Új Dunántúli Napló, 1993. november (4. évfolyam, 298-327. szám)

1993-11-21 / 318. szám

Bóvlik az olcsó teflonedények Bonyhádon az eredeti amerikai technológiával dolgoznak Új VDN-világhíradó Párizs: Kurd tüntetők árasztották el még szombaton is a párizsi Notre Dame környékét, és mili- táns köreik el is foglalták a templomot, hogy így kényszerítsék ki a hét eleje óta rendőri őrizet­ben lévő társaik szabadon bocsátását. MTI Telefotó A La Stampa a magyar médiákról Várakozó kamionok A Határőrség Országos Pa­rancsnoksága szombaton tájé­koztatta az MTI-t a záhonyi ha­tárátkelőhelyen kialakult hely­zetről. A záhonyi határátkelő- helyen napok óta többnapos várakozásra kényszerülnek a ki- és belépő kamionok. A ma­gyar határőrség többször kérte az ukrán felet az átléptetések gyorsításra. Az ukrán határőr­ség vezetőjének intézkedésére szombat délelőtt óta óránként 8-10 kamiont léptetnek át az ukrán szervek. Termálfürdő Balatonföldváron Néhány hónappal ezelőtt me­legvíz-forrás nyomaira bukkan­tak Balatonföldváron, s a szak­emberek ma már napi 500 köb­méter kapacitású, 42 Cel- sius-fokos forrásra számítanak. Balatonföldvár önkormányzata Kerekiben végeztet próbafúrá­sokat, s ha számításaik beigazo­lódnak, strandfürdőket és uszo­dákat építenek a természeti kincs felhasználására. Lovaglóút a Desedán? Még mindig nem sikerült döntést hozni arról, törvényes-e kárpótlásra jogosultaknak, a Somogy megyei Deseda tó kör­nyéki földhöz juttatása. A De­sedán ugyanis mindenki szá­mára használható kiránduló, lo­vagló- és kerékpárutat, valamint 50-100 méteres vízminőségja­vító sávot szerettek volna kiala­kítani, ezért egy évvel ezelőtt építési és telekalakítási tilalmat rendelt Kaposvár közgyűlése. „Budapesten a sajtó újra fel­fedezi a cenzúrát” címmel kö­zölt cikket szombaton a La Stampa című olasz lap. A Tori­nóban megjelenő újság első íz­ben foglalkozott a magyar mé­diák ügyével, felhasználva a Göncz Árpád és külföldi újság­írók egy csoportjának november 10-i kötetlen beszélgetésén - egyéb témák mellett- erről el­hangzottakat. Az államfő kije­O Strasbourg: „Ha több jelölt is alkalmasnak mutatkozik egy tisztség betöltésére, előnyben kell részesíteni az adott munka­körben alacsonyabb arányban foglalkoztatott nem képviselő­jét” (azaz a nőt). Ezt mondja ki az Európai Parlament képviselői által egyhangúlag elfogadott je­lentés, amely ajánlásokat tartal­maz a férfiak és a nők közötti egyenjogúság megvalósítására az európai intézmények munka­társainak felvételekor, illetve a tisztségek elosztásakor. A euró­pai képviselők különböző intéz­kedéseket javasoltak, hogy elő­segítsék férfiak és nők tényleges egyenjogúságát, ösztönözzék nők felvételét és előléptetését. lentette: a helyzet azért különö­sen súlyos, mert tavasszal vá­lasztások lesznek és az elektro­nikus tömegtájékoztatási esz­közök „a kormány kezében vannak”. Göncz Árpád hivatko­zott arra, hogy az amerikai kül­ügyminisztériumot is nyugtala­nítja, hogy - mint az újság írja - négy évvel a kommunizmus bukása után újra veszélyben van a szólásszabadság. O Pozsony: Az új Szó szomba­ton megjelent értesülése szerint a tervekkel ellentétben mégsem csökkentik a Szlovák Televízió magyar adásának műsoridejét. Mint kiderült, az eddigi havi há­romszor harminc percnyi műsor­időt havi kétszer