Új Dunántúli Napló, 1994. november (5. évfolyam, 301-330. szám)

1994-11-01 / 301. szám

r A PNSZ sikere Újvidéken Kirobbanó sikerrel szerepelt a Pécsi Nemzeti Színház opera­tagozata az Újvidéki Nemzeti Színház „Traviata” előadásá­ban, ahol vendégként Váradi Mariann és Massányi Viktor lé­pett fel, valamint a karmester, Blázy Lajos. A mintegy ezer fős publikum hangos bravózással éltette a pécsi művészeket. A tervek szerint az újvidékiek vi- szont-fellépésére a jövő év ele­jén kerül sor Pécsett a „Paraszt- becsület”-ben, illetve a „Ba- jazzo”-ban. Bealkonyult a semlegességnek A kelet-európai kommunista rendszerek összeomlása után az európai biztonságpolitikában nincs már helye a semlegesség stratégiájának - jelentette ki a bé­csi diplomáciai akadémia hétvégi szimpóziumának szünetében adott interjújában Gebhart von Moltke, a NATO főtitkárhelyet­tese. Hozzátette, hogy inkább együttműködésre, összefogott válságkezelésre lenne szükség, mert a kelet-nyugati ellentétek el­tűnése nyomán a biztonságpoliti­kai alapelvek is megváltoztak. Kolera Olaszországban Bari térségében újabb kolerás megbetegedéseket észleltek, s így a fertőzöttek száma a hivatalos adatok szerint eléri a tízet - kö­zölte hétfőn Raffaele Costa olasz egészségügyi miniszter. Az olasz hatóságok szerint az országban nincs járványveszély, ellentétben a szomszédos Albániával, ahol a fertőző betegség eddig 15 sze­mély halálát okozta. Kairói terroristák újabb fenyegetőzése Az USA kairói nagykövetsége figyelmeztette az amerikai állam­polgárokat, hogy pokolgépes me­rényletekkel fenyegették meg az „Egyiptomban lévő amerikai in­tézményeket”. A brit konzulátus szintén közleményt adott ki, arra kérve a briteket, hogy „közúton, vasúton és hajóval ne utazzanak Mínijába, Aszjútba, Szohágba és Kenába”. A szélsőséges muzul­mánok e területeken követik el leggyakrabban merényleteiket. Üléseztek a komlói városszépítők Tegnap rendkívüli ülést tartott a komlói Honismereti és Város­szépítő Egyesület választmánya. A Városházán megtartott ülés napirendjén a Város és Faluvé­dők XIII. Országos találkozójá­nak értékelése és az őszi helyha­tósági választások időszerű kér­dései szerepeltek. Komló egyik legnagyobb múltú egyesületének polgármester-jelöltje Szarka Elemér, a városszépítők elnöke lett. Fellbachi ajándékok Műszerek a POTE-nek, pénz az alapítványoknak Pécs németországi testvérvá­rosának, Fellbachnak főpol­gármestere, Friedrich Wilhelm Kiel tegnap délután a POTE I. számú belgyógyászati klinikája számára értékes és a betegellá­tás szempontjából fontos mű­szereket adott át, valamint át­nyújtott 40 ezer márkát, ame­lyet fellbachi polgárok adomá­nyoztak pécsi alapítványok számára. Dr. Mózsik Gyula egyetemi tanár, az I. sz. belgyógyászati klinika igazgatója elmondta, hogy a mintegy 200 ezer német márka értékű ajándék a gyo­mor-bélrendszer vizsgálatára alkalmas endoszkópos műszer­családnak két fontos darabja. Az egyikkel a nyelőcső és gyo­mor elváltozásait, a másikkal a vékonybél belső vizsgálatát tud­ják elvégezni. A két japán gyártmányú - a híres Fuji cég terméke - eszközzel minden eddiginél pontosabb diagnózist tudnak felállítani az említett szervekről, s segítségével a da­ganatok korán kimutathatók lesznek. A fellbachi főpolgármester, F. W. Kiel úr elmondta, a Pécs- Fellbach közötti testvérvárosi kapcsolat számára mindig na­gyon fontos volt. Megemlítette, hogy a partnerség nyolc éves múltra tekint vissza, s ez idő alatt lezajlott változások nem rendítették meg, sőt erősítették a kapcsolatot. (Folytatás az 5. oldalon.) fílRLAPOLVASö Vita az ügyészségekről Az Országgyűlés hétfői mun­kanapja Torgyán József napirend előtti felszólalásával kezdődött meg. A Független Kisgazdapárt frakcióvezetője az ózdi munka- nélküliek kilátástalan helyzetére hívta fel a figyelmet. Ezután a Tisztelt Ház döntött az Országgyűlés napirendjéről. A Parlament részletes vitára bo­csátotta az expo lemondásáról szóló törvénytervezetet. A Ház­elnök beszámolójából kiderült, hogy a kormány beterjesztette a környezetvédelmi törvényjavas­latot és az 1995-ös költségvetést. Gál Zoltán elmondta, hogy az Alkotmányügyi Bizottság hatá­rozata szerint nem vették a ter­vezett napirendbe Kása Lajos fi- deszes képviselő önálló indítvá­nyát, amely a képviselők össze­férhetetlenségéről rendelkezett volna. Erről a kérdésről a Fi- desz-frakció a plénum állásfog­lalását kéri. Távközlési hálózat- fejlesztés Mohácson Jövőre minden igénylő telefont kap Közép-Európa legmodernebb telefonközpontját tizenkét évvel ezelőtt ígérték, hogy Mohácsra telepítik, és nem a távközlés megyei vezetőin múlott, hogy az áhított telefon helyett hosszú éveken keresztül a városban, il­letve a térségében lévő közsé­gekben a sokat emlegetett „Co­com-lista” tilalmat jelentő fo­galmával kellett megismerked­niük a készülékekre váróknak. Végre 1994 decemberének má­sodik felétől már megszűnik az az áldatlan állapot, amikor a községekbe csak előzetes je- gyeztetés után, órákat várva le­het a hívott féllel beszélni, sőt végre a közigazgatásilag Mo­hácshoz tartozó szigeti települé­sek sem lesznek elzárva a külvi­lágtól a Posta nyitvatartási ide­jének lejártával. A MATÁV Rt. Pécsi Igazga­tóságának a mohácsi úgyneve­zett primer körzetre vonatkozó nagyszabású fejlesztési tervei­ről, valamint az eddig befeje­zett beruházásokról tegnap a Mohácson átadott ügyfélszol­gálati iroda ünnepélyes meg­nyitása alkalmából hallhattunk Csizy László szolgáltatási igaz­gató helyettestől. Mint el­mondta, tavaly kezdték az egymilliárd 350 milliós projekt keretében e térségben a távbe­szélő hálózat fejlesztését, amelynek eredménye képpen a 957 négyzetkilométeres kör­zetben eddig működtetett 3000 állomás mellett az év végéig további 3500 előfizetőt kap­csolnak be. Ezzel egyidőben a 280 hagyományos automata rendszerről áthelyezik a vona­lakat a korszerű központra, to­vábbá megszüntetik a mintegy 500 vonalat ellátó manuális, azaz kézi kapcsolású közpon­tokat. 1995 áprilisáig pedig be­fejezik a teljes beruházást és jövőre további 3500 telefon előfizetőnek az igényét elégí­tik ki. Miután az igazgató helyettes bemutatta a meghívottaknak a sétáló utcában a 10 millió fo­rintos költséggel kialakított, korszerű technikai eszközök­kel felszerelt ügyfélszolgálati irodájukat, annak a reményé­nek adott hangot, hogy 1996- tól Mohácson és térségében senkinek sem kell várnia a tele­fon bekapcsolásra! Berta M. Mától új benzinárak A fogyasztási adó és a környezetvédelmi termékdíj Parlament által elfogadott növekedése miatt november 1 -jétől, - kedden 0 órától - li­terenként 6 forint 20 fillérrel drágul a 91-es és 95-ös ólmo­zatlan, 4 forint 20 fillérrel pedig a 92-es és 98-as ólmo­zott benzin, míg a gázolaj li­terenként 5 forint 30 fillérrel kerül többe - tájékoztatta hét­főn az MTI-t Sebestyén Béla, a MÓL Rt. vezérigazgató-he­lyettese. A MÓL az adóeme­lés okozta növekményből - a jegyzésárakkal, a forint árfo­lyamának változásával össz­hangban - 1,7 forintot ma­gára vállal. Az új árakat en­nek megfelelően alakítot- Dr. Mózsik Gyula professzor (balra) és Friedrich Wilhelm Kiel Fellbachi főpolgármester az iák ki. ajándék műszerek átadásán Löffler Gábor felvétele __________________________ A z ügyészségi szolgálati vi­szony és az adatkezelés egyes kérdéseit szabályozó törvényja­vaslat általános vitájában Csiz­madia László (MSZP) arra hívta fel a figyelmet, hogy az előter­jesztés hiányt pótol. Az alkot­mány ugyanis a legfőbb ügyész és helyettese esetében csak a leglényegesebb