Új Dunántúli Napló, 1993. október (4. évfolyam, 268-297. szám)

1993-10-12 / 279. szám

4 új Dunántúlt napló 1993. október 12., kedd Megadta magát a szabolcsi „ferde torony” Egy légakna sikertelen bon­tásáról kaptunk hírt Pécs-Sza- bolcsról, miszerint „lóg a leve­gőben” a torony. A helyszínen már csak a „légakna” betonma­radványai hevertek a földön. A volt bányatelepi kompresszor­ház vízhűtőtomyát vélték töb­ben légaknának a Bánya utcá­ban, amelyet valóban csak két­szeri robbantás után sikerült a múlt héten ledönteni. Egy napra „ferde toronnyal” büsz­kélkedhettek Szabolcson. O rave ez József az Ando Kft. róbbantásvezetője elmondta: - A 24 méter magas 40 éves vasbeton építményt csak rob­bantással lehetett elbontani, amelyhez a lakosság előzetes nyilatkozatban hozzájárult. A környezetben lévő lakóházak védelmére, a repeszhatás csökkentésére szalmabálákkal vettük körül a tornyot. Az el- fektetés miatt késleltetett rob­bantást alkalmaztunk, de ez­után csak megdőlt a torony és stabilan állt. Másnap újra fúr­tunk, robbantottunk és végre sikerült a kívánt irányba dön­teni az építményt. A robbantás idejére a 100 méteres bizton­sági övezetben őröket állítot­tunk és a forgalmat leállítottuk. A törmelék nem szóródott szét. A felügyeletet a Bányakapi­tányság látta el. Mivel az első információnk légakna bontásáról szólt, ér­deklődtünk a még meglévő, de használaton kívüli légaknák sorsáról. A fenti létesítmény szomszédságában álló, acél- szerkezetű Szabolcsi-légakna tavaly óta meddővel betöme- dékelve várja, amíg egy vállal­kozó megveszi a területet, vagy hatósági rendelettel le nem bontják, amit akár azon­nal is végre lehet hajtani, mert funkcióját elvesztette. A Rücker-akna szintén be- tömedékelt, vasbeton légak­nája is robbantásra vár. And- rás-akna legalább 120 éves acélszerkezetű légaknája tech­nikatörténeti emlék, amelyet elbontás után szeretnének újra felállítani. Rozvány Gy. A betontorony már a földön fekszik Fotó: Läufer László Közel másfél millió EKG felvétel tárolására, feldolgozására alkalmas számítógéppel összekap­csolt EKG készüléket kapott a garéi körzeti orvosi rendelő. A Magyarországon még ritkaságnak számító profi berendezés alkalmas a felvételek összehasonlítására, diagnózis készítésére és a kórházi rendszerekhez is csatlakoztatható. Fotó: Szundi György Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából MIKSA nevű kedves olvasóinkat. A Nap kél 5.55 nyugszik 17.08 órakor Hírek, tudósítások, események közölhetők 9-től 12 óráig a 410-053-as telefonszámon. Hírszerkesztő: CSUTI JÁNOS Ma 9-12 óráig panaszügyekben fogad, a 410-046-os számon hívható: HETÉNYIJÁNOSNÉ Szerkesztőségi hírügyeletes 16-tól 19 óráig a 415-000-es számon: NAGY ISTVÁN Időjárás A Kárpát-medence fölé még igen enyhe, száraz levegő érke­zik, ezért folytatódik a mele­gebb idő. Változóan felhős idő várható kedden is többórás nap­sütéssel. Számottevő csapadék nem lesz. Éjszaka sokfelé pá­rássá válik a levegő, helyenként köd képződik. Többfelé meg­élénkül a déli, délkeleti szél. Vízállások: Mohács 225 cm, apadó, 15,5 fok, Őrtilos 270 cm, apadó, 9,0 fok, Barcs 288 cm, áradó, 15,0 fok, Drávaszabolcs 305 cm, áradó, 14,1 fok. MA ÖN NYERT ' M< >o: soc 5S1 362 betegbiztosító számú olvasónk! Gratulálunk! Máris jöhető kiadónkba a nyereményért,amit az alábbi kedves hirdetőnk ajánlott fel: /--------------------------------s A utósziget Kft. Autósziget Kft. Seat hivatalos márkaképviselet és szerviz Siklósi út 122. 