Új Dunántúli Napló, 1994. március (5. évfolyam, 59-89. szám)

1994-03-01 / 59. szám

Szerb repülőgépeket lőttek le NATO-vadászgépek A NATO két F-16-os ameri­kai vadászgépe lelőtt négy két­üléses szerb katonai gya­korló-repülőgépet hétfőn haj­nalban az ENSZ boszniai lég­térre vonatkozó repülési tilal­mának megsértése miatt Banja Lukától 80 kilométerre észak­nyugatra. A hírt a görög hadse­reg vezérkari főnőké jelentette be Athénban - írta AFP és a Reuter. A dpa jelentése szerint a NATO brüsszeli központjában megerősítették a hírt. A Banja Luka közelében lelőtt négy szerb repülőgép a közép-bosz­niai Vitéz közelében éppen egy üzemet bombázott - közölte a francia védelmi minisztérium. A Bosznia feletti akcióban ösz.- szesen hat, Galeb típusú szerb repülőgép vett részt, ebből az amerikai harci gépek négyet lőt­tek le. Belgrádban is bejelentették, hogy a NATO vadászgépei hétfő délelőtt lelőttek négy re­pülőgépet, amely megsértette a repülési tilalmat. A brüsszeli közlemény négy Galeb típusú szerb repülőről tett említést, amelyet Banja Luka körzetében semmisítettek meg. A belgrádi jelentés csak annyit közöl, hogy nem jugoszláv gépekről volt szó. A legújabb vegyvédelmi felszereléseket is láthatják az érdeklődők a tegnap Pécsett megnyílt pol­gári védelmi kiállításon. (Tudósításunk az 5. oldalon.) Fotó: Szundi György 75-62-re győzött a PVSK-Dália a BEAC ellen a női kosárlabda NB I-ben, ezzel a legjobb négy közé került a bajnokságban. (Tudósítás a 16. oldalon.) Fotó: Szundi György. « _____________________ K aposvári tavaszi fesztivál A somogyi települések helyi értékeinek a bemutatására, a testvérvárosi kapcsolatokra épülő fesztiválprogram ké­szült - erről tegnap délután tartottak sajtótájékoztatót a megyeszékhelyen. Dr. Gyene- sei István, a megyei közgyűlés elnöke elmondta: a harmadik alkalommal megrendezésre kerülő fesztivál költségeit egyenlő arányban támogatja Kaposvár és a megye. Flárom-három millió forintot áldoznak a mintegy száz ren­dezvény költségeire. Dr. Szili Ferenc, a fesztivál elnöke kifej­tette: sokba az kerülne, ha nem fordítanának gondot a kultúrára.- Fesztivál utca lesz a kapos­vári sétáló utca március 11-től 29-ig - jelentette be Király Zol­tán fesztiváligazgató, aki részle­tesen ismertette a csaknem há­romhetes somogyi rendezvény- sorozat programját. A fesztivál­nyitó hangversenyre március 11-én kerül sor a Csiky Gergely Színházban - ezen többek kö­zött közreműködik Kovács Dé­nes Kossuth-díjas hegedűmű­vész és a Vikár Vegyeskar. A zenei rendezvények nagy hang­súlyt kaptak az idei gazdag programban: kiemelkedő ese­ménynek számít Helmut De- utsch-nak, a tavalyi budapesti nemzetközi orgonaverseny győztesének kaposvári szerep­lése. Bemutatkozik a kijevi fiú­kórus, a bécsi Vienna Flautis fuvolaegyüttes, első alkalom­mal rendezik a somogyi megye- (Folytatás a 2. oldalon) Együttműködés Eszékkel Ünnepélyes keretek között újították meg tegnap délután Pécs és Eszék testvérvárosi együttműködését a pécsi Vá­rosházán. Két fiatal polgármes­ter, dr. Zlatko Kramaric és dr. Krippl Zoltán írta alá a közel há­roméves tárgyalás sorozat eredményeit tükröző munka- programot. A 21 éve kezdődött együtt­működés szorosabbá vált a gaz­daság és a kereskedelem terüle­tén, és mindkét városban külön is támogatják a nemzetközi vá­sárok szervezését. Új vonásként jelent meg a vámhivatalok szo­rosabb együttműködése, amelynek egyik eredményeként a horvát vásárlók már Pécsett is visszaigényelhetik a hazánkban várárolt áruk után az általános forgalmiadót. A közrend és a közbáztonság érdekében erősödik a kapcsolat a rendőrségek között is, egy hó­napon belül várják Pécsre az eszéki rendőrfőnököt. A kultu­rális kapcsolatok keretében kö­zös bélyegkiállításra készülnek a gyűjtők. P. E. Utolsó lehetőség a kárpótlásra Komolyan kell venni a határidőt (írásunk a 3. oldalon) ':; Göncz Árpád fogadta Fodo Sándort Göncz Árpád hétfőn a Parla­mentben fogadta Fodo Sándort, a Kárpátaljai Magyarok Kultu­rális Szövetségének elnökét. A KMKSZ elnöke beszámolt az azonosságtudat és anyanyelv ápolására 5 éve alakult szerve­zet fejlődéséről, a ma már 30 ezer tagot számláló szövetség tevékenységéről. Szociálpolitikai fórum Komlón Komlón egésznapos szociál­politikai fórum lesz március 3-án. Ez alkalomból Frajna Imre országgyűlési képviselő, a szociálpolitikai kabinet elnöke valamint Gögl Árpád szakértő látogat a városba. Weztl Józ.sej képviselőjelöltnek, a polgár- mesteri hivatal hatósági iroda­vezetőjének kalauzolásával 10 óra 30-tól az albérlők házába, a hajléktalanok szállására, a csa­ládsegítő intézetbe és a Habili- tas Kft-be is ellátogatnak, majd 14 óra 30-kor a Gyermek és If­júsági Házban tartanak sajtótá­jékoztatót, melyet szakmai ke- rekasztalbeszélgetés követ. Horvát író estje Ivó Bresan horvát író, a Pa- raszthamlet szerzője látogatott tegnap Pécsre. Délután megte­kintette a Pécsi Kisszínház hor­vát tagozatának gyerekdarabját, amelyet a Bóbita Bábszínház épületében mutattak be, este pedig irodalmi esten vett részt az August Senoa házban. Szabad-Peresz találkozó Simon Peresz izraeli külügy­miniszterrel találkozott hétfőn reggel izraeli látogatásának má­sodik napján Szabad György, az Országgyűlés elnöke. A magyar törvényhozás el­nöke, aki először jár Izraelben ellátogatott a második világhá­borúban elpusztított zsidóknak emléket állító Jad Vasembe és koszorút helyezett el az Emlé­kezés Csarnokában. A siklósi kórház jubileumi ünnepségre készül A siklósi kórház fennállásá­nak 100. évfordulója alkalmá­ból tegnap délután először ült össze a jubileumi előkészítő bi­zottság dr. Faludy Zsigmond igazgató vezetésével, hogy az ünnepségek részleteit megbe­széljék. A tanácskozáson el- 'angzott, hogy könyvet adnak j a kórház történetéről, április lején átadják az új intenzív osztályt, az ünnepi megemléke­zéseket pedig szeptember vé­gén, október elején tartják meg. Tízéves a Pécsi Szimfonikus Zenekar Tíz éve önálló a Pécsi Szim­fonikus Zenekar. Ennek jegyé­ben zajlott a tegnap esti pécsi, a POTE aulában megrendezett hangverseny, ahol Dvorák, Mahler és Schumann művek hangzottak el Nikolás Pasquet vezényletével. KÖZÉLETI NAPILAP aj Dunántúli napló V. évfolyam, 59. szám 1994. március 1., kedd Ára: 16,30 Ft Áprilisban indul a Kisbefektetői Részvényvásárlási Program (Munkatársunk telefonjelentése) Az Állami Vagyonügynök­ség áprilisban indítja a Kisbe­fektetői Részvényvásárlási Programot - jelentették be teg­nap a Budapesten megtartott sajtótájékoztatón. A kormány elmúlt év októberében hozott döntése alapján az ÁVÜ-höz és az ÁV Rt.-hez tartozó 70 társa­ság közel 120 milliárd forint ér­tékű részvénye kerül forga­lomba öt év alatt. A KRP foko­zatosan indul, kísérleti jelleggel először tavasszal, ekkor a Pan­nónia Hotels Rt., a Global TH Rt. (Észak-Nyugat Magyaror­szági Élelmiszerkereskedelmi Hálózat), a Pannonplast Mű- anyagipari Rt., a soproni Sör­gyár Rt. ÁVÜ tulajdonában lévő részvényei kerülnek pi­acra. Ezek összértéke, a becslé­sek szerint, 4-5 milliárd forint között lesz. Az ÁVÜ elsőrendű céljának tartja, hogy a befektetőknek a vásárlás és a törlesztések fize­tése egyszerű és kényelmes le­gyen, ezért a forgalmazással az OTP Bank RT-t bízta meg. Az országban mintegy hatvan fiók­ban fogadják az érdeklődőket. A Kisbefektetői Részvényvá­sárlási Program keretében több­féle módon juthatnak értékpapí­rokhoz a befektetők. Vásárol­hatnak készpénzért, kárpótlási jegyek részvényre történő cseré­jével. A kisbefektetőnek sem­milyen vagyoni biztosítékkal (Folytatás a 2. oldalon) Az állampolgár ne legyen kiszolgáltatott Az NDSZ baranyai képviselő-jelöltjei Az új parlamenti ciklusban a jelenlegi kiigazgatása helyett meg kell meg kell alkotni az új alkotmány. A demokratikus át­alakulásnak azonban elsősorban nem közjogi előfeltételei van­nak, hanem az a politikai men­talitáson, a gazdaságszervezé­sen és külkapcsolatok alakulá­sán múlik. Egy országban, ahol az állampolgárok tömegei ki­szolgáltatott helyzetben vannak, nincs demokrácia - mondotta Bíró Zoltán, a Pozsgay Imre ál­tal vezetett Nemzeti Demokrata Szövetség alapító társelnöke tegnap délután Pécsett pártja baranyai képviselőjelöltjeinek bemutatásakor. Elöljáróban Bíró Zoltán kifej­tette, hogy az NDSZ 1991-ben azért jött létre, hogy új válasz­tékot nyújtson a polgároknak. Az NDSZ 176 kerületben állít jelöltet, s ezek közül több, mint 160-ban a jelölt személye vég­leges már.(Az országos és a megyei listákról még csak ez után születik döntés.) Nem volt különösebben mérvadó, hogy jelölt szervezetileg is kötődjön az NDSZ-hez. Célként a jobb parlamenti munka elősegítését tűzték ki, ezért a jelöltek kivá­lasztásában a szakmai szempon­tok és társadalmi tapasztalat ér­vényesítése játszott főszerepet. (Folytatás a 2. oldalon.) Kamatemelések a bankoknál Két bank, az Országos Taka­rékpénztár Bank Rt., és az Álta­lános Értékforgalmi Bank Rt. tájékoztatta hétfőn az MTI-t, hogy március 1-jétől emelik egyes betéti kamataikat. Az Or­szágos Takarékpénztár Bank Rt.-nél átlagosan 2-3 százalék­kal emelkednek a betéti kama­tok. Jelentősebb az emelkedés a a folyószámla-betéteknél és a Junior számlákon, hosszabb időre lekötött összegek eseté­ben. A 6 és 12 hónapra kekötött összegeknél február 26-tól 3,25 százalékkal nőtt az éves kamat. A takaréklevél-betétnél és a nyugdíj-előtakarékossági betét­nél a 2 éven túli lekötések ese­tében az éves kamat 3,125 szá­zalékkal nő márciustól, és 2 százalékkal emelkedik az egy éves lekötésű takarékbetétek kamata. Az idén mintegy 400 milliárd forint értékű állományt érint a mostani kamatemelkedés az OTP Bank Rt.-nél. Az Általános Értékforgalmi Bank Rt.-nél március 1-jétől emelkednek a forintbetétek után fizetett kamatok. A kamatemel­kedés mértéke a lekötési időtar­tamtól függően 2 százalékos mértékig terjed. Az ÁÉB Rt. továbbra is ma­gára vállalja a lakossági deviza­betétek kamatait terhelő 10 szá­zalékos forrásadót. Együtt- működési megállapodás a falusi vendéglátásért A Magyar Falusi-Tanyai Vendégfogadók Országos Szövetsége, valamint a Köz­ségi Önkormányzatok Szövet­sége (Sásd) együttműködési megállapodást kötött annak érdekében, hogy közös tevé­kenységük eredményeként egyre szélesebb körben terjed­jen el vidéken a falusi-tanyai vendéglátás. A szerződés egyebek között rögzíti: a Magyar Falusi-Ta­nyai Vendégfogadók Orszá­gos Szövetsége átadja tapasz­talatait az önkormányzati szö­vetségnek a falusi vendéglátás területén, különös tekintettel a civil információs rendszerre, valamint a „Jöjjön falura” a mozgalom fejlesztésére. Az önkormányzatok érdekképvi­seleti szervezete pedig vál­lalja, hogy elősegíti a fa­lusi-tanyai vendégfogadás új- rahonosítását működési terü­letén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom