Új Dunántúli Napló, 1994. január (5. évfolyam, 1-30. szám)

1994-01-19 / 18. szám

1994. január 19., szerda A mai nap üj Dunántúli napló 3 Apácák a betegágy mellett Délutáni zsolozsmán (balról) Clarissa és Capisztrána nővér Fotó: Löffler Gábor Kitüntetett horvát pedagógusok A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Alapít­vány 1993 végén pályázatot írt ki azon, a már idős nemzetiségi pe­dagógusok részére, akik az 1945 utáni nemzetiségi iskolarend­szert megszervezték, elindítot­ták, és igen mostoha körülmé­nyek között megteremtették az anyanyelvápolás lehetőségét magasabb szinten, valamint az identitástudat erősítését. Nem rajtuk múlott, hogy az elkövet­kező időkben nem minden úgy történt, ahogyan azt ők elképzel­ték. Többeket közülük meghur­coltak, bebörtönöztek, mondva­csinált, koncepciós Rajk- és Tito-perekben, néhányukat még ma sem rehabilitálták. Többek a mát meg sem élhették, mások az elszenvedett atrocitások miatt súlyos betegek. A Magyarországi Horvátok Szövetsége Baranya Megyei Szervezete négy idős és megbe­csült pedagógusát terjesztette fel „Életmű kitüntetésre”: Matusek Lászlót, Babity Alajosnét, Kova- csics Mátyást és Marija Vargajt. A kitüntetést a közelmúltban a Parlament Vadásztermében ve­hették át. Babity Alajosné beteg­sége miatt sajnos már nem tudott részt venni az ünnepségen, ahol a kitüntetéseket dr. Andrásfalvy Bertalan, a Kuratórium elnöke adta át, valamint az ünnepeiteket jelenlétével és beszédével meg­tisztelte Boross Péter miniszter elnök is. Régen még természetes volt, ma újdonság, ha apáca áll a betegágyunk mellett. Az elmúlt negyven év alatt el kel­lett felejtenünk őket, sokukat közülük elüldöztek, lágerekbe vittek. Pedig nem tettek mást, csak a beteget szolgálták, lel­kileg támogatták. Hittek a gyógyulásukban és ezt elhitet­ték a betegekkel is. Napjaink változásai ismét szabad utat nyitottak az újjászerveződé­sükhöz. Ezzel a lehetőséggel élve jött Pécsre Capistrana nővér, hogy az Assisi Szent Ferenc Leányai Apolórendet ismét életre keltse. Ma a rend keretében 13 fiatal apáca gondoz, ápol és gondoskodik a betegágy mellett. Capistrana nővérrel való ta­lálkozásom a romantikus filmek hangulatát idézte. Barna szerze­tesi apácaruha, sodrott kö­tél-övvel. Kedves mosolya mö­gött határozottság, magabiztos­ság érződött. Még tizenhat éves sem volt, amikor felvette a rendi ruhát.- Mindig megkérdezik tőlem, hogy miért vállaltam a szerzetesi életet? Nos, ez titok! Ellenállha­tatlan érzés, nagyobb, mint a sze­relem. Ugyanis ez nem vakhit, mint amivel a szeretett fiatalem­bert látjuk, hanem nehézségeivel is önként vállalt hivatás. Saját szüleim is azt mondták, hogy ott borzasztó élet vár rád, nem fo­god bírni. Végül apám engedett el, mert nem akarta, hogy bol­dogtalan legyek.- 1945 novemberében, regé­nyes körülmények között, egy vonat tetején utaztam Buda­pestre, ahol rögtön jelentkeztem betegápoló-szerzetes nővérnek. Valóban fegyelmezett, igen kemény élettel találkoztam, de fiatal korom ellenére is nagyon szívesen gondoztam a betege­ket. Éreztem-e valaha elkesere­dést, esetleg meghátrálást? Per­sze! Igen, voltak kísértő gondo­lataim, de sikerült ezeket ma­gamban leküzdeni. Kísértések még később is adódtak, de a mi életünk nem is lenne erény, ha mindezt nem tudnánk legyőzni. Capistrana nővér 1949-ben- végezte el az ápolóképzőt, egy évvel később már feloszlatták a rendeket. Ebben az időben a do­rogi bányászkórházban dolgo­zott, amikor váratlanul megje­lent a lefüggönyözött autóbusz és fél órai csomagolás után ösz- szeszedték az apácákat. Nem tudták, hogy mi vár rájuk. Volt szép múltjuk, de a jövőben csak reménykedhettek. Mivel annak idején a kórhá­zak ápolószemélyzete apácák­ból állt, ezért közülük többen ugyan már civilben, de vissza­mehettek a betegágy mellé. Ca­pistrana nővér is 1952-ben már az ORFI-ban dolgozhatott.- Mindenki tudta rólam, hogy apáca vagyok, ezt soha nem titkoltam. Ápoltam magas­rangú pártvezetőket is. Semmi probléma nem volt közöttünk. Ahogy teltek az évek, egyre in­kább vártam nyugdíjazásomat. Megítélésem szerint időközben annyira lezüllött az egészség­ügy, hogy a végén már szégyelltem azt, hogy beteg­ápoló nővér vagyok. Irtóztam a durva káromkodásoktól, a nagy erkölcsi szabadosságtól. Nyugdíjba vonulása után a nővér édesanyját gondozta, közben rendszeresen látogatta a szegényeket. Már nem gondolt arra, hogy valaha is magára ölt­heti a rendi ruháját. Azután el­jött 1989-cel a csoda is. Ebben az évben engedélyezték ismét a rendek újjászerveződését.-Azt éreztem, amit 16 éves koromban: vissza kell mennem, igaz, már hatvan évesen, de új erővel a magyar egyház szolgá­latába. Ismét talpra kell állni és segíteni. A ferences rend tartomány- fönőke, Kolos atya kereste meg a nővért azzal a kéréssel, hogy Pécsett szükség lenne segít­ségre. Itt Volt olyan kórházve- zető, aki már hosszú évek óta szeretné kórházában az apácák segítségét. És ez a vezető nem más, mint dr. Hazafi Klára a Pécsbányai Kórház főorvosnője. A száz ágyas osztály profilja a speciális geriátriai gondozás. A doktornő időben felismerte azt, hogy az idős betegek fizikai ápo­lása mellett legalább olyan fon­tos a lelki gondoskodás is.- Igaz ügyért harcolt, és mi úgy döntöttünk, hogy teljesítjük kérését. A kórház parkjában tíz fős nővérszállás és kápolna is épült. A főorvosnő minden anyagi segítséget megadott mű­ködésünkhöz. Jelenleg 13 nővér szolgál a be­tegágy mellett, ők az Assisi Szent Ferenc Leányai Apolórend felszentelt tagjai. Közülük nyol­cán Pécsbányán, öten a gyerek­kórházban végzik az ápolást.- Mi már, mint ferences nővé­rek, hozzátartozunk Pécs váro­sához. Befogadtak minket, szere­tettel vesznek körül bennünket. Boldog vagyok a rendben, örömmel és fáradhatatlanul dol­gozom azért, hogy minél többen legyünk, rendünk végre biztos alapokra kerülhessen, valamint azért, hogy a betegápolásban a fizikai segítség mellett minél több lelki gondoskodást is ad­hassunk. E. É. Cigány-néprajzi gyűjtőpályázat A Pécsi Janus Pannonius Múzeum és a Fii Cu Női Cigány Kulturális Egyesület ezúttal hirdeti meg az idei cigány-nép­rajzi gyűjtőpályázatát. A pályá­zatra olyan munkák adhatók be, amelyek eredeti ismeretanyagot tartalmaznak a cigány népélet­ből. Pályázni az alábbi témakö­rökben lehet: Cigánycsalád vizsgálata (családtörténet, ro­konsági viszonyok, eredet, ván­dorlás); A vajda szerepe a ci­gány társadalomban; Egy ci­gánycsalád hagyományos táp­lálkozása; Hétköznapi és ünnepi szokások a cigányság körében; Gyermekélet, gyermekjátékok; Cigányhiedelmek (Orvos nél­küli gyógyító és egészségvédő eljárások); Terhesség, szülés, gyermekágy, szoptatás; Cigány­temetés; Cigánylakodalom; Ci­gánytörvényszék; A cigányság vallási szokásai. A megyei pályázatok benyúj­tási határideje 1994. március 15. A pályázat nyílt, azon bárki részt vehet, aki néprajzzal hiva­tásszerűen nem foglalkozik. A pályázattal kapcsolatos további tudnivalók: Janus Pannonius Múzeum néprajzi osztálya, Pécs Rákóczi út 15., vagy Fii Cu Női Egyesület, Ignácz Jánosné el­nök, 7694 Hosszúhetény, Béke utca 34. MEGRENDELŐLAP t Alulírott megrendelem az Uj Dunántúli Naplót 1994. február 1-jétől. Vállalom, hogy az esedékes előfizetési díjat a kézbesítőnek készpénzben, számla ellenében kifizetem. név lakcím (ir. szám) ..........év........... Előfizetési díj: .hó...........nap alá írás 375 Ft 750 Ft 1125 Ft 2250 Ft 4140 Ft 1 hónapra 2 hónapra 3 hónapra 6 hónapra 12 hónapra A megrendelőlapot zárt borítékban, bélyeg felragasztása nélkül küldje a kiadó címére. (7623 Pécs, Rákóczi út 34.) Strasbourgban pályázik a Kispál és a Borz A Kispál és a Borz együttes a csúcsra tör Korábban már hírt adtunk róla, hogy a pécsi Kispál és a Borz együttes, mely alternatív rockzenét játszik, országos tur­nén mutatta be Agy Asztal TV című III. nagylemezét. Nos a koncertsorozat sikere minden várakozást felülmúlt, s az év végi záró fellépésükön Buda­pesten a Petőfi Csarnokban kö­zel 10 ezer ember tombolta vé­gig a fiúk előadását. Szakmai körökben is jó volt a visszhangja ennek a műsornak, az egykor „Piramis”-os Révész Sándor az elsők között gratulált, de az Andersen és a Pál Utcai Fiúk is ott izgult az első sorok­ban a baranyaiakért. Az ese­ményt még politikusok is figye­lemreméltónak értékelték, az együttes tiszteletére rendezett fogadáson többek közt Fodor Gábor és Pethő Iván is megje­lent. A Kispál és a Borz a jó fo­gadtatásnak köszönhetően máris megrendelést kapott egy újabb nagylemez elkészítésére. Mostanában azonban a pécsi bandát leginkább egy pályázat végeredménye foglalkoztatja. Az RFI (Francia Nemzetközi Rádió) hirdetett versenyt tavaly ősszel kelet-európai beategyüt- teseknek „Rock in the East” el­nevezéssel, és a 120 együttesből 13 felvétele került a döntőbe, köztük a Kispál és .a Borz is. A francia rádió zenei verse­nyeinek megbízottja, Antoine Yvernault telefonon lapunknak így nyilatkozott a rendezvényről, a baranyai esélyekről:- Örömmel fedezünk fel sajá­tos hangú kelet-európai zeneka­rokat, kezdeményezésünknek ez a célja. Mint az első forduló eredménye is mutatja, szakem­bereink eredetinek ítélték a Kis­pál és Borz zenéjét. Január 19-én pedig francia előadóművészek­ből álló zsűri azt is eldönti, me­lyik az a három együttes, ame­lyik meghívást kap - teljes költ­ségtérítéssel - március 5-ére Strasbourgba, ahol neves nyugati rockénekesek társaságában sze­repelhetnek. A három kiválasz­tott komoly díjakat kap majd (Nagydíj, a zsűri szakmai díja és a Média-díj az újságírók szava­zatai alapján, egyenként 15-20 ezer frank értékben). A Francia Nemzetközi Rádió a későbbi­ekben rendszeresen játszani fogja ezeket a felvételeket, s a France 3 tv-csatornán is lehe­tőséget kapnak a bemutatko­zásra a legjobb együttesek. Persze más tv-társaságok is bekapcsolódhatnak a népszerű­sítésükbe, miként tavaly is tör­tént, amikor a győztesek a MIDEM, az MTV Europe adá­saiban is szerepelhettek. Ezek után csak bizakodha­tunk, hogy a Kispál és a Borz­nak talán egy időben sikerül az, ami a legtöbb vidéki rock­zenekarnak külön-külön sem jön össze, hogy elismerik a fő­városban, de nem várat magára a külföldi bemutatkozás sem. Mészáros B. Endre Képernyő előtt A televízió magyarul tanul Amióta A Hét, kormányin­tézményeinket szaporítandó, át­alakult népnevelő intézetté, kü­lönös tekintettel a magyarság­kutatásra, szüntelen identifiká­ciós zavarban szenvedek. A lecke jól rögzült, magam sem tudom, magyar vagyok-é vagy csak álmodom, és jobb ha visz- szatelepszek az árgyelánok és a nyigák földjére, Pécska környé­kére, ahová anyai ágam szólít, azaz románosodjak-szlávosod- jak vissza, szórjak hamut a fe­jemre, zarándokoljak el a pópá­hoz és járjak bocskorban, vagy legyek inkább mátis vagy má- tics, szőke tótócska, vagy ki­ásva az elültöltős kardot legyek harcos felvidéki - akkor még nem negyedrész - magyar Zsigmond seregében, ahová meg apám ágán tartoznék? E földön járva, szóba állhatok-e ártalmatlan kereszténykommu­nista ismerősömmel, Szóba-e nyers húst előkaparó cigánnyal, buddhista zsidóval, fundamen­talista arabbal, szóba-e liberál- marxista tükörképeimmel, akik hol Marxon, hol Heideggeren, hol Dosztojevszkijen térdepel­tek? Ősi vagyok-e vagy új, skinhead vagy indián, szép vagy csúnya? Attól vagyok szép, mert fiatal vagyok, vagy az a szép bennem, hogy már öreg vagyok? Igaz vagyok-e vagy hamis? Hülye vagyok vagy épelméjű, vagy éppen az a baj velem, hogy épnek látszom, de hülyén lennék szép? Akkor hazudok-e, amikor hiszem, hogy igazat mondok, vagy ak­kor mondok igazat, amikor ha- zudok? Hányszor védjem meg az igazam a birtokomba adott szószék tetejére állva, mint Pálfy G., ha igazat mondtam? Ez a tudás ismétlésektől mé­lyül, mindenki mindent kétszer mond, a feladatokhoz a példát az életből merítették. Tananyag volt egy önmagát Bécsbe akk­reditáló amerikai-magyar nyi­latkozata, a legfrissebb lecke pedig egy magyar író ZDF-nek adott interjújából kicsippentett mondat-kígyó elemzése. Az lett volna a téma, hogy ki mit, és hogyan nyilatkozzon hazánkról külföldön, de sajnos a példák nem voltak szerencsések, (egyikük, mint kitudódott, oda­kint az alkoholista párttitkáro­kat szapulta, akik ma mind új­ságíróként bújnak elő a Mercé- desükből, a másik meg a reál­kommunisták bűnéül rótta fel, hogy vannak még nálunk szél­sőjobboldali jelenségek.) Hogy a lecke nehezebb legyen, a tévé úgy állította be, hogy az író az egész jobboldalt sározta be ez­zel. De hiába próbálták a német nyelven elhangzó kijelentést le­fordítani magyarra - többszöri visszajátszással sem sikerült, hiszen a magyar önmagában is rendkívül nehéz nyelv, és most akadályként ott tornyosult a német is. így most már csak annyi a házifeladat, hogy bebi­zonyítsuk: hírműsorunknak, mint a jó főnöknek, mindig igaza van. Folytatás jövő vasár­nap. Kérdés lesz; mi legyen azok­kal, akik nem Európába vágtató lovakról látják a hazát, mint mi, ősturániak? Hazugok-e, akik­nek nem a fradi a legjobb, sőt folyton egy másik gyöpre jár­kálnak sörmeccset játszani? Elég-e kipellengérezni, maka- csabbját deresre húzni? Meg kell-e semmisíteni azokat, akik a falujuk tornyát csúnyának ta­lálják, de elfelejtik hozzá tenni, hogy szeretik? Mi lesz a megá­talkodottakkal, akik ezek után is románok, zsidók, sárgák, zöl­dek, szőkék, németek meg oro­szok maradnak? Bóka Róbert

Next

/
Oldalképek
Tartalom