Új Dunántúli Napló, 1993. szeptember (4. évfolyam, 238-267. szám)

1993-09-01 / 238. szám

Fogjunk össze, előzzük meg a tragédiákat Közlekedési jótanácsok az iskolások biztonságáért (3. oldal) Ünnepi ülést tart ma Pécs Közgyűlése A város napja alkalmából Pécs Megyei Jogú Város Ön- kormányzatának Közgyűlése ma 14 órai kezdettel ünnepi ülést tart a Városháza nagyter­mében. Az ünnepi ülésen adják át a közgyűlés által adományo­zott Díszpolgári címet, valamint a „Pro Civitate” és a „Pro Communitate” kitüntetéseket. Folytatódtak a genfi tárgyalások Tizenegy napos szünet után kedden folytatódtak a genfi bé­ketárgyalások. A két társelnök, Lord Owen és Thorvald Stolten­berg a térképeken vitázó felek­nek hétfőig szabott határidőt a kompromisszumos javaslatter­vezet elfogadására. Míg a bosz­niai szerbek jóváhagyták a ren­dezési javaslatot, a muzulmánok - akiket Genfben Alija Izetbego­vic bosnyák elnök képvisel - to­vábbra is változtatásokat akar­nak elérni a határokat illetően. Arafat Kairóban Kairóba érkezett kedd haj­nalban Jasszer Arafat, a PFSZ VB elnöke, hogy a szervezete és Izrael között létrejött megálla­podásról tárgyaljon az egyip­tomi vezetőkkel. Előzőleg Sza- naaban Ali Abdallah Szaleh je­meni elnökkel és a jemeni láto­gatáson levő Jimmy Carter volt amerikai elnökkel találkozott. Korrupcióellenes kampány Kínában A kínai Szecsuan és Kuang- tung tartományban a hatóságok csaknem 1000 pénzügyi szak­embert, köztük hat bankigazga­tót tartóztattak le korrupció vád­jával - jelentette kedden az Új Kína hírügynökség. A múlt hé­ten a kommunista párt országos korrupcióellenes kampányt kezdett, amelynek keretében a bíróságok szigorú büntetéssel, gyakran halállal sújtják a csa­lással és megvesztegetéssel vá­dolt szakembereket. Önkéntesek az olasz hadseregben Olaszországban a hadsereg tervezett átalakítása keretében a jövő évtől önkénteseket is beso­roznak - jelentette be Fabio Fabbri védelmi miniszter. Az első évben 4 ezer fiatal felvételét ter­vezik. Az elképzelés az, hogy a 4-5 év hivatásos szolgálati időt becsületben teljesítő katonáknak automaükusan állást biztosítaná­nak az egyéb fegyveres alakula­toknál, elsősorban a rendőrségnél. KÖZÉLETI NAPILAP OJ Dunántúlt napló IV. évfolyam, 238. szám 1993. szeptember 1., szerda Ára: 13,80 Ft Megkezdték az ügyészségi törvény vitáját Az Országgyűlés keddi ple­náris ülésén Balsai István igaz­ságügy-miniszter expozéjával megkezdte az ügyészségről, az ügyészség egyes feladatairól, valamint a kapcsolódó alakot­mánymódosításról szóló tör­vényjavaslatok együttes általá­nos vitáját. Az igazságügy-mi­niszter elöljáróban leszögezte, hogy a legfőbb ügyész kizáró­lagos parlamenti alárendeltsége folytán az ügyészség jelenleg önálló hatalmi ágként működik, és ez összeférhetetlen az alkot­mányban foglaltakkal. A leg­főbbjogszabály ugyanis tiltja az ügyészek politikai tevékenysé­gét, aminek viszont ellentmond az, hogy a legfőbb ügyész a par­lamentnek politikai felelősség­gel tartozik. A legfőbb ügyész­nek a kormány és ezen belül az igazságügy-miniszter alá rende­lése, amit az alkotmánymódosí­tási javaslat tartalmaz, a magyar közjogi hagyományhoz való visszatérést jelentené és megfe­lelne a nyugat-európai modell­nek. Az igazságügy-miniszter felügyeleti joga a legfőbb ügyésznek adott utasítási jog­ban öltene testet. Az utasítási (Folytatás a 2. oldalon) Ma nyílik meg Pécsett a II. Magyar Könyvvásár A Pécsett ma kezdődő II. Magyar Könyvvásár megnyitó­ját 11 órakor tartják a Pécsi Or­vostudományi Egyetem aulájá­ban. Megnyitó beszédet mond dr. Krippl Zoltán polgármester és Faludy György költő. Az idei könyvseregszemlén több mint nyolcvan magyar kiadó mutatja be ezévi könyveit, elkövetkező kiadási terveit a könyvkereske­dőknek és a kiállítás látogatói­nak. A vásárlással egybekötött bemutató a magyar könyv­szakma eddigi legnagyobb fó­rumának ígérkezik szeptember 1-4. között. Szintén ebben a négy napban kerül megrendezésre a városban a Magyar Könyvklub-napok. Ebben az időben a Magyar Könyvklub rendkívüli árusítást rendez a Bibliofil Kereskedelmi és Kiadó Kft. Széchenyi tér 17. szám alatti Móricz Zsigmond Könyvesboltjában. Különlege­sen kedvezményes áron válo­gathatnak az érdeklődők a Ma­gyar Könyvklub gazdag válasz­tékú könyvajánlataiból. Szeptember 3-án, pénteken 14 órakor Benedek István író dedikálja a hazaszeretetről szóló versekből válogatott „Rendületlenül” című verses­könyvet. Minden vásárló aján­dékba kapja a legfrissebb könyvkatalógust. M. K. Humanitárius segély Vietnamnak Az amerikai kormány huma­nitárius célokra három és fél millió dolláros segélyt nyújt Vi­etnamnak. Ezzel kezdetét vette a Vietnamnak szánt amerikai segélyprogram második szaka­sza. A program keretében az in­dokínai ország 1991 júliusában már kapott egymillió dollárt. Az amerikai humanitárius akció be­jelentésére éppen három héttel szeptember 14. előtt került sor. Clinton elnök ezen a szeptem­beri napon dönt majd arról, hogy feloldja-e a Vietnam ellen 1975 óta érvényben lévő ameri­kai gazdasági embargót. Washington értésre adta: a döntés attól függ, hogy Hanoi hajlandó-e „kézzelfogható erő­feszítéseket” tenni az Indokíná­ban eltűnt több mint 2200 ame­rikai katona maradványainak felkutatására. Antall József fogadta Ilkka Suominent Antall József miniszterelnök kedden délután hivatalában fo­gadta Ilkka Suominen finn par­lamenti elnököt. A találkozón nagy figyelmet szenteltek a Baltikum és a Balkán bizton­ságpolitikai kérdéseinek. A miniszterelnök leszögezte, hogy régiónkon túlmutató alapvető érdek az európai in­tegráció és a délszláv háború rendezése. A finn parlament elnöke méltatta Finnország diplomáciai erőfeszítéseit az ENSZ béketárgyalásain. A kormányfő hangsúlyozta a NATO szerepének fontosságát az európai stabilitás megterem­tésében és megőrzésében. A miniszterelnök rámutatott arra, hogy az észak-atlanti katonai tömörüléssel való kelet-kö- zép-európai kapcsolatrendszer kialakítása nem sérti Oroszor­szág érdekeit. A finn parlament elnöke és Antall József nagy jelentőséget tulajdonított a ha­tárainkon túl élő nemzeti ki­sebbségek helyzetének. Először ültek iskolapadba a pécsi Mátyás király utcai iskola el­sős tanulói Löffler Gábor felvétele „Nyugodt, kiegyensúlyozott tanévet” Szeptember elseje: becsöngetés az iskolába Történjék bármi is a világ­ban, szeptember elseje gyerek­nek és szülőnek ugyanazt je­lenti: kezdődik az iskola, egy újabb tanév. Kár lenne tagadni, hogy a hosszú nyári vakáció végén még várjuk is, ha nem is a feleltetést, a dolgozatírást, ha­nem azt, ami az iskola maga: a jól ismert, baráti közösséggel való újbóli találkozást. Baranyában több oktatási in­tézményben már tegnap, au­gusztus 31-én megnyitották a tanévet, még akkor is, ha a kora őszi időjárás nem mindig fo­gadta kegyeibe a szabadtéri ün­nepségeket. A komlói Kodály Zoltán Ze­nei Általános Iskolának szép hagyománya - tudtam meg Hoffmann Mátyásné igazgató­tól, hogy az iskola melletti óvo­dából a nyolcadikosok kézen­fogva vezetik át az új kis első­söket leendő iskolájukba, ahol az iskola diáksága és a tanárok köszöntik őket. Az új tanév kapcsán az igazgatónő annak örült a legjobban, hogy idén már minden gyerek délelőtt jár­hat iskolába, megszűnt a „két- műszakos” oktatás. Szigetváron a Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola névadója szobránál, a Vár mel­letti Tinódi-emlékműnél kezdte az új iskolaévet, a hagyomá­nyos koszorúzással. Kolics Pál igazgató elmondása szerint 700 gyerek kezdi a sok változás kö­zepette is - reménye szerint - nyugodt és kiegyensúlyozott 1993/94-es tanévet. A pécsi Mátyás Király Utcai Ének-Zenei Általános Iskola igazgatója, Hang János arra hívta fel a figyelmet évnyitó be­szédében, hogy az új oktatási törvény egy többéves folyamat, nem borul fel miatta a világ menete. Jól kell tanítani és jól kell tanulni - foglalta össze tö­mören az előttük álló feladato­kat. És amit ritkán hangsúlyoz­nak, hogy eredményes nevelés csak tanár és szülő közös mun­kájával valósulhat meg. M. K. Kétmilliárd dollár amerikai befektetés Kétmilliárd dollárt fektettek be hazánkban az elmúlt három évben az amerikai cégek. Új technológiákat honosítottak meg, olyan üzemeket hívtak életre, mint a székesfehérvári Ford gyár, vagy a szentgott­hárdi General Motors - hang­zott el kedden Székesfehérvá­rott az Egyesült Államok buda­pesti nagykövetsége és a Ma­gyarországi Amerikai Kereske­delmi Kamara képviselői és a helyi üzletemberek részvételé­vel megrendezett eszmecserén. A találkozón részt vett Charles H. Thomas, az USA magyaror­szági nagykövete is. 30(!) milliós csalást lepleztek le Tolnában (5. oldal) Testedzés és sportélet az oktatási intézményekben A művelődési minisztérium sajtótájékoztatója A közoktatási törvény a szellemi neveléssel egyenér­tékűnek tekinti a testi neve­lést, ami várhatóan hozzájárul a tanulóifjúság kiegyensúlyo­zottabb testi-lelki fejlődéshez. Egyebek között ezt hangsú­lyozta Németh Csaba, a Mű­velődési és Közoktatási Mi­nisztérium Testnevelési és Sport Főosztályának vezetője keddi sajtótájékoztatón. A főosztályvezető kiemelte, hogy a törvény kötelezi az is­kolákat: biztosítsák a tanulók­nak a mindennapos testedzést, gondoskodjanak az iskolai sportkör működéséről, vala­mint a könnyített és a gyógy- testnevelés megszervezéséről. Ugyancsak előrelépés, hogy a törvény értelmében az iskolai sportlétesítmények nem en­gedhetők át másnak haszná­latra, ha az veszélyezteti az is­kolai sportkör munkatervében meghatározott feladatok meg­valósítását. A főosztályvezető szólt arról is, hogy A Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Ala­pítvány erre a tanévre is pá­lyázatot hirdet az ifjúsági és szabadidősport-célok támoga­tására. A pályázatot az alapít­vány titkárságához (1364. Bu­dapest, Pf. 285.) szeptember 30-ig kell beadni. A pályázók támogatására 500 millió forint áll rendelkezésre. Egyre szebb lesz Pécsett a Király utca. Ezúttal a helyőrségi klub épületének homlokzatát újítot­ták fel. Löffler Gábor felvétele Németországba utazott a Megyei Közgyűlés küldöttsége # Tegnap este elutazott a Bara­nya Megyei Közgyűlés küldött­sége, dr. Szűcs József elnök ve­zetésével, Baranya németor­szági testvérmegyéjébe, a Ba- den-Würtemberg Rems-Murr-i járásába. A küldöttség a látoga­tás során kommunális létesít­ményeket keres fel, tanulmá­nyozza a műemlékvédelem és lakásfelújítások tapasztalatait, megtekinti Stuttgartban a nem­zetközi kertépítési kiállítást. Szeptember 4-én a baranyai de­legáció jelenlétében kerül sor Szél Ágnes „Emlékképek a szü­lőföldről” című fotókiállításá­nak a megnyitására Waiblin- genben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom