Új Dunántúli Napló, 1994. július (5. évfolyam, 179-209. szám)

1994-07-01 / 179. szám

Minden pénteken 1994. július 4- júlíus 10. Kormányprogram Jövő csütörtökre valószínű­leg végleges formát ölt az új kormány programja, a minisz­terelnök-jelölt Horn Gyula ak­kor láthatja el kézjegyével, és a tervek szerint jövő pénteken jut­tatják el minden országgyűlési képviselőhöz. Az SZDSZ és az MSZP képviselői a jövő hét ele­jén keríthetnek sort a kormány- program szövegének egyezteté­sére, akkor végezhetik el rajta az utolsó simításokat. A mun­kapéldányt a miniszterjelöltek a napokban megkapják. A benzinár az égbe megy Péntektől a fogyasztási adó emelkedése miatt emelkednek a benzinárak. A MÓL Rt-nél a 91- es oktánszámú ólommentes benzin ára a MÓL kútjainál 77,80 forintra nő, a 95-ös ólmo­zatlan 79,80 forintra emelkedik. Az ólmozott benzinek közül a 92- esé 83,80, a 98-asé 86,30 fo­rintra módosul. A gázolaj ára 61 forint helyett 65 forintba kerül július 1-jétől literenként. A HTO literenkénti ára 26 forint helyett 27 forint lesz. Nyertes fotók a Határőrségről Pécsi díjazottjai is vannak a Határőrség országos sajtó­fotó-pályázatának. Az elmúlt év terméséből válogató zsűri má­sodik díjjal jutalmazta a több lapnak is dolgozó Tóth László képeit, míg az Új Dunántúli Napló újságírója, Hajdú Zsolt negyedik helyezést ért el a pá­lyázatra beküldött munkáival. Amatőr grafikus tárlata Komlón Jágri Ilona amatőr grafikus munkáiból nyílik tárlat július 1-jén 17 órakor Komlón, a Má­jus 1. Művelődési Központ kiál­lító termében. A két gyermekét egyedül nevelő, varrónőként dolgozó asszony kiállítását, aki Koltay Magdolna tanítványa volt, július 29-ig tekinthetik meg az érdeklődők. Nem teszik utcára a diákokat Tízmillióval tartozik a Menekültügyi és Migrációs Hivatal (7. oldal) Pécsi-francia közműkapcsolatok Privatizációkról és 60 forintos új vízdíjról döntött a közgyűlés A Pécsi Sasok a megnyitó ünnepségen Löffler Gábor felvétele Határtalan játék Karneváli hangulat a Színház téren teségesek és állítólag egyébként sem illenek bele a francia cég profiljába - kihagyták. Mielőtt azonban e témák tár­gyalását felidéznénk, van néhány olyan relatíve jó és rossz hírünk, amelyek a víz témájában már mától érinti a pécsi fogyasztókat. Az önkormányzat számára teg­nap telt le a határidő, hogy meg­alkossa a víz- és csatornaszolgál­tatások díjáról a rendeletét. A tarifák természetesen maga­sabbak, mint eddig voltak. (Folytatás a 2. oldalon) Nagyobbrészt megvalósult a külpolitikai program Nagyobbrészt megvalósul­tak az MDF 1989-es program­jának, majd az erre épülő., kormányprogramnak a külpo­litikai tézisei, Magyarország mind szellemi, mind politikai értelemben visszatért a Nyu­gathoz - mondta Jeszenszky Géza, a leköszönő kormány külügyminisztere a magyar külpolitika utóbbi négy évét értékelve az MTI-nek. A leg­határozottabban visszautasí­totta azokat a véleményeket, miszerint a magyar külpoli­tika gyengéje volt, hogy pre­koncepciókból indult ki, sé­relmekre alapozott, múltba nézett, ideologikus volt. Ma­gyarország 1989-1990-ig visszavezethetően a megbéké­lést, a kiegyezést szorgal­mazta valamennyi szomszéd­jával. Színes vásári forgatag a Szent István téren, csapra vert hordók sorakozója a Király utcában, a játékban résztvevő csapatok csa­takiáltásaitól visszahangzó utca és egy, az alkalomhoz illően rö­vid polgármestefi beszéd. így kezdődött el a Játék Határok Nélkül televíziós rendezvényso­rozat. A pécsi Színház téren este kilenckor tartott ünnepélyes megnyitón dr. Krippl Zoltán polgármester adott szabadtéri fogadást a játékosoknak, a kül­földi polgármestereknek és dele­gációknak illetve a rendezvény szponzorainak. Igaz, hogy az előzetes tervek szerint nyolc órakor kezdődött volna a fogadás, de az egy órás csúszás miatt senki nem nehez­A Westel 900 GSM Mobil Távközlési Részvénytársaság, a tervezett határidőre, azaz június 30-ára valamennyi megyeszék­helyen kiépítette Europhone mobiltelefon szolgáltatását. A 17 millió dolláros befektetést igénylő beruházást, melynek során az ország összes megye- székhelyét, a Balaton egész te­rületét és az Ml-es és az M7-es főútvonalak teljes hosszát is be­kötötték a szolgáltatásba, három telt. Ekkorra már megterítették 450 fő jóllakatására méretezett asztalokat. Az ételeket és italo­kat a a város legjobb vendéglő­sei biztosították. Ez az ő ingye­nes hozzájárulásuk a vetélkedő sikeréhez. Persze valószínűleg nem fognak panaszkodni a for­galomra ezekben a napokban, hiszen már a szállodákban is telt ház van. A rendezvény szerve­zőjétől, Orcsik Ferenctől tudtuk meg, hogy a város 15 millióval támogatta a televíziós felvétel létrejöttét. A műsoron és az MTV minden országban bemu­tatott félórás filmjén keresztül kétszáz millió ember ismeri meg Pécset, akiknek ennyi pén­zért még egy képeslapot sem tudnánk küldeni... Farkas I. hónap alatt valósították meg, így 4,5 millió ember veheti igénybe a szolgáltatást ország­szerte. Szeptember 30-áig az egy számjeggyel jelölt főútvo­nalak teljes hosszán is igénybe lehet majd venni a szolgáltatást. Az egyéves jubileumura szeret­nék elérni a 85-87 százalékos ellátottságot, 1995 végére pedig az ország minden lakosa szá­mára elérhetővé kívánják tenni a Westel 900-as rendszert. Mától a Westel 900 Pécsett Maradona ismét doppingolt tu. „Mao KÖZÉLETI NAPILAP aj Dunántúli napló V. évfolyam, 179. szám 1994. július 1., péntek Ára: 16,30 Ft Nemcsak a terem szaunát idéző hőmérséklete, de a tárgyalt témák egynéhánya is izzasztóan forró volt Pécs Önkormányzata Közgyűlésének tegnapi kániku­lai ülésén, amelyet ma megkísé­relnek majd folytatni, tekintve hogy jócskán befejezetlenül ma­radt. Odáig azonban már délre elju­tottak a képviselők, hogy túl­nyomó többségű szavazással privatizálták az önkormányzat tulajdonában álló két közmű gazdasági társaságot: a Pécs Vízmű Kft.-t és a Közterület­fenntartó és Kertészeti Kft.-t. Az utóbbinál egyszerűen külföldi tőkebevitelről van szó, a víz- és csatorna szolgáltatás ellátására viszont új részvénytársaság ala­kul: a Pécsi Vízmű Rt. Mindkét esetben a egy-egy - a maga szakterületén óriásnak számító - francia cég a külföldi befektető; mindkét társaságban megmarad az önkormányzat többségi tulajdona, ám az új részvénytársaság tevékenységi köréből a fürdőket - mivel vesz­Nem kalóztőke, mondja a polgármester Sajtótájékoztató a a Vízműről a Városházán Tegnap Pécs Város Közgyű­lése szinte egyhangúlag meg­szavazta, hogy a francia Lyon- naise des Eaux-Dumez rész­vénytársaságot hozzon létre a Pécsi Vízmű Kft-vel. Dr. Krippl Zoltán, a város polgármestere a döntést követő sajtótájékoztatón elmondta, vé­leménye szerint kellő nyilvá­nosságot kapott a kérdés. Na­gyon sok érdek ütközött, lobbyk alakultak ki. Hosszú' viták soro­zata után hozta meg a döntést a közgyűlés. Nagyon sok szó esik arról, hangsúlyozta Pécs pol­gármestere, hogy kalóztőke jön az országba. Csakhogy: köz­üzemi vállalatba ilyen nem fektet be, mert évtizedek, és nem néhány év alatt térül meg a befektetése. Eddig számtalan­szor kellett a víz- és csatorna, a szemétszállítás díját emelni. Most első alkalommal áll ren­delkezésre egy olyan szerződés, ami hosszútávra előre láthatóvá teszi az árak alakulását. Mikes Éva alpolgármester szerint nagyon fontos, hogy ezt a döntést a képviselők 89 száza­léka megszavazta. Ez nem túl gyakori, és egyértelműen bizo­nyítja, hogy szükség van erre a külső tőkére. A városnak na­gyon fontos, hogy milyenek a közüzemi szolgáltatások, hogy a színvonaluk emelkedjen és gazdaságosak legyenek. A fran­cia cég egy képletet használ, ami alapján pontosan nyomon követhető a díjak alakulása. Fontos a vízmű nyereségessé té­tele és, hogy alacsonyabb le­gyen a vízdíj. Várhatóan radiká­lis mértékben csökken a vízmű­nél dolgozók száma, ha a fran­ciák befejezik a fejlesztéseket. Éppen ezért jogos az aggoda­lom a létszámleépítés miatt, de az nem szociális, hanem mun­kaügyi kérdés, hogy hányán dolgoznak a vállalatnál. A sajtótájékoztatón részt vett Ivan Cherei, a Lyonnaise des Eaux-Dumez elnökének szemé­lyes tanácsadója, Bemard Auc- lair project-felelős, Cristian Chefdeville, a LED képviselet (Folytatás a 2. oldalon) A Szigetvár-környéki gyerekek tábora Ingyen a Balatonnál A Baranya Megyei Közgyű­lés balatonberényi tábora gye­rekzsivajtól hangos. Tíz napig a szigetvári, hoboli, szentlász- lói, kisdobszai, kétújfalui, endrőci, sumonyi, szentegáti, dencsházai, halmozottan hát­rányos helyzetű gyerekek és a Csertői Otthon néhány kis la­kója vette birtokba. Egy híján százan vannak a kísérő felnőt­tel, orvossal, pedagógussal együtt a táborozok. ‘ A tábor parancsnoka Antal Sándomé, a Magyar Vöröske­reszt Szigetvári Szervezetének városi titkára - örömmel me­sélte, hogy 6 éve folyamato­san megszervezik a rászorult gyerekeknek ezt a tábort. Elő­ször meghirdették: annyian je­lentkeztek, hogy nem tudtak igazságot tenni közöttük. Ezért a szigetvár környéki te­lepülések polgármesterei ja­vasolták, kik jöhetnek. Az tény: a tábor felét menekült gyerekek teszik ki, a másik felét pedig az igazán rászoruló családok gyerekei közül válo­gatták. Ezért rengeteg ado­mányt kaptak: a kisdobszai polgármester egy élő sertést ajándékozott a táborlakóknak. Múlt héten - indulás előtt - megtörtént a disznóvágás. Ide hús és töltelékárut hoztak. A szigetvár környékiek tojást, tésztát, zöldségfélét, gyümöl­csöt ajándékoztak a táboro- zóknak. A szabadszentkirályi téesz húsáruval egészítette ki az élelmiszercsomagokat. A szi­getvári Rajczy-féle kenyér­gyár kenyeret, perecet, pék­árut, a szigetvári posta újsá­gokat, folyóiratokat adott az utazóknak. (Folytatás az 5. oldalon) A 4. Nemzetközi Zenei Fesztivál egyik kiemelkedő eseményére került sor tegnap este Pécsett, a Zsinagógában. A Pécsi Szimfonikusok Kamarazenekara és a Purcell Énekegyüttes, Németh Ju­dit, Fers Márta, Tőkési Emese, Haramza László, Varga Márta és Vashegyi György közreműkö­désével előadta Händel Solomon című oratóriumát. Az est karmestere Howard Williams volt. Fotó: Kóródi Gábor Pártegyeztetés a médiumvezetőkral A Magyar Televízió új vezető­iről körvonalazódni látszik az egyetértés az MSZP és az SZDSZ között - jelentette ki Já­nosi György, az MSZP alelnöke. A szocialista politikus elmondta, hogy ő és Hack Péter (SZDSZ) napok óta szakmai egyeztetést folytat, s tegnap egyetértettek abban, hogy támogatják Horváth Ádám MTV-főrendező tévéel­nöki, Székely Ferenc Nap TV-főszerkesztő szakmai alel­nöki és Somosi Péter MTV pro­dukciós igazgatóhelyettes gaz­dasági alelnöki jelölését. Hack Péter és Jánosi György szerdán megbeszélést folytatott a három jelölttel, akikkel tisztázták a köl­csönös garanciákat és feltétele­ket. Jánosi György szerint e té­vés műsorkészítő személyisé­geknek majdani új pozíciójuk­ban le kell mondaniuk a műsor- készítésről, Székely Ferenc ese­tében pedig felvetődik, hogy a Nap TV-nél nem töltheti be majd jelenlegi pozícióját.

Next

/
Oldalképek
Tartalom