Új Dunántúli Napló, 1994. december (5. évfolyam, 331-359. szám)

1994-12-01 / 331. szám

]l. Új belvárosi távbeszélőközpont Pécsett A 2-es számmezővel javul a telefonhelyzet (3. oldal) Elmarad a pedagógusok demonstrációja A Pedagógusok Szakszerve­zete a múlt hétvégi ÉT-megálla- podásra való tekintettel nem tartja meg december 17-re meghirdetett demonstrációját. Erről a szak- szervezet ügyvivő testületé tájé­koztatta szerdán az MTI-t. A nyi­latkozat szerint az Érdekegyez­tető Tanácsban kötött megállapo­dást fontosnak tartják a társadalmi béke megőrzése érdekében, ugyanakkor tisztában vannak az­zal, hogy követeléseiknek csak töredékét érték el. így a kialakult helyzetet nem tekintik végleges­nek, és amennyiben újra veszély fenyegeti a közoktatás működő- képességét, készek a nyomásgya­korlás keményebb eszközeinek alkalmazására. Adventi kalendárium Mayer Mihály pécsi megyés­püspök ajánlásával jelent meg az Adventi kalendárium 1994, 15 000 példányban, a Harmadik Világ Alapítvány jóvoltából. A kalendárium felelős kiadója Hegyi Zsuzsa többek között el­mondta, hogy a Pécsett készült munka az adventi időszak min­den napjára egy-egy olvas­mányt kínál, ezeknek az olvas­mányoknak nagy része pedig a katolikus egyház társadalmi ta­nításának megközelítéséhez ad elméleti-gyakorlati támpontot. Víztisztító Szulimánban A víz elnitrátosodása tette in­dokolttá annak a tisztítóműnek a megépítését, amelyet tegnap adtak át Szulimánban. A 7,5 milliós beruházás 70 százalékát állami támogatásból fedezték, 820 000 forinttal a Vízügyi Alap, további 600 000 forinttal pedig a megyei közgyűlés tá­mogatta. A létesítmény Szuli- mán és Csertő, illetve a csertői nevelőotthon lakóinak biztosítja az egészséges vizet. Ma telefonos fórum a választásokról A december 11 -én esedékes önkormányzati választásokról tar­tunk telefonos fórumot ma lapunk szerkesztőségében. Csütörtökön délután négy és öt óra között vár­juk kérdéseiket, felvetéseiket, észrevételeiket, valamennyi, a vá­lasztásokat érintő témáról, ajelöl­tek nevéről, számáról. Vendége­ink: dr. Hetesy György, a területi választási bizottság elnöke, dr. Petrétei József, a területi válasz­tási bizottság titkára és dr. Győr- pál Elemér, a területi választási iroda vezetője. A közérdeklődésre számot tartó válaszokat lapunk hétfői számában részletesen kö­zöljük. KÖZÉLETI NAPILAP 0) Dunántúlt napló V. évfolyam, 331. szám 1994. december 1., csütörtök Ára: 19,50 Ft Sztrájkra készülnek a vasutasok Először figyelmeztető' majd 36 órás általános munkabeszüntetés A vasutas szakszervezetek december 8-án kétórás figyel­meztető, majd december 12-étől 36 órás általános mun­kabeszüntetést hirdetnek - je­lentette be Márkus Imre, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke az érdekképviselet szerdai választmányi ülése után. A szakszervezetek az ered­ménytelen bértárgyalások után egyeztették álláspontjukat és közös sztrájkfelhívással fordul­tak a vasutasokhoz. Eszerint december 8-án haj­nali 5 és 7 óra között tartják a figyelmeztető sztrájkot, az álta­lános vasutas munkabeszünte­tés pedig december 12-én 22 órakor kezdődik. Az érdekképviseletek azért döntöttek a munkabeszüntetés mellett, mert elfogadhatatlan­nak tartják a kormányzat 6 szá­zalékos béremelési ajánlatát. Véleményük szerint annak a minimumnak, amiről tárgyalni érdemes 10 százalék feletti bértemelésre kell vonatkoznia. A szakszervezetek a csütör­töki kormányülést követően újra megbeszélést folytatnak Lotz Károly közlekedési mi­niszterrel. Ha a tárca vezetője az érdekképviseletek számára elfogadható ajánlatot tesz, úgy arra is látnak lehetőséget, hogy elálljanak a sztrájk meg­tartásától. A munkabeszünte­tés ideje alatt egyébként egyet­len vonat sem tartózkodik majd nyílt pályán, a szerelvényeket minden esetben a legközelebbi állomásig közlekedtetik. Magyar-brit igazságügyi tárgyalások Londonban A brit igazságszolgáltatás szerkezetéről, sajátos intéz­ményrendszerérői kapott képet rövid, ám annál zsúfoltabb lon­doni látogatásán a magyar igaz­ságügyminiszter. Vastagh Pál, aki hétfőn és kedden folytatott tárgyalásokat brit partnereivel, szerdán az MTI tudósítójának elmondta: programja egyik kiemelkedő ál­lomása volt az Európai Újjáépí­tési és Fejlesztési Bank (EBRD) illetékes szakembereivel tartott megbeszélése. Magyarország a polgári törvénykönyv módosí­tására készül, s az ingó-zálog­jog rendszerének ezen belül esedékes szabályozása komoly, korszerű nyilvántartás kiépíté­sét teszi szükségessé. A megva­lósíthatósági tanulmány már ké­szül, s ennek költségeit a bank magára vállalta - mondotta Vastagh Pál. A miniszter látogatást tett a brit Nemzetközi Jogi Összeha­sonlító Intézetben is, ahol arról esett szó, hogy a szervezet mi­lyen segítséget nyújthat a ma­gyar alkotmányozás folyamatá­hoz. Az intézmény átfogó kuta­tómunkát kezdett a kelet-euró­pai alkotmányozás tapasztalata­inak feldolgozására - mondta Vastagh Pál. A miniszter a brit jogászszövetségnél is járt; a szövetség december 15-én Bu­dapesten szervez szeminá­riumot. Mit akar a Független Cigányszövétség? Sajtótájékoztatón ismertette választási programját tegnap délelőtt Pécsett a Független Ci­gányszövetség Baranya megyei Szervezete. Az érdekképvise­leti, érdekközvetítői és kisebb­ségvédelmi szervezetbe a bara­nyai cigányoknak mintegy har­mada tartozik. A sajtótájékozta­tón kiemelték: a Független Ci­gányszövetség nagy hangsúlyt dási folyamatának segítésére. Szeretnék, ha mielőbb kiala­kulna a cigány középosztály, céljuk az etnikum képzettségé­nek és foglalkoztatási színvona­lának emelése, a vállalkozások ösztönzése. A szervezet részletes prog­ramot dolgozott ki e célok meg­valósítása érdekében, amely egyaránt érinti a foglalkoztatást, Kohl-meghívó Horn Gyulának A Magyar Külügyminiszté­rium szóvivője szerdán az alábbi közleményt juttatta el az MTI-hez: Helmut Kohl, az Európai Unió soros elnöki tisztségét betöltő Német Szö­vetségi Köztársaság kancel- láija Horn Gyulához intézett levélben hívta meg a magyar miniszterelnököt, valamint a külügyminisztert az Európai Unió állam- és kormányfői es­sem csúcsértekezlete kereté­ben 1994. december 10-én sorra kerülő találkozóra, il­letve az azt követő munkae­bédre, amelyeken lehetőség nyílik a csatlakozásra történő felkészülés stratégiájával kap­csolatos véleménycserére. Az Európai Unió tagállamainak, valamint Ausztria, Finnország és Svédország vezetőinek részvételével megrendezendő eseményre Magyarország mellett meghívást kapott az Európa Megállapodással (tár­sulási egyezménnyel) rendel­kező további öt kelet-kö- zép-európai ország is. Ismét hosszabbítás után kapott ki Ronchetti Kupa-mérkőzésen a PVSK-Dália női kosárlabda csapata. A vasutasok ezúttal 84-83-ra kaptak ki Pécsett a francia Chalies-Ies-Savoie-től. (Tudósítás a 16. oldalon.) Löffler Gábor felvétele IV. Komlói Településtörténeti Konferencia A város a múlt tükrében Tegnap Komlón a Bor­bála-napok alkalmával meg­nyílt a IV. Komlói Településtör­téneti Konferencia a Városi Helytörténeti Múzeumban. A történészeket, levéltárosokat dr. Karádi Kázmérné, az önkor­mányzat intézményfelügyeleti irodájának vezetője köszön­tötte. dr. Polányi Imre, a JPTE Modernkori Történeti Tanszé­kének vezetője az első szlovák államról tartott előadást, dr. Er- dődy Gyula, a komlói múzeum igazgatója Mánfa elmúlt évszá­zadait, Kiss József helytörténész a helyi németség XVIII. századi történetét elevenítette fel. Délután a konferencia részt­vevői a bányaalapító Jánosi En­gel Adof szobrának koszorúzási ünnepségén vettek részt, ahol Szarka Elemér, a Honismereti és Városszépítő Egyesület el­nöke mondott beszédet. Ezután a Május 1 Művelődési Házban Takács Péter pedagógus-festő munkáiból nyílt kiállítás. Ma 17 órakor a művelődési házban a „Komlói ősz” című diák fotópályázat tárlata nyílik meg a művelődési házban; itt rendezik szombaton 18 órától a „Kórházért Alapítvány” javára a jótékonysági bált is. Holnap 14 órakor a középiskolás szel­lemi vetélkedő eredményét hir­detik ki a József Attila Könyv­tárban. Szombaton 9 órától a könyvtárban, vasárnap a Gyer­mek és Ifjúsági Házban lesz mesemondó verseny, majd va­sárnap, a 17 órai szentmise után kerül sor a Bányász emlékmű megkoszorúzására. B. R. A gazdaságra is figyelő megyét akar az SZDSZ A Megyeháza felé igyekvő képviselőjelöltek karéjában tar­tott tegnap délután sajtótájékoz­tatót az SZDSZ Baranya Me­gyei Egyeztető Tanácsa. Wer­ner József megyei ügyvivő, az elmúlt ciklusban országgyűlési képviselő, a pécsi Royal Kávé­házba gyűjtötte össze mindazo­kat, akik szólni szerettek volna a választási kampányról. Köz­tük ült Bretter Zoltán ország- gyűlési képviselő, aki bizonnyal örömmel fölvállalta, hogy im­máron tényként jelentse be: a párt minden képviselőjelöltje könnyen megszerezte a szüksé­ges ajánlásokat, s a megyei lis­ták is az előzetes elképzelések szerint alakultak. A 10 000 alatti települések listáján Wemer József előzi meg Kovács Sándorné sásdi polgármesterasszonyt és Kemer Gyula vajszlói jelöltet. (Folytatás a 2. oldalon) fektet a cigányság polgároso- a szociálpolitikát, az oktatást. 1—, Mint egy szertefoszló éjszakai álom o. oidai) Göncz Árpád fogadta a baksai nyugdíjasokat A Baksai Nyugdíjas Klub 39 tagja tegnap egész napos kirándulás keretében látoga­tást tett a fóti Gyermekváros­ban, majd megtekintette az Országházat, a Mátyás-temp­lomot és a Halászbástyát. Az úticél tulajdonképpen az Országház volt, és ott is a ta­lálkozás Göncz Árpád köztár­sasági elnökkel. A baksaiak fél esztendeje készültek már erre a látogatásra, amire azért kerülhetett éppen most sor, mert az elnök e napon tudta fogadni őket. A nyugdíjasok először megtekintették az idén 90 éves csodálatos épületet, a kupolacsarnokban, és a „fel­sőházi” ülésteremben kaptak részletes ismertetést a ház tör­ténetéről, működéséről. A Nándorfehérvári-terem­ben került sor a találkozásra. A köztársasági elnök kü- lön-külön üdvözölte vala­mennyi vendégét, majd meg­mutatta nekik saját dolgozó- szobáját, . végezetül a Mun- kácsy-terembe vezette át őket. Göncz Árpád jó házigazda­ként maga mutatta be a televí­zióból egyébként jól ismert híres parlamenti termeket, amelyek fontos események színhelyei. Dr. Sütő László polgármes­ter a baksaiak nevében egy szép Zsolnay-vázával ajándé­kozta meg a köztársasági el­nököt, aki viszonzásképpen több vendégének dedikálta a vele készült interjú-kötetet. H. I. A Parlamentben, a Munkácsy-teremben a baksai asszonyok gyűrűjében a nyugdíjas klub em­lékkönyvét is ellátta kézjegyével Göncz Árpád köztársasági elnök Läufer László felvétele Képes könyv Somogy megyéről A 900 éves somogyvári bencés apátság díszíti annak az albumnak a címoldalát, amelyet Somogy megye címmel jelentetett meg a Mark-komm Kft. A album­ban található több mint két és félszáz kép segítségével igyekeznek bemutatni az itt élő fotósok hazánk egyik legnagyobb megyéjét: So- mogyországot. A régóta várt, hiánypótló képes könyvet el­sőként a sajtó képviselőinek mutatták be szerdán Kapos­váron. Gyenesei István, a közgyű­lés elnöke méltatta a megye értékeit jól reprezentáló ki­advány megjelenését, amely tízezer példányban látott napvilágot. 4 4 1 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom