Új Dunántúli Napló, 1994. november (5. évfolyam, 301-330. szám)

1994-11-13 / 313. szám

MA Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából SZILVIA nevű kedves olvasóinkat. A Nap kél 6.45 nyugszik 16.11 órakor Hírek, tudósítások, események közölhetők 14-től 18 óráig a 415-000-es telefonszámon. Hírszerkesztő: BÓKA RÓBERT Egy kiállítás nagykorúsága Egyre több látogatót vonz és egyre közkedveltebb az Orszá­gos Faszobrászati Biennálé, amelyet immáron a negyedik alkalommal rendeznek meg a Nagyatádi Művelődési Köz­pontban. A 32 alkotó műveit, köztük jelentős alkotásokat, fel­sorakoztató kiállítást november 4-én Keserű Katalin, a Műcsar­nok igazgatója nyitotta meg, december 11-én látogathatják az érdeklődők. A tárlaton ott vannak Márkus Péter és Varga Géza Ferenc a nyári, nagyatádi faszobrász szimpózionon készült munkái is - egyre erőteljesebbé téve a he­lyi művésztelep hazai, sőt nem­zetközi rangját e csodálatos, a természethez mélyen kötő mű­fajban. O Nyílt napok Zalaegersze­gen is. November 11-én a Ba­ranya Megyei Munkaügyi Köz­pont szervezésében megkez­dődtek országos nyílt napok kezdődtek a felsőoktatásban to­vábbtanulni szándékozó fiata­lok számára. Az elmúlt napok­ban a Budapesti Műszaki Egye­tem, a Szolnoki Repülőtéri Fő­iskola várta az pálya után érdek­lődő érettségizetteket, novem­ber 14-én, hétfőn 11 órától pe­dig a Zalaegerszegi Pénzügyi Számviteli Főiskola, november 16-án 8 órától a Pécsi Közgaz­daságtudományi Kar tart nyílt napokat. " ................................. L ottószámok Ötös lottó: 3, 10, 12, 15, 89 Hatos lottó: 1, 3, 5, 13, 29, 44 Pótszám: 30 Jokerszám: 857175 Időjárás Időnként felszakadozik a fel­hőzet, de kisebb eső, havaseső, helyenként gyenge havazás is előfordulhat. Többfelé lesz erős az északi szél, majd éjszakától a szél mérséklődik. Mohács 160 cm. apadó, vízhő 10,2 fok; őrtilos 138 cm. áradó, 6,0; Barcs 47 cm. áradó, 8,6; Drávaszabolcs 85 cm. áradó. 6 Új VDN von i KRÓNIKA VDI1I KRÓNIKÁI „Pécs vonzásában” címmel nyílott Kelle Sándor festőművész, tanár (képünkön balról) kiállítása Pécsett, a Szent István téri Műhely Galériában. A december elejéig nyitva tartó tárlatot a meg­hívóban Soltra Elemér festőművész köszöntötte, majd az idős pécsi alkotó mondott rövid beve­zetőt, ismertette alkotásait. Fotó: Läufer László Jön a Bárka Erdőt kedvelő Szilvia Nem régi név naptárunkban a mai kedves Szilvia, mert csak 1967-ben szorította ki e nap éléről a Szaniszlót. Jelen­tése a latin „Szilva” szó után „erdőt kedvelő”. Rokonságot tart egyébként a Szilveszterrel is. Szilviának hívták az egyik harcos pápa, Nagy Szt. Ger­gely édesanyját - meghalt 572-ben - akinek egykori la­kása állítólagos helyén ká­polna, majd templom épült Rómában és az San Baba néven ma is áll. Vajon milyen erdei doszt vi­hetnénk a kopár ősz fák közül Szilvia napjára? Válasszunk páf­rányokat, borostyánokat, közü­lük a fényes levelű, erdei csetjé- hez hasonló Nocidemia divesri- foliát ajánljuk. O Kanizsa fotóklub. A nagy- kanizsai Hevesi Sándor Műve­lődési Központban november 14-dikén 18 órakor tárlat nyílik a Kanizsa Fotóklubban készült művészi fényképekből. A de­cember 3-ig naponta 10- 13-óráig és 14-18 óráig láto­gatható kiállítást Zalavári Gyula nyitja meg. O Fiókkönyvtár új helyen. A Nagykanizsai Városi Könyvtár Platán sor 12. szám alatti fiók- könyvtára novembertől új helyre költözött. A Hevesi úti Szolgáltatóház épületében tága­sabb, új helyen várja olvasóit. O Szekszárdon a drog ellen. A Bezerédj István Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakmun­kásképző Intézet Diák önkor­mányzata a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság bűnmege­lőzési szolgálatával együttmű­ködve december 2-dikán 15-tól 18 óráig drogellenes rendez­vényt tart a Szekszárdi Városi Sportcsarnokban. Az eseményen sor kerül a drogellenes pályázatok ered­ményhirdetésére, melyet iro­dalmi műsor követ. A szegedi egyetemisták, főiskolások pedig „Tükörkép” címmel mutatnak be rock-operát. Az esemény megtekintése díjtalan. O Az Álllami Népi Együtttes Pécsett, nagysikerű külföldi turnék után ma 17 órakor Pé­csett a városi sportcsarnokban felújított műsorával lép a kö­zönség elé a Magyar Állami Népi Együttes, összeállításuk címe:„Elindultam szép hazám­ból.” O A Somogyért Egyesület évi rendes közgyűlését november 18-án 17 órától tartják Kapos­váron, a Társadalmi Szerveze­tek Szt. Imre utcai székházában. O A Nagyatádi Művelődési Központban teltház váija no­vember 15-én és 16-án a pécsi Bóbita Bábszínház „Csipkeró­zsika” című mesejátékát. OA Tamási Galériában Kis Ildikó keramikusművész alko­tásaiból nyílik tárlat november 16-án 16 órakor. A december 11- ig hétfő kivételével naponta látogatható tárlatot Schök Gyula a MAHÍR Szekszárd Kft. ügyve­zetője nyitja meg. O Rendkívüli véradónap Tol­nán. A tolnai művelődési házban november 17-én reggel 8 órától délután 4-ig rendkívüli véradó­napot tartanak a városi Egész-ség Hónap keretében. A városi zeneiskolában november 18-án 17 órakor Füle Sándor kandidátus, majd 19 órakor Bechtold Mária tart előadást az ifjúság higénés kultúrájáról. O Szekszárdon a méhészet iránt érdeklődők számára Nagy Ferenc tart előadást november 14-én 17 órakor a Babits Mihály Művelődési Központ várostörté­neti klubjában. T érségfejlesztési ülés Marcaliban A regionális térségfejlesztés, Marcali és környéke társadalmi és gazdasági együttműködésé­nek és fejlődésének kérdéseiről rendez konferenciát a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Marcali Vállalkozói Irodája. A tanácskozás napján, november 14-én vállakozói napot is ren­deznek a városban. Határőrök nyílt napja A Pécsi Misina és a siklósi Tenkes határvadász századok megalakulásuk harmadik évfor­dulója alkalmából ma, november 13-án nyílt napot tartanak a Pécsi Határőr Igazgatóság és a Siklósi Kiképző Központ laktanyáiban. O Pécs társasházi közös képvi­selői tartanak közgyűlést no­vember 14-én a Konzum Iroda­ház tanácstermében. A tanács­kozás célja a többszáz közös képviselő érdekképviseleti szö­vetségének létrehozása lesz. O A Kertészek és Kertbarátok Baranya Megyei Szövetsége no­vember 14-én 14 órakor vezető­ségi ülést tart pécsi, Apácza utcai irodájában, ahol Búzássy Lajos, a Fölművelésügyi Minisztérium osztályvezetője tart előadást idő­szerű agrárpolitikai kérdésekről. A társadalmi kamara Somogybán A Magyar Társadalmi Ka­mara országos vezetői látogat­nak Somogy megyébe novem­ber 16-án. Ä vendégeket 10 óra 30-kor dr. Gyenesei István a Somogy Megyei Közgyűlés el­nöke fogadja a megyeházán. O Túlvilági élményekről be­szélgetnek a klubtagok Szek­szárdon, a Babits Mihály Műve­lődési Központ következő, no­vember 14-én 17 órakor tar­tandó életreform-foglalkozásán. A kézrátétes gyógymód gyakor­lói és az életreform hívei az ősz folyamán szövetkeztek. Az egyre népszerűbb klubnak ma már 43 közös tagja van. A Csao bambino elmarad Pogány Judit betegsége miatt elmarad a Pécsi Nemzeti Szín­házban november 20-án a Ka­posvári Csíky Gergely Színház vendégjátéka. A Csao bambino előadásai február 5-én vasárnap 15 és 18 órakor lesznek. Ä megváltott jegyek a február 5-i előadásokra érvényesek, vagy november 5-től a színház pénz­táránál visszaválthatók. Megyei közgyűlés Kaposváron A Somogy Megyei Közgyű­lés az elmúlt négy éves ciklust lezáró tanácskozására novem­ber 17-dikén 9 órai kezdettel kerül sor a megyeháza nagy­termében. A tanácskozáson dr. Gyene­sei István, a közgyűlés elnöke értékeli az elmúlt időszakban végzett munkát, majd többek közt alapítványok támogatásá­ról, a közgyűlés terhére beérke­zett pótigényekről döntenek. Javaslat hangzik el a jövő évi Kaposvári Tavaszi Fesztivál - a Somogyi Tavasz - programjáról és költségvetéséről, kezdemé­nyezik az 1996-os Európa Can- tat Junior Nemzetközi Kórus­fesztivál megrendezését is. Beszámolnak az Alpok-Ad­ria Munkaközösség elmúlt két évi tevékenységéről és a kö­zérdekű helyi alapítványok ed­dig elvégzett munkáját is. Vár­hatóan napirendre kerülnek a megye kömyzezeti állapotát jellemző adatok, és vitatéma lehet a Somogy megyét érintő vasútvonal-megszüntetés terv­ével kapcsolatos észrevételek is. O A Kaposvári Terrárium 20 hűllőfajtából álló, félszáz állatot számláló vándorkiállítása ma zárja kapuit a komlói a Május 1 Művelődési Központban. Pécsi Tibor gyűjteményét november 18-tól 20-ig a Nagyatádi Műve­lődési Központban tekinthetjük meg. A Bárka Művészeti Egyesü­let ez év őszén alakult meg Pé­csett. Olyan, főleg fiatal embe­rek hozták létre, akik nem a művészetből élnek, de kedvelik azt, sőt, szabad idejükben létre is hoznak művészeti alkotásokat a maguk örömére, s néha má­sok, barátok, ismerősök örö­mére is. Most, hogy létrehozták a Bárkát, a szélesebb nyilvános­ság elé is lépnek, hiszen no­vember 14-én, hétfőn este fél nyolckor Pécsett, az Ifjúsági Házban első ízben mutatkozhat be a 40-50 tagot számláló, s a művészetek legszélesebb skálá­ján alkotó, elsősorban amatő­rökből álló csoport grafikákkal, festményekkel, faragással, verssel, novellával, tánccal, a zene különböző műfajaival, színházzal. Jótékonysági ruhavásár A Székesegyházi Plébánia „Családért” csoportja jótékony célú ruhavásárt rendez novem­ber 15-én, kedden 9-től 15 óráig Pécsett, a Káptalan u. 8. sz. alatt, a Szent Anna klubban. O A Kaposvári Terrárium 20 hűllőfajtából álló, félszáz állatot számláló vándorkiállítása ma záija kapuit a komlói a Május 1 Művelődési Központban. Pécsi Tibor gyűjteményét november 18-tól 20-ig a Nagyatádi Műve­lődési Központban tekinthetjük meg. Felkészítés fegyvervizsgára A Megyei Rendőr-főkapi­tányság felkészítő tanfolyamot szervez a fegyvervizsgára ké­szülőknek, illetve fegyverrel rendelkezőknek november 18-19-én a főkapitányságon. Az oktatás elméleti és gyakorlati részből áll. Az elméleti órákon, november 18-án 8-17 óráig a résztvevők a fegyverhez kötődő büntetőjogi kérdésekről, a fegyverrendészet, a lőelmélet és fegyverismereti kérdésekről hallgatnak előadásokat. No­vember 19-én 8-12 óráig alap- és szituációs lőgyakorlatokat hajtanak végre maroklőfegyver­rel. (Tehát vadászfegyverre a tanfolyam érvényes.) A tanfolyam díja személyen­ként 2 000 Ft, ami kibővül a felhasznált lőszerek árával. Az egésznapos elméleti oktatáson a főkapitányság éttermében étke­zés térítés ellenében igényel­hető. A tanfolyamra a bűnmege­lőzési osztály főelőadójánál, Horváth Tiboménál lehet je­lentkezni november 16-ig. (Cím: Pécs, Vargha D. u. 1. III. em. 305.) 04 - 05 - 07 Megkaptuk a 160-170 centi magas, zöldkabátos, álarcos postarabló fantomképét, aki pénteken záróra után tört be a komlói postahivatalba. Fegy­verszerű tárggyal hadonászva próbálta kényszeríteni a sze­mélyzetet, hogy szatyrába pénzt tegyenek, de valamitől megri­adt, és információink szerint az ott tartózkodók egyikének hatá­rozott fellépése is szerepet ját­szott abban, hogy elmenekült a helyszínről. A rendőrség foly­tatja a nyomozást. Dunaszekcső belterületén november 11-én Kedves István 36 éves bajai lakos nyerges vontatóval közlekedett. Jár­műve megcsúszott, áttért a bal­oldalra, ott összeütközött Szűcs Péter 29 éves besenyszögi la­kos által vezetett gépkocsival.A személygépkocsi vezetője és két utasa súlyost sérülést szen­vedett. Komor gyászfelhők adnak méltóságos hátteret a képen az alsónyéki vasúti átkelőnek, ahol másfél éve történt a szörnyű baleset amikor a pörbölyi gyerekek sokasága vesztette életét. A közelmúltban elké­szült emlékoszlop lábazatánál nap mint nap friss virágot helyeznek el az emlékezők. Fotó: Läufer L. 1994. NOVEMBER 13., VASÁRNAP ( l k i

Next

/
Oldalképek
Tartalom