Új Dunántúli Napló, 1994. június (5. évfolyam, 149-178. szám)

1994-06-02 / 150. szám

1994. június 2., csütörtök Vállalkozások - Üzlet uj Dunántúli napló 11 Üzletközvetítés A KECSOZE Rt. a Gazda­sági Kamarák részére kizáróla­gos forgalmazási lehetőségként felajánlja megvételre 150 db. digitális pénztárgépét, mely egyben szalagos is, féléves használtsági fokkal, fekete do­boz nélkül (40500960) Angol cég a következő ter­mékeket keresi: kerámia, üveg­termékek, fémtermékek, mű­anyag cikkek, játékok, puzzle, oktatójátékok, háztartási beren­dezések, fából készült termé­kek. (40500961) Szlovák cég a szlovák kama­rával együttműködve egy olyan kiállítási és üzleti központ épí­tését tervezi Losoncon, amely­ben külföldi befektetőknek és cégeknek, jelentős kedvezmé­nyekkel kiállítási területeket il­letve lehetőségeket biztosít. Részletes információ és tájékoz­tatás kamaránkban. (40500962) Osztrák kisipari tanácsadó cég ajánlja szolgáltatásait nap­raforgó- és repceolaj malmok, feldolgozás-technikai, bizton­ságtechnikai és tűzvédelmi terü­leteken. (40500963) Görög cégek ajánlanak ten­geri sót, gyermekruházatot, mű­anyag fogvájót, zöldséget, stb. (40500964) Cseh cég partnert keres egy­szerű és komplex készülékek Vidéki rendezvények a Világkiállításra Újabb 52 pályázatot fogadott el soros ülésén a Világkiállítási Tanács az Expo hivatalos kap­csolódó rendezvényeként. Ezzel 75-re emelkedett azoknak a rendezvényeknek a száma, ame­lyet a zsűri, illetve a Tanács több mint ezer benyújtott pá­lyamű közül választott ki - tá­jékoztatott a Világkiállítási Programiroda illetékese . A győztesek között olyan vidéki programok szerepelnek, mint a százhalombattai régészeti kon­ferencia és kiállítás, a Tokajban megrendezendő borászati szakmai tanácskozás, a matyó­földi népművészeti fesztivál, az Európa jövője nemzetközi gyermektalálkozó Kecsekmé- ten, vagy lovas emléktúra a honfoglalás 1100. évfordulója alkalmából. Barcs városa rézfú­vós tábort szervez az Expo ide­jén, Veszprém, Somogy és Zala megye települései a világ nagy tavainak találkozóját készítik elő, a Szociális Munka Alapít­vány pedig a Kárpát-medence népeinek kerámiáját mutatja be, a szegediek Expo-maratonnak adnak otthont, a kecskeméti rendezvények között pedig a bé- lyeggűjtők Világkongresszusa és az animációs filmfesztivál került a díjnyertes pályázatok listájára. szereléséhez, pl. az elektrotech­nikai iparban. Szállításra és sze­relésre ajánl műanyag ablako­kat. Levelezés angol vagy né­met nyelven. (40500967) Angol cég vásárolna; a.) já­tékokat és újdonságokat minden korosztály számára, b.) húské­szítményeket és melléktermé­keket, c.) nyersbőrt és kész bőr­árút. (40500955) Délafrikai fejlesztőmérnök kapcsolatot keres üveg lámpa- búrák gyártóival, szállítóival. Kérésre rajzot küld. (40500954) Thaiföldi cég sürgősen gyár­tót keres az alábbi cikkekre: hatkerekű utcaseprő teherautó, tengeri algát begyűjtő hajó, víz-szivattyúval, amely alkal­mas a vízinövények és zsiradé­kok begyűjtésére, hulladék-tar­tály PVC-ből 30 és 60 literes. (40500953) Zöldség konzerveket, sűrít­ményeket gyártó belga cég, im­portőröket, nagykereskedőket keres termékeinek értékesíté­sére. (40500952) Holland mérnöki iroda egy ügyfele részére - aki virág-vágó és csokorba rendező berendezé­seket gyárt - keres magyar fém- és alumínium feldolgozó cége­ket, amelyek vállalkoznának ilyen gépek elkészítésére. (40500959) Az információ hatalom, nem különben pénz is, már ha azt vesszük figyelembe, akinek több ismeret van a birtokában, jobb és nagyobb nyereséget biz­tosító üzletet köthet, mint azok, akik nem rendelkeznek ezzel. Az Első Közép-Európai Áru­börze Rt. erre alapozza vállal­kozói tevékenységét, olyan