Új Dunántúli Napló, 1993. június (4. évfolyam, 147-174. szám)

1993-06-01 / 147. szám

# Pápai rendelkezés a Magyar Katolikus Egyház szervezeti változásáról II. János Pál pápa Pünkösd ünnepén kelt bullájával a Ma­gyar Katolikus Egyház szerve­zeti felépítésének megváltozta­tásáról döntött. A pápa a hazánkban eddig meglévő három érsekség szá­mát (Esztergom, Kalocsa, Eger) növelve, új érsekséggé, vala­mint metropolitai székhellyé emelte az eddigi Veszprémi Püspökséget. Az új érsekség első érsekévé dr. Szendi József veszprémi megyéspüspököt ne­vezte ki. A pápai döntés nyo­mán a Dunántúlon a Veszprémi Egyházmegyéből létrejön a Ka­posvári Egyházmegye, a Ti­szántúlon pedig Sza- bolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyéket magá­ban foglalva megalakul a Deb- recen-Nyíregyházi Egyházme­gye. A Szentatya kaposvári me­gyéspüspökké Balás Béla ed­digi veszprémi segédpüspököt, debrecen-nyíregyházi megyés­püspökké pedig Bosák Nándor egri hittudományi főiskolai rek­tort nevezte ki. A jövőben Budapest főváros egész közigazgatási területe, Csepel kivételével, az Eszter­gomi Főegyházmegyéhez tarto­zik, amelynek új elnevezése: „Esztergom-Budapesti Főegy­házmegye” lesz. A Szentatya rendelkezett, hogy a Kalocsai Főegyházmegye elnevezése a „Kalocsa-Kecskeméti Főegy­házmegye” legyen, és az érsek­ség vegye át a Váci Egyházme­gyétől egész Bács-Kiskun me­gyét, beleértve Kecskemét vá­rosát is. A területrendezés in­tézkedik a legtöbb magyaror­szági katolikus egyházmegye határainak módosításáról is. A Duna mohácsi szakaszán a német őrhajók Fotó: Szundi Német őrnaszádok a mohácsi kikötőben Az elmúlt hétvégén megér­kezett a mohácsi kikötőbe az a két - fegyvertelen - német őr­naszád, mely a Duna határsza­kaszának ellenőrzésében nyújt segítséget az ott szolgálatot tel­jesítőknek. Mint tegnap a helyszínen megtudtuk, a két őrhajó sze­mélyzete negyvennyolc német és két holland egyenruhásból áll. Az őrnaszádok legénysége az első mohácsi estét a várossal való ismerkedéssel töltötte el. Az őrhajók - melyek a jelen­legi állás szerint legalább három hónapig lesznek a Duna-parti kisvárosban - hétfőn tették meg első szolgálati útjukat. A határ- szakasszal való ismerkedés után Bajáig hajóztak, majd visszatér­tek mohácsi bázisukra. P. Zs. Falumúzeumot avattak Szederkényben Találkozó a faluból elszármazottakkal A szederkényi Honismereti Egyesület Ravasz János elnök vezetésével vasárnapra, a Pün­kösd tiszteletére találkozót szervezett a faluból elszárma­zottaknak. Meghívták az ország más tájaira költözötteket és a Németországba egykor kitelepí- tetteket is. Szederkényben rokonlátoga­tásokon az elmúlt években már sokszor megfordultak az innen elszármazottak, de a falubeliek­kel közös rendezvényen még nem vettek részt. Vasárnap a szederkényi találkozót össze­kapcsolták az első és második világháborús emlékmű megko­szorúzásával és a falumúzeum avatásával. Délelőtt a Templom téren és a Táncsics utcában is megkoszorúzták az emlékmű­veket. Hoffmann Tibor polgár- (Folytatás a 2. oldalon) SZDSZ-tagság a Liberális Internacionáléban Az SZDSZ rendkívüli kül­döttgyűlése szombaton úgy ha­tározott, hogy a párt teljes jogú tagként csatlakozik a Liberális Internacionáléhoz. Kuncze Gá­bor kijelentette, véget ért az az időszak, amikor belső vitákra fordította energiáit az SZDSZ. A letisztulás után mára profesz- szionális párttá alakultunk, hangsúlyozta bevezető előadá­sában a frakcióvezető, hozzá- táve, hogy a legutóbbi közvé­leménykutatások is igazolják, a pártnak helye van a következő koalícióban. A Van más, van jobb, van biztosabb jelszóval tanácskozó küldöttgyűlésen a szakértők ismertették a rész­programokat, majd a küldöttek elfogadták az új alapszabályt. (Folytatás a 2. oldalon) Labdarúgó NB III. Egy pontra a bajnoki címtől a Beremend Új orgona Bolyban Szabó Mihály tiszteletes ál­dotta meg az új hangszert Fotó: Szundi György Jubileumi ünnepségsorozat volt a hétvégén Bolyban, a köz­ség fennállásának 900 éves év­fordulója alkalmából. A kiállí­tások és koncertek sora után a református imaházban úrvacso­raosztással és konfirmációi fo­gadalommal fejeződött be a há­rom napos programsorozat. A pünkösdi istentiszteleten fel­avatták azt az orgonát is, melyet hollandiai reformátusok ado­mányoztak a bólyi gyülekezet­nek. Ma tanácskozik a megyei közgyűlés A megyei intézmények pénz­ügyi, törvényességi felügyele­tének tapasztalatairól, a bara­nyai moziüzemi vállalat fel­számolásáról, a közgyűlés mű­velődési intézményeinek jövő­jéről és más témákról várható döntés a Baranya Megyei Köz­gyűlés mai, nyilvános ülésén, amely kilenc órakor kezdődik a pécsi, Rákóczi úti székházban. A Átadják Mohácson a felújított árvédelmi falat Ünnepélyes keretek között a íja át ma Mohácson, a korsze­rt sített árvédelmi partfalat, az er déktábla felavatását köve­tően, dr. Hajós Béla, a KHVM helyettes államtitkára. Ezen a napon a polgármesteri hivatal­ban fórumot tart Szappanos Fe­renc vízügyi igazgató, és Kuti István polgármester. A 27. fordulót játszották le a labdarúgó NB III. Dráva-cso- portjában. A komlói rangadó hazai sikert hozott, a bányász­együttes 2-0-ra nyert a PVSK ellen. A Beremend nehezen nyert, a Boly pedig nem tudta kihasználni a hazai pálya elő­nyét. Három forduló van vissza. A Beremend hat pontos előnnyel áll az élen, ami azt jelenti: egy döntetlen is elég neki ahhoz, hogy megszerezze a bajnoki címet és feljusson az NB II-be. Egyébként a tabella első négy helyén baranyai csapatok vannak, 2. a Komló, 3. a PVSK, 4. pedig a Boly. (Tudó­sítások a 16. oldalon.) Szatmári tizenegyesével szerzett vezetést a Komló a Pécsi VSK ellen Fotó: Kóródi Beruházások a gazdaság felélesztéséhez Kádár Béla és Bőd Péter Ákos nyilatkozata lapunknak (3. oldal) KÖZÉLETI NAPILAP ÜJ Dunántúli napló IV. évfolyam, 147. szám 1993. június 1., kedd Ára: 13,80 Ft Van-e jobb­erről az emberek döntenek Semmiféle vagyonmegosz­tásról, az MDF pénzforrásainak, infrastruktúrájának megosztásá­ról nem lehet szó, és ezzel kap­csolatban még csak tárgyalá­sokra sem kerülhet sor - tud­hatta meg a televízió nyilvános­sága abból az interjúból, ame­lyet Antall József, az MDF el­nöke, miniszterelnök adott hétfő este. A miniszterelnöki rezidenci­ából, egyenes adásban sugárzott beszélgetés fő témáját az MDF Országos elnökségének nagy érdeklődéssel várt hétfői ülése adta. Az MDF elnöke vázolta az elkövetkező időszak „menet- rendszerű” eseményeit. Eszerint kedden összeül az MDF parla­menti képviselőcsoportja, a hét végén pedig kibővített választ­mányi ülés tekinti át a legna­gyobb kormánypárt helyzetét. Antall József alaptalannak ne­vezett minden olyan híreszte­lést, miszerint az MDF vezető testületi ülésén vagyonmegosz­tásról tárgyaltak volna. Mint hangsúlyozta: csak kiválásról lehet szó, nem pedig válásról, hiszen az utóbbihoz két „egy­Somogy legnagyobb vendégfogadói A szálláshelyek kétharmada a Siótouré Idilli környezetben, a len­gyeltóti üdülőfalu központi épü­letének teraszán tartott sajtótá­jékoztatót idei terveiről a Sió- tour. Ez a cég rendelkezik az or­szágos kereskedelmi szállás­helykapacitás 12 százalékával, a balatoni szálláshelyek 36 és a somogyi kereskedelmi szállás­helyek 69 százalékával. Dr. Ko­vács Miklós elnök-vezérigaz­gató a megyei Springer-lapok újságíróinak mutatta be az egymilliárd forintos alaptőkével és 800 millió forintos alaptőkén felüli tőkerésszel rendelkező vállalkozást. Elmondta: a Siótur 400 állandó és ugyanennyi sze­zonálisan foglalkoztatott em­bernek ad munkát, s 22 kem­pingben várják a vendégeket. A szezonban a kempingekben, nyaralótelepeken és fogadók­ban egyidőben 24 ezer személyt tudnak elhelyezni. Az előzetes megállapodások szerint az idén mintegy 9 ezer turista kap he­lyet magán fizető-vendéglátók­nál. A megyében, a Balaton déli partján 13 utazási iroda és 13 kirendeltség szolgálja a pihenni vágyókat. Budapesten pedig e héten nyitják meg a második Siótour-irodát.- Reményeink szerint az idei szezon forgalma meghaladja a tavalyit - mondta dr. Kovács Miklós. - A múlt hét vége óta a napi statisztikák azt mutatják, hogy az átlagos előszezoni for­galmat túlteljesítettük. Ez az előző évihez képest napi 500 vendégéjszakával nagyobb for­galmat jelent. Tavaly 133 ezer vendég egymilliónál több ven­dégéjszakát töltött a Siótour szervezésében pihenéssel. Je­lentős forgalomnövekedésre az idén a szervezett vendéglátás­ban nem számítunk, az előszer­ződések ugyanis ezt prognoszti­zálják. Az idegenforgalmat is érinti az európai recesszió. Az egyéni nyaralási igényekre vi­szont nagyobb az igény. Ám lé- (Folytatás a 2. oldalon) forma” fél kell. Amennyiben Csurka István úgy dönt, hogy a Magyar Út Mozgalomra ala­pozva fogalmazza meg prog­ramját, ezt megteheti, de már a Magyar Demokrata Fórumon kívül. Riporteri kérdésre határozot­tan kijelentette, hogy csak ak­kor vállalja a kormányfői mun­kát, ha kellő támogatást érez maga mögött, kisebbségi kor­mány élén nem kíván szerepet vállalni. Ugyanakkor hozzá­tette, hogy soha nem lesz (Folytatás a 2. oldalon) Lengyel kormányválság Lech Walesa lengyel ál­lamfő nem írta alá a szejm ál­tal jóváhagyott nyugdíjtör­vényt. Az elnök vasárnap éjfél előtt tudatta döntését a szejm marsalljával, percekkel az al­kotmányban megjelölt har­mincnapos határidő lejárta előtt. Az aláírás megtagadása mentőöv Hanna Suchocka kormányának, s egyúttal kiál­lás a liberális piacgazdaság mellett. Varsóban még műkö­dik a parlament és a koalíciós kormány, a lengyel pártok azonban már megkezdték vá­lasztási kampányukat. Néhány órával azután, hogy az ál­lamfő bejelentette: feloszlatja a parlamentet, a Lengyel Pa­rasztpárt, a Keresztény Nép­párt és a Népi Egyetértés ve­zetői valóságos kortesbeszé­dekkel fordultak a parasztság ünnepén tartott vidéki nagy­gyűlések résztvevőihez. Első­sorban azt hangsúlyozták, hogy mennyire fontos a vá­lasztásokon való részvétel, és győzelmük esetén a falu érde­keinek védelmét ígérték.

Next

/
Oldalképek
Tartalom