Új Dunántúli Napló, 1994. július (5. évfolyam, 179-209. szám)

1994-07-10 / 188. szám

Végh Antal új-régi diagnózisa Miért beteg (még mindig) a magyar futball?- Ön 1974-ben írta „Miért beteg a magyar futball?” című könyvét. A magyar foci azóta sem gyógyult meg. Hogyan látja a legnépszerűbb sportág helyzetét ma, amikor a világ legjobbjai az USA-ban rúgják a labdát? - kérdeztük Végh Antalt.- Azóta írtam egy másik könyvet is, annak az a címe: „Gyógyítóatlan”. Ennek az igaza éppen napjainkban érle­lődik, amit szomorúan látok. Bár ne lett volna igazam! Mert annál a futballt jobban szere­tem, minthogy sírásójává sze­gődhettem volna.- Megismételné az akkor megfogalmazott diagnózis ma is érvényes részét?- Azt kell mondanom, hogy a magyar foci süllyedése még tovább fog tartani, mert most megint olyan emberek kerül­nek a futball vezetésébe, aki­ket már nagyon régen ki kel­lett volna tiltani a játék kör­nyékéről is. Ez az a végve­szély, ami ma fenyegeti a ma­gyar futballt.- Mi lehetne a megoldás ön szerint?-Teljesen új konstrukcióra volna szükség. Az MLSZ-t, úgy, ahogy van, mindenestül el kellene küldeni, mert hiába jönnének új vezetők, ha az MLSZ megromlott, rossz magja ott marad. Igaz, a szakmai hozzáértés is meg­kérdőjelezhető, de ami igazán szörnyű, az a morális helyzet. A nihil.- Miben nyilvánul ez meg?- Például a mérkőzések adás-vételében, ami a mai na­pig is gyakorlat. Van olyan, hogy délelőtt rendezik az egyik meccset, hogy a délutá­nit hozzá tudják igazítani. De említhetném a Vasas-Vác mérkőzést, vagy azt, amit a „Mágus” csapata produkált a BVSC ellen. Ezek a világ bármelyik országában bot­ránykővé válhattak volna!- De nálunk az is probléma, hogy egy csatár legalább a kapuig elrúgja a labdát...-Hát igen. De higgye el, nem ez a fő baj. Nem a tudás­sal, hanem a morállal van probléma.- Akkor miért nem eredmé­nyes a magyar foci a nemzet­közi színtéren? Válogatott vagy klubszinten?- Mert ott van a háttérben a nihil. A követelményrendszer hiánya, a linkség, a hazudo- zás, a jellemtelenség, a hozzá nem értés. Ez mind mind a magyar futball átka.-Amatőr alapokon kellene újra kezdeni?-Nem lehet amatőr alapo­kon újrakezdeni, mert ahhoz tíz év türelem kellene és ez itt nincs!- Mit kellene tehát tenni?- Ki kellene nevezni egy alkalmas kormánybiztost, aki rendet csinál. Akinek van kellő hatalma, hogy félreál­lítsa az oda nem illő embere­ket. Akár egyesületek is fel­számolhatnának, ha olyan mértékű a rothadás, a korrup­ció. Ez nem lenne korszerűt­len a mai világban, hiszen a demokrácia feltételezi a ren­det, a korrupciómentességet, a tisztességet.-Afociban nem látja az ön­tisztulás lehetőségét?-Nem látom. A kör már bezárult. Egymás vállának ve­tik a vállukat az érintettek, nem engednek maguk közé senkit, nem engednek rendet teremteni!- Tehát nem a tehetséggel, a játéktudással van baj?- Nem, azzal semmikép­pen. Csak morális problémák vannak. Nézze meg, milyen meccset játszott a Ferencváros a Kispest ellen! Itt kezdődik a foci. Nem lehet véletlen, hogy nem akadt senki, aki hajlandó lett volna Laczkóval együtt dolgoznipsakVerebeslózsef...- És mit szól a világbajnok­sághoz?- Remek mérkőzéseket lát­tam és rettenetes, hogy ebből mi, magyarok ki vagyunk zárva. Egy olyan ország, ame­lyiknek ilyen nagyszerű fut- ball-hagyományai vannak!-Mi tetszett eddig a,legin­kább önnek?-Nagyon tetszettek a ro­mánok. Mi tanítottuk meg őket futballozni, valamikor esélyük nem volt ellenünk, ma pedig felnézhetünk rájuk. Vagy ott vannak a bolgárok és a görögök. Az igazi nagyokról nem is szólva!- Mit üzen a foci szerelme­seinek?- Sajnálom, hogy vészjel­zéseim süket fülekre találtak. Sajnálom, hogy itt tart a ma­gyar futball. Roóz Péter Az előjelek azt sejtetik: lesz Forma-l-es Osztrák Nagydíj A Forma-l-es autós gyors­asági világbajnokság esemé­nyeit figyelemmel kísérő oszt­rák szurkolók számára felettébb jó hírt közölt az ORF nevű rá­dióállomás. Akik hallgatták az adást, azok arról értesültek, hogy nyolc év után az Osztrák Nagydíj minden bizonnyal is­mét bekerül a Grand Prix-soro- zat műsorába. A „lőerők” hónapokon át tartó száguldó-versenyében mindig is nagy jelentősége van annak, hogy hol rendeznek fu­tamot. Különösen élénk érdek­lődés van ott, ahol voltak és vannak esélyes versenyzők. Éppen ezért váltott ki nagy ér­deklődést az a hír, hogy Auszt­ria ismét „lakodalmat” rendez, azaz rendezhet, amennyiben számukra kedvezően alakúdnak a tárgyalásopk. Noha hivatalosan nem jelen­tettek be semmit, azért azt el­árulták: az elmúlt hétvégén le­zajlott Francia Nagydíj alkal­mával az osztrák viadal rende­zői sok szempontból sikeres tárgyalásokat folytattak a Nem­zetközi Automobil Szövetség (FIA) alelnökével, Bemie Ecc- lestone-nsil.- Elképzeléseink ismerteté­sével sikerült meggyőznünk Ecclestone-t arról, hogy képe­sek vagyunk megfelelni a szi­gorú elvárásoknak. Gerhard Berger is segédkezett a „lobbi­ban”, amelynek eredményekép­pen 99 százalékos biztonsággal mondhatom: jövőre ismét Forma-l-es versenynek ad ott­hont Ausztria - nyilatkozta Christophe Amman, a szerve­zőbizottság szóvivője a rádióin­terjúban, és kommentálták mindezt az oszrták lapok is. Amman arról is beszámolt, hogy 4 millió dolláros költség- vetésből gazdálkodnak. Ez elég a régi, s ezáltal el nem fogadott pálya átalakítására. Végezetül elmondta, már a közel jövőben, július végén esedékes azon szerződés megkötése, amellyel Bemie Ecclestone és az osztrák házigazdák véglegesítik a szó­beli megállapodást. Labancz az osztrákoknak dolgozik Egy profi tekéző Pécsről Éppen 10 éve annak, hogy felfigyeltek Pécsett egy 16 éves fiúra, aki - bármilyen meglepe­tés - éppen a tekét választotta, hogy eljusson egészen a váloga­tottságig. Az évtizeddel ezelőtt „beindult” srác nemcsak a klub­csapatában tudta magát bevere­kedni, de hamarosan megakadt rajta a szakági szövetség veze­tőinek szeme is. Aminek az lett az eredménye, hogy meghívták az ifjúsági válogatottba. Nem is lett volna ekkor semmi baj, ha a Pécsi Gázmű csapata nem osz­tályt vált, Labancz Imre - mert hát róla van szó - ezért klubot cserélt. Az is igaz azonban, hogy a jól megtermett fiú mindezt nem önszántából tette. Történt ez azért, mert behívták katonának, s mert éppen Budapesten szol­gált, ott tettek neki jobbnál jobb ajánlatokat.- Előbb a Ferencvárosban gurítottam, aztán a BKV Előre ajánlott jobb lehetőségeket. Egy. híján negyedszázszor voltam if­júsági válogatott, ráadásul előbb Ingolstadtban 4. lett a csapat a világbajnokságon, a következőn Linzben már bronz­érmet sikerült szereznünk. Egyéniben sem panaszkodha­tok, hiszen a nagyon erős me­zőnyben a 20. lettem.- Miként kerültél Bécsúj­helyre ?- Katonaság után több helyen is kecsegtettek, mégis Pécset választottam. Sajnos, Újmecse- kalján akkor sem mi voltunk a favoritok. Közös ismeretség alapján megkeresett a bécsújhe­lyi csapat mecénása és megkér­dezte, hogy nincs-e kedvem ott dolgozni. Igent mondtam.-Mielőtt bárki is félreérti: te valóban dolgozol.- De még mennyire. Van nap, amikor 10 órát is az építke­zéseken töltök. A főnök ugyanis egy építkezési vállalkozó. Ha marad még erőm, na és nem utolsósorban kedvem, akkor megyek edzeni, mert hát a kő és a tégla nem gömbölyű.- Vagyis anyagilag megéri.- Többen is vagyunk itt Ausztriában „teke-munkások”, valamennyien azért gurítunk (Szombathelyről, Sopronból és Győrből is járnak át), mert megéri.- Elmondtad: itt bizony na­gyon meg kell küzdened, hogy a sportban formában maradj. Ta­valy mégis sikerült megnyerned a Bécsi Nagydíjat.- Ez bizony igaz, s ha azt is tudjuk, hogy a teke az osztrá­koknál nemzeti sport, akkor bi­zony ez nem lebecsülendő. Több mint 600 versenyző in­dult. Kijött a lépés és sikerült megnyerni a 100 dobásos ver­senyt.-Említetted: a teke az oszt­rákoknál nemzeti sport, s te egy II. osztályú csapatban játszol.- Nincs ebben semmi ördön­gösség. A 12-es I. osztályban nagyon erős csapatok szerepel­nek. Mi mindkét évben a 3. he­lyen végeztünk. Persze, ez még nem mond semmit. Talán, ha megemlítem, hogy amíg a közel 200 ezer lakosú Pécsnek csak egy tekepályája van, addig a Pécsnél négyszer kevesebb la­kosú Bécsújhelynek négy ver­senypályája, akkor talán sike­rült érzékeltetni a különbsé­get. Kapu László Karatés ünnep edzőtáborral és emlékversennyel Emlékezni, jubileumi évfor­dulót ünnepelni jöttek össze a Magyar J. K. A. Karate Szövet­ség vezetői, akik újságírókat is meginvitáltak az eseményre. A sajtótájékoztató apropójául az szolgált, hogy húszéves a ka­rate, egészen pontosan a shoto- kan karate Magyarországon. 1974-ben e stílus, a máig legnépszerűbb karateágazat első művelői indították útjára a keleti harcművészeteknek eme irányzatát, és két évvel később Satoshi Miyazaki megérkezésé­vel már japán mester is segítette a honi karatésokat. Az indulás egy Belgiumban élő, de gya­korta hazalátogató magyarnak, Antal Jánosnak köszönhető, el­sőként ő adta át azokat a karatés tudnivalókat, amelyek alapján Budapesten, a Mélyépterv SC Sütő utcai csarnokában egy nagyjából harmincfős csoport elsajátította az új harcművészet alapjait. A csoportot Kecskés Sándor vezette, aki az ünnepsé­gen idézte vissza a 20 évvel ez­előtti kezdő lépéseket. Mikó Sándor, a Magyar J. K. A. Karate Szövetség elnöke eh­hez annyit fűzött hozzá, hogy a karatét még ma is kissé elnyo­mott sportágnak lehet tekinteni, amelynek a teljes elismerése után az igazi kiugrási lehetősé­get az hozhatja meg, hogy - s erre reális esélye van - felve­szik a nyári olimpiák műsorára. Az elnök két helyettese, Molnár Tamás, aki még aktív versenyző, s többek között Eu- rópa-bajnoki ezüst- és Világ Kupa-bronzérmet őriz gyűjte­ményében, illetve Krepsz Já­nos, a tudásszintnek megfelelő övfokozatot odaítélő dan-kollé- gium ügyvezetője arról beszélt, hogy a húszéves évfordulót stí­lusosan edzőtáborral és a tavaly elhunyt Miyazaki mester emlé­kének szentelt versennyel ün­nepük meg Dunaújvárosban. A Dunaferr sportcsarnokában keddtől vasárnapig zajlik majd a jubileumi edzőtábor, ahová a szövetséghez tartozó 60 klub ál­tal tömörített körülbelül ötezer karatékából ötszázat várnak. A közös munka sikerét segíti négy japán mester is, akik előtt a leg­jobbak a tábor végén vizsgát tesznek. Az emlékversenyt jú­lius 16-án, szombaton tartják a városi sportcsarnokban. Újra jön a nagy csapat!? Kellene egy „erős kéz” A magyar futballválogatott évszázados történetének talán leggyalázatosabb sorozatát pro­dukálta a tavasszal, nyolc mér­kőzésén hat vereséget szenve­dett, s egyszer sem győzött, a hollandok elleni 1-7 pedig az utóbbi ötven esztendő legna­gyobb különbségű veresége. Dr. LaczJkó Mihály, az MLSZ elnöke ezek után lemondott, s gyakorlatilag Verebes József szövetségi kapitány is a távozás mellett döntött. Hozzá kell tenni azonban azt a futballunkban uralkodó állapotokat nagyon is jellemző tényt, hogy egyikük sem az eredményekkel (ered­ménytelenséggel) indokolta döntését, hanem az őket érő - épp csak azt nem mondták, hogy indokolatlan - támadá­sokkal. Bár az MLSZ július 23-ára összehívott rendkívüli, elnökvá­lasztó kongresszusáig Laczkó ügyvezetőként a helyén marad, futballkörökben már mindenki biztosra veszi, hogy egy koráb­ban is együttműködő trió, a dr. Szepesi György, dr. Mez.ey György és Mészöly Kálmán al­kotta hármasfogat veszi majd át a hatalmat. Előbbi lenne az el­nök, Mezey amolyan szakmai igazgató, Mészöly pedig a kapi­tány. Ők hárman vezették a vá­logatottat az 1982-es világbaj­nokságon is, kicsit más felállás­ban. Pontosabban csak Mezey szerepe volt más, ő akkor a szakvezető Mészöly segítőtársa volt. De nézzük is, mire számítha­tunk hármójuktól! Itt van elő­ször Szepesi, aki 1986-ban maga mondta: „Egyébként az első ciklus lejárta után sem tar­tottam magam alkalmasnak az MLSZ elnöki tisztére. (...) Azt hittem, hogy meg tudom oldani. Három hét alatt rájöttem, hogy képtelen vagyok rá.” Lehet, hogy erre a nyilatkozatra ő már nem emlékszik? És még egy ér­dekes momentum Szepesivel kapcsolatban: Jenei lemondása után, amikor Mészöly már kapi­tánynak hitte magát, gyakorlati­lag az ex-elnök fúrta meg azzal, hogy bedobta az ötletet: legyen Puskás a szakvezető. Mezey szakértelme vitatha­tatlan, ezt már többször is bebi­zonyította. Nem véletlen, hogy a válogatottal 1985-ben elért eredményei alapján a World Soccer az év edzőjének válasz­totta. Mezey legfőbb baja az, hogy nem bírja az idegi megter­helést, a kritikát. Ez látványo­san kiderült a mexikói világbaj­nokság előtt és alatt, s később, második kapitányságának ide­jén is. És még valami: Mezey szereti - vagy legalábbis annak idején szerette - a diktatórikus módszereket, például az ő nyo­mására az 1986-os vb előtt vá­logatott játékos a Nemzeti Sportban nem kaphatott hatos­nál gyengébb osztályzatot. Mészöly Kálmán is érdekes figurája a magyar futballnak. Játékosként kiváló volt - ezt el­lenségei sem vitathatják. Edző­ként viszont... Mert, gondol­juk csak végig: az 1982-es világbajnokságra való kijutást leszámítva gyakor­latilag semmit nem tud letenni az asztalra, az általa irányított Vasas a most véget ért bajnok­ságban az utolsó fordulóig az osztályozó elkerüléséért indult harcba. Egyébként semmi baj az urakkal, a Laczkó-Verebes ket­tős teljesítményét legrosszabb pillanataikban is csak felül­múlni tudják. Egyébként pedig szinte mindegy, hogy kik „vi­szik a boltot”, hiszen, ahogy a sport szociológiai vetületeivel foglalkozó szakember, Földe­siné dr. Szabó Gyöngyi mondja, a magyar futball fő baja az, hogy hiányzik a kellő külső kontroll. Ezt vagy a piac és a ci­vil társadalom (egyenlőre még mindkettő „hiánycikk”), vagy - az 1986-os vb előtt működő „erős kéz” jelenthetné. Vajon a hónap végén megválasztandó új MLSZ-vezérkar mire számít­hat? Szekeres Tamás Junior 470-es világbajnokság Balatonfüreden A meleg nyári időben jó ki- kapcsolódást jelent a vízparti pihenés, és akik ezt szeretnék összekötni egy látványos és várhatóan izgalmas verseny megtekintésével, azok jól te­szik, ha július 11. és 17. között Balatonfüredre látogatnak, ahol eddig is a magyar vitorlásspoprt legizgalmasabb versenyeit ren­dezték. Itt rendezi meg ugyanis hét­főtől a Magyar Vitorlás Szövet­ség a 470-es hajóosztály junior világbajnokságát. Az esemé­nyen eddig 17 ország 52 egy­sége jelezte indulását, érkeznek versenyzők Japánból, Argentí­nából és Izraelből is. A legtöbb hajót az olaszok (10) és a néme­tek (7) nevezték, ők pályázhat­nak egyébként legnagyobb eséllyel a dobogós helyekre. Magyarországot öt páros képviseli, nekik nemzetközi versenyrutinjuk még nincs, így a legvalószínűbb, hogy a kö­zépmezőnyben végeznek. A megnyitóra vasárnap 18.30 óra­kor kerül sor, az első futamot pedig hétfőn délelőtt indítják. A tervek szerint 12 futam alapján hirdetnek győztest, per­sze ez az időjárás kegyeitől is függ. A 470-es vb előversenyé- nek számit az e hétvégén a BKV vitorlástelepén rende­zendő három napos Kővári Kupa, amely az egyik legna­gyobb hazai megméretés lesz az olimpiai hajóosztályok szá­mára. Bíróság előtt Az egykori kitűnő csehszlo­vák tomásznő, a hétszeres olimpiai bajnok Vera Caslavska és az olimpiai ezüstérmes kö­zéptávfutó Josef Odlozil fia gyilkosság miatt bíróság elé áll. A 20 éves Martin Odlozilt halált okozó testi sértéssel vádolják, s a bűntett áldozata maga az apa, Josef Odlozil. Az 1964-es tokiói olimpián az 1500 méteres síkfutásban második helyen végzett Josef Odlozilt tavaly augusztusban egy diszkóban megverték, s a sértett az eszméletét is elvesz­tette. A sérülések olyan súlyo­sak voltak, hogy azokba öt hét múlva egy olomouci klinikán Odlozil belahalt. A kitűnő spor­toló az eszméletét sem nyerte vissza a több mint egy hónap alatt. A halálos verekedés gyanúsí­tottja Martin Odlozil és egy má­sik fiatalember. A hírügynöksé­gek megemlítik, hogy a két hí­res sportoló fia a szülők válása után rossz viszonyba került ap­jával. Kormánypénzek az ausztrál sikerekhez Az ausztrál kormány a sydneyi nyári játékokig hátra­levő hat esztendőben összesen 94,5 millió dollárral kíván hoz­zájárulni az ausztrál olimpiko­nok felkészülésének költségei­hez. A költségvetési tervek alap­ján a kabinet 1994-97 között évente 14, ezután pedig, egé­szen 2000-ig, évente 17,5 millió dollárt szánna a sportolók tá­mogatására. További juttatást jelent az a 147 milliós nagyságrendű ösz- szeg, amely az Ausztrál Olim­piai Bizottság (AOC), illetve az Ausztrál Sportszövetség szám­lájára (ASC) kerül. Az 1992-es barcelonai játé­kokon Ausztrália 27 éremmel - benne 7 arannyal - a tizedik he­lyen végzett a legtöbb medált gyűjtő nemzetek között, ennél azonban többre vágynak az ez­redfordulós játékok gazdái: az AOC 2000-ben az első öt nem­zet közé való bekerülést tűzte ki célul. Úgy tűnik, a kormány fel­ajánlásával e törekvést is meg­kívánja támogatni. 10 új VDN 1994. JÚLIUS 10., VASÁRNAP

Next

/
Oldalképek
Tartalom