Új Dunántúli Napló, 1993. február (4. évfolyam, 31-58. szám)

1993-02-01 / 31. szám

Magántulajdonba kerül az állami sütőipar Ki lesz a gazdája az ünnepi kenyérellátásnak? (7. oldal) Tanácskozik az Alkotmány- bíróság Az Alkotmánybíróság feb­ruár 1-jén és 2-án teljes ülést tart. A testület sajtófőnökének tájékoztatása szerint az alkot­mánybírák hétfőn folytatják a volt egyházi ingatlanok vissza­adásáról szóló törvény alkot­mányossági vizsgálatát. Kedden megtárgyalják: hátrányos meg­különböztetésnek minősül-e a szövetkezeti ingyenes értékpa­pír utáni adózás megállapítása. Ülést tart a megyei közgyűlés Ülést tart ma a Baranya Me­gyei Közgyűlés. A tanácskozá­son megtárgyalják és döntést hoznak a közgyűlés idei költ­ségvetéséről, majd javaslat hangzik el a településfejlesztés minőségi jegyeit erősítő ez évi pályázatainak kiírására. A kép­viselők döntenek a szervezeti és működési szabályzat módosítá­sáról, és megválasztjk az ide­genforgalmi bizottság tagjait. A települések egészséges ivóví­zellátására kiírt pályázat értéke­lésére is sor kerül, tájékoztatják a képviselőket a közgyűlés va­gyonát érintő kérdésekről, va­lamint a megyei államigazgatási szervezet hatáskörébe tartozó intézmények élelmezési nyers­anyag-normáinak rendezéséről. Szigetvár idei költségvetése Szigetvár Város Önkor­mányzata Képviselőtestülete február 2-án, 16 órai kezdettel tartja soron következő ülését a városháza dísztermében. A ja­vasolt napirendi pontok között szerepel a város 1993. évi költ­ségvetésének megtárgyalása, a sporttámogatások felosztása, a végleges szervezeti és műkö­dési szabályzat elfogadása, a Szent István lakótelep részletes rendezési tervének megvitatása, valamint a Zrínyi tér 3. fűtésdí­jainak megállapítása. Előter­jesztést hallhatnak a képviselők a peremterületek gondjairól, il­letve a Városgondnokság idei költségvetéséről. Szabó Zsuzsa bábkiállítása A drámapedagógiával fog­lalkozó neves bábművész, Szabó Zsuzsa saját tervezésű bábjaiból nyílik kiállítás Pécsett a Művészetek Háza aulájában február 1-jén 16 órakor. A Bar­tók Kamaraszínház és a Művé­szetek Háza rendezésében ma nyíló, február 28-ig látogatható tárlaton Bánky Gábor, a Pécsi Nemzeti Színház színművésze mond bevezetőt. KÖZÉLETI NAPILAP w Dunántúli napló IV. évfolyam, 31. szám 1993. február 1., hétfő Ára: 13,80 Ft Jövedelempótló támogatás munkanélkülieknek Mától változik a segélyezés rendszere Mától, február 1-jétől válto­zik a munkanélküli ellátásból kikerülők segélyezési rend­szere. Mint a Népjóléti Minisz­tériumban elmondták, a szociá­lis törvény szerint nem is se­gélynek, hanem jövedelempótló támogatásnak nevezik ezt az el­látást. Eddig önkormányzati közreműködéssel a munkaügyi központoktól kapták meg a se­gélyt a rászorulók, ezentúl - a februári hónap után, tehát már­cius elején - már az önkor­mányzatok folyósítják a pénzt. A korábbi 4000 forintos fix se­gélyösszeg is változik. A min­denkori minimális öregségi nyugdíj 80 százaléka, tehát a je­lenlegi 6000 forintot alapul véve 4800 forint lehet az ellátás maximális összege. Amennyi­ben viszont a rászoruló valami­lyen jövedelemmel rendelkezik, akkor ezzel az összeggel csök­kentik a 4800 forintot. A támogatásra való jogosult­ságot továbbra is a család jöve­delmi viszonyaihoz kötik. A rá­szorulónak akkor állapítható meg ilyen támogatás, ha a csa­lád egy főre jutó jövedelme nem Százezer ECU-re pályázik Komló Inkubátorház vállalkozóknak Le a kalappal a komlói ön- kormányzat előtt! A város veze­tői ugyanis a bányászat agonizá- lása és a munkanélküliség emelkedő rátája miatt komplex gazdaság-fejlesztési javaslatot készíttettek hozzáértő szakem­berekkel. Ez a projekt adta az­tán az alapot ahhoz, hogy a nyugati Ouvertüre Program ke­retében, a megyei önkormány­zat hathatós támogatásával, megpályázzanak bizonyos cél­pénzeket. Jelen esetben közel százezer ECU-t. Minderről a hét végén a ko­rábbiaknál is több szó esett, hi­szen munkaszünet ide, munka­szünet oda, az Ouvertüre Prog­ram több francia és angol kép­viselőjét kalauzolta Komló vá­rosába dr. Kurucsai Csaba, a megyei közgyűlés alelnöke, miután egy szegedi vállalkozás terveit is megejtették. Mint azt Kurucsai Csaba la­punk kérésére elmondotta, a szegediek agrártermékek ter­mesztése, forgalmazása téma­körben fordultak az ouverture programhoz, s ha sikerrel pá­lyáznak, baranyaiak is becsatla­kozhatnak e projektbe. S fontos még tudni azt is, hogy az ouver­ture szó tulajdonképpen nyi­tányt jelent, s az e programban résztvevő nyugati önkormány­zatok föltett szándéka, hogy felhalmozott tapasztalataikkal - s némi pénzzel - segítsék a gaz­daságszervezésben még kevés gyakorlattal bíró keleti önkor­mányzatokat. Ehhez azonban fogadókézség kell, s nem akár­milyen. Nem elég a jószándék; a program csak arra a pálya­munkára mond igent, ami meg­felelőképpen előkészített stádi­umban van, s amivel egyetért. Komló a kis- és a középvállal­kozók rétegét szeretné megerő­síteni a város és környékén - je­lenleg 23 százalékos a munka- nélküliség -, egy városköz­pontban építendő inkubátorház­zal és a már jól funkcionáló Carboker Kereskedelmi és Fa­ipari Kft telephelyén. Előbbi a vállalkozók segítségét, mene­dzselését vállalná föl, utóbbi pedig telephelyek sorát biztosí­taná megfelelő kisüzemek, vál­lalkozók számára. (Folytatás a 3. oldalon) Merénylet­kísérlet Jelcin ellen Borisz Jelcin orosz elnök ellen akart pokolgépes me­rényletet elkövetni az orosz hadsereg egyik őrnagya - je­lentette szombaton az ITAR- TASZSZ hírügynökség. A tisztet letartóztatták. Az orosz hírügynökség az őrnagy szombati vallomását idézve beszámolt arról, hogy a Habarovszkban szolgáló katonatiszt két pokolgépet készített sajátkezűleg tá­vol-keleti otthonában. Az acélgolyókkal töltött robbanószerkezetekkel ja­nuár elsején érkezett Moszk­vába, hogy - mint vallomá­sában elismerte - meggyil­kolja Jelcin elnököt. Szándé­kait politikai indítékokkal, azzal magyarázta, hogy csa­lásnak tartja az el nökválasz- tást, meghamisítottnak ered­ményeit. A IV.osztályosoknak feltűzik a szalagot Fotó: Proksza László Szalagavatót tartott a Leőwey Iskola, ifjú szívekben Búcsúzni lenne jó ismét, a szalagot a szívünk fölé tűzni, érett fővel már tudván, az isko­lától való elszakadás sohasem végleges. Megye- és ország­szerte megkezdődtek a szalaga­vatók. Tegnap egy nagymúltú intézmény, a Leőwey Klára Gimnázium szalagavató ünnep­ségére látogathattunk el, hogy sokadszorra is meggyőződjünk arról, mennyi tehetséges, tiszta szándékú fiatal, mennyi szel­lemi energia veheti majd válla- ira a jövőt, ha ezzel a fiatalság­gal jól sáfárkodik az ország. A harmadikos Bősz Nanetta üdvözlő szavaira hat végzős osztály diákjai sorakoztak fel a Pécsi Sportcsarnokban, hogy búcsúzásképpen bemutatkozza­nak a csarnokot megtöltő szü­lőknek, barátoknak. „A”-tól „F”-ig minden osztály egy-egy képviselője átadta közössége névjegyét - a „tanárfogyasztási lista éllovasai”, a nyelvek isme­retében kiválók, a nemzetiségi néptáncban győztesek, azok, akik Kazinczy-díjas társukra büszkék és a „nehéz emberek­ből” közösséggé kovácsolódók is. Az iskola nevében Bebesi György mondott ünnepi beszé­det, míg a negyedikesek gondo­latait Bödő Anita tolmácsolta a szalagról, melyet a harmadiko­sok tűztek a mellükre. Végül a