Új Dunántúli Napló, 1994. december (5. évfolyam, 331-359. szám)

1994-12-22 / 352. szám

Kamarai alelnök Baranyából Higi Gyulát, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara el­nökét választották meg tegnap a Magyar Kereskedelmi és Ipar­kamara alelnökévé a szervezet tegnapi küldöttközgyűlésén. A kamara elnöke dr, Tolnay Lajos lett, aki ezt megelőzően a Ma­gyar Gazdasági Kamara elnöki pozícióját töltötte be. A kül­döttközgyűlésen az elnöki poszt másik várományosa, Széles Gá­bor visszalépett a jelöléstől. A köztestületi Magyar Kereske­delmi és Iparkamara Magyaror­szág valamennyi ipari és keres­kedelmi szektorhoz tartozó vál­lalkozóját és cégét tömöríti. Európa Díjas kisfilm a pécsi Gandhiról A nemzetközi filmszemle Európa Díjának átadására a de­cember 23-i gálaesten kerül sor. A szemle 12 nyertes kisfilmjét pénteken a Magyar Televízió is levetíti. Az elektronikus „erő­próba” egyik nyertes alkotása a pécsi Gandhi Alapítványi Gim­náziumról készült, így az érdek­lődésre számottartó filmek so­rában pécsi vonatkozású alko­tással is találkozhatnak az ér­deklődők. Olasz kormányválság Az Északi Liga párt miniszte­rei - Roberto Maroni belügy­miniszter kivételével - benyúj­tották lemondásukat. Berlus­coni miniszterelnök ugyanak­kor hétfőn, pártja Milánóban tartott nagygyűlésén arra szólí­totta fel híveit, hogy ország­szerte tartsanak tüntetéseket, ha kormánya bukása után nem új parlamenti választásokat írna ki az államfő, hanem más összeté­telű kormány alakulna. Elviselhető a koalíció Horn Gyula szerint nem felel meg az európai gyakorlatnak, ha a kormány egy tagja a nyil­vánosság előtt hibásnak nevezi a miniszterelnök bizonyos lépé­seit. A kormányfő ezért nem szeretné, ha a jövőben megis­métlődne a közelmúlt esemé­nye, amikor a belügyi dolgozók 13. havi fizetésével kapcsolat­ban Kuncze Gábor bírálta dön­tését. Horn Gyula minderről a Napkelte szerdai adásában be­szélt. A tv-műsorban a minisz­terelnök koalíciós helyettese, Kuncze Gábor is kifejtette vé­leményét. Szerinte Horn Gyu­lának először a koalíciós part­nerrel illett volna egyeztetnie a 13* havi fizetésekről, és csak ezután kellett volna döntését nyilvánosságra hozni. Végül mindketten úgy vélekedtek, hogy a koalíciós pártok viszo­nya elviselhető. KÖZÉLETI NAPILAP üj Dunántúli napló V. évfolyam, 352. szám 1994. december 22., csütörtök Ára: 19,50 Ft LEVÁLTOTTÁK A TELJES IGAZGATÓSÁGOT Válságban a Zsolnay Az ÁV Rt. legutóbbi ülésén az igazgatóság tudomásul vette, hogy eredménytelenül zárult a Zsolnay Porcelángyár állami tu­lajdonban lévő részvényeinek értékesítésére kiírt nyílt pályá­zat. Az ÁV Rt. tárgyalásokat kezdeményezett a befektetni szándékozókkal, hogy kedve­zőbb megállapodásra jusson. A Zsolnay Porcelángyár közgyű­lése a részvénytársaság teljes igazgatóságát visszahívta. A társaság anyagi helyzete nagy mértékben romlott, a működés veszteségessé vált és olyan je­lentős vagyonvesztés alakult ki, hogy - az ÁV Rt. tájékoztatása szerint - a tulajdonosok kényte­lenek voltak e drasztikus lépés megtételére. A jelenlegi vezér- igazgató, Otterbein István hatá­rozott idejű munkaszerződését, amely ez év végén jár le, nem hosszabbítják meg. A vezér- igazgatói posztot január 1-jétől Csikós Anikó tölti be. Az új ve­zetés feladata az lesz, hogy sta­bilizálja a társaság pénzügyi­gazdasági helyzetét, kidolgozza az ehhez szükséges válságkeze­lési programot és privatizációs tárgyalásokat kezdjen az állami tulajdonú részvények értékesí­tésére. Az ÁV Rt. igazgatóságán ar­ról is döntöttek, hogy az AV Rt. megvásárolja az MHB Rt.-tői és az MHB Invest Rt.-től a Reform Rt., illetve a Mai Nap 50-50, valamint a Szabadföld Rt. 51,2%-át. A vételi ajánlat erede­tileg az MHB által eladni kívánt teljes részvénycsomagra vonat­kozott. A Mai Nap és a Reform Rt. esetében a társaságok kis­részvényesei éltek az 50%-ot meghaladó részre vonatkozó vé­teli jogukkal. Az igazgatóság döntött arról, hogy nyílt pályá­zatot ír ki az Antenna Hungária Rt. vezérigazgatói posztjának betöltésére, a felmentett Bartha József helyére. Privatizáció Baranyában Jövőre nő a készpénz és a tőzsde szerepe Ingyen nem adjuk az állami vagyont, a piaci jellegű privati­záció kapja a továbbiakban a főszerepet - mondta tegnap Pé­csett a MTESZ-székházban Tánczos Gábor, az Állami Va­gyonügynökség Szervezési és Informatikai Igazgatóságának vezetője. Sokkal nagyobb jelentőséget kap az ügyletek során a tőzsde, valamint a készpénzes értékesí­tés, az új privatizációs törvény tavaszi elfogadása pedig újabb 980 milliárd forintos vagyon (infrastruktúrális vállalatok, bankszféra, stb) szétosztását te­szi lehetővé a korábbinál egy­szerűbb módon, például a válla­lati menedzsment irányítja majd a kisebb értékesítéseket. Az ÁVÜ addig is 200 cég privatizációs pályázatát bo­csátja ki az érdeklődőknek, s 1995 lesz az állami vagyonke­zelő társaságok csúcséve, ami­kor az idei 118 milliárdos bevé­tel közel háromszorosával szá­molnak. Az azonban elgondolkodtató, hogy az eladott értékért a ko­rábbiakban csak minden ötödik forintot fizették ki készpénzben. Ami az ÁVÜ szemszögéből Baranyát illeti, arról lapunknak Tánczos Gábor így nyilatkozott:- 1990-től ebben a térségben 18 vállalatot kellett felszámolni, viszont háromszor ennyi társa­sággá alakult. A legjelentősebb vagyonvédelmi ügy a Dél-du­nántúli Gázszolgáltató Vállalat és az osztrák PAM GAS GmbH. által alapított Prímagáz Rt. létrehozása volt. A társasá­gok közül eddig 26-ot adtak el teljes egészében, s ugyanennyi vár még vevőre. A külföldi befektetők igen magas áron - átlagban a névér­ték másfélszeresén - vették a baranyai cégeket, a legjelentő­sebb üzletek: angoloké a Pécsi Dohánygyár Kft., osztrákoké a Möbiusz Húsipari Vállalat, és az Élelmiszerkereskedelmi Rt., a franciák pedig a Dél-dunántúli MÉH Rt.-ben szereztek több­ségi tulajdonjogot. M. B. E. Ünnepi ülést tartott a Parlament Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Kormány mű­ködésének idején a magyar nép nyomatékos és egyértelmű ta­nújelét adta: a jövőjét csak de­mokráciában tudja elképzelni. 1990-ben a történelem jóvoltá­ból, de mindenekelőtt a ma­gunk erejéből megint a népaka­rat, a hiteles és tiszta demokra­tizmus útjára léptünk - mon­dotta Göncz Árpád köztársa­sági elnök, aki szerdán délben a debreceni református kollé­gium Oratóriumában megnyi­totta az Országgyűlés ünnepi emlékülését. Gál Zoltán az Országgyűlés elnöke ünnepi beszédében az újjáépítés csodájára, az Ideig­lenes Nemzetgyűlés példájára hivatkozva kijelentette: Ma­gyarország ma is nehéz hely­zetben van, noha a körülmé­nyeket nem azonosíthatjuk az 1944. évi állapotokkal. A Baranya Megyei Közgyűlés új vezetői: Werner József elnök (középen), Hargitai János (balról) és dr. Kurucsai Csaba alel- nökök a tegnapi választás után Fotó: Läufer László MEGALAKULT BARANYA KÖZGYŰLÉSE Győzött a papírforma Csodák pedig nincsenek - mondta az egyik képviselő teg­nap Pécsett, a Megyeháza dísz­termében, ahol kellő ünnepé­lyességgel megalakult, s első ülésén megválasztotta vezető tisztségviselőit Baranya Megye Közgyűlése. S valóban igaza lett, hiszen az elmúlt hetek tár­gyalásainak eredményeként a szavazásokon győzött a papír­forma: így annak ellenére, hogy az MSZP, mint párt a legtöbb mandátummal (11) rendelkezik, ellenzékben kell, hogy dolgoz­zon az elkövetkezendő négy évben. A testületben ugyanis megnyugtató többséggel „kor­mányozhat” az MDF, a FI­DESZ, az SZDSZ, a KDNP és az FKgP-Polgári Kör által alko­tott koalíció (közösen 24 man­dátumuk van), s ők adják a me­gyei közgyűlés elnökét, s két alelnökét is. Az esemény a Himnusz hang­jaival kezdődött, majd dr. Szűcs József eddigi elnök köszöntötte a megjelenteket, s átadta a szót dr. Hetesy Györgynek, a megyei választási bizottság elnökének, aki ismertette a helyhatósági vá­lasztások eredményét, s beszélt arról a felelősségről, amit a negyven, közvetlenül megvá­lasztott közgyűlési képviselő kell, hogy viseljen a jövőben. Ezt követően a testület tagjai esküt tettek, s egyenként átvet­ték megbízólevelüket. Baranya Megye Közgyűlése alakuló ülésén először korelnö­köt választott Beok György (Folytatás a 2. oldalon) Új időszámítás a gazdaságirányításban Sorsdöntő hónap a magyar gazdaság életében december: egymás után alakulnak meg a gazdaság önkormányzatai, a kamarák. Mint tegnap Budapes­ten a Magyar Kézműves Kamara alakuló küldöttgyűlésén elhang­zott nagy a jelentősége az állami irányítástól független új köztes­tület létrejöttének. Pál László ipari és kereskedelmi miniszter is részt vett az alakuló ülésen. Rövid beszédében kitért arra, hogy ez a nap új időszámítás kezdete a gazdaságirányításban. Rengeteg vitát követően jutottak el idáig az iparosok, és még na­gyon sok megoldandó kérdésre kell a választ megkeresniük. (Folytatás az 5. oldalon) Gazdálkodó egyetem Kis évvégi leltár a JPTE rektorával Kis évzáró ünnepségre hívta a sajtó képviselőit teg­nap a JPTÉ rektora, dr. Bara- konyi Károly. A kötetlen han­gulatú találkozón elsősorban az együttműködés lehetősége­iről volt szó, s a város és az egyetem kapcsolatáról. La­punk villáminterjúra is fel­kérte a rektort.- Mit tart az elmúlt fél év legjelentősebb eredményé­nek?- Azt, hogy elkészült a stra­tégiai tervek első változata, melynek megvitatásában tel­jes körű konszenzust sikerült megteremteni. Megkezdődött a megvalósítás is, melynek legfontosabb eleme a tudomá­nyos kvalifikáció erősítése, az oktatási munka minőségének javítása.-Hogyan áll most az in­tézmény anyagi szempontból?-Jobb egyetemi menedzs­menttel kihasználjuk a rend­szerben meglévő tartalékokat, racionálisabb pénzgazdálko­dást teremtettünk, s áttekinthe­tőbbé tettük a pénzek belső áramlását. Ennek eredménye, hogy bizonyos tartalékokra is szert tettünk, többek között a 13. havi fizetéseket is teljesí­teni tudjuk.- Milyen előnnyel jár a kü­szöbön álló JPTE-PMMF in­tegráció?- Ez mindkét intézménynek menekülési útvonal lesz. Egy egyesített infrastruktúrával működő, szélesebb profilú egyetemmel tudunk előállni, ami főként a másoddiploma megszerzésének esélyeit és változatos lehetőségeit fogja majd az országban egyedülál­lóan növelni. Hodnik I. Gy. Szembeszállt az iszonyattal m.*» Száz apró télapó Pécsbányán Lázas készülődés előzte meg a tegnap megrendezett karácso­nyi ünnepséget Pécsett, a Pécs- bányai Általános Iskolában. Az apróságok papírból, színes dí­szekből, hófödte házacskákból álló mesevárost varázsoltak csillogó, maguk díszítette kará­csonyfájuk alá. A miniépületek mellett száz kis csomag kapott helyet, amelyet a Kraft Jacobs Suchard Hungária Kft. dél-du­nántúli képviselői hoztak aján­dékba az iskola, zömében hát­rányos helyzetű gyermekeinek. Az ajándékozók elmondása sze­rint a Jacobs lehetőségeihez mérten a jövőben sem hagyja magára a pécsbányatelepi isko­lát. A meglepetés-csomagokban 50 000 forint értékben csokitél­apó, édesség, Milka-termék várta gazdáját. Az öröm óriási volt a gyermekek körében és a csillogó szemek talán arról is árulkodtak, lehetne többször is egy évben „karácsony”. Ajándékcsomag várt tegnap minden gyermeket a pécsbányai iskolában Müller Andrea 4 •s á

Next

/
Oldalképek
Tartalom