450-505 V_____________________/ A húzástól számított 90 napig veheti át nyereményéti AS-MBaranya . Megyei Iroda Az Uj Dunántúli Napló kiadóhivatala Mindennapos felvételi ügye­letek gyermek belbetegek ré­szére: Pécs város: POTE Gyer­mekklinika. Szigetvár város és járás, a pécsi és a volt sellyei já­rás: Megyei Gyermekkórház. Gyermeksebészeti, kórházi fel­vételt igénylő gyermekfülészeti betegek részére páratlan napo­kon: POTE Gyermekklinika; párok napokon: a Megyei Gyermekkórház látja el; Pécs és Baranya m. egész területéről. Pécs város lakossága részére felnőtt belgyógyászat: Megyei Kórház I. sz. Belgyógyászata. Sebészet: Megyei Kórház. Bal­eseti sebészet: POTE Traumato­lógiai Önálló Osztálya. Égési sérülések: Honvéd Kórház. Ko­ponya- és agysérülések: Idegse­bészet. Pécs város és a csatolt községek neurológiai betegei­A legnagyobb A Miksa nevünk latin alap­szavának jelentése a legna­gyobb, de eredhet a római Ma- ximianus nemzetségnévből is. Főként a németek használják a rövid Max-formában. Nálunk a Miksa-alak alig több mint 100 éve jelent meg. További mai névnapok például: Szeraftna, Tirzusz. — Segített három önkor­mányzat. A Fazekasbodai, a Marázai és a Geresdlaki Ön- kormányzat a geresdlaki diá­koknak ingyen juttatott tan­könyvet, buszbérletet. A bodai községvezetés fizette a napközi étkeztetési összeg felét, míg a 3 gyerekes családok esetében a teljes díjat állta. — Nem történt ejtőer­nyős-baleset. A hét végén nem ember esett ki a repülőgépből Pogány légterében. Az ejtőer­nyős rossz helyzetben zuhant, főemyője nem nyílt ki, mentő- ernyőjét használta. A tőle eltá­volodó, ki nem nyíló, majd le­eső főemyőt gondolták többen is embernek. — Védelmi őrjárat alapítá­sát tervezi Pécsett, a Misina környékén lévő erdőben Jávor Attila és Háló Péter, hogy meg­előzzék a mind gyakoribb sza­badtéri pad-, játék-, sportesz­köz-rongálást. Jelentkezni lehet a 312-065-ös telefonon. — Teljes virágdíszben egy körtefa Pécsett, a Bajmitető-fel- sőben, Kerényi Rolland telkén. Az ötéves úgynevezett kora ta­vaszi körtefa most virágzik elő­ször ősszel. — Éjjel-nappal őrzik Pécs- bányatelepen, az Ezeréves-fa szomszédságában a szelídgesz- tenyefákat, hogy a gesztenye­tolvajok ne tegyenek kárt a ter­mésben és a lombban. Vannak olyan fanyűvők, akik nagyobb ágakat vágnak le. — Három új ügyvivőt vá­lasztott a Munkástanácsok Me­gyei Szövetsége választmányi ülésén, melyen Baranya 25 munkástanácsa közül 13 képvi­seltette magát. Az elnökségbe delegálták titkos szavazással a szervező-oktatási, az informá­ciós-érdekvédelmi és a gazda­sági ügyvivőket. — A Bokréta dalosai. Bok­réta néven új népdalkor szerve­ződött Pécsett. Az alapítók 10-en vannak. Családi házak­ban próbálnak. Próba-termet keresnek. Tagfelvételi ügyek­ben is érdeklődni lehet a 447-133-as telefonon. — Egy Opel-Astrát nyert tegnap Barcson a mázaszászvári Konrád Klaudia a barcsi Unit- réd Opel-márkakereskedés és a Gyémánt Tipp Bt. tárgynyere- mény-akciójának keretében. — Tanácsadó fogadóórákat szervez az SZDSZ Szociállibe- rális Szárnya ma és csütörtökön 16-18 óráig Pécsett, a Felsőma­lom u. 13-ban Pintér Anna, Szakács János, illetve Andok Ferencné közreműködésével. nek felvételét a Neurológiai Klinika; pszichiátriai betegek felvételét a Pszichiátriai Klinika látja. Mindennapos akut uroló­giai ellátás és felvételes ügyelet: POTE Urológiai Klinika. Sze­mészeti betegek ügyeleti ellá­tása 17 órától: POTE Szemé­szeti Klinika. Felnőtt fül- orr-gégészet: POTE Fül-Orr- Gégeklinika. (Munkácsy M. u.) ÉJSZAKAI KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET Pécs város felnőtt lakossága részére egy helyen a Lánc utcai rendelőintézet földszinti ügye­leti helyiségeiben minden este 7 órától másnap reggel 7 óráig. Telefon: 414-347. Rendezvények . Ma 14.30-kor társastánc-tan­folyam indul a Pécsi Szivárvány Gyermekházban. Ma 17 órakor jogsegélyszol­gálatot vezet Dr. Koncz Endre Pécsett, a Rákóczi út 50-ben. Ma 17 órakor gyerekeknek, 18 órakor felnőtteknek tart gyógytornát a Mozgáskorláto­zottak Egyesülete Pécsett, a Tü­zér u. 1-3-ban. Ma 14 órakor Pécsett, a Hotel Kikeletnél találkoznak a Me­gyei Művelődési Központ Nyugdíjas Klubjának kirándu­lói. Pécsett, a Ferencesek u. 32-ben ma 14 órától a DDGÁZ Rt. szakmai napot rendez. Svájci filmhét kezdődött Pé­csett, a Ságvári Művelődési Ház mozijában. Ma 20 órakor Pécsett, a Szántó Kovács utcai Kollégi­umban a Szegedi Egyetemi Színpad bemutatja Beckett Go- dot-ját. Ma 20 órakor a pécsi IH-ban az Ökrös zenekar és Berecz András koncertezik. Perényi István önkormány­zati képviselő fogadóórát tart holnap 17 órakor Pécsett, a Rá­kóczi út 50-ben. Fogászati ügyelet minden este 7 órától másnap reggel 7 óráig a Lánc utcai rendelőinté­zet földszinti ügyeleti helyisé­geiben, gyermekek részére is. Telefon: 414-347. Gyermeklakosság részére egy helyen, a Gyermekklinikán, Pécs, József A. u. (bejárat a Bajnok utca felől) délután 5 órá­tól másnap reggel 7 óráig. Tele­fon: 310-938. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK Pécs, Lánc u. 20. 10/8. sz. gyógyszertár; Pécs, Bajcsy-Zsi- linszky. u. 23. 10/14. sz. gyógy­szertár. SOS-ÉLET telefonszolgálat Közlemények Madarász-suli indításának ügyében megbeszélést szervez­nek ma 15.30-kor Pécsett, a Rá­kóczi ú. 64-ben. Az MSZDP jogsegélyszolgá­latát keddenként 12.30-15.30-ig Pécsett, a Dischka Gy. u. 2-ben dr. Berényi István vezeti. A 47. sz. P.C. F. Cserkész- csapat Kühn Szaniszló Öregraja holnap 17 órakor tábortűzzel egybekötött összejövetelt ren­dez Pécsbányatelepen. Szer­vező Ott Miklós cserkésztiszt. Dr. Szili Katalin önkormány­zati képviselő fogadónapra, jogsegélyszolgálatra vátja a polgárokat csütörtökön 16-18 óráig Pécsett, a Tüzér u. 3/1-ben. Az MSZP Pécsi Szervezete, a Megyei Véradó Állomás csütör­tökön 8-14 óráig véradást szer­vez a Dischka Gy. u. 7-ben. P. Cser-Palkovics István je­zsuita atya október 15-én 16 órakor a pécsi Kolping-házban előadást tart Mindszenty József­ről. Haltelepítések miatt horgá­szati tilalom lesz október 13-16-ig Pécsett, az Üszögi- és október 13-18-ig a Malomvöl­gyi Il-es tavakon. a 412-390-es számon, este 7 órától másnap reggel 7 óráig. Pécs városi éjszakai ügyele­tes állatorvos dr. Láng Miklós Pécs, Kürt u. 7. T.: 323-507. A MMSz pécsi csoportja in­gyenes orvosi és tanácsadó szolgálata bárki részére beutaló nélkül igénybe vehető Pécs, Ja­nus P. u. 6. 12-13-ig pszichiát­ria, belgyógyászat, 13-14-ig bőrgyógyászat, 15-17-ig bel­gyógyászat, 17- 18-ig sebészet, 18- 19-ig bőrgyógyászat. Ifjúsági pszichológiai tanács­adás ma 16-18 óráig, egészség- védelmi osztály, Pécs (Kertvá­ros) Berek u. 9. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Pécsi Iroda Pécs, Konzum Irodaház. Tel.: 72-312-277/17 m. Félfogadás naponta 11-13 óráig. Elhunyt Lőrincze Lajos Hosszú betegség után, életé­nek 78. évében, hétfőn elhunyt Lőrincze Lajos nyelvész, a nyelvtudomány kandidátusa. Lőrincze Lajos 1915-ben szüle­tett. Volt Eötvös kollégista. A Nyelvtudományi Társaság alel- nökének, az MTA Anyanyelvi Bizottsága elnökének válasz­totta. Szerkesztette az Édes anyanyelvűnk c. rádióműsort. Temetéséről később intézked­nek. 04- 05- 07 Megyénkben a 40. héten 3 halálos, 11 súlyos, 11 könnyű sérüléses közúti baleset történt főként a gyorshajtás miatt. Hatos lottó A Hatos lottó nyerőszámai: 8,11, 23, 32,38,43 pótszám: 25 Nyeremények Az Ausria-lottó 40/93. játék­hetének eredményei: Jackpot 14.171.347, 5 db ötös pót­számmal egyenként 755.805, 296 db ötös egyenként 19.150, 15.621 db négyes egyenként 483, 272.340 db hármas egyen­ként 34 schilling. Nyerőszá­mok: 7, 14, 15, 23, 36, 41 pót­szám: 44. Joker jackpot 4,380.817 schilling, 18 nyertes egyenként 80.000, 196 nyertes egyenként 8.000, 1.695 nyertes egyenként 800. Jokerszám 8 9 6 815. Fórumok A Munkáspárt alelnöke, Nyirő Sándor október 14-én 18 órakor lakossági fórumot tart az Alsószentmártoni Művelődési Házban. Téma az agrárhelyzet lesz. Thürmer Gyula, a Mun­káspárt elnöke lakossági fó­rumra várja az érdeklődőket ok­tóber 18-án 16.30-kor a Sziget­vári Pártok Házában. Szó lesz a választási előkészületekről is. Újjászületés A Nap fénye, akár tavasszal. Az ég kékje ragyog. Ökömyál ezüstként csillan. Pécsett, a Ha­vihegy sziklái még átforrósod­nak, de gyík már nem piheg raj­tuk. A vajszínű ördögszem-vi­rág fakul. A templomnál a ke­reszt Jézus-lábát letörték. Meg­csonkítva az egyik évszázados mandulafa is. Lombját szél, vagy ember hasította le. Mint késpenge hegyesen mered a törzs. De él. Többszörösen teke- redett, ahogy a széljárások csa­vargatták. Itt, a hegyen hevesen zúdulnak le a Mecsek tető-sze­lei, ezért javítják oly sűrűn a templomkupolát. Vasárnap az egyik sziklára lány hajolt, zo­kogott. Nem kérdezték, hogy mi baja, pedig leszédülhetett volna a mélybe. Aztán valaki a távol­ból nézte, segíteni akart. Kide­rült, a lány csak elmélázott. Vé­gül újból felragyogott a Nap, pacsirta csattogott. A vénasszo­nyok nyara a lélek újjászületé­sét is idézte. Cs. J. ÁRUHÁZ rendkívüli ajánlata 1993. október 13-án Építkezőknek, felújítóknak, festőkisiparosoknak! Héra diszperziós falfesték 2 literes 320 Ft helyett 280 Ft 4 literes 650 Ft helyett 530 Ft 8 literes 1200 Ft helyett 930 Ft 16 literes 2200 Ft helyett 1740 Ft Trinát alapozó fehér 0,7 literes 300 Ft helyett 230 Ft 4 literes 1290 Ft helyett 1070 Ft Trinát fehér zománc 1 literes 485 Ft helyett 375 Ft 5 literes 2120 Ft helyett 1690 Ft Trinát Mesterzománc fehér 1 literes 510 Ft helyett 460 Ft 5 literes 2480 Ft helyett 2280 Ft Orkán festék 1 literes 50 % engedménnyel! Egészségügyi szolgálat

Next

/
Oldalképek
Tartalom