in­formációkat tárol, amely piac­képes, a megrendelők azért vá­sárolnak a szolgáltatásaikból, mert megbízható ismeretekkel akarnak rendelkezni. A kizárólagos magyar tőké­vel több éves fejlesztőmunka eredményeként 1993-ban meg­alakult vállalkozás ugyanabban az évben hozta létre a szolgálta­tást kizárólagos joggal értéke­sítő üzleti szervezetét, a Cent- ral-European Business Club-ot. A vállalkozás naprakészen, percre pontos információkkal rendelkezik. Az ügyfelek köz­vetlen hozzáférési lehetőséget kapnak a központi számítógép­hez, amely az információkat tá­rolja. Minden ügyfél maga dönti el, hogy mikor, milyen adatot akar megismerni, milyen információt keres a rendszer­Koreai cég keres bútorgyár­táshoz fenyő, fehér lucfenyő, esetleg tölgy-, összeillesztett vagy ragasztott panel-táblákat. (40500957) Az üzleti lehetőségekkel kapcsolatos bővebb felvilágosítást a Dél-dunántúli Gazdasági Kamara ad H-7621 Pécs, Bem u. 24. Pf.: 109 Telefon: (72) 413-040 Fax: (72) 411-917 Tx: 412-529 Dél-dunántúli Regionén» Gazdasági Kamara ben. Ennek korszerűsége és új­donsága abban van, hogy a központi gépbe az adatbevitel és az adatlekérés „csomagon­ként” történik. Ennek összeállí­tása, valamint a lekért informá­ciós csomag válogatása az ügy­fél saját gépén történik, így a te­lefonvonal és a központi gép csak az adatátvitelig, azaz má­sodpercekig foglalt, vagyis időt és pénz lehet megtakarítani a szolgáltatás igénybevételével. Jelenleg a rendszer feltöltése és a nemzetközi kapcsolat kiépí­tése van folyamatban. Április végéig megközelítően 150 ügy­fél csatlakozott a rendszerhez, az igénybevevők nagy része magyarországi székhelyű cég. Ugyanakkor saját külföldi iro­dáikon (New York, Basel, Hong-Kong), valamint Szlová­kiában és Németországban lét­rehozott leányvállalataikon ke­resztül is bővítik az adatbázist. A tervek szerint a jól szervezett értékesítési tevékenység ered­ményeként ez év végéig a part­nerek száma megközelíti az ez­ret, a külföldi terjesztéssel pe­dig létrejön a rendszer kö­zép-európai jellege. Közép Európai Árubörze Rt. Pontos információ - milliós üzlet (72) 413-040 410-878 A KAMARA, AZ ÜZLETI ÉLET KÖZPONTJÁBAN- ÜZLETI INFORMÁCIÓK, GAZDASÁGI INGATLANOK- KERESKEDELEMTECHNIKAI, VÁM, KÜLKERESKEDELMI JOGI TANÁCSADÁS- CÉGINFORMÁCIÓ, - ÁVÜ HÍREK- KÁRSZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁS- KÜLKERESKEDELMI OKMÁNYOLÁS- VÁSÁROK, ÜZLETI RENDEZVÉNYEK- MUNKAADÓI KÉPVISELET- KAMARAI VÁLASZTOTT BÍRÓSÁG MINDEN AMI A JÓ ÜZLETMENETHEZ NÉLKÜLÖZHETETLEN EGY HELYEN, A KAMARÁBAN 7621 Pécs, Irgalmasok u. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Nemzetközi vásár Zalaegerszegen Csaknem kétszáz magyar és külföldi kiállító részvételével ma nyílik meg június 2-án a za­lai megyeszékhely városi sport­csarnokában és környékén a Za­laegerszegi Nemzetközi Vásár. A Dunántúl egyik legrangosabb állandó vásárát 8 ezer négyzet­méternyi zárt és szabad terüle­ten rendezik meg. Most az álta­lános fogyasztási cikkeket állít­ják ki, míg ősszel agrár- és élelmiszer bemutatóra kerül sor. Számos világhírű cég - többek között az Opel, a Gorenje, a Podravka, a Pepsi, a Coca Cola és az Amstel - is kínálja a zalai megyeszékhelyen termékeit. A nagyszabású gazdasági rendez­vény programját üzletemberta­lálkozók teszik gazdagabbá. Ezek vonzerejét növelik, hogy a Nemzetközi Zalaegerszegi Vá­sáron nagy számban vesznek részt osztrák, valamint horvát és szlovén kiállítók magyar üzleti kapcsolatok reményében. Előkészületek a 15. Pécs Expóra Már csak szabad területre lehet jelentkezni A fedett kiállítási helyek ki­vétel nélkül elkeltek már az idei, jubileumi Pécsi Ipari Vá­sárra. A negyedszázados múltra visszatekintő hagyományos he­lyi