Új Dunántúli Napló, 1994. február (5. évfolyam, 31-58. szám)

1994-02-01 / 31. szám

Ukrán-magyar külügyminiszteri találkozó Harmadízben adott otthont Kárpátalja Anatolij Zlenko uk­rán és Jeszenszky Géza magyar külügyminiszter találkozásá­nak. A hétfőire, melynek Ungvár volt a színhelye, tulajdonkép­pen egy természeti csapás, a Kárpátalja több mint 150 tele­pülését sújtó árvíz adott okot. Jeszenszky Géza adta át Kárpátalja lakosságának a ma­gyar kormány 20 millió forint értékű segélyszállítmányát, mely a Magyar Máltai Szeret- szolgálat jóvoltából megkétsze­reződött. A 14 kamionban elhelyezett szállítmány - mint azt Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretet­szolgálat elnöke elmondta - gyógyszert és négy-ötfős csalá­dok, két-három hetes ellátására elegendő élelmiszer csomago­kat tartalmaz. Jeszenszky Gézától a szállít­mányt ukrán kollégája, Anatolij Zlenko vette át és mondott kö­szönetét a kárpátaljaiak nevé­ben is a segítségért. A két külügyminiszter több mint egyórás megbeszélést is tartott, amelyen a megye veze­tői - Curko János, a megyei ta­nács elnökhelyettese és Szerhij Usztics, a megyei állami köz- igazgatás elnökhelyettese, va­lamint - az ukrán küldöttség tagjaként - Födő Sándor, a Kárpátaljai Magyarok Kulturá­lis Szövetségének (KMKSZ) elnöke is részt vett. A Mecsek Füszért Rt. C+C üzletláncának kilencedik áruháza nyílik ma Mohácson, ahol bara­nyai és tolnai kis- és nagykereskedők vásárolhatnak Fotó: Löffler Gábor Közmeghallgatás Siklóson A siklósi önkormányzat kép- viselő-testülete közmeghallga­tást tart ma 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanács­kozó termében. Az önkormány­zat várja mindenekelőtt az 1994-es költségvetés előkészí­tése előtt a témához kapcsolódó kérdéseket a jelenlévő városla­kóktól. A máltai elnök Magyarországra látogat Göncz Árpádnak, a Magyar Köztársaság elnökének meghí­vására február 3. és 5. között Vincent Censu Tabone, a Máltai Köztársaság elnöke hivatalos lá­togatást tesz Magyarországon. Útjára elkíséri felesége. Új hűtőkocsik a Möbiusznál Új tehergépkocsikat vásárol a pécsi Möbiusz Húsipari Rész­vénytársaság. Az egyre korsze­rűbbé váló járműpark - tavaly Mercedes kamionokat vett a társaság - 16 Toyota Dyna tí­pusú, négy tonnás, zárt felépít­ményű hűtőteherautóval bővül. A Toyotákkal, amelyek a közel­jövőben érkeznek Pécsre, jelen­tősen javul a hús- és húskészít­mények üzletekbe történő szál­lításának színvonala. Kinevezések a Pécsi Határőr Igazgatóságon A Pécsi Határőr Igazgatósá­gon nyugállományba vonulás és más beosztásba való helyezés miatt személyi változások tör­téntek. A Határőrség országos parancsnoka február 1-jétől ki­nevezte rendészeti igazgató-he­lyettessé dr. Várni Pál alezre­dest, szervezési helyettessé Zúmbó Péter alezredest, gazda­sági igazgató-helyettes megbí­zást kapott Diósi Károly alezre­des. A kinevezéseket állomány­gyűlés keretében dr. Bakondi György ezredes, a határőrség szervezési főigazgatója ismer­tette tegnap Pécsett. Hétezer influenzás Somogybán A hétfői jelentések szerint a múlt héten kétszeresére nőtt az influenzás megbetegedések száma Somogybán. Eddig ösz- szesen hétezren fordultak or­voshoz, közülük 159 betegnél valamilyen szövődményt állapí­tottak meg. Egy 86 éves áldo­zata is van az influenzának a megyében: az idős asszony inf­luenza okozta szövődményben halt meg. A megyei tisztiorvosi szolgá­lat járványügyi osztályának fő­orvosa, Horkai László tájékozta­tása szerint a betegek 43 száza­léka 14 évnél fiatalabb. Mint mondta, újabb fertőző gócok alakultak ki Balatonlelle, Se- gesd, Somogyszob és Nagyatád térségében, összefüggő járvány­ról azonban egyelőre nincs szó. Az elmúlt héten 2500 beteget vettek táppénzes állományba influenza miatt. Sokan azonban nem akarják kiíratni magukat. Eredményesen alkalmazzák a határvadász századok a rend­szeresített páncéltörő eszközöket Fotó: Hajdú Zsolt Határvadász riadó Megvédte a két század az országhatárt Tegnap, hajnali öt órakor éle­sen felberregett a telefon a Pécsi Határőr Igazgatóságon, a határ­vadász század (korábban akció­század) parancsnokának szobá­jában. Az információk szerint a határtól nem messze két ellen­séges csapat harcol egymással, fennáll a veszélye annak, hogy esetleg magyar területre téved­nek át, illetve magyar területen keresztül vonulnak vissza. Gál Gyula őrnagy, századparancs­nok azonnal riadóztatta a pécsi „Misina” határvadász század ál­lományát. Az eddig békés, csendes folyosó pillanatok alatt megelevenedett pizsamás kato­nákkal. A sofőrök azonnal a páncélozott szállító harcjármű- vekhez, illetve a lőszeres ko­csikhoz indultak, hogy bemele­gítsék a motorokat. A laikusnak össze-vissza sza­ladgálásnak tűnt a folyosó lát­ványa, azonban kísérőm Lovász József ezredes, a határőr igazga­tóság igazgatója elmondta, terv­szerű, összehangolt tevékeny­ség zajlik itt. A fegyverszobá­ban folyamatosan veszi fel az állomány a géppisztolyt, né­hány perccel később pedig a lő­szerraktár elé gördülnek a te­herautók. Sietős kezek pakolják fel a platóra a nehéz lőszereslá­dákat, a gépkocsik és a harcjár­művek indulásra készen, fel- málházva besorolnak. A századparancsnok néhány mondatban ismerteti a feltétele­zett helyzetet, és a riasztástól számítva, bőven az engedélye­zett normaidő letelte előtt elin­dul a menetoszlop a perekedi gyakorlótér felé. Szintén erre vette az irányt a siklóson állo- (Folytatás a 2. oldalon) A Duna-menti országok képviselőinek találkozója Egyeztetett expo-rendezvények A Duna-menti országok kép­viselői pénteken Budapesten ta­lálkoztak, hogy megismerked­jenek az expóhoz kapcsolódó hivatalos rendezvények pályá­zati rendszerével, a főváros ter­vezett kulturális programjaival, az expo-előkészületekkel. A vá­rosházán rendezett találkozóról hétfőn tájékoztatták az MTI-t. Egyeztették a felső és alsó ausztriai, a burgenlandi, a Ko- márom-Esztergom megyei és a budapesti kulturális események terveit. Az 1996-ban ezer éves Ausztria várható eseményei kö­zül a „Nemzetközi Duna Kiállí­tás”, az „Ezer éve Osztrák Zene”, „Nemzetközi Gyermek­nap” rendezvények keltették fel leginkább a résztvevő szakem­berek figyelmét. * Göncz Árpád davosi találkozói Göncz Árpád köztársasági el­nök, aki a Világgazdasági Fó­rum és a Világművészeti Fórum munkájában vesz a svájci Da- vosban, vasárnap találkozott Su­leyman Demirel török köztársa­sági elnökkel, Jasszer Arafattal, a PFSZ elnökével, Valdis Bir- kavs lett miniszterelnökkel, Jean-Claude Paye-jel, az OECD főtitkárával, és Jacques de Larosiere-tel, az EBRD el­nökével. Demirel elnökkel egyetértet­tek abban, hogy a magyar-török politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok bővítése egyes te­rületeken hozzájárulhat Ma­gyarország integrációjának elő­rehaladásához is. Konkrétan felmerült, hogy Törökország is támogatja Ma­gyarország tagságát az OECD-ben, és lehetséges az együttműködés a „Partnerség a békéért” program keretében is. Göncz Árpád megerősítette Demirel elnök Magyarországra szóló meghívását, amelyre még az idén a Nagy Szulejman-kiál- lításhoz kapcsolódóan sor ke­rülhet. Jasszer Arafattal, a PFSZ el­nökével megvitatták a közel-ke­leti békefolyamat alakulását és a közeljövő kilátásait. A meg­beszélésen áttekintették a ma­gyar-palesztin kapcsolatokat is, (Folytatás a 2. oldalon) Kormánynyilatkozat az Európai Megállapodás hatálybalépése alkalmából A Külügyminisztérium az MTI útján tette közzé hétfőn az alábbi kormánynyilatkozatot: „A Magyar Köztársaság Kormánya kiemelt jelentőséget tulajdonít az Európai Megálla­podás 1994. február 1-jei ha­tálybalépésének. A Megállapo­dással hazánk európai integrá­lódásunk folyamatában a ko­rábbi kapcsolatainkat minőségi­leg meghaladó új típusú kapcso­latrendszert létesít az Európai Unióval és tagállamaival. Az Európai Megállapodás ha­tálybalépése alkalmával a kor­mány szükségesnek tartja ismé­telten kinyilvánítani, hogy Ma­gyarország számára az európai integrációba történő bekapcso­lódás ezeréves hagyománya­A Kis-Jugoszláviával szem­ben foganatosított embargó nem váltotta be a hozzá fűzött remé­nyeket; éppen ellenkezőleg, ne­gatív hatásokat váltott ki: rend­kívüli mértékben sújtotta a la­kosságot - különösen a Vajda­ságban élőket -, esélyegyenlőt­lenséget teremtett a harcoló felek között, és például a ma­gyar gazdaságnak 1,3 milliárd dolláros, ellentételezés nélkül maradt kárt okozott. Éppen ezért felül kell vizs­gálni az embargós politikát, és ha kell, új szankciórendszert inkból fakadó történelmi pa­rancs, aminek nincs alternatí­vája, de lehetősége csak a rend­szerváltozás nyomán nyílott meg. E Megállapodás kedvező keretet biztosít gazdasági és tár­sadalmi modernizációnk fo­lyamatának meggyorsítására. Éurópai integrálódásunk egy­ben hazánk biztonságának is egyik leghathatósabb garanci­ája. Ennek megfelelően a tagság elérése az immáron Európai Unióban a magyar kormány stratégiai célkitűzése, kül- és biztonságpolitikájának, vala­mint gazdaságpolitikájának egyaránt prioritása. E cél elérése olyan nemzeti program, amely mind belső (Folytatás a 2. oldalon) szükséges kimunkálni. Egyebek mellett erről beszélt Csáti György, az MDF külügyekben illetékes politikusa, az Ország- gyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke hétfői sajtótájékoztató­ján. Csóti javasolta azt is, hogy miután február 1-jétől életbe lép Magyarországnak az Európai Unióval kötött társulási szerző­dése, Budapest haladéktalanul kezdje meg a felkészülést a tel­jes jogú tagságra, és amilyen gyorsan csak lehet, nyújtsa be erre vonatkozó kérelmét. Magyar kormányképviselők Washingtonban Háromnapos látogatásra vasárnap este Washingtonba érkezett Surján László népjó­léti miniszter. Programja kere­tében jelen lesz a hagyomá­nyos - az amerikai elnök, al- elnök, kormánytagok és hona­tyák részvételével zajló - nemzeti imareggeli rendezvé­nyein, illetve megbeszéléseket folytat az amerikai egészség- ügyi minisztériumban, az Egészségügyi Finanszírozási Intézetben és a Nemzetközi Fejlesztési Hivatalban. Ugyancsak az amerikai fő­város vendége Bába Iván kül- ügyminisztériumi helyettes ál­lamtitkár. Ő többek között a külügyminisztériumban, a vé­delmi minisztériumban és a nemzetbiztonsági tanácsban kíván tárgyalni. A magyar „küldöttség” kedden Joó Rudolffal, a hon­védelmi minisztérium köz- igazgatási államtitkárával egészül ki. Az előzetes prog­ram szerint Bába Ivánnal együtt konzultációkat folytat majd a védelmi minisztérium­ban és a nemzetbiztonsági ta­nácsban. Felül kell vizsgálni az embargós politikát Új költségelszámolás a gépjárműveknél Hiányzik még az egyértelmű végrehajtási utasítás (3. oldal) KÖZÉLETI NAPILAP UJ Dunántúlt napló V. évfolyam, 31. szám 1994. február 1., kedd Ára: 16,30 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom