 képviselőjelölt személyekről, tu­dott mérlegelni és megfelelően választott. Délután 5 órakor az 1. körzet­ben 52 százalék, a 2. körzetben - új óvoda - 49,6 százalék, míg a 3. körzetben - hegyi iskola - 31,6 százalék volt az arány. A régi vá­rosrészen kevesen szánták rá ma­gukat a szavazásra. Bódis Béla, az 1. körzet választási bizottságá­nak elnöke, úgy vélte, a részvételi arány az 50 százalékot megha­ladja a városi összesítésben. Az emberek felkészülten érkeztek, tájékozottak voltak, megfogadták dr. Kófiás Mihály körjegyző a he­lyi sajtóban, kábeltévében és az egyéb fórumokon adott tanácsait. Voltak olyanok, akik előre elké­szített kis listájukat használták a fülkében. Fullér János nyugdíjas iparos mosolyogva mondta, hogy sze­mélyesen ismeri a jelölteket, és örömmel jött el a feleségével, ab­ban. bízva, hogy a következő négy évben is jó kezekbe fog ke­rülni Pécsvárad irányítása. 19 óra után érkezett a hír, hogy Pécsvá­rad 50 százalék fölötti arányban szavazott. A pécsi egyéni választókerüle­tekben győztesek névsora lapzár­takor még nem állt teljes egészé­ben rendelkezésünkre. Annyi azonban biztosnak tűnt, hogy a négyes koalíció itt 13, míg az MSZP 12 mandátumot szerzett. A kompenzációs listán informá­cióink szerint az MSZP egy hely- lyel többet kaphat, de mivel a polgármester is teljes joggal sza­vaz, a négyes koalíció többségi döntésre képes. Egyetlen szavaza­ton múlik a többségi döntés. A kompenzációs helyekhez jutó egyéb politikai erőkön múlik te­hát, hogy melyik oldalra állnak - az az oldal kerül többségbe ... A tudósításokat és nyilatko zatokat írták: Ács Attila, Bertha Mária, Békéssy Gábor, Bozsik László, Bóka Róbert, Cseri László, Mészáros B. Endre, Pauska Zsolt, Sarok Zsuzsa, Sántha László, Szabó Anikó. Alsószentmárton mára már há­rom dologról is híres: a plébáno­son kívül minden lakója beás ci­gány, 95 százalékos a munkanél­küliség, és a szavazóképes lakos­ság közel egyharmada jelöltette magát képviselőnek, nagy részük a kétezer forint miatt, amihez így, törvényesen hozzájutottak. A választás reggelén megélén­kült a falu, hat órakor már meg is jelent az első szavazó a polgár- mesteri hivatal épületében, ahol az orvosi rendelő váróját jelölték ki szavazóhelyiségnek. Végül is négy polgármester-jelölt közül választhatott az a három-négy­száz ember, akikre számítottak a szavazásnál, s ikszelhették be a 136 fős listából azt a hetet, akik majd testületi tagok lesznek. A déli órákra már sokaság vá­rakozott a szavazóhelyiség előtti szűk folyosón, de voltak, akik ki­szorultak az udvarra. A szavazó­helyiségbe egyenként lehetett csak bemenni, bent aztán részle­tesen elmagyarázták, mit kell tenni. Az idősebbek 15-20 száza­léka ími-olvasni nem tud, nekik felolvasták a listát, hogy tudják, melyik ákom-bákom kinek a ne­vét takarja. Mindez több tévés­társaság jelenlétében zajlott, kel­lően bevilágítva. Kint, az ajtó előtti sorbanállók között egy huszonéves fratalasz- szony sem tudott olvasni, mint mondta, ő is felvetette volna ma­gát a jelöltlistára, de nincs meg a nyolc általánosa, így aztán nem lehetett. Ha nem is tud olvasni, azt azért tudja, ki indult komolyan, s ki csak a pénzért, nem okoz gon­dot tehát, kire adja le a voksát és kire nem. Többen is kérdezték a sorból, igaz-e az, hogy a cigányoknak vissza kell menni Indiába, a tévé­ben hallották nemrégiben. Mások tiltakoztak, de volt, aki érdeklő­dött, hogy neki is le kell-e vet­kőznie az indiánok között. Közben az utcán a gyereksereg karéjban gyűlt össze az egyik té­vékamera körül, bámulták a fel­szerelést, a mikrofont a riporter kezében, a márkás autókat, ilyesmiket máskor nemigen lát­nak a faluban; a világ figyelme a szürke hétköznapokon közel sem ilyen mértékű. Talán majd a kö­vetkező négy év alatt. i i

Next

/
Oldalképek
Tartalom