legjobb tanulóknak, a közösségi embereknek járó jelvényt, a Le- őwey-féle aranykoszorút nyúj­totta át tanítványainak dr. Szol- csányi Jánosné igazgató, dr. Bemáth Józsefhé nyugdíjas igazgató és Husznay Gábomé tanár. Az ünnepet az iskola ve­gyeskarának és táncosainak műsora zárta és este a bál: vi­dámsággal, a holnap szédületé­vel telve. B. R. Szatócsüzletek vidéken A Dél-Dunántúlon is terjeszkedik a rendszer Valaha, a falusi szatócsbol­tok fontos szerepet játszottak a lakosság ellátásában, hiszen szinte mindent árultak, ami csak a háztartásban kellett. Néhány vállalkozó ezeket az üzleteket szeretné újra éleszteni, s ezért alakították meg a Szatócs Háló­zat Részvénytársaságot. A zárt körű rt. 100 millió forintos alap­tőkével és 300 millió forintos vagyonnal kezdte meg működé­sét, s franchaise-rendszerben kínálja szolgáltatásait a kiske­reskedőknek. A bilitől a koporsószögig, az áruk széles választékát nyújtják majd a boltok - mondta tréfásan Halász Gábor, a Szatócs Háló­zat dél-dunántúli területi igaz­gatója, ám azt már komolyan (Folytatás az 5. oldalon) Egy új klub, avagy civilkurázsi Komlón A napokban Komlón klub alakult a város nemzetközi kapcsolatainak ápolására. A civil szerveződés bábája a Komlói Honismereti és Vá­rosszépítő Egyesület, a klub az egyesület nemzetközi szak- bizottságának szervezeteként tevékenykedik majd. Alakuló közgyűlésükön 25 fős bizott­ságot létesítettek, és több mint százan jelezték belépési szán­dékukat a klubba. Az öttagú vezetőségbe dr. Horváth Ta- másné, Baranyi Erika és Biró Jánosné pedagógusokat, il­letve Tompos Boldizsár ön- kormányzati-, és Kocsis Sán­dor pénzügyi szakembert vá­lasztották. A város eddigi partnereinek megfelelően francia, német, finn szekciót hoztak létre, ké­sőbb megalakul az olasz szek­ciót is. Vezetői Tóth Ferencné (francia), Kopitz Ferenc (né­met) valamint Bakos Gyula(fmn szekció). A klub nemcsak a bányász­kórus, a pedagóguskórus és a helyi iskolák eddigi sokszínű kultúrális kapcsolatait építi tovább, hanem a gazdaságia­kat is. Erre reményt ad német testvérvárosukkal, Neckartz- lingennel való együttműködé­sük, de egyre több szál fűzi Komlót a Párizs melletti Érá­mhoz, és néhány finn, sőt észak-olasz kisvároshoz - Torricehez, Ascolihoz is. B. R. Milovidov, arcán az elszántság grimaszával dobásra készül Fotó: Proksza László Kosárlabda A hétközi Magyar Kupa-si­ker után tegnap este Pécsett, a városi sportcsarnokban aratott a Hódmezővásárhely ellen 101-85 (47-40) győzelmet az NB I. A-csoportjában a PVSK férfi kosárlabda-csapata. Úgy látszik, a múlt heti győ­zelemmel valóban megtört a jég, ahogyan Varga Ferenc ve­zetőedző akkor nyilatkozott, mert a korábbi kudarcsorozat után immár harmadszor sikerült egymás után győztesen elhagy­niuk a pályát a pécsieknek. Igaz, ehhez a vendégek gyenge teljesítménye is kellett, akik az első néhány perctől el­tekintve nem sokat mutattak be ezen a meccsen a kosárlabdázás tudományából. A hazaiak közül Haszjanov játéka emelkedett ki, aki 32 ponttal járult hozzá együttese sikeréhez. (Részletes tudósítás a 16. ol­dalon). Legális, baráti jellegű maffia (5. oldal) éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 80 százalékát, azaz jelenleg a 4800 forintot. Mindezt viszont csak a jogo­sultság feltételeként veszik fi­gyelembe, a ténylegesen folyó­sítandó összeg megállapításánál már az említett módon azt szá­mítják ki az önkormányzatnál, hogy az egyén esetleges jövede­lemé és jelenleg a 4800 forint között mennyi a különbség. Ezt az összeget állapítják meg ré­szére jövedelempótló támoga­tásként. (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom