Új Dunántúli Napló, 1993. december (4. évfolyam, 328-356. szám)

1993-12-27 / 352. szám

4 üj Dunántúli napló Események - Programok 1993. december 27., hétfő MA Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából JÁNOS nevű kedves olvasóinkat. A Nap kél 7.29 nyugszik 16.01 órakor Hírek, tudósítások, események közölhetők 10-től 12 óráig a 410-053-as telefonszámon. Hírszerkesztő: CSUTI JÁNOS Ma 9-11 óráig panaszügyekben fogad, a 415-000-es számon hívható: NAGY ISTVÁN Szerkesztőségi hírügyeletes 16-tól 19 óráig a 415-000-es számon: KATONA GÁBOR Lottó-nyeremények A Szerencsejáték Rt. tájékoz­tatása szerint az 52. heti 6 a 45- ből lottó nyerőszámai a követ- kezük­10, 11, 18, 31, 32, 35. A pótszám: 36. Az 5 a 90-ből lottó nyerő­számai: 25, 29, 68, 71, 80. Joker szám: 388383 A 6/45 lottó nyereményei: Hat és 5 plusz 1 találatos szelvény nem akadt. Az öttalá- latosokra egyenként 75.481, a négyesekre 2.301, a hármasokra 174 forintot fizetnek. A hattalálatos nettó nyere­ményösszeg 11,403.246, az 5 plusz 1 találatos 1,861.872, a te- litalálatos joker 6,256.181 fo­rint. Az 5/90 lottó 52. heti nyere­ményei: Öttalálatos szelvény nem volt. A négytalálatosokra egyenként 672.492, a hárma­sokra 5.445, a kettesekre 217 forintot fizetnek. A következő hétre átvitt nettó nyereményösszeg 110 millió fo­rint. Időjárás Túlnyomóan borult lesz az ég, nyugaton sokfelé várható havazás, a Tiszántúlon eső, má­sutt hó, havaseső, eső egyaránt előfordul. A hó mennyisége a Dunántúlon helyenként elérheti a 20-40 cm-t is. Vízállások: Mohács 628 cm, áradó, őrtilos 168 cm, áradó, Barcs 200 cm, áradó, Drávasza- bolcs 319 cm, apadó. Mindennapos felvételi ügye­letek gyermek belbetegek ré­szére: Pécs város: POTE Gyer­mekklinika Szigetvár város és járás, a pécsi és a volt sellyei já­rás: Megyei Gyermekkórház. Gyermeksebészeti, kórházi fel­vételt igénylő gyermekfülészeti betegek részére páratlan napo­kon: POTE Gyermekklinika; páros napokon: a Megyei Gyermekkórház látja el; Pécs és a megye egész területéről. Pécs lakosságának felnőtt belgyógyászat, sebészet, bal­eseti sebészet, égési sérülések, orr-fül-gégészet: Honvéd Kór­ház. Koponya- és agysérülések: Idegsebészet. Pécs város és a csatolt községek neurológiai be­tegeinek felvételét a Neuroló­giai Klinika; pszichiátriai bete­gek felvételét a Pszichiátriai Isten ajándéka János nevünk ősi formája a „Johann” volt, melynek első ré­sze az istenség fogalmát fedi, a „hann” pedig „kegyelmes”-t je­lent. A latin-görög világban vette fel a .Johannes” alakot, s ebből keletkezett az angol John, a spanyol Juan, a francia Jean, a német Johann és az orosz Iván. A sörivók patrónusa, Gambri- nusz is mai nevünkből alakult ki. — Megjelent a Komlói Köz­lemények ötödik kötete. A Komlói Természettudományi Gyűjtemény kiadványában ol­vashatunk a Kelet-Mecsek szurdokerdeiről, Komló kör­nyékének szitakötő-faunájáról, valamint megtaláljuk egy Ma­gyarországon eddig egyedülálló kutatás összefoglalóját a Me­cseki Szénbányák meddőhányó­inak biológiájáról. A kiadványt Fazekas Imre szerkesztette. — A zóki ravatalozóban hű­tőt helyeztek el. A 200 ezer fo­rintos beruházás eredménye­ként a temetés időpontjáig most már nem kell más községekbe szállítani a megboldogultakat. — Az abortusz áldozatai. Pécs templomaiban megkon- dulnak a harangok december 28-án, Aprószentek napján 15 órakor az abortusz még meg sem született áldozataiért. A ha- rangzúgásos megemlékezést a Magzatvédő Társaság szervezi. — Korszerűsítették a szent- lászlói vízműrendszert. A rendszer átépítésével a Szent- lászlóhoz nemrég csatlakozott Zöcskét is bevonták az ivóvíz- hálózatba. A korszerűsítés csaknem 3 millió forintba ke­rült. — Ritkán üzemel teltházzal a pécsi korcsolyapálya. A leg­kedveltebb időszak a pénteken, illetve szombaton 17-tól 20 óráig tartó korizás, ekkor 7-800 vendég hódol a csúszkálás örö­meinek. — Orvosi rendelő és váró­terem kerül átadásra az év ele­jén Ófaluban. A beruházás mintegy 3 millió forintjába ke­rül a helyi önkormányzatnak. — Ingyenes nyelvtanfo­lyam. A napokban véget ért írásbeli és szóbeli vizsgákon dőlt el, hogy ki az a szerencsés, megfelelő nyelvi alappal ren­delkező diák, valamint az angol nyelv iránt érdeklődő felnőtt, aki részt vehet a január 3-tól in­duló „Business English” ingye­nes nyelvtanfolyamon. A kur­zust a dán Frederikshavn Busi­ness College és a Janus Panno­nius Tudományegyetem közö­sen szervezi. A foglalkozások a JPTE Közgazdaságtudományi Karán folynak. — Gyakorlati konyha Mozsgón. A Népjóléti Minisz­térium és a környező falvak tá­mogatásával gyakorlati konyhát építtetett a mozsgói önkor­mányzat a helyi iskola számára. A munkálatok félmillió forintba kerültek. Gyermekkerácsony programokkal Meglehetősen szegényes programajánlattal várták a gye­rekeket a közvetlenül ünnep előtti napokon megyeszerte a művelődési házak. Még a ha­gyományos, a karácsonyfadí­szítéstől távoltartó „kukucská­lás helyett” matinékat sem tar­tották meg. Az egyedüli kivé­tel talán csak a pécsi Szivár­vány gyermekház volt, ahol a díszek közös elkészítésébe vonták be az aktív gyerekeket. A családi ünnep napjain ért­hető módon kihaltak voltak a közösségi házak, a legfiatalab­bak is szeretteik körében töltöt­ték a karácsonyt. Ezek a napok változatosságot az intézetek­ben nevelkedő gyerekek éle­tébe hoztak, akik műsoraikkal maguk számára tették emléke­zetessé az ünnepet. A gyerkek szempontjából a megye kiemelkedő eseménye volt a pécsi Bazilikában a pén­tek délutáni szentmise kereté­ben előadott hagyományos bet­lehemi játék, ami a fiatalokon túl a felnőtt korosztálynak is kedves látványosságot is nyúj­tott. Ünnep után, ünnep előtt, vagyis karácsony és az óévbú­csúztató között valamelyest bővül a fiatalokhoz szóló prog­ramajánlat. A legkisebbeknek Siklóson a Városi Könyvtár­ban, Komlón az Ifjúsági Ház­ban és a pécsi Szivárvány Gyermekházban is matinéfil­mek vetítésével teszik tartal­massá a szünidőt. „Nem lehet elég korán kezdeni” mottóval a KPVDSZ gyermek tánciskolát indít. A tervezett elfoglaltsá­gokon sokat változtathat azon­ban, ha a meteorológiai előre­jelzések szerint megyénkbe is megérkezik a havazás, a fehér csapadék ugyanis kétségkívül mindennél vonzóbb elfoglalt­ságokat ígér. Már az idősebbekre gondol­nak a pécsi Ifjúsági Házban, ahol a két ünnep között külön­böző zenei műfajok - dzsessz, blues, folk - előszilvesztereket rendeznek, ki-ki tetszés szerint válogathat közöttük. K. E. Szenteste otthon Fotó: Szundi György Idén sem volt fehér karácsony Pécsett és a megyében. A Mecsek magasabban fekvő részein, így a Misina tetőn azonban hullott néhány centiméter hó, ami a téli sportokhoz kevés ugyan, az előrejelzések viszont további havazást ígérnek. Fotó: Szundi György Rendezvények Dzsessz-előszilveszter kez­dődik ma 19 órakor a pécsi IH-ban. A Kóczián Tibor-Juhász Kornél gitárduó lép ^ fel ma 20.30-kor Pécsett, az Áfium ét­teremben. Nyílt napot tart ma a pécsi Szivárvány Gyermekház. Asz­talitenisz, sakk, társasjátékok, színes vetélkedők és számító- gépes börze várja 10-től 16 óráig a gyermekeket. Folk-előszilveszter lesz de­cember 29-én 19 órakor a pécsi IH-ban. Fellép a Zengő együttes Berecz András közreműködé­sével. Blues-szilveszter kezdődik a bólyi Művelődési Házban de­cember 30-án 21 órakor. Zenél a PMD Blues Band. — Ajándék a menekült gyermekeknek. A Pécsi Horvát Intézet és a zágrábi Nasa Djeca Szervezet mintegy 6000 DM ér­tékben karácsonyi ajándékcso­magokat juttatott el a volt Jugo­szlávia területéről érkezett és je­lenleg Magyarországon tartóz­kodó menekült családok gyer­mekeinek. Közlemények A Pécsi Városi Bíróságon az irodai berendezések cseréje mi­att december 27-én és 28-án az ügyfélfogadás szünetel. A Janus Pannonius Múzeum pécsi kiállítóhelyei december 27-én és 31-én zárva lesznek. A magyarbólyi Művelődési Ház a téli szünidő idején is nyitva tart az általános iskolá­sok részére délelőtt 10-től 12, délután 14-től 16 óráig. A Harkányi Fürdő január 1-én zárva lesz. Gyermek tánciskolát indít a pécsi Petőfi Sándor Művelődési Ház december 30-án, 8 héten keresztül szombatonként 10-től 12 óráig. 04 - 05 - 07 Fájdalommal tudatjuk, hogy KIRÁLY LAJOS volt rózsafai lakos, 82. évében elhunyt. Temetése 1993. december 27-én délután 3 órakor lesz a rózsafai temetőben. A gyászoló család Egészségügyi szolgálat Klinika látja. Mindennapos akut urológiai ellátás és felvételes ügyelet: POTE Urológiai Kli­nika. Szemészeti betegek ügye­leti ellátása 17 órától: POTE Szemészeti Klinika. ÉJSZAKAI KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET Pécs város felnőtt lakossága részére egy helyen a Lánc utcai rendelőintézet földszinti ügye­leti helyiségeiben minden este 7 órától másnap reggel 7 óráig. Telefon: 414-347. Fogászati ügyelet este 7 órá­tól reggel 7 óráig a Lánc utcai rendelőintézet földszinti ügye­leti helyiségeiben, gyermekek részére is. T: 14-347. Gyermeklakosság részére egy helyen, a Gyermekklinikán, Pécs, József A. u. (bejárat a Bajnok utca felől) du. 5 órától másnap reggel 7 óráig. T: 310-938. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK Zsolnay Patika Pécs, Lánc u. 20. 10/8. sz. gyógyszertár; Mo- zsonyi gyógyszertár Pécs, Bajcsy Zs. u. 23. Pécs éjszakai ügyeletes állat­orvosa dr. Hartung István, Pécs, Szatmári u. 32. Tel.: 337-257. SOS-ÉLET telefonszolgálat díjmentesen hívható a 412-390-es számon, este 7 órá­tól másnap reggel 7 óráig. A Magyar Máltai Szeretet­szolgálat pécsi csoportja ingye­nes orvosi és tanácsadó szolgá­lata bárki részére beutaló nélkül igénybe vehető Pécs, Janus Pannonius u. 6. szám. alatt: 14- 15-ig bőrgyógyászat, 15- 16-ig gyermekgyógyászat, 16- 17-ig ideggyógyászat, 17- 18-ig belgyógyászat. Jogi tanácsadó szolgálat naponta 17-19 óráig. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Pécsi Iroda Pécs, Konzum Irodaház. Tel.: 72-12-277/17 m. Félfogadás naponta 11-13 óráig. Galenus Egészségügyi és Szociális Gondozó Bt. Beteg­ápolás, gondozás, szociális ellá­tás. Pécs, Megyeri u. 25. B. ép. III. 317. T.: 314-115/15. 9-17-ig. A karácsonyi ünnepek fo­lyamán számtalan alkalommal riasztották a tűzoltókat alagsori helyiségekben felgyülemlett víz kiszivattyúzására, valamint egy villanyóra-szekrény tüzének el­oltására. Szombaton Baranyajenőn lángokban állt egy személygép­kocsi. A tüzet a pécsi egységek oltották el. A lángok keletkezé­sének oka ismeretlen. Az elmúlt három nap során Baranyában nem történt súlyos közlekedési baleset; a rendőrö­ket, néhány kisebb családi ösz- szezördüléstől eltekintve, nem riasztották komolyabb bűn­tényhez. Tiszták az utak Baranyában. A Közúti Igazgatóság jelentése szerint Baranyában jó út- és lá­tásviszonyok mellett utazhatnak az autósok, bár hajnalonként köd, a mecseki szakaszon he­lyenként hó nehezíti a közleke­dést. Vízműrendszer Somogyapátiban Új vízmű építése kezdődött tavaly ősszel öt baranyai telepü­lés összefogásával Somogyapá­tiban. Patapoklosi, Basal, So- mogyapáti, Somogyhatvan, va­lamint Somogyviszló önkor­mányzatai közösen, lakosság­arányosan fedezik a mintegy 110 millió forintos beruházást. A rendszer határidőre elkészült, azonban a nagy hó miatt a mű­szaki átadás elhúzódott. Mély fájdalommal tu­datjuk, hogy özv. WENCZEL GERHARDTNÉ Szőnyi Elvira váratlanul elhunyt. Te­metése 1993. december 28-án 14 órakor lesz a szederkényi temetőben. A gyászoló család. Budapest szépségei bélyegeken A Magyar Posta „Budapest nevezetességei” elnevezéssel három címletű bélyegsorozatot hozott forgalomba. A bélyegek Füle Mihály grafikusművész tervei alapján készültek, rajtuk a főváros híres építményei: a Lánchíd a Várral, az Operaház, valamint a Mátyás-templom láthatóak. Pálok Fesztivál a Rák Caféban Ma és holnap 20 órától a Kispál és a borz, a Pál utcai fiúk, a Gömbös Gyula és bará­tai, valamint a Wanessa együttes ad koncertet a pécsi Hard Rák Caféban. A zenés óév-búcsúztató alkalmából a Pál utcai fiúk ismertebb dalaikat akusztikus gitárra hangszerelték át. A Kispál és a borz koncert­sorozatában az utolsó előtti fel­lépésre kerül ma sor a Rákban. A fiúk december 29-én, a buda­pesti Petőfi Csarnokban fejezik be az országos tűmét, melyen harmadik nagylemezüket mu­tatták be. F orgalomkorlátozás December 31-én 23-tól ja­nuár 1-én 03 óráig Pécsett, a Széchenyi téren és közvetlen környezetében lévő körfor­galmú önkormányzati utat teljes teijedelmében lezárják és mindkét oldalon megállási ti­lalmat rendelnek el. A Széche­nyi téri várakozóhelyek és taxi megállók ideiglenesen meg­szűnnek; a taxi megállóhelyek szilveszter éjjel a Jókai téren váiják vendégeiket. December 31-én 16 órától január 1-én 06 óráig Pécs területén a „Megállni tilos”, illetve a „Várakozni ti­los” jelzőtáblák hatályát felold­ják azzal a kikötéssel, hogy sem a várakozó, sem pedig a meg­álló járművek a közúti közleke­dés egyéb résztvevőit nem ve­szélyeztethetik. Mély fájdalommal tu­datjuk, hogy fiam, testvé­rünk, sógorunk KOVÁCS JÓZSEF 45 éves korában váratla­nul elhunyt. Temetése de­cember 30-án 14 órakor lesz a pécsi Központi te­metőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tu­datjuk, hogy felejthetet­len férjem, édesapánk, apósunk, nagyapánk, VIORÁL ANDRÁS (Bandi bácsi) december 21-én türe­lemmel viselt súlyos be­tegség után elhunyt. Te­metése december 29-én a 13 órakor kezdődő szentmise után lesz a há- ságyi temetőben. A gyászoló család.

Next

/
Oldalképek
Tartalom