Új Dunántúli Napló, 1992. december (3. évfolyam, 331-359. szám)

1992-12-31 / 359. szám

Baranya legjobb sportolói 1992-ben Váltás minden kategóriában Köszönjük! Kedves Olva­sóink, köszönjük mind a sportolók, mind az idén im­már 35. alkalommal szava­zást meghirdető szerkesztő­ségünk nevében aktivitásu­kat. Az eltelt három és fél év­tized rekordját állították fel: még soha, egyetlen évben nem érkezett sportszerkesz­tőségünk címére ennyi - 17 465! - szavazat, mint az idén. S történt mindez abban az évben, amikor a magyar sport olimpiai Aranyévében, a baranyaiak bizony nem gazdagíthatták az országos nemesfémgyűjteményt. Az is igaz azonban, hogy még arra sem volt példa Baranya sporttörténetében, hogy or­szágos csapatbajnoki aranyat tudhat magáénak labdajáték­ban, a PVSK-Co-Order női kosárlabdacsapatának baj­noki címével. Mindezek alapján nem volt nagy bátorság megjó­solni, hogy idén a közönség szavazatai alapján ki nyeri a megye legjobb csapata címet. Igen, a tavalyi győztes Komlói Bányász férfi kézi­labdázói után az előző évben még „csak” negyedik PVSK-Co-Order lett a „be­futó”! Ugyancsak nem tudta megtartani tavalyi első he­lyét az egyéniben élen vég­zett női és férfi sportoló sem. A nőknél a baranyai olimpi­kon - korábban már kétszer volt első - Rejtőné Alföldi Andrea, komlói gyalogló ért elsőként célba, megelőzve a bajnokcsapat két erősségét: Horváth Judit irányítót és a tavalyi elsőt, Sztojkovics Éva centert. A férfiaknál a két világ- bajnoki érmet szerző rádió­iránymérő: Nagy György lé­pett a távozott Bodnár László helyébe, míg mögötte a táj­futó éremgyűjtő Pavlovics Gábor és a magyar bajnoki bronzérmes atléta Martina Tibor kapta a legtöbb szava­zatot. A napról napra változó sportélet „követelte” ki, hogy idén új kategóriában, az ifjú­ságiak számára is indítsunk pályázatot. Nem csalódtunk. Nem csak azért mert valós igénynek adtunk ezzel zöld utat, de azért is, mert itt je­lentkezett az a sporttörténeti változás, amikor is új sport­ágak teljesítményeinek elis­merése következett. Éppen ezért - külön öröm sport­szerkesztőségünk részéről, hogy itt a női sport lépett előbbre - megkülönböztetett szeretettel köszöntjük az új verseny sportágak országos hírnevet szerzett versenyzőit. Volt azonban gond: jó és rossz is. Kezdjük a rosszab­bak jónéhány pályázónk megfeledkezett a pályázat sporttörvényű szabályzatai­ról, s bizony valamennyi ka­tegóriában egyetlen sportolót nevezett. Természetesen eze- setben csakis egyetlen Ja­vaslatukat” tudtuk értékelni. Akadt azonban sokkal szívet melengetőbb példa is: miért utasítottuk volna el azon ha­tárőr kiskatonák sorszámmal (67) jelzett és aláírt szavazó­listáját, akik nyilván nem tudtak annyi példányt be­gyűjteni lapunkból, hogy voksoljanak jelöltjükre. A tippelők között nem akadt sem 12, sem 11, de 10 találatos szelvény sem. Ki­lenc nevet 147 pályázónk ta­lált el, a sorsolásnál a szeren­cse Deák Szilvia, 7626 Pécs, Kiss Ernő u. 29 szám alatt lakosnak kedvezett, aki egy szép sportkönyvet kap. Csapat: 1. PVSK-Co-Order Már azt sem kell hozzáírni, hogy női kosarasokról van szó, mert mindenki tudja, hogy ha PVSK-Co-Order, akkor az más nem lehet, mint a női kosár­labda bajnokcsapat. Annak, aki akkor Pécsett, a városi sportcsarnokban volt, felejthetetlen élményben volt része. Nemcsak azért, mert a PVSK-Co-Order női kosárlabda csapata megnyerte a magyar bajnokságot, hanem azért is, mert amilyen hangulatú mérkő­zésen a sikert elérte, azt elkép­zelni nem lehet. Azt látni kel­lett. Még szerencse, hogy hatez­ren a helyszínen látták is, és a Sport TV jóvoltából a képernyő előtt is rengetegen örülhettek együtt a lelátón szorongókkal és persze a vasutas játékosokkal, vezetőkkel. Sporttörténelmi pillanat tanúi voltunk akkor: csapatsportá­gakban eddig még sohasem szü­letett baranyai aranyérem. Az volt az első. Csak remélni lehet, hogy nem az utolsó. Jó-jó, most nem megy any- nyira a vasutas lányoknak. Csak negyedikek a bajnokságban, a BEK 6-os döntőjében sem nyer­tek eddig még meccset. De be­kerültek a nemzetközi Szuper Kupa döntőjébe, javíthatnak a BEK-ben is, s hol van még az NB I. zárása? Akár még bajno­kok is lehetnek ismét. Különben is: az, hogy bekerültek a Baj­nokcsapatok Európa Kupájának 6-os döntőjébe, az semmi? Ez eddig magyar együttesek közül csak a BSE-nek sikerült, a 70-es években. Horváth, Sztojkovics és a többiek nevét megtanulta az or­szág. S ismerik már Görögor­szágban, Belorussziában, Fran­ciaországban, Olaszországban, az eddigi BEK-színhelyeken, továbbá mindazokban az orszá­gokban, ahová az idén a sorso­lás a Ronchetti Kupában és a Szuper Kupában őket odaszólí­totta. Ez néhányuknak talán arra is jó lesz, hogy előnyös külföldi szerződéshez juthatnak. Irigyelni lehet őket, mert so­kat utaznak. Azonban órákat buszon rázódni, vasúton zoty- kölődni, repülőtereken vára­kozni, a családtól több alka­lommal napokig távol lenni - nem irigylésre méltó állapot. Márpedig ebből kijutott nekik 1992-ben. Bármennyire is fárasztó volt eddig, alighanem végigcsinál­nák még egyszer. Mert abban az ünneplésben; amiben bajnok- csapatként részesültek, a végső győzelem mámorában, nagyon keveseknek volt részük. Sokan cserélnének is velük emiatt. Nők: 1. Rejtőné Alföldi Andrea Férfiak: 1. Nagy György Ifjúságiak: 1. Maros Vera Valamikor egy lány királyfi­ról álmodott, aki érte jön hófe­hér paripán. Ma már hol. vannak a királyok (?), s még inkább: hol vannak a hófehér paripák? Ma már egy hölgynek egészen más­ról kell álmodnia. így volt ez Rejtőné Alföldi Andreával is. No, nemcsak azért, mert Andi fejét időben „bekötötték”, de azért is, mert ennek a komlói fi­atalasszonynak volt egy sokak által megmosolygott álma: el­jutni Komlóról az OLIMPI­ÁRA!. Kérem! Álmodhatnak e lehe­tőségről sokan ebben az ország­ban. Ráadásul mi még nem is ál­lunk rosszul e téren. Baranyá­ban azonban mégis kuriózum­nak számít, immár harminc éve. S mit ád az ég, neki mindez ösz- szejött. Mit összejött! Saját be­vallása szerint, ha nem riad meg a lehetőségtől, nem taktikázza el, akkor nemcsak a legjobb húsz közé, de sokkal szükebb társaságba verekedhette volna magát. Mindez persze nem jelent semmit. Andrea a legeredmé­nyesebb évét zárta, s ezzel Ba­ranya legjobb női sportolója volt. Még akkor is, ha - rossz beidegződésssel - „csak” Kom­lóról került az olimpiára. No és a jövő évi válogatott keretbe! A kívülálló szemében egy vi­lágbajnoknak a további helye­zés talán már bukás. Nem így van ez Baranya 1992. évi egyet­len világbajnokának - igaz-csa­patban - esetében. A rádió- iránymérésű-tájfutás előző vi­lágbajnoka egyéniben ugyanis nem tudta megvédeni elsőségét. Még akkor sem, amikor éppen szülőfaluja határában, a Siófok melletti Magyarkeszi mellet is­mételhetett volna. Nagy György azonban nem vigasztalhatatlan. Nem, mert olyan gerincműtéten esett át a versenyt megelőző hónapok­ban, aminek ismeretében aligha várt volna bárki is tőle világbaj­nokságon értékelhető ered­ményt. Gyurin azonban nem le­hetett kifogni. Ugyanúgy „haj­tott” a kertvárosi dombokon, - saját kérésére közöljük: hála a PVSK-s futók segítségének - nem maradt egyedül! „Egy vi­lágbajnok nem maradhat ki a sa­ját hazájában rendezett VB-ből és EB-ből. Gyuri nem is maradt ki. Egyéniben ugyan nem tudott győzni, „csak” bronzérmes lett! Csakhogy tagja volt a világbaj­noki és Európa-bajnoki arany­érmet begyűjtött magyar csa­patnak. Három hónapos edzéskiha­gyás után kell-e ennél több? Találós kérdés: Milyen sport­ágat választott az a lány, aki ab­bahagyta, mert megunta az úszást, sosem szeretett különö­sebben futni, a kerékpározást meg egyenesen ki nem állhatja? Ki nem fogják találni: beállt tri- atlonosnak. Mindezt pedig nem a tréfa kedvéért találtam ki, pontosan így történt Maros Ve­rával, a pécsi Tritex Triatlon Klub ifjú reménységével, a pé­csi Nagy Lajos Gimnázium má­sodikos diákjával, aki alig más­fél esztendeje kóstolt bele e sportágba, és idén már egyéni­ben ifjúsági Európa-bajnoki ezüst-, csapatban pedig arany­érmes lett. Belegondolni is rossz, hol tartana, ha még sze­retné is, amit csinál... És mit tehet egy edző, ha a tanítványát még nagyobb telje­sítményre akarja ösztönözni? Doppingol! Nem! Egy tisztes­séges tréner ilyet nem tesz! De! Csak Néróból helyett egy új ke­rékpárt kell a gyerek orra elé dugni a verseny előtt, ilyetén szavakkal: ha ma nyersz, a tied! És lássanak csodát: Vera végig­verte a felnőtt mezőnyt és nyert! Nem irigylem Nemes Csaba mestert. Jövőre újra EB. Vajon ott mi lesz a tét? En egy kismo­tornál alább nem adnám ... A végeredmény: Nők: 1. Rejtőné Alföldi And­rea (Komlói Bányász) 517, 2. Horváth Judit (PVSK) 412, 3. Sztojkovics Éva (PVSK) 402 szavazattal. A továbbiakban 200-nál több szavazatot kapott még: Kovács Ildikó, Veres Judit, Bényei Zsó­fia, Czene Zsófia, Perlaki Mó­nika, Csendes Edit, Balázs Haj­nalka. Férfiak: 1. Nagy György (PRC) 723, 2. Pavlovics Gábor (PVSK) 681, 3. Martina Tibor (PÁC) 538 szavazattal. A továbbiakban 200-nál több Mai sportműsor Tömegsport. Szilveszteri fu­tóverseny, Pécs, Nevelési Köz­pont, rajt: 9.30. Indurian és Szeles • Az olasz Corriere dello Sport című lap is megszavazta az 1992-es év legjobb sporto­lóit. A férfiaknál a spanyol ke­rékpáros sztár Miguel Indurain lett az első, a nőknél a teniszező Szeles Mónika. szavazatot kapott még: Kirszt Károly, Budai Sándor, Telegdi Attila, Réfi Attila, Füzesi Ferenc, Petrovits Szilárd, Czukor Zoltán, Keszthelyi Zoltán, Tóth István, Bugyik György, Tóth András, Geiger Miklós. Ifjúságiak: 1. Maros Vera (Tritex) 231, 2. Vészi Klára (PVSK) 204, 3. Arató Béla (PSC) 198 szavazattal. A továbbiakban 100-nál több szavazatot kapott még: Ruppert Annamária, Varga Viktória, Se­bestyén Eszter, iß. Dárdai Pál, Stix Csilla, Anschau László, Bo­gáthy Tamás, Csupor Krisztina, Szebenyi Gábor, Sütő Diána. Csapatban: 1. PVSK-Co-Or­der női kosárlabdázói (1008), 2. PVSK férfi tájfutói 622, 3. MHB Rali Team 565 szavazattal. 200-nál több szavazatot kap­tak még: PMSC férfi kézilabdá­zói, PEAC-Zöldért férfi asztali­teniszezői, Beremend labdarú­gói, PMSC női kézilabdázói, PEAC női tőrözői, Komlói Bá­nyász férfi kézilabdázói, Pécsi Gázmű férfi tekézői, Fortuna FC női labdarúgói, Pécsi VTC teni­szezői. ||Í ——i!<.yjjiij|iMJliff Új Dunántúli Napló, az Axel Springer-Magyarország Kiadó Kft. pártoktól független lapja Felelős vezető az ügyvezető igazgató Főszerkesztő: LOMBOSI JENŐ Főszerkesztő-helyettesek: BÁLING JÓZSEF, GÁRDONYI TAMÁS és MIKLÓSVÁRI ZOLTÁN Kiadja az AS-M Kft. Baranya Megyei Irodája, MOLNÁR GYÖRGY irodavezető Szerkesztőség és kiadóhivatal: 7623 Pécs, Rákóczi út. 34. 7601 Pf.: 134 Telefon: 15-000. Szerkesztőségi telex: 12-421. Telefax: 36-345. Kiadói telex: 12-320. Telefax: 22-301. Készült a Pécsi Szikra Nyomdában. Pécs Engel János út 8. 7630 Telefon: 32-177. Telex: 12-211. Felelős vezető DR. FARKAS GÁBOR Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármelyik hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapel­látási Irodánál (HELIR), Budapest XIII., Lehel u. 10/A 1900, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással Postabank Rt. 219-98636 021-02799 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy hónapra 319 forint, negyedévre 957 forint, félévre 1914 forint, egy évre 3388 forint. ISSN 0865-9133 Dunántúli napló Eredményekben gazdag boldog új évet! TAXI KÉK - FEHÉR KOCKÁS TAXI: ÁZ OLCSÓ AMI MEGÉRI 41-444

Next

/
Oldalképek
Tartalom