huszonöt percre akarták csökkenteni, de ezt a ter­vezett döntés napján mégis sike­rült megakadályozni. Ebben je­lentős szerepe van a Magyar Ke­reszténydemokrata Mozgalom azonnali tiltakozásának és annak is , hogy a mozgalom és az Együttélés vezetői a műsoridő csökkentését célzó tervről tájé­koztatták az Európa Tanács épp Pozsonyban tartózkodó illetéke­sét, Walter Sch wimmert. A magyar túristabuszok olasz, osztrák bevásárló útról hazatérve többnyire roskadoz­nak a teflonedény csomagoktól, s mindenki bodog, mert három lábast kapott egy itthoni árán. Aztán szárnyra kelt a hír, azért adják ilyen olcsón nyugaton, mert annyira, rákkeltő a bevo­nat, hogy odakint már senki sem használja. Nos, az tény, hogy KERMI minőségtanúsítvány nemigen készülhetett az így érkezett árukra, más kérdés, hogy nagy­kereskedelmi úton is érkezett jócskán ilyen portéka. A szak­emberek viszont úgy véleked­nek a dömpingben érkezett tef­lonsütőkről, tartósságuk alapján Tűzön járni jó Manapság igencsak divatba jött a parázson való sétálás. Túl azon, hogy ilyen talpvacogtató hidegben mindig jól jön egy kis meleg, a tudósító mégsem használta ki tegnap délután Pé­csett, az Egyetem utcai iskola udvarán megrendezett tűzönjá­rás adta csábító lehetőséget. Persze nem csupán az égési se­bektől való irtóztató félelem, hanem inkább magasszárú fű­zős cipője bonyolult le-és fel­húzásától való rémülete miatt. Bakó Attila, tűzjáró szakem­ber szerint itt arról van szó, hogy az ember egyrészt nagyon fél a tűztől, másrészt lehetetlen­nek tartja a tűzön való járást. De mégis megtapasztalhatja azt, hogy át lehet menni sérülés nél­kül is. Ugyanis a statisztika sze­rint az eddigi magyarországi 17 tűzönjárási akció 470 résztve­vője közül még nem volt igazi égési sérült. Két-három esetben fordult csak elő kisebb hólyago- sodás, de az is hamar gyógyult. Hogy mitől nem következik be megégés, azt nem lehet pon­tosan tudni. Egely György fizi­kus szerint az izgalom okozta izzadás miatt, a keletkező ned­vesség védi a bőrt, mások sze­rint lelki tényezők és az energiaburok játszanak szere­pet. Persze mentek már át nej­lonharisnyában is mindenféle károsodás nélkül, ebben az esetben az izzadás kevéssé ér­vényesülhet, és van olyan is, aki hosszú ideig képes táncolni az izzó parázson. Azok, akik iga­zán tudják vállalni még azt is, hogy esetleg megégnek és fáj­dalmat fognak érezni, a tapasz­talatok szerint azoknál a legke­vesebb a sérülés veszélye. Mert a hólyagosodási reakció valami­féle belső görcsből adódik. A tegnapi akció, a többi ti­zenhéthez hasonlóan nyilvános volt, azon, mint megtudtuk, bárki részt vehetett, mindenféle tűzijártassági igazolvány felmu­tatása nélkül is. Cseri L. szinte „néhány használat után eldobandó” jelzővel is illethe- tők. Két-három sütés után ugyanis hamarosan megkezdő­dik a máz lepattogzása, s ez a szilikonos anyag bizony nem túlzottan használ az emberi szervezetnek. A minőséggel kapcsolatban egy kicsit erős, de hasonló példa: a közelmúltban ugyan­csak a bevásárló túrizmus felfe­dezte a fantasztikusan olcsó spanyol cipőket. Nyugaton ezek a lábbelik azért kerülnek fillé­rekbe, mert a halottak utolsó öl­tözetéhez szánják, az élelmes magyar utas azonban rögtön fel­fedezte a jó üzletet. De miről ismerszik meg a ki­Nem én vagyok az akivel birkózni kell, csak itt bújkáltam (az erdőben) magamban... És a végén mindenki összeáll egy képpé,, Nem lesz otthon senki, csak Ágy, Asztal, Tv... Efféle mélabús, dekadens hangulatú szövegében és zenéjében egy­aránt a Kispál és a Borz 3. nagy­lemeze (Ágy, Asztal, Tv), mely kiadása után az eladási listán rögtön a TOP 10-be került. Ta­lán mert muzsikájuk izgalma­sabb, több síkúbb, dallamosabb, de mégis bonyolultabb lett, a szöveg pedig Lovasi András, a szerző szerint is sokkal letisztul­tabb, képileg megfoghatóbb az előzőeknél. Vissza az otthonba, az utolsó magánbirtokhoz, ahonnan az embert még nem szorította ki semmi! Ez az alapmotívum, s a tv, mint egy civilizációs piszok bele-belerondít ebbe a meg­Sok vitás kérdés fordul még elő most is a kárpótlások körül - mondotta dr. Tarján Lászlóné, a Környezetvédelmi Miniszté­rium politikai államtitkára azon a tegnap Kaposváron tartott fóru­mon, amelyet azért hívtak össze, hogy a résztvevő földrendező bi­zottságok tagjait, valamint az ér­deklődőket tájékoztassák az ez­zel kapcsolatos föld­művelésügyi minisztériumi ál­lásfoglalásról. Az államtitkár utalt arra is, hogy Somogybán különösen sok gondot okoz, hogy néhány helyen elfogytak a kárpótlásra kijelölt földterültek. Dr. Zsámboki Sándor, a Föld­művelésügyi Minisztérium mi­niszteri biztosa mindenek előtt azt fejtegette, napjainkban az utóbbi évszázad legnagyobb föl­dtulajdon-rendezési korszakát él­jük . Bizonyításként elmondotta, váló teflontermék? A Bonyhádi Zománcgyár a terméket szaba­dalmaztató Dupon amerikai céggel áll licence szerződésben, s havonta köteles mintákat kül­deni a tengeren túlra ellenőr­zésre az általuk készített bevo­natokból. Az ilyen mázas kony­haeszközök jóval tartósabbak, több mint háromszorosa az élet­tartamuk, mint a bóvli dara­boké. Ami azonban biztos támpont: amihez az amerikaiak a nevüket adják, azoknak az edényeknek acéllemezből kell készülniük, nehezebbek, masszívabbak, mint alumíniumból gyártott, úton-útfélen kínált társaik. M. B.E. nyugvásba. Az Aréna forgal­mazású, ősszel megjelentetett 3. lemez cd-jei és kazettái máris nagyobb példányszámban fogy­tak el, mint a korábbi albumok. A gimnazisták, egyetemisták körében igen népszerű rockcsa­pat a héten Pécs, Szekszárd, Baja, Dunaföldvár, Fonyód, Keszthely érintésével lemez- bemutató országos koncert kör­útra indult, egy hónap alatt több, mint 30 szór lépnek majd fel, s a végállomás december 29-én a Budapest Sportcsar­nokban lesz. Újdonság, hogy előadásaikon első ízben kap jelentős szerepet a fénytechnika, a tervezett dísz­let. Á színpad egy asztal, nagy szódásüveggel, levesestányér- ral, s egy óriási léggyel, a zene» kar tagjai csak bábuk a színen. — Lehet nekilátni, az igényes zene tálalva van! M. B. E. hogy az ország megművelhető 10 millió hektár földterületének csaknem fele kapcsolódott « kárpótláshoz, a lakosságnak is" körülbelül ilyen arányát érinti. Éppen ennek következtében hú­zódik el a kárpótlás végrehajtása is, hiszen az erre kijelölt szerve­zetek nem voltak felkészülve ekkora horderejű munka elvég­zésére. A bizottságok finanaszí- rozásával is gondok vannak, mert a költségvetés nem biztosí­tott elegendő pénzt a működé­sükre. A miniszteri biztos kitért arra is, hogy miért nincs elegendő föld a kárpótlási igények kielégí­tésére. Elmondása szerint a hi­ányt állami földterületekkel fog­ják pótolni, de arra semmikép­pen sem lehet számítani, hogy még az idén ezekből földterüle­teket jelöljenek ki. B. G. A világ két legnagyobb autógyárának megállapodása A General Motors, a világ úgy tervezi, hogy évente 20 ezret legnagyobb autóipari vállalata értékesít majd az autóból. A Ge- kocsijait a Toyota, a világ máso- neral Motors tavaly mindössze dik legnagyobb cége fogja for- ötezer autót tudott eladni Japán- galmazni Japánban, mégpedig ban, mert az amerikaiknál sokkal úgy, hogy a Chevrolet Cavalier népszerűbbek a német autók. Az kocsikat Toyota márkanéven üzletnek politikai üzenete is van: dobja majd piacra. Az erről szü- Japán legnagyobb vállalatának letett megállapodást szombaton hajlandóságát mutatja arra, hogy jelentették be a Toyota illetéke- közreműködjék a Japán javára sei. A jövő év elején jelennek mutatkozó krónikus kereske- meg a .japánosított”, jobbkor- delmi mérlegtöbblet leépítésé- mányos Chevroletek és a Toyota ben. Ágytól az asztalig a Kispál és a Borzzal Országos turnén a népszerű pécsi zenekar Kevés a pénz a kárpótlásokra utolsó fordulója a VDN-ben Ezévi nyereményjátékunk utolsó fordulójához érkeztünk A november 21-i és 28-i lapban található nyereményszelvényeket vágja ki és zárt borítékban küldje be címünkre legkésőbb december 1-ig A sorsoláson ahol értékes háztartási és elektronikai cikkeket sorsolunk ki, azon beküldők vesznek részt, akik mindkét nyereményszelvényt együtt küldik be Címünk: Új Dunántúli Napló szerkesztősége 7623 Pécs, Rákóczi út 34. A borítékra írják rá „ Nyereményjáték" Ne felejtsen borítékra és a nyereményszelvényre ráírni a nevét és a címét illilili ■ ' • •••' í ' ■ Mezőgazdasági adattár Napjainkban különös szere­pet nyert a hiteles és gyors in­formáció. A drasztikus változá­sokkal teli agrárágazatban mű­ködő vállalkozások, az ágazatot kiszolgáló és termelési produk­tumait értékesítő szféra számára egyaránt hiánypótló az a mező- gazdasági adattár, amelynek összeállításához nemrégiben kezdett hozzá a bajai illetőségű Talizmán Bt.-Elsősorban a meglévő in­formációs űrt szeretnénk enyhí­teni, az agrárkapcsolatokat or­szágosan átfogó információs ki­adványunkkal - mondja dr. Magyar Péter ügyvezető. Az akár naponta kézbevehető adattár első kötetében a mező- gazdaság kiszolgálására, műkö­dési feltételeinek biztosítására szerveződött érdekeltségek ta­lálhatók. A második kötet a termelői szférát fogja át, a har­madik pedig a felvásárlásban, a feldolgozásban, a termékek ér­tékesítésében érdekeltek körét tartalmazza. Az Agrárkapcsola­tok elnevezésű kiadvány stati­kus, egyszerű szempontok sze­rint rendezi adatait. Az egyes ágazatok jelenlegi képviselői egymás mellett jelennek meg, amely az alulról építkező legi­tim ágazati agrárszervezetek ki­alakulását segítheti elő. A rövidesen megjelenő kiad­vány az 1993. szeptember és december közötti időszakot tük­rözi, s a későbbiekben évente egy alkalommal kerül kiadásra. A benne szereplő cégek pontos tevékenységi körét, kapacitását, igényeit, elvárásait is tartal­mazza. A köteteket a települé­sek könyvtáraiba, polgármesteri hivatalaiba, kereskedelmi kép­viseleteihez ingyen juttatják el készítői. Tröszt É. 2 Új VDN 1993. NOVEMBER 21., VASÁRNAP A 4 í « *

Next

/
Oldalképek
Tartalom