Új Dunántúli Napló, 1993. november (4. évfolyam, 298-327. szám)

1993-11-01 / 298. szám

11. Buncselekmeny nianyában A bíróság felmentette a másfél éve felfüggesztett harkányi jegyzőt (7. oldal) Jubileumi emlékünnepséget rendeztek a hétvégén a majsi iskolában. (Tudósításunk az 5. oldalon.) Fotó: Lesching László Lezsák Sándor az Ormánságban Hat ormánsági települést lá­togatott meg szombaton Lezsák Sándor, az MDF ügyvezető el­nöke: Kóróson, Adoijáson, Kisszentmártonban, Baranya- hidvégen és Majlátpusztán járt, illetve falufórumot tartott az esti órákban Sámodon. Itt jelentette be, hogy a Lakiteleki Alapít­vány egymillió forintos zárt pá­lyázatot ír ki az ormánsági kis­települések iskolái, közművelő­dési kisközösségei részére, tá­mogatja - 500 000 forinttal - a Vajszló körzetében létesítendő népfőiskola alapítását, illetve 100 000 forint adományt ad a sámodi református templom­nak. Thorvald Stoltenberg Belgrádban Thorvald Stoltenberg, a Ju- goszlávia-konferencia társel­nöke szombat este Zágrábból Belgrádba érkezett, hogy foly­tassa a délszláv helyzet rende­zésének lehetőségeiről folyta­tott megbeszéléseit. A diplo­mata zágrábi tanácskozásairól nem közöltek semmit. Stolten­berg korábbi nyilatkozataiban a titkos diplomácia mellett foglalt állást, s úgy vélekedett, hogy a délszláv konzultációk során is alkalmazni lehetne azokat a módszereket, amelyek haté­konynak bizonyultak az izra­eli-palesztin egyeztetések ide­jén. A pápa elítélte a géntechnikai manipulációkat A pápa vasárnap elítélte az emberekkel folytatott géntech­nikai kísérleteket. Hívekhez szólva nagyon nyugtalanítónak nevezte a „zavarkeltő kísérlete­ket és elképesztő manipuláció­kat” amelyek szerinte az ön­pusztító őrület jelei, és súlyosan sértik az ember alapvető jogait. A pápa félreérthetetlenül utalt az USA-ban elkezdett és a világméretű tiltakozás hatására felfüggesztett emberi géntech­nikai kísérletekre, és felszólított az örök érvényű erkölcsi törvé­nyek tiszteletben tartására, ame­lyek a maga természetes valójá­ban védik az emberi lényt. KÖZÉLETI NAPILAP UJ Dunántúli napló IV. évfolyam, 298. szám 1993. november I., hétfő Ára: 16,30 Ft Támogatás a falusi munkanélkülieknek Pénteken lép életbe a ter­mőfölddel rendelkező mun­kanélküliek támogatásáról szóló kormányrendelet. Ennek alapján a - Foglalkoz­tatási Alap terhére - egyszeri, 200 ezer forint összegű kamat­mentes hitel adható a munka- nélkülieknek. A kölcsönt bizo­nyos türelmi időt követően kell visszafizetni. Amennyiben a támogatásban részesülő főfog­lalkozású mezőgazdasági vál­lalkozási tevékenységet fél éven belül nem kezdi el, vagy a hitel folyósítását követő 37. hónap első napjáig abbahagyja, a tá­mogatás teljes összegét - a mindenkori jegybanki alapka­mat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelve - kö­teles visszafizetni. Aki vállalkozói tevékenysé­gét a visszafizetés ideje alatt hagyja abba, vagy a visszafize­tési kötelezettségnek nem tesz Szájer József a FIDESZ Országos Választmányának elnöke Mintegy négyórás vitát köve­tően ötvenhárom támogató sza­vazattal dr. Szájer József jo­gászt, a parlamenti frakció tag­ját, a párt külügyi kabinetjének vezetőjét választotta elnökévé szombati alakuló ülésén a FI­DESZ Országos Választmánya. A tisztségért induló másik jelöl­tet, dr. Fodor Gábort leadott voksaik alapján huszonhármán látták volna szívesen a testület első embereként. Az ülés második részében még négy elnökségi tagot - köz­tük a pécsi szervezetben elnöklő Szabó Tamást -, a választási egyeztető bizottságba a vá­lasztmány részéről delegálható két főt és az Etikai Bizottság tagjait választotta meg a testü­let. Ez utóbbinak - tanácskozási joggal - póttagja lett a baranyai dr. Kornya László is. Az Orszá­gos Választmánynak egyebek mellett a fiatal demokraták két kongresszusa között a Szövet­ség politikáját illető kérdések­ben kell állást foglalnia, részt- vennie mind a parlamenti mind pedig az önkormányzati válasz­tásokon induló jelöltek kivá­lasztásában, valamint vélemé­nyeznie kell az országos elnök­ség kormánykoalíciós megálla­podásokról szóló döntését. Folytatódik az osztrák légisztrájk Az osztrák légitársaság (AUA) vezetősége és a sztráj­koló személyzetet képviselő üzemi tanács álláspontja nem került vasárnap sem közelebb egymáshoz, így folytatódik a pénteken este bizonytalan időre meghirdetett sztrájk. Egyik fél sem enged, bár a tárgyalásokba bekapcsolódtak a szakszervezeti vezetők is. Idő­közben az AUA elnöksége köl- csöngépekkel igyekszik a lehető legtöbb járatot elindítani, a Schwechaton kialakult kaotikus helyzetet pedig a hoppon ma­radt utasok jobb tájékoztatásá­val és elhelyezésük biztosításá­val megoldani. A nagyobb eu­rópai városokba induló járato­kat már vasárnap elindították, csak a belföldi és a tengerentúli járatokat törölték. A sztrájkoló személyzet éle­sen támadja és sztrájktöréssel vádolja azokat a kollégákat, akik hajlandók a kölcsöngépe- ket vezetni. Egyelőre hét ilyen gépet bé­reltek, természetesen személy­zettel együtt, s rendelkezésre áll egy Austrian Airlines-leányvál- lalatnak - az Austrian Air Ser- vice-nek - öt Fokker 50 típusú gépe, valamint a Lauda Air két Boeingje. / / / Újabb gyilkosságok Eszak-Irországban Protestáns terroristák szom­bat éjjel hét embert lelőttek egy katolikusok látogatta kocsmá­ban az észak-írországi London­derry közelében. Az áldozatok között két protestáns is volt. A sebesültek száma tizenegy. A mindenszentekhez időzí­tett gyilkosságot az egyik magát koronahűnek valló, illegális protestáns terrorszervezet, az „Ulsteri Szabadságharcosok” vállalta. Közleményükben azt írták, hogy ez is bosszú volt az ír Köztársasági Hadsereg múlt szombati belfasti merényletéért, amelyben tizen meghaltak. A protestáns terroristák azóta már hét katolikust öltek meg. Brit kommentátorok szerint a londonderryi merénylet része az „etnikai tisztogató” protestáns kampánynak: megfélemlítéssel kiköltözésre akarják kényszerí­teni a katolikusokat Észak-íror- szág északi részéből és Belfast­ból, a tartomány fővárosából. A protestáns terroristák, köz­leményük szerint, azért is bosz- szút álltak, mert John Major brit miniszterelnök és Albert Rey­nolds pénteki brüsszeli megál­lapodása a rendezés körvonalai­ról fölvetette a nagyobb ír bele­szólás lehetőségét Észak-íror- szág ügyeibe. Londonban a brit miniszter- elnökségen közölték, hogy a szombat éjjeli véres merénylet nem riasztja el a brit kormány­főt a béke keresésétől. Clinton amerikai elnök dicsérte Major és Reynolds megállapodását, és támogatást ígért a békefolya­mathoz. eleget, a támogatás még vissza nem fizetett részét egy összeg­ben, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének meg­felelő mértékű kamattal növelve köteles visszafizetni. A támogatás iránti kérelmet ahhoz a munkaügyi központhoz kell benyújtani, ahol az igénylőt munkanélküliként nyilvántar­tásba vették. A kérelemhez csatolni kell az (Folytatás a 3. oldalon) Szabad György hazaérkezett Kínából Szabad György vasárnap hazaérkezett ötnapos kínai lá­togatásáról. Az Országgyűlés elnöke megbeszéléseiről, kí­nai benyomásairól sajtótájé­koztatón számolt be hazaérke­zése után a Ferihegyi repülő­téren. Nagyra értékelte a Li Peng kormányfővel, valamint a Csiao Si-vel, az Országos Népi Gyűlés Állandó Bizott­ságának elnökével folytatott tárgyalásokat. A magyar és a kínai parlament elnöke talál­kozójának eredményeként egyébként megállapodás szü­letett a két testület közötti kapcsolat rendszeresebbé téte­léről, valamint a két parlament információcseréjének jövő­beni élénkítéséről. Megegyez­tek továbbá abban, hogy a nemzetközi szervezetekben is fokozzák az együttműködést a magyar és a kínai delegációk, és kölcsönös egyeztetést foly­tatnak a két felet érintő fontos kérdésekben. Li Peng kor­mányfő a megbeszélésen beje­lentette: országa részt kíván venni az 1996-os világkiállí­táson. Az emlékmű Vanyúr István, harkányi származású szobrász- művész alkotása Fotó: Kóródi Gábor Emlékműavatás Siklóson A siklósi várkert jeles ese­mény színhelye volt tegnap dél­után 15 órától. A Vanyúr István, harkányi származású szobrászművész al­kotása előtt több mint 100-an gyűltek össze az október végi hűvös napon a két világháború áldozatai emlékművének avatá­sára. Dr. Máté János, polgár- mester üdvözlő szavaiban hang­súlyozta: köszöni, hogy faji és felekezeti előítélet nélkül eny- nyien fontosnak tartották a je­lenlétet. A terület országgyűlési'kép­viselője, Nagy Ferenc József tárcanélküli miniszter avatóbe­szédében történelmi példákkal, a görög háborúk, a magyar 1848 emlékével vonta párhu­zamba a koncentrációs táborok, a gulágok halottainak sorsát. Több százan voltak, akik elin­dultak Siklósról is, többek kö­zött azért, hogy hazájukat meg­védjék, és soha többé nem lát­ták viszont szeretet otthonukat, a várost és családjukat, mondta. Az áldozatok emlékművét a helyi katolikus plébános és a pécsi zsidó hitkösség rabbija ál­dotta meg. Ezt követően a helyi hivata­los szervezetek, intézmények helyezték el koszorúikat, végül pedig a lakosok, egykori család­tagok indultak fel a dombon lévő emlékműhöz, a lépcsőkön, a márványtáblák mellett, hogy kegyeletüket leróják. Szabó Anikó Elhunyt Federico Fellini Federico Fellini nincs többé. A 73 éves világhírű olasz filmrendező vasárnap délelőtt halt meg a római I. Umberto kórházban, ahol két hete feküdt kómában. Noha szíve nagyon erős volt, szerve­zete végül nem volt képes el­lenállni az elhatalmasodó fer­tőzéseknek és immár magas láza is volt. Az olasz rádióadók rendkí­vüli híradásokban számoltak be a halál bekövetkeztéről. Scal- faro államfő és Ciampi minisz­terelnök részvétét nyilvánította a művész özvegyének. „Fede­rico Fellinire mint egy nagy polgári költőre, mint a vidék és a város közti népvándorlás megéneklőjére, mint a kollektív szokások változása közepette érzett magány és elveszettség tolmácsolójára fog emlékezni Olaszország” - jelentette ki üzenetében a kormányfő. Scal- faro abban a meggyőződésében nyilvánította részvétét az öz­vegynek, hogy „az egész olasz nép csodálatát és szeretetét” tolmácsolja. A művész holttestét talán a római filmváros, a Cinecitta 5-ös stúdiójában ravatalozzák fel. A pécsi Fehér (sötét mezben) állja útját a hazai támadóknak. A BVSC-Dréher - PMSC-FOR- DAN mérkőzés tudósítása lapunk 15. oldalán található. Fotó: MTI.

Next

/
Oldalképek
Tartalom