Új Dunántúli Napló, 1994. december (5. évfolyam, 331-359. szám)

1994-12-21 / 351. szám

1994. december 21., szerda A mai nap üj Dunántúli napló 5 Gyermek és Ifjúsági Koordinációs Tanács A Gyermek és Ifjúsági Koor­dinációs Tanács kedden az Or­szágház épületében tartotta meg alakuló ülését. A testület elfo­gadta működési rendjét, amely­nek alapján a tanács negyed­évenként, illetve szükség esetén ennél gyakrabban ül össze. Er­ről Koncz István címzetes ál­lamtitkár, a Gyermek és Ifjúsági Koordinációs Tanács titkára tá­jékoztatta az MTI-t. Mint ismeretes, a testület komoly koalíciós viták után jött létre. Koncz István az alakuló ülés után úgy vélekedett, hogy az első találkozón csak szakmai nézeteltérések voltak a tanács munkájában részt vevő kor­mánytagok között. Az államtit­kár rámutatott arra is, hogy a testület feltehetően január vé­gén vagy február elején ül össze ismét, elsőként a gyermekek és a fiatalok szociális biztonságá­val összefüggő kérdéseket tár­gyalja meg. Megyeháza: többpárti koalíciós szerződés Valószínűleg Werner József (SZDSZ) lesz az elnök Hiába az MSZP adja a leg­több képviselőt a Megyei Köz­gyűlésben, mint megtudtuk, az FKgP-Polgári Kör, az SZDSZ, az MDF, a KDNP és a Fidesz tegnap este aláírt koalíciós szer­ződésének köszönhetően sem elnököt, sem alelnökö(ke)t nem állíthat - eséllyel - a ma rende­zendő alakuló közgyűlésen. Az öt párt és a Polgári Kör (PK) egyesület ugyanis huszon­négy képviselővel rendelkezik (a negyvenből), így ha a tagok betartják a frakciófegyelmet, ma délelőtt megválaszthatják a Közgyűlés új vezetőit is. A szerződés szerint az elnöki posztra Werner József, 42 éves mérnököt, az SZDSZ volt or­szággyűlési képviselőjét, a két alelnöki székbe pedig a 36 éves pedagógus-jogászt, Hargitai Jánost (KDNP) és az eddigi al- elnököt, dr. Kurucsai Csabát je­lölik ma délelőtt. Azt, hogy az eddigi egy he­lyett a jövőben két alelnök lesz, Wemer József szerint a megnö­vekedett megyei feladatok in­dokolják. Kérdésünkre, hogy vajon a kisebbségbe szoruló MSZP-nek felajánlanak-e bi­zottsági elnöki helyeket, azt a választ kaptuk, hogy egyet igen, mégpedig a pénzügyeket ellen­őrző bizottságét, hiszen ez kife­jezetten ellenzéki feladat. Lapunkban már többször megírtuk: az SZDSZ sokáig az MSZP-vel is tárgyalásban állt, s hogy végül nem sikerült meg­egyezniük, az a szabaddemok­rata elnökjelölt véleménye sze­rint annak köszönhető, hogy az MSZP által elnöknek javasolt dr. Szűcs Józsefet az SZDSZ semmiképpen sem kívánta tá­mogatni a következő négy év­ben. Wemer József szerint, bár a közgyűlés apparátusát a koalí­ciós szerződés egyetlen pontja sem érinti, nem kizárt, hogy az új feladatoknak megfelelő át­szervezésekre is sor került. Dr. Menczer Gábort, az MSZP megyei elnökét a koalí­ciós szerződés aláírása után te­lefonon hívtuk fel. Álláspontja a következő:- Kicsit meglep, hogy az SZDSZ végül a másik oldal mel­lett döntött, bár nem ért várat­lanul. Nem tudok mást mon­dani, mint hogy egyéni politikai ambíciók miatt történt az, ami történt. Az MSZP a szerdai ala­kuló ülésen természetesen dr. Szűcs Józsefet jelöli elnöknek. Ha a közgyűlés tagjai nem a frakciófegyelmet tartják szem előtt, hanem az elnökjelöltek képességeit, még akár fordulhat is a kocka - illúzióim persze, nincsenek. A szavazásra ma délelőtt ke­rül sor, a régi Megyeházán. Pauska Zsolt Tegnap óta már Pécs főterén is áll a karácsonyfa. Régen talán nagyobbak voltak a fák a Széchenyi téren, de ez az idei, Har­kányból érkezett pompás, terebélyes fenyő is méltó arra, hogy mindenki a sajátjának érezhesse. Fotó: Tóth Jogvédelem a cigányságnak Régiónkban egyedülálló, de országos viszonylatban is pél­daértékű a régen várt szolgálta­tás indítása, amelyre az Európai Közösség, Phare Demokrácia programja teremtett lehetősé­get. A Cigány Jog- és Érdekér­vényesítő Iroda létrehozására még a nyár derekán nyújtotta be pályázatát a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, s a napokban kézhezkapott 5000 ECU-ból január 15-én három alkalmazottal már munkához is láthat a Rácz Aladár Közösségi Házban* kialakított, hiánypótló iroda.-Ä pécsi cigány családsegí­tőben rendre különböző prob­lémával kerestek meg bennün­ket, nem egyszer a Dél-Dunán- túl más megyéiből is. Elsődle­gesen főként a jogi és hiva­tali-hatósági ügyintézésben várnak segítséget, de a széles­körű felvilágosító tevékenység és a leíró szolgálat is az iroda sajátja lesz - mondja Kosztics István, a városi cigány kisebb­ségi önkormányzat elnöke. Az irodában ugyanis a pályá­zatok, fellebbezések, kérelmek megírásában is segítenek, sőt továbbítják azokat. A főváros­ban létezik ugyan jogvédő iroda, de tényleges ügyintézés híján a problémák sorra vissza­tértek a családsegítőbe. Konkrét feladatokat amúgy, a jobbára tömegbázis nélküli cigányszer­vezetek sem igen vállaltak ed­dig. Nyilvánvalóvá lett, hogy helyi szinten kell megtalálni a segítség hatékony módját. A Somogy, Tolna és Baranya megye területét felölelő iroda akár ügyfelei jogi képviseletéről is gondoskodik, sőt jogászt is foglalkoztat. A még mindig ag­gasztó iskolázottsági szintnek megfelelően a cigányság köré­ben (is) közismerten nagymér­tékű a bürokratizmussal kapcso­latos tájékozatlanság. Követ­kezményeként számosak ál­lampolgári jogai is csorbát szenvednek. Az etnikum nem kevés tagja véli úgy, hogy a diszkriminációtól sem mindig mentes hivatalokban időnként visszaélnek az ügyfelek tájéko­zatlanságával, főként ha mögöt­tük láthatóan senki nem áll. Kosztics István munkatársai­val cigányügyi szakbizottság felállítását is tervezi, amely a rendőrség, a foglalkoztatás, a lakásügy és a „népjólét” felelős szakembereinek részvételére is számottartana. Tröszt E. „Fehér karácsony” Liturgikus est, mégis kifeje­zetten polgári hangulat - ez jel­lemezte a tegnap esti „Fehér ka­rácsony” című összeállítást, melyre Pécsett, a Művészetek Házában került sor. Eredeti an­gol, német, francia, latin szö­vegű karácsonyi dalok mellett korálok és klasszikus művek is elhangzottak, az ünnepkörhöz kötődő lírai hangulatú prózai szövegrészietekkel kiegészítve. A White Cristmas ’94 a tava­lyi után már a második olyan rendezvény, melyet a házzal közösen szervez az Arttour Alapítvány, szeretnének ha­gyományt teremteni. Az esten fellépett Bornemissza Mária, Bukszár Márta, Fillár István, Moravetz Levente, és Jobbágy Valér vezetésével a Püspöki Énekiskola fiúkórusa. A zenei kísérő Kovács Péter volt, a mű­sort Bornemissza Géza szer­kesztette. H. I. Gy. Dr. Máté János polgármester (balra) és Vida Dezső festőművész Fotó: Löffler Gábor Ajándék képek Siklós városának Vida Dezső restaurálta is a festményeket Vida Dezső siklósi festőmű­vész műteremháza tegnap dél­előtt rangos esemény helyszíne volt. Itt adta át a város neves pedagógus-festője a polgármes­ternek, dr. Máté Jánosnak a bir­tokában lévő évszázados fest­ményeket. A képek természetesen sik­lósi kötődésűek. Az egyik Szabó Dezső Önportréja, ame­lyet, mint megtudtuk, a siklósi születésű festő mátkájától, Bik- falvy Iréntől a Somorjai család segítségével sikerült megsze­reznie. A kalandos sorsú képet aztán Vida Dezső restaurálta. Szabó Dezső, aki 1889 és 1971 között élt, és Szekszárdon halt meg, nagyon szerette városát. Budapesten és Münchenben ta­nult, Pesten is volt műterem-la­kása, de Siklósra mindig örömmel jött haza, különösen szőlőhegyét szerette. Édesapja a siklósi polgári iskolában volt tanár. A másik kép a mátkáról ké­szült, ugyancsak Szabó Dezső alkotása. Vida Dezső ezt úgy jellemezte: a tanítónő portréja. Ismeretlen szerző műve a harmadik kép. Erre az 1950-es években lelt rá a tanár-festő a siklósi katolikus iskola padlá­sán. Oda valószínűleg az egyik művészetet pártoló pedagógus menthette el korábban a vár va­lamelyik zugából. A portré egy nemesembert ábrázol, talán Bat­thyány Kázmért vagy Be- nyovszkyt. A mű restaurálása szinte kifényesítette a képet. A portré kezét valószínűleg az is­meretlen festő segédje készí­tette. Az 1890-es évek stílusje­gyeit hordozó festmény klasszi- cizáló kerete külön díszítést ad a képnek. A három gyönyörű munka ezentúl a város tulajdona lesz, valószínűleg a polgármes­teri hivatal dísztermében fogják őket elhelyezni. Dr. Máté János polgármester a város nevében megköszönte Vida Dezsőnek a képek restau­rálását éppúgy, mint az ajándé­kozást. Mint mondta, példaér­tékű gesztusnak tekinthető az, hogy egy művész, aki gondot fordít a régi értékek megmenté­sére is, úgy véli, a tulajdonában lévő műtárgyak a város polgár­ságának egészét megilletik. A siklósi művész műtermé­ben a helyreállított festmények mögötti állványon a készülő új munka húzódott meg. Görögor­szági élményeiről fog szólni, a meteorák csodájáról, árulta el Vida Dezső. Sz. A. Smap-tárlat a Dianában „A művészet kitörli a hét­köznapok porát az emberi lé­lekből” - Picasso idézetével hirdeti legújabb kiállítását a bosnyák és magyar alkotók munkáinak otthont adott pécsi Smap Galéria. Az ünnepek je­gyében, ezúttal a kertvárosi Di­ana Étteremben szerdán 17 óra­kor nyitják meg a tárlatot, ame­lyen egyebek mellett a galéria szervezte, horvátországi Rab szigeti és az ormánsági sellyei alkotótáborokban készült mun­kákat is mebumtatják. Álarcos rablás Százezer forint jutalmat aján­lott fel a rendőrség a hétfőn este Kisteleken elkövetett rablás nyomravezetőjének. Három ha­risnyaálarcot viselő férfi támadt éjszaka otthonában a 75 éves S. Juliannára úgy, hogy előzőleg több késszúrással ártalmatlanítot­ták a házőrző kutyát, majd egy­szerűen leemelték helyéről az aj­tót. Az asszony torkának kést szegeztek, kényszerítették, hogy árulja el, hol tartja pénzét. Egy be- főttes üvegben találtak 80 ezer fo­rintot, s miután a lakást feldúlták, távoztak. S. Julannia a bántalma­zás következtében könnyebb sé­rülést szenvedett. vásár: PAPLANOK K«X) Ft/db PÁRNÁK 650 Ft/db valamint , DAMASZT0K /50 cm 0 / 99 Ft/m SZALITA Pécs, Teréz u. 6. /NAGYKERIS!/ DECEMBER 22-EN NYIT UJ FIÓKUNK A budapesti székhelyű Magyarországi Volksbank Rt.-t az Österreichische Volksbanken AG alapította. A mögötte álló nemzetközi Volksbank-szövetség biztonságot és egyben garanciát jelent a bankunkra bízott pénz számára. Önnek tehát nem kevesebb áll rendelkezésére, mint egy nemzetközi bank teljeskörü szolgáltatás­rendszere és szaktudása az export és import ügyletektől a lakossági folyószámlák kezeléséig. Nálunk minőségi szolgáltatásokat, gyors és udvarias kiszolgálást kap. Megtisztelve érezzük magunkat, ha december 22-e után új fiókunkban, Pécsett, a Perczel u. 4. alatt köszönthetjük Önt. VOLKSBANK Hungary Volksbank. A bizalom kötelez. L

Next

/
Oldalképek
Tartalom