Új Dunántúli Napló, 1993. július (4. évfolyam, 177-207. szám)

1993-07-01 / 175. szám (177. szám)

Aruházbúcsúztató 43 év után elköltözik a Centrum a pécsi Széchenyi térről (3. oldal) Jeszenszky Géza sajtótájékoztatója Komló-Altáró rendezési terve a testületi ülés legfontosabb na­pirendi pontja volt Fotó: Löffler Gábor Kulcskérdés Komló-Altáró rendezési terve Testületi ülés a bányászvárosban Harkányé a fürdő Eldőlt a nagy vita, tegnap másodfokon a megyei bíróság döntött: jogerős ítélettel a har­kányi önkormányzaté lett a gyógyfürdő. Korábban ugyanis a tulajdonjogot illetően kemény csatározások folytak a megyei és a harkányi önkormányzatok között. Az ítéletet követően még nem lehet tudni, milyen személyi, gazdálkodási követ­kezményekkel jár ez a váltás, annyi azonban bizonyos, a fürdő működésében nem lesz változás. Új segélyhívó központ Siófokon Új segélyhívó központot ad­tak át szerdán Siófokon a Bala­toni Vízirendészet Parancsnok­ságán. Ezzel lehetőség lesz arra, hogy a nyílt vízről, illetve a partról segélyhívó rádiókkal közvetlenül a parancsnokság ügyeletének jelentsék, ha segít­ségre \ an szükség. A központot és a 30 rádiót a BM Polgárvédelmi Főigazgató­sága bocsátotta a parancsnokság rendelkezésére. Csehország és Szlovákia Európa Tanács-tag Az Európa Tanács miniszteri bizottsága szerdán a szervezet teljes jogú tagállamai közé fo­gadta Csehországot és Szlová­kiát, így 31-re emelkedett a tag­államok száma. A döntés ellen- szavazat nélkül, Szlovákia ese­tében magyar, Csehország ese­tében liechtinsteini tartózkodás mellett született. Perényi János magyar nagykövet az ülés után elmondta: Magyarország azzal indokolta tartózkodását, hogy változatlanul fennállnak a szlo­vákiai kisebbségek helyzetével kapcsolatos magyar aggályok. A legnagyobb magyaror­szági pénzintézetnek rendkí­vüli munkát ad a népszerűség, ám valószínűleg az Országos Takarékpénztár és Kereske­delmi Rt. munkatársai ezt cseppet sem bánják, olyany- nyira nem, hogy szerda éjjel is dolgoztak és ma kénytelenek minden fiókot zárva tartani, hogy átalakítsák hatalmas adatbázisukat és számítógé­pes rendszerüket. Dr. Wébel József, az OTP Baranya megyei igazgatósá­gának igazgatóhelyettese el­mondta, hogy az Országos Betétbiztosítási Alap július elsején kezdődő tevékenysé­gével függ össze pénzintéze­tük csütörtöki szünnapja. Kü­lön kell választaniuk ugyanis a betétfajtáknál azokat, ame­lyekre továbbra is az állam vállal szavatosságot azoktól, amelyekre ezentúl a közvéle­mény nyomására hozott or­szággyűlési törvény alapján Az Európa Tanács azzal, hogy felvette Szlovákiát a tagjai közé, ugyanakkor szigorú köve­telményrendszert támasztott vele szemben, egyfajta védő­pajzs alá vonta a Szlovákiában élő kisebbségeket. Ezáltal a magyar kisebbség is kedvezőbb helyzetbe került - jelentette ki Jeszenszky Géza külügyminisz­ter szerdai, budapesti sajtótájé­koztatóján, értékelve az Európa Tanácsban született határozatot. A miniszter hangsúlyozta: a magyar kormány egyértelmű eredményként értékeli azoknak Rendkívüli önkormányzati ülést tartottak tegnap délután Mohácson, ahol a képviselő tes­tület tagjai eldöntötték, hogy a városban egy közszolgálati vá­rosi TV-híradó működjön, heti félórás adásidővel. Az elképze­lésük szerint a heti közvetítése­ket szeptembertől indíthatják. A tárgysorozatban ismét hosszas szavazási procedúra után sem Az ENSZ Biztonsági Ta­nácsának kedd esti ülésén nem kapott többséget az el nem köte­lezett országok javaslata, hogy Boszniára oldják fel a fegyver­szállítási tilalmat. Az indítványt az öt kezdeményező ország 9I- d'alán támogatta az Egyesült Ál­lamok is, de miután a 15 tagú BT többi 9 tagja (köztük Ma­létrehozott alap nyújt védel­met. Bár az alap általános biz­tonságot nyújt, nem tesz kü­lönbséget a pénzintézetek kö­zött, de a kis bankoknak nem okoz különösebb gondot az adatok átprogramozása. Az OTP-nek viszont, amely a leg­több lakossági számlát vezeti, tizennégy számítógépes prog­ramot kell átütemezni, és van, amelyiknél ez 14-15 órát is igénybevesz. A megyei igazgatóhelyettes megjegyezte, hogy a csütör­töki bankszüneten kívül mindez semmilyen hátrányt nem jelent az ügyfeleknek, sőt kettős garancia védi a pénzü­ket. Arra felhívta a figyelmet, hogy az úgynevezett névtelen betétek tulajdonosaitól a vé­delmük érdekében ezentúl várnak személyes, azonosító adatokat, amelyekre természe­tesen vonatkozik a banktitok. G. M. a követelményeknek az elfoga­dását, amelyeket az Európa Ta­nács Parlamenti Közgyűlése Szlovákia felvétele kapcsán megfogalmazott. Döntő fontos­ságúnak tartja, hogy a tanács felkérte Szlovákiát a be- nesi-dekrétumok eltörlésére. Rendkívül jelentős annak a kezdeményezésnek az elfoga­dása is, amely emberi jogi el­lenőrző-mechanizmus létreho­zását szorgalmazza. Ez folya­matosan ellenőrzi majd, hogy az új tagországok hatóságai mennyire tartják tiszteletben az választottak igazgatót a Dr. Ma­rek József Mezőgazdasági Szakközépiskola élére. Ezúttal több menetben sza­vaztak, ám a 9-9-es eredmény nem hozott döntést. Végül úgy határoztak, hogy harmadszorra is kiírják a pályázatot, s ennek eredményéig dr. Boros Istvánt, az iskola igazgató-helyettesét bízzák meg. B. M. gyarország) tartózkodott a sza­vazástól, a kezdeményezés eredménytelen maradt. Az isz­lám országok jelezték, hogy az ENSZ Közgyűlésének állásfog­lalását kérik a kérdésben. A ja­vaslat ott többséget kaphat, ám a döntés jelképes lesz, az em­bargót csak a Biztonsági Tanács törölheti el. előírt kötelezettségek teljesíté­sét. Mindezek figyelembevéte­lével határozott úgy Magyaror­szág, hogy nem vétózza meg Szlovákia tagfelvételét: hazánk tartózkodásával egyrészt meg­előlegezte a bizalmat Szlováki­ának, ugyanakkor formálisan is kifejezte fenntartásait - mondta a miniszter. Hozzátette: Ma­gyarország precedensértékűnek tekinti az Európa Tanács hatá­rozatait, hisz azok megfogal­mazásával nem csupán Szlová­kia kapott bizonyos feladatokat. (Folytatás a 2. oldalon) A határ lezárását tervezik a gazdák A határátkelők lezárására készülnek a Győr-Mo- son-Sopron megyei mezőgaz­dasági szövetkezetek. Ezzel akarnak csatlakozni az orszá­gos demonstrációhoz, amely­nek időpontjáról még nem döntött az országos szövetség. A szövetség szerdai küldött- gyűlésén a résztvevők egy­hangúlag egyetértettek azzal, hogy a szövetkezeti mozga­lom ily módon mutassa meg erejét. A tervezett demonstráció azonban távolról sem erőfi­togtatás, sokkal inkább a kor­mányzattal szembeni elége­detlenségük kifejezése. A jö­vedelmezőség javítására irá­nyuló kéréseiket a kormányzat mind ez ideig válasz nélkül hagyta. Tiltakoznak amiatt is, hogy a szövetkezeti üzletrészeket az egyéb gazdasági társaságok üzletrészeitől hátrányosan megkülönböztető módon kí­vánja kezelni a törvényterve­zet. Százával vesztegelnek a kiö­regedett, rozsdafogta csillék itt, a komlói trösztiroda mögött, a Pécsi út bal oldalán, az altáró Kossuth-bányánál felbukkanó szájától északra. Az altáró és az ehhez kapcsolódó iparterület nem először szeretné levedleni régi, bányaműveléshez kötött arcát. Tegnap a városi önkor­mányzat testületi ülésén Komló részletes rendezési tervének egyik kulcskérdéseként került napirendre. E napirendi pont előtt szere­pelt még a mecsekfalui népsza­vazás ismertetése - már hírül adtuk, hogy a község nem akar elválni Komlótól - és az a jó hír is, hogy a komlói gyermekkó­rus-fesztivál újabb sikeres pá­(Munkatársunk telefonjelentése) Keveset tudnak az emberek a Magyar Nemzeti Bankról. Az intézmény viszont nem tud ele­get a gazdaságról, de ez a meg­állapítás fordítva is igaz. Ezért az MNB gyors, pontos, hiteles és rendszeres tájékoztatást ígér a regionális sajtónak az újszerű lépésekről, a pénzügyi élet ak­tuális kérdéseiről - így indította útjára tegnap Budapesten Bőd Péter Ákos, az MNB elnöke azt a kerekasztal-beszélgetést, melyre a vidéki lapok főszer­kesztői, gazdasági vonalon dol­lyázat révén már most biztosí­totta a XII., várhatóan 1995-ben tartandó nemzetközi találkozó anyagi feltételeit. A város optimizmusának, de borúlátásának is igazi jelképévé a Komló-Altáró rendezési terve válhat. Ez a terv, ahogy Kovács Péter városi főépítész is kom­mentálta, a szénosztályozó megszűnésével, a Carboker be­építetlen területeinek felhaszná­lásával olyan közterületi sávot, útrendszert szeretne kialakítani, amely a meglévő közműveket is kezelhetővé teszi, és ahol a be­fektetői céloktól függően keres­kedelmi, szolgáltató célú beru­házások is megjelenhetnek. Volt, aki attól tartott, a terv csak (Folytatás a 2. oldalon) gozó munaktársai kaptak meg­hívást. Értehetőek a hiányos ismere­tek, hiszen a korábbi néggyel szemben már 40-nél több pénz­intézet működik, nem beszélve a takarékpénztárakról. Az MNB az állam bankja, a kormánytól független, felelőssége a nemzeti valuta értékállóságára terjed ki, s legfőbb ügynöke a kormány­zati deficitet finanszírozó ál­lampapírok eladásának. Az ár­folyampolitika kialakításában pedig megosztott szerepe van a kormányzattal. Ezzel szemben nem bankfelügyelet, bár a taka­rékszövetkezeteknél végez ilyen jellegű tevékenységet. Bőd Péter Ákos szólt arról is, hogy a gazdaság nekilendülését áltában az importnövekedés jelzi először. Az első féléves fi­zetési mérleg alapján pedig ha­zánkban jelentősen nőtt a gépek és fogyasztási cikkek behoza­tala. Az új fémpénzekkel kap­csolatban kiderült, 3,2 millárd darab érme van jelenleg forga­lomban Magyarországon, s az új sorozat (két művész mun­kája) végre egységes, méret alapján is jól elkülöníthető. Más kérdés, hogy máris hamisítják az új kétszázast, alumíniumból készítve. Jó hír a rendszeres pénzátutalási ügyleteket bonyo­lítóknak, hogy ezen a területen új rendszert vezetnek be hama­rosan, s a résztvevő pénzintéze­tek a 3-4 hetes várakozási időt 3-4 napra szűkítheitk le. Az egykori ipari miniszter az Új DN kérdésére elmondta, hogy egzisztencia-hitelt ebben az évben 11 milliárd forint ér­tékben igényeltek. A regionális megoszlást ille­tően a népességszámoknak (Folytatás a 2. oldalon) Csupa-üveg buszvárók készülnek Pécsett, a Kertvárosban. Felvételünk a Málomi úti garzonla­kások közelében készült Fotó: Löffler Gábor Ma bankszünet az OTP-nél Közszolgálati TV-híradó készül Mohácson Nem oldják fel a fegyverembargót Növekszik az importunk Az MNB elnöke gazdaságélénkülést jelez Mától kötelező a nyugtaadás a piacokon is. (Jó tanácsok vál­lalkozóknak a 9-10-11-12. oldalakon) KÖZÉLETI NAPILAP UJ Dunántúlt napló IV. évfolyam, 175. szám 1993. július 1., csütörtök Ára: 13,80 Ft Nem célunk Szlovákia elszigetelése I t A

Next

/
Oldalképek
Tartalom