Új Dunántúli Napló, 1994. január (5. évfolyam, 1-30. szám)

1994-01-17 / 16. szám

1994. január 17., hétfő A mai nap uj Dunántúli napló 5 Katolikus iskolák kongresszusa Waslavik László a Gazember egy szelíd ember, ami talán meglepi azokat, akik inkább extrém viselkedéséről ismerik Waslavik Petőfi Velorex Lovag Sámán Ulmann Mónika Gazember Csülök Lászlói. A rocksámán szombat éjszakai siklósi koncertje előtt a HB (ko­rábban Holsten) szabadidőköz­pontban mindvégig csöndesen, mosolyogva járt-kelt, segített a műszakisoknak. Mielőtt előadta volna nótáit, mi is feltettünk neki, mint „rendhagyó jelen­ségének néhány „rendes” kér­dést.- Mit vall életfilozófiájának?- Mindig más a fontos. Alap­jában véve a boldog, kiegyensú­lyozott életre törekszem.-Mi önben a legszebb?- Ez nagyon szubjektív do­log. A szépség meggyőződésem szerint az életképességgel van összefüggésben. Ha két barát­nőm lenne, biztos mást és mást válaszolnának erre.- Melyik a kedvenc ruhája?-A trapéznadrágom. A het­venes évekig követtem a diva­tot, aztán rájöttem, hogy ez hü­lyeség. Én azóta hordok ilyen nadrágot hordok.- Televíziót szokott nézni?- Gyerekkoromba rengeteget néztem, ma nagyon ritkán. In­„Petőfi”-t szereti kább ökologikus szemléletű éle­tet akarok élni.-Melyik állatfajta áll szívé­hez a legközelebb?- A kígyó, a barátnőm miatt is, aki porcelánfestő, és nagyon szereti a természetet, különösen a hüllőket, kígyókat. Úgy is hí­vom, hogy Szissz.- S a magyarnóták közül?- A magyar hagyományra épülnek dalaim. Sok palóc, al­földi, somogyi népdalt feldol­goztam, de több magyamótát is. Kedvencem nincs.- Melyik a legkedvesebb Dolly Roll-nótája?- Nem ismerem sajnos a pá­lyatársak munkáit, rossz is a memóriám. Míg a többi zenész az angolszász és a mediterrán rockkultúra hagyományaihoz csapódott, én a már említett má­sik irányba indultam, a saját gyökereinkhez. Ezt talán legin­kább apámnak köszönhetem, akitől gyerekkoromban renge­teg magyar dalt tanultam.- Végül: melyik a kedves neve a sok közül?- A Petőfi. A műszaki egyetemet végzett mérnök ezután fogta magát, el­indult. A rockerek rendzavarás nélkül, tisztelettel hallgatták végig a Sámánt. Szabó A. (Folytatás az első oldalról.) Mádl Ferenc kulturális és közoktatási miniszter a gyűlé­sen elmondta, hogy hazánkban másfélmillió iskolás van, har­mincezren járnak egyházi isko­lába, és ebből húszezer katoli­kus. Minisztériuma már egy éve tárgyal az érintett felekkel az egyházi iskolák jogállásának rendezéséről. A kormánykoalíció egységes abban, hogy nem érheti hátrány azokat, akik hasonló munkát végeznek ezekben, mint az ál­lami intézményekben oktatók. Ezzel elvileg az ellenzék is egyetért. A miniszter tisztában van azzal, hogy az egybegyűl­tek nem előnyöket, hanem esé­lyegyenlőséget akarnak. Dr. Arató Miklós Orbánt, ciszterci házfőnököt kérdeztem meg arról, miért volt szükség erre a nyilatkozatra.- Jelen pillnatban a közal­kalmazotti törvény hatája nem (Folytatás az 1. oldalról)- De még az adózás mértékét sem különösebben befolyásolja - folytatta Szüts János. - Az órába hatféle árat tehetnék, pél­dául a duplázót vidéki utak ese­tére, de esti vagy ünnepi árat is. A Taxi Tízezer vezetése, hogy még csak kísértésbe se essek magasabb tarifa beállításával, úgy határozott, csak az 1-es tari­fát programozza be.- Gondolom, nem keresi ha­lálra magát.-Napi tizenhat órával kere­sek nagyjából huszonötezer fo­rintot. De, mióta az eszemet tu­dom, nekem nem volt se kará­csonyom, se szilveszterem, de hétvégém sem. Ráadásul most le kellett vizsgáznunk, tízezer forint vizsgadíjért. Egy könyv- nyi anyagot bifláztam be, amely a legkíméletlenebb szaknyelven íródott. Ilyen kérdések vannak benne, hogy milyen bankműve­leteket ismerek, vagy ismertes­sem a polgári életforma és élet­stílus jellemzőit, hogyan épül fel a hazai bankrendszer, vagy mik a modem kapitalista vállal­kozás erkölcsi jellemzői.- Mikor vizsgázott utoljára ezt megelőzően? terjed ki az egyházi iskolákban dolgozó pedagógusokra. Ez anyagi és erkölcsi hátrányba hozhatja őket. A közalkalma­zotti törvény módosítására lenne szükség. Sajnos Mádl Fe­renc szombati előadásában nem esett konkrétan szó a törvény- módosítás benyújtásáról. Pozi­tívum, hogy a közoktatási meg­állapodást, amely nem jött létre sem a városi, sem a megyei ön- kormányzat és a Ciszterci Rend, a pécsi Nagy Lajos gimnázium fenntartója között, a minisztéri­ummal megköthetjük. Ez a megállapodás rögzíti majd, hogy mi vállaljuk az oktatásban az állami követelményeket, az állam pedig biztosítja anyagi fedezetét. A találkozón felszólalt Sere­gély István érsek, a püspöki kar elnöke is. Beszédében kiemelte, nem szabad arra várni, hogy minden feltétel adott legyen a nevelő munkához. Csak akkor- 1989-ben, de akkor még a szocialista vállalkozás erkölcsi jellemzőit kérdezték.- Ha nem teszi le a vizsgát?-Nem taxizhatok. Csak ah­hoz, hogy beüljek, legalább hat papírt kell magamnál tartani. De egyik sem érvényes, ha nincs százezer forintos kezes­ségvállalói nyilatkozatom.- Ez mit takar?- Ezt a százezer forintot a ta­xisnak készpénzben letétbe kell helyeznie, mert például, ha el­szakad az utas kabátja, ebből kell megtéríteni a kárt. Egy másik csapat, a Gábriel képviselőjét, Cirjenics Miklóst is megszólaltattuk. Elsősorban az órák minőségéről és használ­hatóságáról érdeklődtünk.-Abszolút rossz a vélemé­nyem az egészről. Ha ugyanis hoznak egy rendeletet, a végre­hajtás lehetőségeit is biztosítani kellene. Hogy beszerezhető le­gyen. Itt Pécsett a Printax ter­jedt el. A cég azonban alkat­részhiány miatt nem tudta szál­lítani megfelelő mennyiségben. Sok kollégám a mai napig sem tudta beszereltetni, hiába fizette be decemberben az előleget. Tavaly az adóhatóság még har­lesz Magyarországon majd a huszonegyedik században Krisztusban hívő nép, ha a ma élők ilyen embereket nevelnek. Az egyház sohasem állt nevelők nélkül, a folytonosságra most is szükség van. Nem azért van szükség katolikus oktatásra, mert létezik a katolikus egyház, hiszen az azért létezik, mert kétezer éve van nevelés. El­mondta, hogy az egyházi isko­lák száma jelenleg a 2,9%-át te­szi ki az összes iskolának. Jeleníts István piarista tarto­mányfőnök a nevelés és kultúra kapcsolatáról beszélt. Az ember önmaga számára feladat. Nem vagyunk sohasem készek, az ember egy meg nem valósult terv. A kultúra segítségével tö­rekedhetünk megvalósítására. A katolikus iskola a hit és az élet szintézisére törekszik, jellegze­tességét nem a tananyag, hanem a benne dolgozó mesterek ad­ják. U. G. mincezret adott hozzá, most már csak húszezret. Pécsett kü­lönösen rossz a helyzet, hiszen míg Budapesten háromezerhét- százötven forint volt a beszere­lés, a tarifák és a hitelesítés együtt, addig nálunk háromezer a szerelés, külön a tarifaállítás, négyezerháromszáz csak a hite­lesítés.- Pécsett nem is lehetett egyéb típust kapni?- Nem. Ennek is egyetlen szervize van, egyetlen emberrel.-Ez a Printax jól működik?- Nem. Én szeptember 16-án szereltettem be, már aznap ki kellett cserélni az egész belse­jét. Két vadonatúj órából hoztak össze egyet. Aztán tönkrement a nyomtatója. Majd hidegen nem vitte a szalagot. Később a jeladója ment tönkre.-Hasonlóak a tapasztalatok a társaságnál?-Nemcsak ott, az egész or­szágban.-Megéri vasárnap taxizni?- Teljesen mindegy, hogy vasárnap vagy hétfő van, kevés a forgalom.- Miért?- Sok az eszkimó, kevés a fóka. Cseri L Magyar László kiállítása Siklóson Siklóson a Táncsics Mihály Gimnázium galériájában, ahol a helyi és a környékbeli képzőmű­vészek bemutatkozására nyílik rendszeresen lehetőség, kedd délutántól Magyar László festő­művész kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők. A festő-ta­nár várhatóan tájképei mellett grafikáit is elhozza a tárlatra. Egyházzenei tábor Sármelléken Egyházzenei tábort szervez - a Balatontól néhány kilométerre lévő Sármelléken - a kaposvári Szent Margit és Szent József Plébánia Hivatal. A táborba 14-20 éves - val­lásukat gyakorló római katoli­kus - jó hangú fiatalok jelent­kezését várják, akik rendelkez­nek zenei alapismeretekkel és szeretnének megismerkedni az egyházi zenével, a katolikus li­turgiával. A táborozás a közös éneklés mellett a lelki és a testi élet felfrissülését is szolgálja, kirándulásokat, vetélkedőket indítanak a résztvevőknek. A július végén, augusztus elején megrendezendő táboro­zás díja várhatóan 2.200 fo­rint. Jelentkezési lapot és bő­vebb információt Kaposváron Szili Zoltántól a Buzsáki u. 6/B alatt kérhetnek az érdek­lődők. Jelentkezési határidő: január 30. Gondok az adó­visszaigényléssel ? Az MTI információja szerint sokaknak gondot okozhat a befek­tetési jegyek utáni adóvissza­igénylés. Ügyanis egyes letétke­zelők a letéti szerződésen nem tüntették fel a befektetési jegyek sorszámát. Arra hivatkoznak, hogy az értékpapírokat tőzsdei ér­téktárban helyezték el, és így nem áll módjukban az egyedi értékpa­pírok megkülönböztetése. Vá- mosi-Nagy Szabolcs, az APEH főosztályvezetője elmondta: ha a Budapesti Értéktőzsde Tőzsdei Értéktárában helyezték el a befek­tetési jegyeket, akkor az APEH elfogadja annak gyűjtőszámát a befektetési jegyek sorszáma he­lyett. Enélkül azonban nem fizeti vissza az adótöbbletet. Diákírók és diákköltőit találkozója Az idén is megrendezik a di­ákírók és diákköltők országos találkozóját, a tavaszi szünetben Sárváron. A helyi Tinódi Gim­názium, a város polgármesteri hivatala és az írók Szakszerve­zete ez alkalommal is pályáza­tot hirdet az ország valamennyi középiskolása részére műfaji és tartalmi megkötés nélkül. A versenyen vers, próza, irodalmi tanulmány és műfordítás kate­góriákban pályázhatnak a fiata­lok. A pályázatokat február 15- ig az írók Szakszervezete cím­ére - 1068 Budapest, Városli­geti fasor 38. - postán lehet el­küldeni.- Ön munkát keres?- Forduljon hozzánk! Szolgáltatásaink az 'Aliláíkiiriíők számára mmEMmwií Pécs, Bajcsy-Zs. u.18. (DOMUS Á.) Tel.: 336-861 Az idén stabilizálódhat a mezőgazdaság Az idei esztendő a stabilizá­ció éve lehet a magyar mező- gazdaságban, az agrárium ugyanis - az élelmiszeriparral együtt - az idén minden eddigit meghaladó támogatásban ré­szesül. A támogatás hozzávető­legesen mintegy 25 százalék­kal haladja meg a múlt évit. Az idén a mezőgazdaság közvet­len költségvetési támogatása több mint 57 milliárd forintot tesz ki - jelentette ki Med- gyasszay László, a Földműve­lésügyi Minisztérium politikai államtitkára az MTI-nek nyi­latkozva az ágazat 1994-es le­hetőségeiről. A tárca vezető szakembere elmondta: várhatóan még az első negyedévben elkezdheti működését az úgynevezett fa­lugazdász hálózat. E rendszer keretében olyan mezőgazda­sági szakembereket szeretné­nek foglalkoztatni a falvakban, akik a helybeli gazdálkodókat alapvető szakmai, pénzügyi, piaci és egyéb tanácsokkal lát­nák el. Medgyasszay László fon­tosnak ítélte azt a lépést is, amelynek során hamarosan - várhatóan a jövő hónap elejétől - a kezdő mezőgazdasági vál­lalkozók saját anyagi erejük növelésére beruházásaikhoz 30 százalékos - maximum 500 ezer forintos - vissza nem térí­tendő állami támogatást kap­hatnak a Mezőgazdasági Fej­lesztési Alap által biztosított hitelkonstrukció keretén belül. Sikerült továbbá az ágazat adóskonszolidációs program­jába bevonni nemcsak az élel­miszeripari cégeket, hanem a nagyobb mezőgazdasági vál­lalkozásokat is. Ebben az év­ben 4 milliárd forintról 7,5 mil­liárd forintra növekszik a reor­ganizációs hitelkeret, továbbá a Mezőgazdasági Fejlesztési Alap ugyancsak magasabb összegű lesz. Ez utóbbinál az igénybe vehető összeg 4 milli- árdról 6 milliárd forintra emel­kedik. A szaktárca a további­akban is nagy súlyt helyez a piaci intézményrendszer meg­teremtésére az ágazatban. Az agrárpiaci rendtartás szabályait ebben az évben tovább kell fi­nomítani, alkalmazkodva a vál­tozó közgazdasági feltételek­hez. E folyamat részeként na­gyobb figyelmet fordítanak majd a hazai termelők érdekei­nek védelmére, bővítve az or­szágba engedéllyel behozható mezőgazdasági és élelmiszer- ipari termékek körét. Tanúságot tesznek a Krisztus-hit mellett Keresztények az egységért imádkoznak Még a századfordulón a pro­testáns egyház kezdeményezte a közös imahét megrendezését, elsősorban azért, hogy a közös alapból eredeztethető egyházak, vagyis hogy a keresztények egységét az egyhetes közös is­tentiszteletekkel erősítsék meg. Pécsett több éve már, ilyenkor januárban rendezik meg ennek jegyében a közös imahetet, amelyen a római és görög kato­likus, a református, evangélikus és baptista hívők több felekezet részvételével egymás templo­maiban tartott ökumenikus is­tentiszteleteken deklarálják a keresztény egyházak közötti kü­lönbözőségek egységét. Mayer Mihály megyéspüspök a közös imahét tegnapi, a pécsi Bazilikában megtartott nyitó is­tentiszteleten azt emelte ki, hogy a közös rendezvényeken a különböző egyházak hívői tanú­ságot tesznek a Krisztus-hit mellett, de egyben egymás gondjai iránt is fogékonnyá vál­nak. Szalay Lajos, Pécs belvá­rosi református lelkész, aki a tegnapi istentisztelet igehirdeté­sét végezte, arra mutatott rá, hogy Krisztus szeretete hozta össze az itt egybegyűlteket. Mert ugyan az emberek külön­bözőek hitvallásukban, de kö­zösek a felekezetek gyökerei, közös kincsünk a Biblia - mon­dotta a lekész, s éppen ezért arra kérte az egybegyűlt hívőket, te­gyék félre ellenséges megnyil­vánulásaikat, egymással szem­beni bizalmatlanságukat a kü­lönféle hitvallásúak. A misén azt is bejelentették, hogy az imahét alatt összegyűlt adományokból egy kárpátaljai kis falu, Mezőkaszony templo­mai orgonáinak felújítását tá­mogatják. Holnap a belvárosi református templomban Mayer Mihály, római katolikus me­gyéspüspök, az Ágoston téri ka­tolikus templomban Szénási Já­nos kertvárosi református lel­kész tart istentiszteletet. Ked­den a Ferences templomban Kázmér Pál pünkösdista lel­kész, a pécsszabolcsi katolikus templomban pedig Varsányi Ferenc evangélikus lelkész hir­det igét. A hétköznap tartandó istentiszteletek este 18 órakor kezdődnek. Az imahét záróren­dezvényén, amelyet január 23-án szintén a Bazilikában rendeznek, imádkozni fognak a volt Jugoszlávia, főleg Bosznia népeinek megbékéléséért. B. G. Waszlavik „Gazember” László Fotó: Szundi Györgj A Gazember nadrágja Taxizni nehez Szüts János napi tizenhat órát tölt a volánnál

Next

/
Oldalképek
Tartalom