Új Dunántúli Napló, 1993. március (4. évfolyam, 59-88. szám)

1993-03-01 / 59. szám

Újabb forgalomcsillapított övezet Pécsett Behajtani mától csak külön engedéllyel (10. oldal) Nem röpültek át hazánk fölött a Herkulesek Nem Magyarország felett rö­pültek át a Boszniába tartó ame­rikai szállítógépek - közölte az MTI-vel vasárnap délután Schmidt István alezredes, a honvédség Egyesített Repülési Irányító Főközpontjának veze­tője. A Hercules típusú ameri­kai szállítógépek szombaton éj­szaka szálltak fel a Frankfurt közelében lévő Rajna-Majna légitámaszpontról, és mintegy egymillió röplapot szórtak le Boszniában, hogy figyelmez­tessék a lakosságot a hamarosan megkezdődő légi segélyszállí­tási akcióra. Német megfigye­lők a repülési idő hosszából té­vesen arra következtettek, hogy a repülőgépek az Ausztria és Magyarország légterén át ve­zető rövidebb útvonalon közelí­tették meg célpontjukat. KÖZÉLETI NAPILAP <u Dunántúlt napló IV. évfolyam, 59. szám 1993. március 1., hétfő Ára: 13,80 Ft Magyar-kanadai együttműködés Metángáz után kutatnak Hosszúhetényben A pécsi belváros Mecsekre vezető utcáiban az időseknek életve­szélyes a közlekedés az eltakarítatlan hó és jég miatt A hómunkás Nap Primőrök a baranyai piacokon A közelmúltban újra megje­lentek a piacokon a nyugati fél­teke országaiból szállított friss primőr áruk. Baranyába a ká­poszta, a retek, a paradicsom és az uborka Hollandiából érke­zett, a gyönyörű nagy paprika pedig Spanyolországból. Eze­ken kívül epret, szőlőt is vásá­rolhatunk az árusoknál. Az im­port termékekért 150-350 forin­tot kérnek kilogrammjáért. A saláta, zöldhagyma és spenót azonban hazai, bár az sem ol­csó. Egy kiló spenót például 200 forintba kerül. Emberölés Komlón Szombaton az esti órákban B. Gyula és élettársa, M. Erika, megjelent L. Tamás komlói la­kásán. Tőle pénzt követeltek, miközben dulakodás kezdődött közöttük. B. Gyula gáz- spray-vel szembefújta L. Ta­mást, és tőrkéssel hadonászva fenyegette őt. L. Tamás egy, a lakásban lévő vasrúddal ütle­gelte B. Gyulát, aki olyan sú­lyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. Időközben a lakásba érkezett L. Tamás édesapja, L. István, aki fia vé­delmében bekapcsolódott a ve­rekedésbe. Mindkét támadót, M. Erikát is bántalmazta, aki szintén súlyos sérüléseket szen­vedett. Az eseményt L. Tamás maga jelentette a Komlói Rend­őrkapitányság ügyeletén. Az ügyben a Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság intézke­dik. L. Tamást és L. Istvánt őri­zetbe vették, a nyomozást foly­tatják. A községnek oly kevés a költségvetési összege, hogy szinte már veszélybe sodorja az intézmények fenntartását, de szükséges lenne a továbbfej­lesztés, alapvetően az infra­struktúra területén, és erre kí­vánják helyezni a hangsúlyt. El­sősorban a szennyvízhálózat megépítését, a gáz bevezetését és ennek kapcsán a falusi turiz­mus továbbfejlesztését tűzik ki célul. A falun keresztülfolyó tiszta patak vize mire elhagyja a falut, már súlyosan szennyezett A pogányi repülőtér fejlesz­tése apropójából Kálnoki Kiss Sándor helyettes államtitkár ve­zetésével a Közlekedési, Hír­közlési és Vízügyi Miniszté­rium szakemberei tárgyaltak a közelmúltban Pécsett a városi önkormányzat szakértőivel. A pécsi tárgyalócsoportot dr. Páva Zsolt alpolgármester vezette. Tőle értesültünk a megbeszélés eredményeiről, az elhangzott ígéretekről