Új Dunántúli Napló, 1994. december (5. évfolyam, 331-359. szám)

1994-12-12 / 342. szám

Parlamenti képviselők Genfben Magyar parlamenti küldött­ség utazott vasárnap Genfbe, hogy részt vegyen az EFTA Parlamenti Képviselők Bizott­sága által szervezett kollokviu­mon. A delegáció tagjai a kelet- és közép-európai országok par­lamenti képviselői számára ne­gyedik alkalommal megrende­zett tanácskozáson vesznek részt. Az EFTA jövőjéről - Ausztria, Finnország és Svédor­szág EU-csatlakozása, illetve Norvégiának az Unión kívül maradása utáni helyzetéről - folytat meszmecserét a tanács­kozás résztvevőivel. Növekszik a kőolajtermelés Jelentős és megalapozott termelésnövekedést vár a MÓL Rt. Nagykanizsai Bányászati Üzeme: míg az idén 310 ezer tonnányi kőolajat hoztak fel­színre a zalai mezőkből, jövőre már a 400 ezer tonnát is megha­ladja a kitermelés. 1994-ben 5 milliárd forint, egy év múlva pedig már 6,3 milliárd forintos árbevételre számítanak. A szembetűnő növekedés fő té­nyezője Nagylengyel térsége. Ugyanis a korábbi évek nagybe­ruházásai nyomán itt megvaló­sult, magasnyomású széndioxi- dos - azaz másodlagos - olajki­termelési rendszer 1995-ben éri el a „felfutás” időszakát. Titkosszolgálatok eszmecseréje Katona Béla, a polgári tit­kosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszter meghí- vávára december 8-11. között Magyarországon folytatott megbeszéléseket Umberto Pie- rantoni prefektus, az olasz Tit­kosszolgálatok Tevékenységét Felügyelő Parlamenti Bizottság (CESIS) főtitkára által vezetett delegáció. A szolgálatok előtt álló feladatok megvalósításának közös fellépési lehetőségét ku­tatva - áttekintették a magyar és olasz titkosszolgálatok közötti együttműködés alakulását, s ennek során kiemelt figyelmet fordítottak a szervezett bűnö­zés, a proliferáció és a hasadó anyagok illegális kereskedel­mének területére. Országgyűlési küldöttség Bukarestben Az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottságának küldöttsége Gel- lért Kis Gábornak, a bizottság elnökének vezetésével vasárnap Bukarestbe utazott. A küldött­ség a háromnapos látogatás so­rán megbeszéléseket folytat a román szenátus, illetve a képvi­selőház emberi jogi bizottságá­val, találkozik Viorel Hreben- ciuc-kal, a kormány főtitkárá­val, a Nemzeti Kisebbségi Bi­zottság koordinátorával és ta­nácskozik a Magyar-Román Baráti Társaság tagjaival. Segélyszállítmány Boszniába Szombat délután 540 tonná­nyi élelmiszersegély érkezett Szarajevóba - jelentette be Kris Janovski, az ENSZ Menekültü­gyi Főbiztosságának (UNHCR) szóvivője. Az 54 kamion a hor­vátországi Metkovicban lévő raktárból érkezett, s a járműosz­lop mindenféle nehézség nélkül haladt át a boszniai szerbek el­lenőrző pontjain. Janovski hoz­zátette, hogy az 540 tonna élel­miszer csak elsősegélynek te­kinthető, mivel a boszniai fővá­ros 300 ezer lakójának hetente 2000 tonna élelemre lenne szüksége. Ugyanakkor a bosz­niai horvátok és a Horvát Köz­társaság hadserege folytatta a nyugat-boszniai szerb egységek elleni támadásokat. Szavazott Baranya A májusinál szerényebb részvétel a választáson Ezüstvasárnap ajándékokat is választhattak a polgárok. Ez- irányú aktivitásukat talán csak pénztárcáik vastagsága befo­lyásolta, mert az áruválasztékkal nem volt hiba. Felvételünk egy, a pécsi FEMA élelmiszerrészlegén bevásárolt családról ké­szült, akik már a szilveszteri virslit is beszerezték Fotó: Tóth Ezüstvasárnap az üzleteket nem rohanták meg a vevők Átlagos hétköznapi forgal­mat bonyolítottak tegnap az ezüstvasárnap nyitva tartó pé­csi, baranyai üzletek, bevásárló központok. A reggeli órákban úgy tűnt, a