garanciális kér­déseket rendezi. A képviselő utalt arra, hogy az alaptörvény nem szabályozza például a leg­főbb ügyész és helyettese szol­gálati viszonyának megszűné­sét, a legfőbb ügyész mentelmi (Folytatás a 2. oldalon) Halottainkra emlékezünk Komló a régióban A brit nagykövet helyettese Baranyában Christopher Prentice, a Brit Nagykövetség tanácsosa, nagy­követ helyettes, kétnapos bara­nyai látogatásra megyénkbe ér­kezett. A magyarul jól beszélő diplomata kinevezése előtt 7 hónapig egy dél-londoni iskolá­ban tanulta a nyelvünket, majd júniusban és júliusban Kertvá­rosban, a pécsi Bódis-családnál lakott, ahol kimondottan csak a magyar beszéd volt engedélye­zett. A nagykövet-helyettes teg­nap a Zsolnay-gyárban a gyár privatizációs törekvéseivel és a gyári termékekkel ismerkedett, tárgyalt Pécs város vezetőivel, köztük dr. Krippl Zoltán pol­gármesterrel, majd elfogadva lapunk, az Új Dunántúli Napló meghívását, Lombosi Jenő fő- szerkesztővel konzultált. Dél­után a BAT Pécsi Dohány­gyárba, majd az Angol Köz­pontba látogatott. Ma Komlón, Tóth József pol­gármesterrel találkozik, elmegy Zobák-bányára, majd beszélget a Baranyában angolt oktató de- voni tanárokkal, végül feltehe­tően Villányba látogat. Új, dél-dunántúli térségfej­lesztési terv kerül a Környezet­védelmi és Területfejlesztési Minisztérium asztalára. Szer­zője dr. Faragó László, a Du­nántúli Tudományos Intézet munkatársa. Vitaindító eszme­cseréjét dr. Göndöcs István, a Mecseki Bányavagyonhaszno­sító Rt. igazgatója kezdemé­nyezte. Tegnap az intézet pécsi székházában a házigazdák ne­vében dr. Horváth Gyula igaz­gató nyitotta meg a vitát, me­lyen megjelent Sallai Anna, a KTM osztályvezetője, Tóth Jó­zsef Komló polgármestere és Kovács Péter a Komlói Térség- fejlesztési Ügynökség vezetője is. A meghívottak közül hiá­nyoztak Pécs képviselői. A szerző vázolta a régió gaz­dasági gondjait, az exportorien­táltság hiányát, az infrastruktú­rából, településszerkezetből adódó hátrányokat, majd Gön­döcs István mondta el együtt­működésre szólító vitaindítóját. Sallai Annától megtudtuk, Sza­bolcs 4,5 milliárdot(!) míg Dél-dunántúl csak 260 milliót kapott az elmúlt időszakban fej­lesztésre. Az idén térségfejlesz­tésre szánt 30 millióból is csak 16 „fogyott el”, holott több he­lyi program is támogatásra számíthatna. Tóth József el­mondta, hiba azt hinni, hogy a sorsában magára utalt régiójuk lemondhat milliókról. Ügynök­ségük vezetője „társadalmi munkában” dolgozik. Egyéb­ként Komló is rendelkezik fej­lesztési tervvel. Pál né Kovács Ilona, az MTA Regionális Ku­tatások Központja munkatársa figyelmeztetett arra is, hogy túl a koncepciókon, jó lenne a vég­rehajtók körét, felelősségét is közjogilag tisztázni. B. R. Új szemészeti szakrendelés Siklóson Siklós és vonzáskörzete va­lamennyi TB-kártyával rendel­kező felnőtt, gyermek lakosa felkeresheti azt a szemészeti já­róbeteg szakrendelőt, melyet tegnap nyitottak meg a dél-ba­ranyai városban a Felszabadulás u. 38. alatt. Ezt azért is tartotta fontosnak hangsúlyozni Ózdi Béláné látszerész mester, mivel magát a rendelőt vállalkozói formában hozták létre a siklósi kórházzal kötött közös megál­lapodás alapján. Mindebből azonban a betegeknek semmi hátrányuk nem származik, az új szakrendelőben ők ugyanúgy ingyenes szolgáltatást kapnak. Dr. Létai György szemészor­vos, felelős szakmai vezető mellett dr. Karsay Veronika, dr. Nagy ílona és dr. Pusztai Ágota rendel majd. (Folytatás az 5. oldalon.) Megroggyant a pécsi TAMASZ (5. oldal) Számítástechnika - Irodatechnika ­T elekommunikáció (Mellékletünk a 13-20. oldalakon) KÖZÉLETI NAPILAP OJ Dunántúli napió V. évfolyam, 301. szám 1994. november 1., kedd Ára: 19,50 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom