Új Dunántúli Napló, 1993. augusztus (4. évfolyam, 208-237. szám)

1993-08-01 / 208. szám

Kötélhúzás Az Életért (5. oldal) Karády Katalin (írásunk a 4. oldalon) vasárnapi Dunántúli napló IV. évfolyam, 208. szám 1993. augusztus 1., vasárnap Ára: 13,80 Ft KÖZÉLETI LAP Tíz ország 30 lovasa 50 lóval képviselteti magát a díjlo­vagló Világ Kupa-viadalon, Kaposváron. (Tudósítás a 12. oldalon.) Kovács Tibor felvétele Folytatódtak a harcok Boszniában A péntek este életbe lépett tűzszüneti egyezmény ellenére Bosznia-Hercegovina több tér­ségében szombaton is folytatód­tak a harcok. A leghevesebbek az összecsapások a horvátok és a muzulmánok között. Helyszíni jelentések szerint a muzulmánok Gomji Vakuftól északra elfoglal­tak két települést, s a harcokban sokan életüket vesztették. A brit ENSZ-békefenntartók szerint a körzetben még sohasem dúltak ilyen heves harcok. Szobrászművészek Nagyatádon A nagyatádi szoborpark mű: helyeiben négy szobrászművész dolgozik jelenleg. Rozsnyai Ka­talin, Cseszlay György és Hari- tesz Gábor mellett Kunihiko Kató japán szobrász keze nyo­mán alakulnak a kemény farön­kök szoborrá. A négy művész augusztus 20-án állítja ki új műveit a szoborparkban, egy-egy alkotásuk pedig a szo­borpark állandó kiállítását gaz­dagítja majd. Rekord munkanélküliség Spanyolországban Spanyolországban - hivata­los statisztika szerint - soha nem látott magasságba ugrott a munkanélküliség aránya. A nyár első hónapjaiban a dolgozó népesség 22,25 százalékának, 3 396 700 munkaképes korú embernek nem volt állása az ibériai országban. Pörgő ezüsttallér Kovács József, Mohácson élő költő Pörgő ezüsttallér című új verseskötetét mutatták be teg­nap délután Pécsett, a Rácz Aladár Közösségi Házban. Közreműködött Ócsai Judit or­gonán. A kötetet, melyet a Ci­gány Kulturális és Közművelő­dési Egyesület adott ki, Ócsai Barnabás lelkipásztor mutatta be a közönségnek. Orfűi nyár, gyerekekkel A kicsik már birtokba vették az új játszóteret Fotó: Läufer L. Orfű nem mostanában látott ennyi önfeledtül játszó magyar, erdélyi, a volt jugoszláviából, a hazai menekülttáborokból és gyermekotthonokból érkező gyereket, mint tegnap délelőtt. Öröm volt nézni, ahogy a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat magyar egyesülete második Pécs-Őrfű rendezvé­nyének vendégei a Pécsről ér­kező két Ikarusból kiszállva megrohamozták a már rájuk váró viking hajót és a homoko­zót, aztán, ahogy felnőttes ko­molysággal, ám gyermeki lel­kesedéssel, kezükben kis nem­zeti színű zászlócskákat lobog­tatva állták körbe a nekik szánt birodalom felavatásra váró márványtömb alapkövét. Az adományozó, gyermek­szerető felnőttek voltak a meg- hatottabbak. Az orfűi önkor­mányzat adta ingyen a Ladik közben lévő, kétmillió forintot érő telket, a Nemzetközi Gyer­mekmentő Szolgálat a viking hajót, a pécsi MOKI Kft. a ho­mokozót építette. A Marsai Ist­ván tervezte játszótér további lé­tesítményeinek megépítéséhez már megnyerték szponzorként a Magyar Honvédséget, a Pécsi Pollack Mihály Műszaki Főis­kolát, a hetvehelyi erdészetet, a Pécsi Kertészeti és Parképítő (Folytatás az L oldalon) Választási programot készít az 56-os Szövetség Az utolsó lehetőség az 1956-os forradalom eszméi­nek gyakorlati megvalósítá­sára, az ezek alapján végrehaj­tandó igazi rendszerváltásra az 1994-es választás - mon­dotta tegnap délelőtt a Bara­nya megyei szervezetnek Pé­csi Városháza nagytermében tartott gyűlésén Rácz Sándor, az 56-os Szövetség május kö­zepén megválasztott új el­nöke. Rácz Sándor ezzel kapcso­latban azt is bejelentette, hogy a szövetség országos vezető­sége hétfői ülésén megkezdi a választási programjának ki­dolgozását. Úgy vélekedett, hogy októberre dőlhet el, mi­lyen politikai erőkkel össze­fogva lehet a nemzeti egység jegyében a választásokon si­kerrel síkra szállni a szerinte fenyegetően nyilvánvaló kommunista visszarendeződés és a néptől elidegenedett, ígé­reteit be nem váltott politikai elit további uralma ellen. A pécsi gyűlést azért hívták össze, hogy a szövetség bara­nyai tagsága tájékoztatót kap­jon az új országos elnöktől a kongresszus óta végzett, il­letve a jövőbeli munkáról. Ez a tájékoztató a következő vá­lasztásokra való felkészülés jegyében hangzott el olyan elemzés foglalatában, amely 1956 életben maradt forra­dalmárait a hatalomból kire­kesztő, három és fél éve fenn­álló politikai rendszer viszo­nyait a nemzet végveszélyére utaló, felháborodottan szen­vedélyes minősítésekkel bé­lyegezte meg. D. I. A kurdok bennünket nem bántanak? Bár a volt Jugoszlávia or­szágaiban kialakult helyzet miatt az utóbbi időben a né­hány évvel ezelőttihez képest kevesebben utazgatnak ha­zánkból Törökországba, még­sem lehet azt mondani, hogy „törökbe járni” kiment volna a divatból. Az isztambuli ba­zárok bőrei és aranytárgyai úgy tűnik, a magyar emberre még ma is nagy vonzerővel bírnak... Ezzel szemben ma már egyre többet hallani a törökországi terror-támadásokról. A kifeje­zetten turisták ellen elkövetett merényletekről úgyszintén - ami viszont elgondolkodtathatja a turistákat, de a „privát-profit” miatt Törökországba utazgató sefteseket is. Eddig főként német, angol és francia látogatók itták meg a le­vét a török-kurd ellentétnek. Hogy veszélybe kerülhetnek-e a magyar turisták is, arról hazánk ankarai nagykövetségének I. titkárát, Pap Lászlót telefonon kérdeztük a héten:-A magyar turisták elsősor­ban Isztambulba, illetve az Egei tenger, kisebb számban pedig a Földközi tenger melléki üdiilő- központokbd utaznak - hallot­tuk a diplomatától. - Bár terro­rista akciók itt is előfordulnak, ezek száma mind ez ideig cse­kély maradt és a török lapok szerint minden óvintézkedést megtettek annak érdekében, hogy a külföldiek teljes bizton­ságban érezhessék magukat. Magyarok eddig szerencsére (Folytatás a 2. oldalon) Mától 12 oldalon az Új VDN Mint ahogy azt olvasóinknak megígértük az év elején: arra törek­szünk, hogy minél több információt szolgáltathassunk, és ennek érde­kében folyamatosan növeljük ol­dalszámainkat. Úgy gondoljuk, hogy az Új Vasárnapi Dunántúli Napló is csak akkor felelhet meg az igényeknek, ha az eddigi nyolc oldalt néggyel megnöveljük. így mától - lapunk történetében először - 12 oldalon jelenik meg az Új VDN. Magazinoldalakkal, üdülési információkkal, és bőséges sportin­formációkkal kívánjuk kielégíteni az önök érdeklődését. Az oldal­szám növelésével egyidőben Bara­nya, Tolna, Somogy és Zala me­gyében, valamint Baján is változás következik be vasárnapi számunk terjesztésében. A jobb ellátás érde­kében megoldottuk, hogy a Postai terjesztés mellett számos települé­sen boltokban, vendéglátó helye­ken, vállalkozóknál is megvásárol­ható legyen az Új VDN. Új DN. Szerkesztősége, ASM Kft. Baranya Megyei Irodája Ma startol Eszéken a pécsi Dráva Rádió Ma hallható először a magán- személyek által létrehozott első pécsi kereskedelmi rádió. A Danubiushoz hasonló műsor­szerkezetű, dél-dunántúli adás­körzetű Dráva Rádió az ún. nyugati URH-n, a 91,2 mega­hertzen sugároz ma reggel öt órától délután négyig, s ezt kö­vetően minden nap ebben az idősávban lesz hallható. A dolog különlegessége egyébként, hogy az alapítók - egy pécsi és két horvátországi rádiós - a frekvencia-morató­rium miatt Eszékről sugározzák adásukat, egy horvátországi stúdiótól bérelve a frekvenciát. A műsoridőt nagyban kitöltő igényes könnyűzene mellett félóránként dél-dunántúli, és az MTI-n alapuló országos híreket hallhatnak, akik az URH-n a 91,2-es MHz-re csavarják rá­diójuk állomáskereső gombját. A Dráva Rádió augusztusban a Kaposvár-Baja vonaltól délre fogható, szeptembertől viszont bővül adáskörzetük. P. Zs. Királyi szakácsok Nagyszakácsiban Először versengenek So­mogy szakácsmesterei a „Kirá­lyi Szakács” címért augusztus 7-én, Nagyszakácsiban. A jeles napon bemutatkozik a zalaka- rosi lovasiskola, a zalaegerszegi íjászok csapata, a budapesti Rock Színház együttese Vikidál Gyula és Sasvári Sándor köz­reműködésével ízelítőt ad a Jé­zus Krisztus Szupersztár című rockoperából, rendeznek cse­réppipa szívó, malacfogó, sör­ivó versenyt, régi mesterségek képviselőinek munkájában le­het gyönyörködni. Alámerítkeztek a Jehova Tanúi új tagjai tegnap Pécsett. (Tudósítás a 2. oldalon) Fotó: Läufer L. Díjlovagló Világ Kupa t

Next

/
Oldalképek
Tartalom