választás, a pécsi vá­sár és a Sopiana vásár elszip­pantja a vevők nagy részét. Ti­zenegy óra körül az eső bete­relte az embereket a nyitva tartó áruházakba, boltokba. Sehol nem volt tömeg. Mindenütt né­zelődtek, érdeklődtek az árakról az emberek. A legtöbb család a kedvezményesen kínált holmik között válogatott. Sok vidéki vásárló előbb a vásárban pró­bálkozott: téli cipőt, csizmát, pulóvert, játékot kerestek. Utána a megyeszékhely nagy áruházait célozták meg: a ked­vezményes akciókat vonzónak találták. Fekete Lászlóné, a Konzum üzletvezetője zárás után a négy szint bevételét - 5,5 millió fo­rintot - örömmel összegezte. A kedvezményesen kínált elegáns női kabátok, férfi dzsekik, gye­rek kabátok és műszaki cikkek sok embernek okoznak örömteli meglepetést a fenyőfa alatt. Miseta Zoltán, a FEMA üzletigazgatója is elégedett a tízmilliós bevétellel. Az embe­rek vették a kedvezményes ru­haneműket, műszaki cikkeket és az élelmiszereket. Ádám E. Voksolás a 146-os számú pécsi körzetben Fotó: Tóth Valószínűleg lesz vasutas sztrájk Nem született kompromisz- szum a MÁV Rt. és a vasutas szakszervezetek vasárnapi tár­gyalásán. Az álláspontok még mindig annyira távol állnak egymástól, hogy a jövő hét ele­jére kilátásba helyezett 36 órás általános sztrájkot nagy való­színűséggel megtartják. A tár­gyalásokat e kilátások ellenére hétfőn reggel folytatják. A sztrájk lefújásának legvégső ha­tárideje, mint bejelentették, hétfő délelőtt 10 óra. A vasárnapi megbeszélés vé­geztével mind a munkavállalói, mind pedig a munkáltatói oldal rögzítette álláspontját. Eszerint a MÁV 1995. január 1-jei ha­tállyal 6 százalékos alapbéreme­lést garantál, megismétli eredeti javaslatát a 13. havi fizetés alapbéresítésére. További 3 százalékos keresetnövekedést ajánl, amelynek forrása a tervet meghaladó eredményjavulás. Ennek felhasználására azonban csak a jövő év második felében kerülne sor. A társaság a jövő évi minimális alapbért 12 500 forintban állapítja meg. (Folytatás a 2. oldalon) A Komló-Kenderföldön élő Orsós Katalin tőlem hallja elő­ször, hogy ma szavazni lehet. Fogadkozik, elmegy még a nap folyamán szavazni. A roma ön- kormányzatot is szóba hozom. „Mindegy az, hogy cigány vagy magyar - legyint rá azonnal - szívesebben szavazok ma­gyarra, ha az rendesebb.” Mohácson a város 15 793 pol­gárát értesítették előzetesen arról, hogy a helyhatósági választáson jogában áll képviselőt, polgár- mestert és kisebbségi önkor­mányzati tagokat választani, il­letve a megyei közgyűlésbe dele­gálni egy főt a szavazatával. Dél­után 5 óráig a 22 szavazókörben a mohácsiak 38,7 százaléka élt a lehetőséggel, számszerűit 6105 személy adta le a voksát. Az ezüstvasárnaphoz mérten meglehetősen kihaltnak tűnt a vá­ros tegnap. Az Aranykapu árusai sem tartották fontosnak, hogy standjaikat elfoglalják, a Széche­nyi téren csak az üres sátor-vá­zak álltak. Az üzletek reggel ugyan kinyitottak, de itt is meg­lehetősen kevés vásárló akadt. A A vasárnap délelőtti első híradásokkal ellentétben - a rádió híreiben többször az hangzott el, hogy a baranyai Bodolyabéren már az összes választópolgár leszavazott - délután még javában érkeztek a voksolni szándékozók a falu szavazóhelyiségébe Fotó: Tóth L. Az országban 7,8 millió, Baranya megyében pedig 325. 397 választópolgár járulhatott volna tegnap az urnák elé az ön- kormányzati választások alkalmával. A részvételi arány a má­jusi országgyűlési választásokhoz képest mind az országban, mind megyénkben alacsony volt, a megyei szavazókörökben zavaró incidens nem történt. Az alábbiakban a Baranyában történtekről és a szavazás körülményeiről munkatársaink be­számolói alapján készült összefoglalónkat olvashatják. Pécsett a tegnapi nedves, bo- rongós vasárnap délelőttön vagy az idő miatt döntöttek úgy sokan, hogy ebédig az orrukat sem dugják ki a lakásból, vagy az ezüstvasárnapi bevásárlás foglalta le idejüket. Ugyanis 12 órakor a választási kerületekből a városi választási iroda számí­tógépes központjába leadott első jelentések szerint délig a szavazásra jogosult 130 472 pé­csi lakosból mindössze 17546-an járultak az urnák elé. Tán jobban érzékelteti a részvételi arányt, ha a pécsi 25 választókerület adataiból vá­lasztunk ki néhány példát. A 2-es választási kerületbe tartozó a szó jó értelmében - mondja Karácsony Roland szilvási fia­talember. - Az ÁB Aegonnál dolgozom, és igazán jól érzem magam ebben a kultúrált város­részben, ahol a képviselőnknek talán csak a környezet megóvá­sáért kell majd több szót emel­nie.- Szavaztak ránk idegenek is - mondja a német nemzetiségi önkormányzat ügyeiért fára­dozó Schmidt Gyula, a bánya korábban műszaki beruházáso­kat bonyolító nyugdíjasa, aki Kökönyös-nyugaton adta le szavazatát. - Nyugodt éjszaká­kat, rendet, tisztaságot szeret­nék körzetemben. délelőtti szemerkélő esőt leszá­mítva semmi sem akadályozta a közlekedést. A szavazókörökben megfordu­lók esélylatolgatása most is meg­egyezett a korábban hallhatókkal: a végeredmény ismerete nélkül állították a mohácsiak, hogy a két legesélyesebb jelölt között fog eldőlni a verseny. Siklóson a szavazati arány ha­sonlóképpen alakult a szavazókö­rökben vasárnap délután. Az egyik legnagyobb körben, a 3-ban 15 óráig a polgárok 30 szá­zaléka járult az urnák elé. (Folytatás a 3. oldalon) 5596 lakosból délig 752-en, a 4-esben az 5974 főből 647-en, a 6-os kerületben 5709-ből 725-en adták le délig a szavaza­taikat. Hasonló volt az arány másutt is. A szavazások helyén a Gal­lup Intézet emberei próbálták menetközben szondázni a meg­jelenteket, hogy kire adták vok- sukat. Volt, aki válaszolt, voltak azonban, akik elzárkóztak. A következő létszámjelentés délután 5 órakor történt. Ez időpontig Pécs város lakói kö­zül 32955-en adták le szavaza­taikat, ez 25,3 százalék. Komlón választásra jogosult 22 354 szavazópolgár közül föltehetően egy ötvén év körüli férfi lehetett az első, aki nyitás­kor jelent meg a felső-szilvási választókerület 24. számú sza­vazókörének helyiségében. Kevesen jöttek, de így is fel kellett készülniük a bizottsá­goknak arra, hogy a szavazat- számlálás sokkal tovább fog tartani, mint korábban.-Arra számítok, hogy az új polgármester „közpolgár” lesz Horn Gyula esseni sajtóértekezlete Az Európai Unió esseni ; csúcsértekezletén térségünk­kel kapcsolatban született döntések megfelelnek Ma­gyarország elvárásainak és igényeinek - állapította meg Horn Gyula miniszterelnök, szombaton Essenben tartott sajtóértekezletén. Az Európai Unió tagállamainak és a hat kelet-európai társult ország vezetőinek szombat délutáni találkozója után Horn rámuta­tott, hogy most első alkalom­mal került sor ilyen körben tartott tanácskozásra, ennek létrejötte nagy jelentőségű az unió és a társultak immár visszafordíthatatlan további közeledése szempontjából. A magyar miniszterelnök kifejtette, hogy Magyarország megérti az Európai Unió belső problémáit, vitáit, ezért nem támaszt megvalósíthatatlan követeléseket, ugyanakkor Magyarország támogatást, se­gítséget igényel a szerkezetá­talakítási programhoz. ___________________________ K utyaharapást nem szőrivel... Liberalizálták az ebtartást (5. oldal) KÖZÉLETI NAPILAP aj Dunántúli napló V. évfolyam, 342. szám 1994. december 12., hétfő Ára: 19,50 Ft 1 * «

Next

/
Oldalképek
Tartalom