és elkép­zelésekről, amelyek nemcsak Baranyát és megyeszékhelyét, de részben-egészben Dél-Du- nántúlt is érintik. A tárgyaláson elhangzottakat akár úgy is értékelhetjük, mint annak a reményét, hogy lopa­kodó haladással bár, de útidő- tartamban fokról-fokra köze­lebbjuthat Pécs a fővároshoz és a nagyvilághoz. Például repülővel. A kor­mány a pécs-pogányi repülőte­ret azon öt közé sorolta, ame­lyek regionális szerepet töltenek majd be, a térség fellendítéséért a kifolyó szennyvizektől. Az utódok számára nem lesz tiszta ivóvíz. A gáz bevezetésére is nagy szükség lenne a község számára, különösen ha erre jó adottságok kínálkoznak. Mint azt Nádor Rudolfné, Hosszúhe- tény polgármestere lapunknak elmondta, elsősorban a fenti­ekre helyezik a hangsúlyt, és mindén lehetőséget megragad­nak, hogy ezek az elképzelések mielőbb megvalósuljanak. Nagy lehetőség kínálkozik most a község előtt - mondja a pol­működhetnek. Hasznosítására és fejlesztésére két javaslatvál­tozat merült fel: vagy koncesz- szióba adják egy tőkeerős cég­nek, vagy többségi állami tulaj­donnal társaságot alapítanak. Mindenekelőtt a környezet­védelmi szempontokat kell egyeztetni a repülőtér környéki településekkel, s csak a velük való megegyezés után kerülhet sor további lépésekre. A terv egy közepes nagyságú repülőtér létrehozása, amely adottságai­hoz mérten közepes nagyságú gépek fogadására is alkalmassá válik és szilárd burkolatú fel- és leszállópályával rendelkezik. A pécs-pogányi repülőtér fej­lesztésével függ össze a pécs-harkányi út négysávosra szélesítése. A baranyaiakat azonban a másik irány, a pécs-budapesti méginkább ér­dekli. Sajnos, az országos köz­útfejlesztési koncepció megvál­tozásáról nem számolhatunk be: a 6-os út autópályává fejlesztése (Folytatás a 2. oldalon) gármesternő, ugyanis a gázlelő­helyek kutatásával, illetve an­nak eredményeként megol­dódna a település korszerű fű­tési rendszeréhez az energia, a metángáz. A Mecseki Szénbányák és egy kanadai világcég közös gazdasági társaságot alapított a mecseki szénmedence metán­gázának kitermelésére és hasz­nosítására. A pécsi székhelyű METHANE MASTER Kft.-n keresztül végeztetik a kutatófú- (Folytatás a 2. oldalon) Jótékony célra A fogyatékos gyermekek­nek és felnőtteknek speciális munkahelyekre van szüksé­gük, hogy megtalálják helyü­ket a társadalomban. Ilyen munkahelyek létesítésének támogatására rendezett jóté^ kony célú bált szombaton este az Értelmi Fogyatékosok Or­szágos Szövetségének Bara­nya Megyei Szervezete a Pan­nónia Szálloda éttermében. Dr. Páva Zsolt pécsi alpol­gármester, a bál fővédnöke üdvözölte a megjelenteket: a pécsi üzleti élet és politikai közélet számos ismert szemé­lyiségét, köztük Derdálc Tibor és Pap András országgyűlési képviselőket. Számos értékes tombolatárgy talált gazdára, és elárverezték a foglalkoztató iskola egyik tehetséges nö­vendékének zsűrizett festmé­nyeit is. Reménykedhetünk: túl va­gyunk a tél nehezén! A leg­utóbbi ítéletidő is bebizonyí­totta, hogy szegényedünk, s arra tán még telik, hogy hómunkás­nak szerződtessük a Napot. Sze­rencsére neki nem rangon aluli a közmunka, külön szervezni sem kell a műszakját, ha úgy érzi, eljött az ideje, napsu- gár-hólapátjával beáll, és zok­szó nélkül távolítja el a havat, a letaposott jégbordákat az olyan utakról is, melyekre a mind szűkösebb anyagi forrásokból már végképp nem telik se hó­maróra, se sóra, se lapátosokra, semmire. Hogy az önként végzett tár­sadalmi munkája nem mindig kifogástalan? Hát, Istenem! A Nap is nagy sumák, megéri a pénzét! Mert amíg kedve A Kisgazdapárt édes gyer­mekeként fogadja vissza a Sza­badságpártot - jelentette ki Torgyán József szombaton Ka­posváron, miután Gueth Gyula ügyvezető elnöktől átvette a Szabadságpárt 1956-os zászla­ját. Az egyesülést a kisgazda pártelnök szükségszerűnek ne­vezte, hiszen - állítása szerint - ebben a válságos helyzetben, amikor a mai rablókhoz képest tartja, kifogástalan munkát vé­gezve olvaszt el jeget és havat úttesteken, járdákon, buszöb­lökben, tetőkön, mindenütt. Van amikor félvállról veszi az egészet, ilyenkor fagy rá az út­testre az általa megolvasztott hó, ezernyi baleseti veszélyt okozva járműnek és gyalogos­nak. Ha meg nem fűlik foga a munkához, felhőágyában képes átaludni az egész napot, a vak véletlenre bízva a dolgokat. Mégis, ő legalább folyamato­san és ingyen is képes a hóelta­karításra, a hóbuckás, latyakos mellékutakon is, ahol ugyan­csak van tennivaló. Becsüljük meg a szándékát és szurkoljunk neki, hogy mielőbb végezzen. Bár egymaga ő se képes mindenre. M. L. a kommunisták csak elsőáldozó ministránsok voltak, fontos az összefogás. A nagygyűlés ve­zérszónoka a történelminek ne­vezett egyesülést követő beszé­dében kijelentette: végre létre­jött a jobb oldali blokk, de azt sem most, sem pedig a jövőben nem jellemzik majd a szélsősé­gek. A választások utáni évekre keresztény, nemzeti, magyar összefogást és vidékcentrikus kormányzást ígért a pártelnök. Mától módosul a KRESZ (5. oldal) Közelebb juthat Pécs Budapesthez Egyesült a Szabadság- és a Kisgazdapárt A népi politizálás esélyei Befejeződött a kisújszállási konferencia Zárónyilatkozat elfogadá­sával vasárnap Kisújszálláson befejeződött a népi politizálás esélyeivel foglalkozó Szám­adás '92 elnevezésű konferen­cia. A kétnapos találkozót az Alföld Program, a Haza és Ha­ladás, a Lakitelek, illetve a Magyar Kilátó Alapítványok, valamint a Szellemi Védegy­let rendezte. A konferencián négy parlamenti pártból és a függetlenek soraiból 28 or­szággyűlési képviselő vett részt. Jelen volt a hazai kultu­rális és tudományos élet szá­mos közismert személyisége. A találkozó több résztvevője az új hangnemű politizálás első hazai fórumaként érté­kelte a kisújszállási konferen­ciát. A találkozó zárónapjának első előadója - Pozsgay Imre - kijelentette: Kelet-Közép Európában szerves fejlődés, felemelkedés csakis a népi po­litizálás alapján képzelhető el. A politikus az egymás mellett élő népekkel - szlovákokkal, románokkal, szlovénekkel, ru­szinokkal - való közös tanu­lást, gondolkodást szorgal­mazta, s felvetette egy jövő­beni konföderáció gondolatát, amiben a népi diplomáciának éppúgy feladatai lehetnek, mint a profi diplomáciai szol­gálatnak. „A nemzeti érzés, a népi politizálás olyan adomá­nya a történelemnek ebben a térségben, amit egész Európa saját gazdagságaként ismerhet el” - hangsúlyozta Pozsgay. Arra a kérdésre: Mit vigyünk Európába? A politikus úgy vá­laszolt: a demokrácia nem­zeti-népi értelmezését. Mert: „bár tiszteljük a parlamenta- (Folytatás a 2. oldalon) Tegnap rendezték a 9. Pécs-Harkány futóversenyt, amelynek rajtjáról készült a képünk (Tudósítás a 16. oldalon) Fotó: Läufer

Next

/
Oldalképek
Tartalom