gazdasági rendezvény idén tizenötödik alkalommal nyújt üzletkötési lehetőséget kiállítói, színes látványosságot látogatói számára. Az érdeklődés nagyon nagy - tájékoztatta lapunkat Ferenczy Tamás, a rendezvényt szervező Pécsi Ipari Vásár Kft. munka­társa. A külföldiekkel együtt már több mint 300 regisztrált résztvevője van a vásárnak, az utolsó pillanatban jelentkezők számára már csak néhány sza­bad területi kiállítói területet tudnak felajánlani. A június 23-án kezdődő, egy hetes Pécs Expó nemzetközisé­gét osztrák - nyugati szomszé­daink érkeznek a legnagyobb számban -, olasz, német, horvát és szlovén, ukrán, valamint moldáv résztvevők biztosítják. A hagyományoknak megfele­lően idén is az általános jelleg domborodik ki a vásáron, ami­ből talán csak a nagy számban jelentkező gépjárműforgalma­zók emelkednek ki némileg. A számos látnivaló mellett érdemes lesz vásárolni is a Pécs Expón, hiszen jónéhány kiállító külön erre az alkalomra ked­vezményes árusítást tervez. A már hagyományosnak számító divatbemutatókat, termékkínáló kostolókat idén újabb nézőcsa­logató meglepetések egészítik ki a vásár ideje alatt. Már csak néhány hét van hátra, és megkezdődnek a vásá­répítési munkálatok. A rendez­vény szervezői előzetesen is a környéken élők türelmét és megértését kéri az esetleges kel­lemetlenségek miatt. Nemzetközi szakmai programok a Pécsi Ipari Vásáron (június 23-29.) Június 23. (csütörtök) 13,00: - Szlovén nap Ea: szlovén-magyar kereske­delmi megállapodásról, Szlo­vén-magyar üzletember talál­kozó Június 24. (péntek) 10,30: - Német nap Ea: aktuális tájékoztató a német gazdaságról, kereskede­lem-technikáról 14,00: - Német-magyar üz­letember találkozó Június 25. (szombat) 10,30: Osztrák nap Előadás: hogyan keresked­jünk Ausztriával, feltételek-, le­hetőségek, Osztrák-magyar üzletember ta­lálkozó 14,30: - Japán nap Bemutatkozik a JETRO Június 26. (vasárnap) 10,30: - Román nap Ea: román-magyar vám- és külkereskedelem technikai kér­dések, befektetési lehetőségek. 14,00: - Olasz nap Ea: regionális együttműkö­dési lehetőségek és az együtt­működés feltételei. Olasz-ma­gyar üzletember találkozó. Június 27. (hétfő) 10,30: - CEFTA nap (cseh-szlo- vák-lengyel-magyar) Ea: a CEFTA megállapodás eddigi tapasztalatai, az életbe­lépő változások, és várható ha­tásuk 14,00: Cseh-szlovák-len­gyel-magyar üzletember talál­kozó. Június 28. (kedd) 10,30: - Vállalkozói fórum - Európa jegyében Ea: Partner, piac, konkuren­cia A magyar vállalkozó és az egységes (?) Európa Június 29. (szerda) 10,30: - Nemzetközi üzletember talál­kozó Résztvevők: horvát- moldáv- ukrán- magyar üzletemberek. Üzleti ajánlatok Szlovéniából A Pécsi Szlovén - Magyar üzletemertalálkozó Szlovén résztvevői, Pécs Expó - 1994, június 23. 1. ABC Pomurka Interna­tional - Murska Sobota. Érde­kelt: export-importban, nagy és kiskereskedelmi élelmiszerter­mékek forgalmazásában, közle­kedésben, ipari tevékenység és szállítmányozás szervezésében. 2. Mercator - Univerzal - Lendava. Érdekelt export-im­portban, élelmiszertemékek nagy és kiskereskedelmében. 3. Vesna - Ljutomer. Érde­kelt export-importban, nagy és kiskereskedelemben. 4. Potrosnik - Murska So­bota. Érdekelt export-import­ban, nagy és kiskereskedelem­ben egyaránt. 5. Mercator-Sloga - Gomja Tadgona. Érdekelt export-im­portban, nagy és kiskereskede­lemben. 6. Pomgrad - Murska So­bota. Érdekelt építőipari kivite­lezésben, külkereskedelemben. 7. Varis - Lendava. Érdekelt tervezésben, gyártásban, szani- ter termékek, csövek, radiátorok exportjában, szerelésében. 8. Kmetijsko Gospodarstvo - Lendava. Érdekelt mezőgaz­dasági termékek importjában. 9. Elektromaterial - Len­dava. Érdekelt villamoskészü­lékek, elektro technikai kompo­nensek export-importjában. 10. Varstroj - Lendava. Ér­dekelt hegesztőtechnikai beren­dezések gyártásában, ex­port-importjában, keres koope­rációs partnert. 11. Elrad - Gomja Radgona. Érdekelt elektronikai berende­zések, RTV berendezések, ká­bel TV, antennák gyártásában és értékesítésében. 12. Ljutomercan - Ljutomer. Érdekelt bőrtermékek ex­port-importjában. 13.1mgrad - Ljutomer. Ér­dekelt polieszter-műanyag fel­dolgozásban, konténerek érté­kesítésében, kooperációban. 14. Tehnostroj - Ljutomer. Érdekelt mezőgazdasági gépek gyártásában, értékesítésében, ilyen jellegű kooperációban. 15. Mlekopromet - Ljuto­mer. Érdekelt tejipari termékek export-importjában. 16. Pomurske mlekarne - Murska Sobota. Érdekelt tej­ipari termékek export-importjá­ban. 17. Kmetijsko gospodarstvo rakican - Murska Sobota. Ér­dekelt mezőgazdasági termékek importjában. 18. Panagra - Murska So­bota. Érdekelt mezőgazdasági gépek gyártásában, kooperáció­ban. 19. Arcont - Gomja Rad­gona. Érdekelt lakó konténerek gyártásában, értékesítésében. 20. Radenska - Radenci. Ér­dekelt ásványvíz exportjában, idegenforgalomban, palackozó berendezések gyártásában és ér­tékesítésében. 21. Mir - Gornja Radgona. Érdekelt étkezési szója, élő állat marha-sertés és hústermékek importjában. 22. Pomurka - Murska So­bota. Érdekelt élőállat marha-sertés, hús importjában. 23. Krizevske Opekarne - Boreci. Érdekelt építőanyag ex­port-importjában. 24. Mizarstvo - Ljutomer. Érdekelt faipari, bútoripari üzle­tekben, együttműködésben. 25. Murales - Ljutomer. Ér­dekelt faipari, bútoripari együttműködésben. 26. Pomurska Turisticna Zveza - Murska Sobota. Érde­kelt az idegenforgalom minden területén. A szlovén cégek által kínált üzleti lehetőségek iránt előze­tesen érdeklődni, az üzletem­ber-találkozóra jelentkezni a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában (413-040) lehet. Festő az Industrián Immár második alkalommal rendezik meg a héten BNV terü­letén az ország legnagyobb gép­ipari és ipari automatizálási szakkiállítást, az Indust- ria’94-et. Három évvel ezelőtt döntött úgy az ipari szaktárca, hogy az eddig beruházási javakat, vala­mint fogyasztási cikkeket fel­vonultató vásárt, közismert ne­vén Budapesti Nemzetközi Vá­sárt kettéválasztják, tavasszal, május végén főleg a szakembe­reknek, az ipar területén mű­ködő vállalkozóknak a gépipari szakvásárt, szeptemberben pe­dig a fogyasztási cikkek bemu­tatóját rendezik meg. Az egész világon ismert Festő cég - amelynek Baranyá­ban is van vezérképviselete - a szokott helyen, a C-pavilon szabadterületén igencsak meg­lepte a vásári látogatókat. Ve­vőcsalogatóként a sátruk előtt egy olyan, 4 méter magas, line­áris hengerre szerelt pilótaülést állítottak ki, amelyben az érdek­lődők kipróbálhatják, milyen érzés egy olyan űrhajóban ülni, amely 2 G gyorsulással halad. Azért akad látnivaló a pavilo­non belül is, igaz itt már csak a szakemberek fedezhetik fel azokat az újdonságokat, amely- lyel a Festő ezen a bemutatón színre lépett. Ilyen többek között az általuk kifejlesztett nagy sebességű pneumatikus pozicionáló szer­kezet, amelyet olcsó áron dob­tak a piacra. Szintén újdonság­nak számít a lineáris és forgó manipulátor-, vákumtechnikai-, valamint blokkosított elektro-pneumatikus elemek is. A cég 1994-et a „Festő henger éve” címmel illette, ehhez kap­csolódóan a kiállítás megnyitá­sától (május 31.) egy hónapon keresztül a léghengert tartal­mazó rendelésekre tíz százalé­kos árengedményt adnak. A Festő pavilonját már a megnyitás napján igen sok bél­és külföldi üzletember kereste fel, vizsgálgatták az újdonságo­kat, de a régebbi termékeik iránt is nagy volt az érdeklődés. L 1 L i.

Next

/
Oldalképek
Tartalom