Új Dunántúli Napló, 1994. december (5. évfolyam, 331-359. szám)

1994-12-15 / 345. szám

1994. december 15., csütörtök üj Dunántúli napló 9 K. iránti ili 'V3ÍS Hangsaim Dunántúli „ napló ffi Vállalkozást keltető adventi kiállítás Vállalkozók, munkanélküliek ügyes nyugdíjasok hozzák el szépen megmunkált, de eddig nehezen eladható tárgyaikat, jó minőségű szolgáltatásaikat arra az adventi rendezvényre, me­lyet Keltető elnevezéssel de­cember 15-18. között szervez a Baranya Megyei Vállalkozói Központ és a a Magyar Iparszö­vetség Oktatási Központja Pé­csett, a Tüzér utcai mozgalmi házban. Lesz itt a kutyakozme­tikustól a gyertyaöntőig min­denféle mesterember, s az APEH ezúttal nem kéri a szám­laadást, sőt, a jelentkezők külön vállalkozói oktatásban része­sülnek, a reklámanyagokról is a Keltető gondoskodik. A vállal­kozói Központ az ígéretes ötle­tek megvalósítását hitellel, szaktanácsadással is támogatja. Kamarai figyelmesség baranyai cégeknek A Pécs-Baranyai Kereske­delmi és Iparkamara két újdon­sággal is szolgál Karácsony előtt a megye vállalkozóinak. A Pécs, Irgalmasok úti irodában már megrendelhető faxon, vagy személyesen az új egységes vámokmány (SAD). Ugyanak­kor lehetőség van ingyenes hir­detésre is magyar vállalatok számára több tízezer orosz cé­gek adatait tartalmazó számító- gépes információs rendszerbe. Az orosz nyelvű, tízsoros hirde­tések alapfeltétele, hogy vállal­kozás alapadatai mellett szere­peljen benne az áru, szolgáltatás pontos megnevezése, az ár, a szállítási határidő is. Irodatechnikai vásár Pécsett a Palatínusban Office ’94 elnevezéssel számítás-, irodatechnikai és irodabútor kiállítást és bemu­tatót rendeznek december 16- 17-én Pécsett a Palatínus szál­lóban. A bemutató egyben ked­vezményes karácsonyi vásár is, ahol olcsóbban kínálnak számítógépeket, fénymásoló­kat, faxokat, telefonkészülé­keket, személyhívó rendsze­reket, irodabútorokat és szak­könyveket. A kiállítás látogatói között külföldi utat, ingyenes szállo­dai ellátást, családi vacsorát sorsolnak ki. K FT. . * GAZDA SÁGI T A N ÁCSADÖ ÉS KŐN YV E LŐ IRODA Vállaljuk: Bt-k és Kft-k teljes körű könyvelését- analitikus nyilvántartások- bérszámfejtés- TB ügyintézés ♦ ♦ Elmaradt könyvelések pótlása ♦ Adóbevallások elkészítése ♦ Hitelkérelmek, pályázatok ♦ összeállítása ♦ Cégalapítás ♦ Jogi tanácsadás, ♦ Jogi képviselet Munkaadók Érdekképviseleti Szövetsége alakult Baranyában A Baranyában működő mun­kaadói gazdasági érdekképvise­leti szervezetek válaszúihoz ér­keztek, miután eddigi szószóló­juk, a gazdasági kamara kivo­nult az érdekvédelem területéről a kamarai törvény értelmében. De mi lesz ezután, ha a Megyei Munkaügyi Tanácson a munka­helyteremtő, vagy a munkahely megtartó pályázatok támogatá­sát bírálják el, ha az a kérdés, hogy az önkormányzatok a he­lyi iparűzési adó mértékét mi­ként állapítják meg, netán a bér­leti szerződések érvényesítésé­ről kell dönteni? Ki képviseli ilyen esetekben mostantól a munkaadókat? Nos, a válasz Baranyában már megszületett, ugyanis 8 szervezet: az ÁFÉSZ Szövet­ség, a Kereskedők Egyesülete (KISOSZ), az Iparszövetség (KISZÖV), az Ipartestületek Szövetsége, a Takarékszövet­kezetek Szövetsége, a Mező- gazdasági Termelők Szövetsége (TESZÖV) és a Lakásszövetke­zetek Szövetsége (LAMESZ) megyei tagozatai, valamint a Pécs-Baranyai Ipartestület a na­pokban megalakította a Munka­adói Gazdasági Érdekképvisele­tek Baranya Megyei Szövetsé­gét, így mintegy 25 ezer embert érintenek a továbbiakban a tár­saság állásfoglalásai. Az admi­nisztrációs munkákat a megyei Iparszövetség (KISZÖV) vál­lalta el, s a szóvivő - egyelőre elsősorban a megyei Munkaü­gyi Tanács tevékenységét ille­tően - a KISZÖV elnöke, Apa- rácz Dénes lett. A szövetség célja, hogy a munkaadói gazdasági érdekeket egységesen képviselje, szoros kapcsolatot kialakítva a megye önkormányzati, államigazgatási szerveivel. A távlati tervek kö­zött pedig az szerepel, hogy to­vábbi két taggal kibővítve önálló jogi személyként - saját alapszabállyal, költségvetéssel - bejegyeztetik a szövetséget, s rendszeres találkozókat szer­vezve vitatják meg a munkaa­dókat érintő időszerű kérdése­ket. M. B. E. Az évezred befektetése Rövid futamidő, magas hozam A Tallér és az Aranytallér si­kerei után, a Quaestor Befekte­tési Alapkezelő Kft. újabb be­fektetési alapot indított útjára Quaestor Ingatlan Befektetési Alap néven, amely a legbizton­ságosabb befektetésre, az ingat­lanra szervezi alapját. A Quaestor szakember gár­dája jól felépített befektetési stratégiával kívánja kamatoz- . tatni a befektetők pénzét. Ingat­lanok építését az alábbi terüle­teken tartják ígéretesnek:- lakások, lakóövezetek,- üzletházak,- idegenforgalmi létesítmé­nyek. Lakóházak, lakóövezetek A cég beruházásai során igyekszik minden vásárlóréteg igényét figyelembe venni. így a 40-80 négyzetméteres ember- központú lakásoktól a több ge­neráció együtt lakására alkal­mas házakig többféle kivitelben épülnek majd lakóházak. A ki­sebb garzonlakások a tervek szerint a belvárosban, illetve az egyetemi város részeként, a na­gyobb lakások kertvárosi részt alkotva épülnek majd meg. A tömeges állami lakásépítések megszűnése, az önkormányza­tokat és a lakosságot sújtó egyik legnagyobb teher. Mivel a fize­tőképes kereslet korlátozott, nem elegendő a lakások puszta felépítése, átfogó finanszírozási megoldást is kell találni. A Quaestor csoport felvette a kap­csolatot a pécsi önkormányzat­tal, hiszen az érdekazonosságon alapuló együttműködés lehe­tővé teheti a szociálpolitikai la­kásépítési támogatások és a meglévő magán erőforrások in­tegrálását, ezáltal a lakásállo­mány növekedését. Az alap stratégiájában ezért központi helyet foglalnak el a piaci igé­nyekkel és az önkormányzati érdekekkel összhangban álló lakóövezetek kialakítására szü­letett elképzelések is. Üzletközpontok A Quaestor csoport, felis­merve a nyugati mintájú, nagy alapterületű bevásároló-köz- pontok iránti egyre növekvő igényt, több vidéki nagyváros területén tervezi üzletközpon­tok felépítését. Egy Pécs szélén felépülő üzletház a város lakói­nak ellátásában és a volt Jugo­szláviából érkező bevásárló tu­rizmus forgalmának lebonyolí­tásában is szerepet játszhat. Idegenforgalmi létesítmények A befektetés harmadik alap­pillére az idegenforgalom. A cég már korábban igen értékes telkeket várásolt meg, ma még kihasználatlan hőforrás-vidéke­ken, ahol négy-öt csillagos, kis és közepes méretű termál szál­lodák építését tervezi. A hotelek egészségügyi, sport, fittnes és szabad idős szolgáltatásokkal is rendelkeznek majd. A befektetési jegyet vásárlók nem csak biztos és magas ho­zamot, valamint adóalapcsök­kentési lehetőséget, hanem akár 15 százalékos kedvezményt is kaphatnak a vételárból, ameny- nyiben az alap által jövőben épí­tendő ingatlanok közül bárme­lyiket meg kívánják vásárolni. Áz ingatlanvásárlási előjog és kedvezmény miatt a tőzsdére kerülő értékpapír árfolyama is előreláthatóan kedvezően ala­kul majd. Svájci építőipari menedzserképzés Megyénkből is részt vesznek a tanfolyamokon Révész László szerint az épí­tőipari tevékenység kemény pi­aci feltételek között másképp néz ki, mint azokban az orszá­gokban, ahol az állami megren­delések teszik ki a munkák java részét, s ahol a minőségi előrá- sok betartása nem is annyira fontos, hogy komolyan kellene venni. A Svájcba szakadt ha­zánkfia építési vállalkozó, mér­nök lévén igencsak jól fel tudta mérni a két gazdasági rendszer közötti különbséget, a rend­szerváltás után úgy próbált segí­teni az országon, hogy az ipa­rágban dolgozó szakmunkások­nak, felsőfokú képesítéssel ren­delkezőknek átképző tanfolya­mokat szervezett. Ezt a progra­mot, amely 1993-ban indult, a Svájci Államszövetség 1,4 mil­lió frankkal, az Építőipari Vál­lalkozók Országos Szövetsége pedig 2,6 millió forinttal támo­gatta. Mindenek előtt Svájcban azoknak az oktatóknak szervez­tek tanfolyamot, akik a későb­biek folyamán a miénktől eltérő módszerű menedzseképzés ma­gyarországi végrehajtását meg­szervezik. Ezt követően kezdő­dött el a hat hónapos kurzus a budapesti Ybl Miklós Műszaki Főiskolán. A továbbképzésen azok vehettek részt, akik egy pályázaton megfeleltek, jelen- léeg is az építőiparban dolgoz­nak. A tanfolyam mindazon gaz­dasági ismereteket nyújtja, amelynek birtokában az építész mester külföldön vállakozhat vagy itthon külföldi vállakozó- nál tevékenykedhet. A képzés egymásra épülő részekből áll, építésvezetői oktatás 91 óra, a teljes program az építőipari cégvezető képzés, amely 126 óra. Az oktatás az Ybl Miklós Műszaki Főiskolán történik, a tanfolyam végén a hallgatók vizsgát tesznek és a főiskola ál­tal kiállított, valamint a svájci és a magyar felek által aláírt bi­zonyítványt kapnak. A témaválasztásnál nagy súlyt helyeznek a gazdálkodási (számvitel, marketing, szerző­désesjog, vállalatvezetés) isme­retekre, valamint az építésszer­vezés és elszámolás (árképzés, megvalósítási ütemterv, építés előkészítés) oktatására. Szere­pel a legkorszerűbb építési eljá­rások ismertetése és ezek haté­konyságának elemzése. Az első tanfolyam idén április végén kezdődött, s néhány hete vették át a diplomát azok a szakembe­rek, akik ezen a menedzsekép- zésen részt vettek. A következő kurzuson már baranyaiak is sze­repelnek, erre egyébként még lehet jelentkezni január köze­péig az ÉVOSZ Baranya me­gyei képviselőjénél, Neumann Adámnál (tel.:72/324-287). A gyakorló szakemberek menedzserképzéséhez nyújtott nagyjelentőségű segítség ter­mészetesen nem teszi felesle­gessé azt, hogy az építőszak­mában a fiatalság felsőfokú képzésében szerepet vállaló in­tézmények már a rendszeres képzés során új szellemű, piac- gazdasági, szervezési ismerete­ket nyújtsanak a leendő diplo­másoknak. Ez eddig sem volt idegen az építésre szakosodott magyar felsőoktatásban, vagyis nem kellett nulláról kezdeni még a svájci módszerekkel sem az ismeretek megalapozását. Pénteken már tárt kapuk várják az ügyfeleket Fotó: Läufer L. Polgári Bank Pécsett Holnap újabb kereskedelmi bankfiók nyílik Pécsett, a Hal téren, a volt Baranya Bisztró he­lyén. A Polgári Bank Rt.-t már jól ismerhetik azok az ügyfelek, akik a kereskedelmi banki szol­gáltatások közül fokozottan ér­deklődnek az értékpapírokkal, befektetésekkel kapcsolatos le­hetőségek iránt. A bank távlati célként magas szinten kívánja biztosítani az úgynevezett pri­vátbanki szolgáltatásokat beval­lottan a jelentős magánvagyon­nal rendelkező magánszemé­lyeknek: a befektetési tanács­adást és a vagyonkezelést. Mindemellett céljuk az is, hogy a legszélesebb körű banki szol­gáltatást nyújtsák az üzletfelek­nek. így többek között vállalnak bankszámlavezetést, értékpapír befektetést, hitelezést vállalko­zóknak, lombard hitelnyújtást, betétes szolgáltatást. A bank tagja az országos betétbiztosí­tási alapnak, így a betéteseknek törvényes garanciája van, pén­züket minden esetben bizton­ságban tudhatják. Mindezek mellett az ügyfelek értékeinek megőrzésére három­fajta méretben széfrekeszeket biztosítanak. A készpénzbefize­téseket a nap bármely szakában a folyamatos pénzbedobó által lehet elvégezni, a befizetés a következő munkanapon a bank­számlán kerül jóváírásra. Az ér­tékek letéti őrzését, kezelését, a pénztári sorbanállást nélkülöző, úgynevezett zsákos befizetési lehetőséget az igényeknek meg­felelően biztosítják. A karácsonyfa története a Teszt Magazinban Az asztali CD-lejátszók ma már megérik árukat, nagyjából mindent tudnak, amit kell - írja a Teszt magazin legújabb száma. Sokat javult az öt, ex-szocialista autótípus is, ame­lyet a cikk szerzői minden le­hetséges szempontból általában és külön-külön is összehasonlí­tottak egymással, ki-ki kedvére eldöntheti, melyik szempont a legfontosabb számára, és annak alapján választhat közülük. Ünnepi - részint karácsonyi, részint szilveszteri - témák is vannak a lapban: egyfelől a már szokásosnak mondható ünnepi ajándéktippek listája, másfelől a karácsonyfák történetét, fajtáit, a díszítési stílusok divatját is­mertető cikk, harmadrészt a ha­zai tankpezsgők tesztje, amely­ben öt kiváló minősítést ér­demlő nedűre is akadtak a szak­emberek, akik jótanácsokkal szolgálnak ahhoz, hogy mikor, milyen ételekhez, milyen al­kalmakkor és miből igyuk a pezsgőt. A javító szolgáltatásokról novemberben elindított téma a decemberi számban folytatódik. Olyan esetekről ad tájékozta­tást, amikor nem házhoz jön a szerelő, hanem mi visszük hozzá a meghibásodott készülé­ket, ruhadarabot lábbelit. A helyzet itt sem éppen rózsás, miként a taxifronton sem - itt fogódzóul legalább egy tarifa- táblázatot kaphat kezébe az ol­vasó, melynek segítségével ta­lán könnyebben elkerülheti az átverést. t k i

Next

/
Oldalképek
Tartalom