Új Dunántúli Napló, 1994. július (5. évfolyam, 179-209. szám)

1994-07-06 / 184. szám

Hogyan dobog a közösség szíve? Művelődés és kultúra egy összkomfortos faluban (7. oldal) KÖZÉLETI NAPILAP tu Dunántúli napló V. évfolyam, 184. szám 1994. július 6., szerda Ára: 16,30 Ft Ezután a polgármester is lehet parlamenti képviselő Egy minisztérium megszűnt Nyolc ismert pécsi művész-tanár - köztük Soltra Elemér - ké­pei láthatók mától a pécsi Műhelygalériában Fotó: Szundi Művésztanárok kiállítása a Műhelygalériában Alkotó és nevelő tanítómesterek Államfői javaslat a Btk. módosítására Az MTI értesülése szerint az MSZP és az SZDSZ szakértői egyeztetik álláspontjukat arról a javaslatról, amelyet a köztársa­sági elnök kíván előterjeszteni a Btk. módosítására. Az államfő indítványa értelmében bünte­tendő lenne a nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport üldözése, a félelemkeltés az ilyen csoportok­ban, az ilyen csoportokhoz tarto­zók megszégyenítése. Göncz Ár­pád javaslatát a T. Ház rendkívüli ülésszaka idején, valószínűleg augusztusban terjeszti majd be. Szárnyasakna a barcsi strandon Egy, a II. világháborúból származó számyasaknát találtak- és hatástalanítottak még aznap- tereprendezés közben a barcsi strand parkolójában. A mintegy húsz centiméter hosszú robba­nószerkezetet egy munkagép fordította ki a földből. Egy autó át is ment rajta, de szerencsére nem történt baj. A HM tűzsze­részei felrobbantották az aknát, majd átvizsgálták a területet, de nem találtak több robbanószer­kezetet. Clinton-Jelcin telefonbeszélgetés Bili Clinton amerikai elnök kedden este telefonon felhívta Borisz Jecin orosz államfőt, hogy tájékoztassa küszöbönálló látogatásáról Varsóba és Ri­gába. Az elnökök több politikai kérdésben is egyeztették állás­pontjukat. Jelcin a többi között felhívta az amerikai elnök fi­gyelmét a Lettországban és Észtországban élő orosz nem­zeti kisebbség jogainak folya­matosan megsértésére. Ezzel kapcsolatban ismertette Orosz­ország elvi állásfoglalását, s hangsúlyozta, hogy a jogsértő intézkedések eltörlése esetén Moszkva kész aláírni a csapat- kivonás menetrendjét szabályzó egyezményt. Drága száguldás után ingyen kávé Különleges közúti akciót szerveztek a rendőrök Veszprém megyében hétfőn éjszaka: az igazoltatott gépjárművezetőket meghívták ingyen kávéra, teára, a gyereket kaikaóra. Veszprém megyében az összes halálos bal­eset egyharmada itt, a 8-as fő­úton történik: az utóbbi években sokan vesztették életüket, mert elaludtak a volán mögött. Most a rendőrök a hosszú, egyenes út­szakaszon állították meg az au­tósokat. Negyven gépjárművet igazoltatták, köztük gyorshajtó- kat is, akiknek persze fizetniük kellett - ha nem is a kávéért. Az Országgyűlés kedden reggel első napirendi pontként - Szájer József (Fidesz) módosító indítványával - elfogadta a mi­nisztériumok felsorolásáról szóló 1990-es törvény módosí­tását, amelynek értelmében az NGKM megszűntével 13-ról 12-re csökken a minisztériumok száma. A képviselők 228 igen, 27 nem szavazattal és 42 tartóz­kodással döntöttek a törvényja­vaslatról. Kuncze Gábor (SZDSZ), aki Horn Gyulával (MSZP) együtt a törvénymódo­sítást előterjesztette, az általá­„A segélyezés július, augusz­tus hónapban szünetel” - fo­gadja a Magyar Vöröskereszt városi szervezetéhez kopogta­tókat a felirat. Szűcs Zoltánná területi vezető érdeklődésünkre elmondta, hogy június végén je­lentős mennyiségű ruha- és élelmiszer adományt osztottak szét a rászorulóknak. A szociá­lis otthonokban élők, a Támasz Alapítvány, a bicsérdi Fogd a kezem Alapítvány, a pécsi Gosztonyi utcai Csecsemőott­hon, a pécsi Nyugdíjas Egyesü­let, az Evangélikus Ifjúsági Szövetség Bárka csoportja mel­A honvédelmi miniszter a „Honvédelemért” érdemkereszt I. osztályával tüntette ki Balikó Zoltán egykori evangélikus tá­bori főlelkészt, a Pécsi Városi Önkormányzat képviselőjét. Balikó Zoltán a kőszegi „Hu­nyadi Mátyás Honvéd Középis­kolai Nevelő Intézet” tábori lel­késze volt 1944-45-ben. Az in­nos vitát összegezve kifejtette: a Torgyán József (FKGP) által is felvetett gazdasági csúcsminisz­térium létrehozása egy a lehet­séges elképzelések közül, ám a hivatalba lépő kormány nem ezt választotta. Nem zárta ki, hogy a gazdasági helyzet javulásával ez az elképzelés ismét előtérbe kerül. Közölte azt is, hogy az előterjesztők egyetértettek Szá­jer József módosító indítványá­val. Ebben a fiataldemokrata politikus azt szorgalmazta, hogy a kormány 120 napon be­lül terjessze elő azokat a tör­lett sok egyedülálló embert és nehéz anyagi körülmények kö­zött élő családot láttak el. A rak­táraik kiürültek: nyár végére várják az újabb segélyszállít­mányt. Június végén Pécsett jár­tak a heilbronni Lions-klub tag­jai - személyesen is meggyő­ződtek arról, hogy mire fordítot­ták a németországi adományo­kat. Egyúttal ígéretet tettek, hogy újabb segélyszállítmányt indítanak útra augusztusban. Az azonnali segélyre szoru­lókat a szociális gondozási köz­pontok, a Caritas és a Máltai Szeretetszolgálat várják. Á. E. tézet 10-14 éves növendékeit 1945 januárjában Németor­szágba telepítették. A közel 100 növendékről egyedül Balikó Zoltán gondoskodott, együtt tartva, tanítva és védelmezve a fiatalokat. A mostani miniszteri kitüntetés ezt a kiemelkedő lel­kipásztori, pedagógiai és kato­nai teljesítményt ismeri el. vénymódosításokat, amelyek az NGKM megszűntével, az ipari és kereskedelmi tárca hatáskö­rének változása miatt szüksége­sek. Jogos kifogásként ismerte el Kuncze Gábor az indoklás rövidségére vonatkozó bírála­tokat, kijelentette: hibát követ­tek el, s ezért elnézést kért az előterjesztők nevében. A szavazást követő szünet után Salamon László alelnök - Szabó Iván javaslatára - elha­lasztotta a polgármesteri össze­férhetetlenség módosításról (Folytatás a 2. oldalon) Muzulmán-horvát katonai egyezmény A muzulmánok és a horvá- tok között véget ért a háborús­kodás Boszniában - jelentették ki a boszniai hadsereg és a Horvát Védelmi Tanács veze­tői, akik hétfőn este katonai egyezményt írtak alá Szaraje­vóban. Milivoj Petkovic, 2a horvát testület parancsnoka, és Rasim Delic, a bosnyák hadse­reg tábornoka abban állapodott meg, hogy erőiket a frontvona­lak mögé vonják vissza és el­különítik, a kritikus helyeken pedig közös őrjáratokat indíta­nak. Tárgyalásaikon szó esett közös parancsnokságok felállí­tásáról is. A Reuter emlékeztet arra, hogy a muzulmánok és a horvátok 1992. áprilisában, a boszniai háború kezdetekor még szövetségesek voltak, de viszonyuk később - kölcsönös területi éhségük következtében - elmérgesedett. Az idén ápri­lisban azonban amerikai köz­vetítéssel föderációs megálla­podást kötöttek. Nyolc neves pécsi művészta­nár munkáiból mutat be váloga­tást az a kiállítás, amelyet ma délután öt órakor Gergely János főiskolai tanár nyit meg Pécsett, a Szent István tér 1. szám alatti Műhelygalériában. Sajnos a művészek közül hárman már nem élnek. A látogatók Simon Béla (1910-1980), Kelle Sándor (1913), Cseh László (1914- 1991), Horváth Olivér (1915), Bizse János (1920-1981), Soltra Elemér (1922), Pandur József (1939) és Horváth Dénes (1940) alkotásaival ismerkedhetnek meg. Július 4-én, déli 12.21-kor hagyta el a pogányi repülőtér légterét a HA 4254 lajstromjelű FOKA 5-ös típusú vitorlázóre­pülőgép. A gép pilótája - nem indult az ugyanitt zajló nemzet­közi versenyen - a Pogány- Hódmezővásárhely-Pogány 300 kilométeres távot kívánta teljesíteni. A repülőgépről indu­lása óta semmi információja nincs a repülőtérnek, a szüksé­ges lépéseket megtették. Az Egyesített Repülésirányítási A képzőművészet művelőire jellemző, hogy szinte kivétel nélkül tanítómesterek is. A ke­zük alatt felnőtt diáknemzedé­kek elevenen emlékeznek tanári tevékenységükre. Az alkotó­munka azonban gyakran rejtve marad a nagyközönség előtt. A most megnyíló kiállítás célja, a tisztelgő szándék mellett, hogy bemutassa e jeles pedagógusok alkotásait, és azokat a különb­ségeket, melyek festői látás­módjukat jellemzik. A képekjú­lius 24-ig tekinthetők meg, keddtől péntekig 13-18, szom­bat-vasárnap 9-13 óráig. U. G. Főközpont vezetésével nagy erőkkel folyik a földi és légi ku­tatás. Nem lehet természetesen azt sem kizárni, hogy a pilóta tévedésből külföldön szállt le. Ezért az illetékes szervek felvet­ték a kapcsolatot a román, szerb és horvát hatóságokkal, de teg­nap estig semmi használható in­formációt nem kaptak. Egyelőre tehát minden bi­zonytalan, remélni lehet csak, hogy nem történt tragédia. Móczán Zoltán Hibásak az ÁFA-bevallások p.oida» Szünetel a segélyezés a Vöröskeresztnél Balikó Zoltán első osztályú honvédő Eltűnt egy pécsi pilóta Nemzetközi konferencia a JPTE-n A civil szféráról Napjaink talán egyik legiz­galmasabb témakörének jegyé­ben tart második napja Pécsett, a Baltimore-ban három évvel ezelőtt létrejött Harmadik Szektor Kutatóinak Nemzet­közi Egyesülete alakuló konfe­renciája. Hazánkban az 1980-as évek­től kezdődően a volt szocialista szektor országaival összeha­sonlítva is páratlan lendülettel sokasodtak a nonprofit szerve­zetek, s mára a kutatás és az ok­tatás terén felmutatott eredmé­nyek is elismerést érdemlőnek bizonyultak. Részben ezért le­hetett Magyarország, így a pé­csi JPTE Közgazdaságtudomá­nyi Kara házigazdája a konfe­renciának, amely elsődlegesen az ezredfordulóig kívánatos fejlődési irányt igyekszik meg­fogalmazni, különös tekintettel a fejlődő országokra. A 46 or­szágból érkezett 265 kutató a találkozó négy napján a civil társadalom és a kormányzat kapcsolatáról, a jótékonysági intézmények, a fejlesztés, az adózás kérdéseiről és a szak­emberképzésről veti egybe ta­pasztalatait. Az egyik legérdekesebb, a kelet-európai térségre koncent­ráló előadások ma szerepelnek a programban. A nemzetközi egyesület megalakulásának té­nye önmagában is előrelépés. A kutatók elméleti tanácsko­zása a tudományág gyarapodá­sán túl az üzleti és a kormány­zati szférán kívül szerepet vál­lalt szervezetek munkáját is se­gíti, amelyek így megerősítést nyerhetnek tevékenységükben és felelősségükben. (Folytatás az 5. oldalon) A világ minden sarkából érkeztek a pécsi találkozóra Fotó: Szundi György Alkotmányellenes szemétszállítás Szentlőrincen Az Alkotmánybíróság megál­lapította: törvényellenesek a Pér Község Önkormányzatának, Győr Város Tanácsának, Kisbajcs Község Tanácsának, Szentlőrinc Nagyközség Önkormányzatának és Rábapatona Községi Közös Tanácsnak a köztisztaság fenntar­tásáról szóló rendeletéi egyes pa­ragrafusai. Ezeket az Alkotmány- bíróság 1994. december 1-jei ha­tállyal megsemmisíti. A határozat leszögezi, hogy a vizsgált rendelkezések a PTK-val ellentétesen írták elő kötelezően a szemétszállításnál egy szolgáltató kft. igénybevételét. Szerződéskö­tési kötelezettséget valamely szolgáltatás igénybevételére kizá­rólag törvény vagy kormányren­delet állapíthat meg. Ugyancsak törvényellenesek azok a rendel­kezések, amelyek megállapítják a szemétszállítási díjat, ugyanis törvények erre sem adnak felha­talmazást a helyi önkormányza­toknak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom