Új Dunántúli Napló, 1993. szeptember (4. évfolyam, 238-267. szám)

1993-09-30 / 267. szám

10 üj Dunántúli napló 1993. szeptember 30., csütörtök Idősek világnapja Központi ünnepség Pécsett Az ENSZ közgyűlése októ­ber elsejét az Idősek világnap­jának nyilvánította. Hazánkban harmadik alkalommal kerül sor a megünneplésére. Ezúttal Pécsett lesz a Nyugdí­jasok Országos Kamarájának központi rendezvénye. Október 1-én, délután 2 órakor kezdődik a POTE aulájában. A rendezvény díszvendége dr. Szabad György, az Ország- gyűlés elnöke. Meghívó A város valamennyi idős polgárát, a Nyugdíjasok Pécsi Egyesületének tagjait szeretet­tel várjuk az Idősek világnapja alkalmában rendezendő ünnep­ségre. Az október 1-jén, délután 2 órakor kezdődő ünnepség hely­színe a POTE aulája, amely a Szigeti út 12. szám alatt talál­ható. Megközelíthető a 2-es és a 27-es jelzésű városi autóbusz- szal. V áltozott az ügyelet Megváltozott a Nyugdíjasok Pécsi Egyesületének ügyeleti rendje. Hétfőn délelőtt 10-12 óra között ügyeleti szolgálatot tartanak, délután 14.30-tól 17 óráig a szociális bizottság tag­jai várják a különböző gon­dokkal hozzájuk fordulókat. Kedden délelőtt 10-12, szer­dán pedig 14-16 óra között van ügyelet. Csütörtökön 9-10 óra között a számítógépes bizott­ság ügyel, délután 14-től 17 óráig jogsegélyszolgálatot tar­tanak. Péntek délelőtt 10-től 12-ig az elnökség tagjai lesz­nek az Apáca u. 15. sz. alatti irodában, délután 14-től 16 óráig pedig ügyeleti szolgála­tot tartanak. Téves tájékoztatás, többórás várakozás Egyik hétfő reggel közel száz fő gyűlt össze Pécsett, a Széchenyi tér alsó részén. Sze­rencsére nem kenyérért állt a sor. Kárpótlási jeggyel a kezé­ben, egy tőzsdén jegyzett rész­vényre szerették volna felcse­rélni egykori vagyonkájuk visszakapott morzsáit a részt­vevők. Fáradtak voltak. Leg­többjükkel - idős ember lé­tükre - már kora reggel elját­szotta a bürokrácia a „Futa- pécs” mozgalmat. A tévesen Búza térre hirde­tett cserét ugyanis a Jókai téren bonyolították le. Akik számí­tottak egy kis zsúfoltságra jó­korán megjelentek a Búza té­ren. Mire kiderült, hogy át kell menniük a város másik részére- s át is értek - már hatalmas tömeget kellett fájdalmasan tu­domásul venniük. A sor elején néhány ifjú emberke állt han­gosan beszélgetve, ők „fog­ták” a sort. Közel húszán mentek be a várakozók előtt a bankba mondván: egy társasághoz tar­toznak. Mire elfogytak, jött a következő hullám. Az előbbiek koruknál fogva a tér különböző sarkaiból szi­várogtak elő, az utóbbiak, az idősebbek, a környező padok­ról kászálódtak fel a sor elején levő igen tevékeny szervezők intésére. Csaknem fél 12 óra volt, mire a tényleges sor résztvevői is kezdtek bejutni a helyiségbe. Az ajtónálló izmos rendész- fiú nyugodtan, rezzenéstelen arccal engedett be esetenként három-négy főt. A bankba így már „rendezett” ügyfelek ke­rültek be. De egész nap senki a tisztviselők közül nem jött ki a sorállók közé, hogy megnyug­tassa, meghallgassa az ugyan­csak háborgó embereket. Kedves Budapest Bank-i ve­zetők! Először: illett volna elnézést kérni a tévesen tájékoztatottak- tól azért, hogy lebolondították őket a Búza térre. Másodszor: szíveskedjenek nyitáskor a jelenlevőknek - de csak azoknak - sorszámot osz­tani s ezt a sorrendet betartani. Ez esetben nem csapódnak ba­rátok, rokonok a sor elején tar­tózkodó „szervezők” mellé. Harmadszor: egy szerény javaslat. Ha három-négy, vagy még több órás ácsorgás után mégis bejutptt a szerencsétlen - most már ügyfél - a helyi­ségbe, legyen ott valaki, aki megkérdezi - kezében egy termosszal - a fáradt embert: tetszik kérni egy kávét, vagy adjak inkább egy pohár üdítőt? Nem hiszi el kedves vezető kartás, (Uram, Hölgyem) hogy ezzel a gesztussal már talán el is felejtődne az egész napi bosszúság. Sőt, mi több, ahol ilyen ked­vesek hozzám, ott „a máskor ide hozom a pénzem” gondolat is felmerülhet bárkiben. Azt hiszem ez az ötven vagy száz kávé, esetleg üdítő még a töredékébe sem kerülne akár­csak egy szerény újsághirde­tésnek, vagy a percenként több százezer forintos - megunásig ismételgetett- TV. reklámnak, hogy a hatékonyságáról ne is beszéljünk. Lehet - sőt biztos -, hogy Önök jó gazdasági szakembe­rek, de azért ha az irodájuk előtt száz fős sorban emberek állnak, nem ártana kimenni kö­zéjük s megkérdezni őket, eset­leg még a véleményüket is meghallgatni. Lehetne belőle annyit ta­nulni mint egy óra, drága pénzbe kerülő - fővárosi to­vábbképzésen. Meg kellene csinálni már csak azért is, hogy ilyen elemi, embereket semmi­bevevő, megalázó hibákat leg­közelebb ne kövessenek el. Kozári Gyula nyugdíjas oki. közgazda Szigetvár Egy hónap vidámság Ebéd a Tettyén, szüreti bál az otthonban Az Ifjúsági Ház majorette csoportja a Tímár utcai otthonban Fotó: Hári C. Péter Örök szolgálat Az Idősek Világnapja alkal­mából szinte valamennyi szoci­ális intézmény gazdag szóra­koztató, kulturális programot igyekszik összeállítani. A leg­több helyen nem is néhány na­pig, hanem egy hónapon át kö­vetik egymást a rendezvények. Közülük egyet, a pécsi Tímár utcai Szociális Otthont kerestük fel, arról érdeklődve, hogy ők mit csinálnak.-Otthonunkban hetven idős embert gondozunk - mondja Ligeti Andomé, igazgató. Mun­kánk nemcsak az ápolásra kor­látozódik, feladatunk az állandó kapcsolattartás, a törődés. Eb­ből adódik az is, hogy megpró­báljunk egy kis derűt, vidámsá­got is vinni a hétköznapokba. Ezért készülünk évről évre megkülönböztetett figyelemmel az Idősek világnapjára. Változatos programjaik meg­szervezéséből Eötvös Miklósné vállalja a teendők nagy részét, ő a foglalkozásvezető. Mint megtudtuk Idősek vi­lágnapja alkalmából rendezett események a Tettyén ebéddel is egybekötött kellemes kirándu­lással kezdődtek. Az otthon lakói rendkívül él­vezték, hogy bármit rendelhet­nek, hogy a pincér most csak őket szolgálja ki. Az ebédet rö­vid séta követte. Olyan betege­ket is elvittek magukkal, akik már alig tudnak mozogni. Másnap az ANTSZ egész­ségnevelési csoportjától kapott video filmet vetítették, amely bemutatta a magas vérnyomás betegséget. A filmhez kapcso­lódó kérdésekre a főnővér vála­szolt. Szenzáció számba ment a pé­csi belvárosban gyakran látható argentin ének együttes fellépése . Mivel az idősek nagyon szere­tik a gyerekeket, ezért meghív­ták a tósegítő iskola zenekaíát.- Vendégül látjuk még az> If­júsági Ház majorette tánccso­portját, valamint tervezünk egy operett délutánt, melyen Kál­mán Imrére emlékezünk - foly­tatja az igazgatónő. Az ünnep­ség sorozatot szüreti bállal zár­juk.-Az igazi kerti mulatságon választunk majd bírót és bíró- nét, akik az eseményeket fel­ügyelik . Az eddig megtartott szüreti báljaink jó hangulatban teltek, reméljük ez alól az idei sem lesz kivétel. E. É. Sok mindenről beszélgetünk, mielőtt mostani találkozásunk lényegére térnénk. Balikó Zol­tán, nyugalmazott evangélikus lelkész, pécsi önkormányzati képviselő egy egészen friss él­ményét osztja meg velem. Mintegy 130 szakmunkás tanu­lóval beszélgetett a nyarukról, s kiderültímindössze ketten ol­vastak közülük. Az egyik az Egri csillagokat, a másik egy Playboy-t. így múlnak el a hosszú nyaraik, tör­ténés nélkül... Ez vajon kö­zönyt szül? Ezt mondja a lel­kész:- Irgalmatlanság és kegyet­lenség, hogy fiatalok, középko­rúak szíve nem esik meg mind­azok iránt, akik sokévtizedes munkáséletük után tehetetlenül kell, hogy tudomásul vegyék: feltartóztathatatlanul jön velük szembe a halál, s hogy számot kell vetni azzal, mit ért az egész, és mi jöhet még. Az írás mondja: „4 félelem a legna­gyobb teher az ember szá­mára", de Jánosnál-olvashat­juk: „A szeretet űzi ki a félel­met". Hát miért hiányzik a sze­retet azokból, akik majdan ma­guk is áhítani fogják a szerete- tet. Mert méltatlan úgy élni, hogy a félelem, mint a szú rágja az ember belső életfáját... ■fc Balikó Zoltán 1990. július 1-jén, 74 évesen adta át a hiva­talt, 51 évi szolgálat után. De csak a hivatalt, az ügyvitelt és nem a szolgálatot, mert az tart, amíg az élet engedi. És csodála­tos módon ekkor jött el egy új szolgálati lehetőség, az önkor­mányzati választás idején.- Eljöttek hozzám, akik lel­készként ismertek és kértek: vállaljak városatyai tisztet. Ko­rábban el sem képzelt lehetőség volt ez, fordulat az életemben. Azelőtt a közéletiséget csak a népfront, a békemunka jelen­tette számomra, ez volt az a kis ösvény a papi társadalomnak, ahol a lelkészi tevékenységen kívül is tehetett valamit a társa­dalomért.- Az új lehetőséget Isten adományaként fogadtam el, ezért is úgy vállaltam az indu­lást az SzDSz színeiben, hogy egyetértettek a kikötésemmel: soha nem leszek a párt tagja. Képviselői munkáját kezdet­től fogva a szociális és foglal­koztatási bizottságban végzi, s ma, három év után meggyőző­déssel vallja: jó volt ezt elfo­gadnia, s hogy észrevehetetle­nül is segíthetett a szociális szellemiségű gondolatot teljesí­tőknek és a szociálisan érintet­teknek. Megítélésem szerint váro­sunk lakosságának 15-20 száza­léka szorulhat valami módon szociális gondozásra - állapítja meg a képviselő. - A betegek, az idősek száma egyre nő, a szociális rászorultság kezd az első helyre kerülni a városi fel­adatok sorában, miközben el­várjuk az emberektől a demok­rácia jegyében, hogy tőlük tel­hetőén mindent megtegyenek önmagukért.-Megdöbbentő, milyen so­kan vannak, akik ezt nem értik meg, s ezt főleg a munkanélkü­liekre vonatkoztatom. Ezt az ál­lapotot valamikor én is megél­tem kiszorítva az egyházamból, de elmentem segédmunkásnak, mert felelősséget éreztem ön­magam és a családom iránt. Ezért sokaknak a finnyássága érthetetlen számomra.-Azt hiszem, a válogatóso­kat valami pártállami lerakódás tarthatja vissza ... Persze tu­dom, hogy kényelmesebb segé­lyekért kilincselni, mint elvál­lalni valami kevéssé mutatós munkát...-A mi bizottságunk kerete idén is 130-140 millió forint, ami még akkor sem sok, ha tud­juk, ugyanekkor majd másfél milliárddal szűkebb az önkor­mányzat lehetősége. Nagyon nagy gondnak érzem, hogy nem volt tisztázva a megalakuláskor az önkormányzatok léte, műkö­dése, emiatt sok a fölösleges ki­adás. Nem élünk racionálisan.- Nem volna szabad úgy be­fejeznünk ezt a ciklust, hogy ne hozzunk létre Pécsett egy olyan szociális gondozóházat, ahol összegyűjthetjük a halmozottan sérültek népes táborát, külö­nösképpen gondolva a keverten halmozott sérültekre, akiket nehéz ellátni egy szakosított in­tézetben. Sajnos nincs fogyóban a sé­rült gyermekek száma. Fájdal­mas, hogy mennyire nem értik meg: a szülésig elfogyasztott szeszes ital, a rengeteg ciga­retta, a rossz táplálkozási szo­kások, a rendszeres testmozgás hiánya, milyen károsan befo­lyásolja a magzat fejlődését, s hogy emiatt milyen sok sérült gyermek jön világra. Őket kell kihozni a sötétség­ből a fénybe, s ez óriási feladat. A fényt jelenthetné a gondozó­ház, amire pénzt kell tartalé­kolnunk. Ez volt az egyik oka, hogy nem vehetjük meg a Ság- várit... Hársfai István Balikó Zoltán evangélikus lelkész Fotó: Läufer Utazunk! Utazzunk? A világ népei túlélvén a má­sodik világháborút, s az azt kö­vető nem mindig könnyű éveket felkerekedtek, hogy lássák, nézzék, megértsék a világot, amelyet addig csupán hamis hí­rek, átlátszóan összetákolt mondandójából ismertek, s amelyet most - néha nem kevés anyagi áldozat árán - maguké­nak tudhatnak. Az „átkos” idő, melyet ma néha jogosan, némelykor azon­ban takaróként használva osto­rozunk, nem engedte meg, hogy Attila nyomán bebarangoljuk Európát, s ha pénzünk, kedvünk támad, akár az egész világot. Nosza! Most itt a lehetőség, az alkalom, hogy mindezt pótol­juk. Minderre először az ide­genforgalmi szervek reagáltak. Nemcsak feladatuk, de busás üzleti érdekeik is arra ösztönöz­ték őket, hogy a kuriózumok, a látnivalók széles skáláját kínál­ják ügyfeleiknek. Teszik is szép számmal. Ma már Barbados szigetére úgy utazhatsz, mint annakelőtte Sió­fokra. ' Szóval itt van a kínálat. Kel­letik magukat az utazási irodák, mint széplány a búcsún. És van, aki nemcsak hisz nekik, de frigyre is lép velük. A szlogenekkel kötött házas­ság azonbar) néha furcsa bukta­tókat rejt. Légkondicionált au­tóbuszt ígérnek, s aztán kapsz egy több-évtizedes Ikaruszt. Három-, négycsillagos szállo­dák helyett kényszermegoldá­sokat kell elfogadnod. Az idegenvezető által feldi­csőített svéd-asztal később be­bizonyítja, hogy szerény vasár­napi ebéded ízre és mennyi­ségre, bármikor felveszi vele a versenyt. Árulkodó, ám a biztonságo­dat szolgáló tachográf a busz minden „lépését” regisztrálja, ezért kell elviselned, hogy a magad mögött tudott nemzet buszai gyorsvonatként suhan­nak el melletted, te ezalatt ván­szorogni kényszerülsz. Éjjel fél tizenkettőkor indul veled a gép, s valamikor a nyolcadik nap hajnalán érkezik vissza. Az éjfél előtti pár perc csak­úgy egész napnak számít, mint az éjfél utáni órák. így lesz a 8 napos útból 10 napos üdültetés. Félreértés ne essék, tudom, hogy mindezek a sötét tények (mert tények!) nemcsak megcá­folhatok, és azt is, hogy a szer­vezett társasutak többsége nem keserű szájízzel érkezik haza. Persze van a mérleg másik oldala is. Az utasok magatartá­sáról beszélek. A követelőzés­nek, a kivagyiságnak, az irigy­ségnek és rátartiságnak arról a fajtájáról, amelyet az európai népek messziről felismernek. Láttam elnyűtt farmerben, piszkos szabadidőruhában, me­zítlábas vietnami papucsban vi­tatkozó magyart, aki a monte carló-i kaszinó hajthatatlan őré­vel majdnem ökölre ment, mert az nem engedte belépni őt. Lát­tam négytányéros vacsorázót, aki a maga választotta és össze­harácsolt javaiból a felét sem fogyasztotta el, de mert „kifizet­tem, megillet”, oktalanul tom­bolt a lehetőségekben. Az évszázados emberi kultú­rát képviselő épületek, helyek látogatása helyett üzletelő ma­gyar szinte prototípussá vált. Nemcsak lehet, de biztos, hogy mindennek megvan az ellenke­zője is. A szavát, a propa­ganda-ígéreteket minden tekin­tetben messze betartó irodák, a mértéktelenül és szégyellniva- lóan harsány magyar viselkedé­sét elítélő utas. De félek, nem ezekről alkot véleményt a vendégfogadó or­szág polgára. Volt módon bete­kinteni azokba a rendeletekbe, amelyek az idegenforgalommal foglalkozó szervek kötelmeit és jogait csakúgy szabályozzák, mint a szolgáltatásokat igény­bevevő utasokéit. Alig hiszem, hogy akad olyan szervezett út, amely után akár egyik, akár másik felet ne lehetne elmarasztalni. Mit tehe­tünk? Bíznunk kell a pénzvilág, a vállalkozások szigorú, néha kö­nyörtelen törvényeiben, ame­lyek meggátolhatják a botláso­kat, s amelyek zöld utat adnak a valóban élvárható és megígért tények maradéktalan beváltásán fáradozó irodáknak, szervek­nek. Bokrétás András 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom