Új Dunántúli Napló, 1992. december (3. évfolyam, 331-359. szám)

1992-12-01 / 331. szám

Bérlakás csak rászorulóknak Teher vagy haszonforrás az önkormányzati bérlemény? (5. oldal) Pécsi Gazdasági Napok A Pécsi Gazdasági Napok rendezvénysorozata ma zárja kapuit. Az utolsó napon az ön- kormányzat intézményeinek, vállalatainak, közüzemeinek át­alakulásához kapcsolódó szám­viteli, adózási, adóalap-megál­lapítási kérdésekről lesz szó. A november 16. és december 1. között megrendezett gazdasági napokon elsődlegesen aktuális gazdaságpolitikai és gazdaság- fejlesztési problémákról cserél­ték ki véleményüket a részt ve­vők. Felfüggesztik a mozi működését Pécsváradon Az önkormányzati tulaj­donba került pécsváradi film­színház a többi vidéki mozihoz hasonlóan veszteséges. Az ön- kormányzati testület legutóbbi ülésén ezért januári hatállyal a vetítések felfüggesztéséről dön­tött. Szóba került egy vetítő hely kiépítése a Művelődési házban, bár annak költségei igen jelentősek. Emellett más megoldás is gondolkodnak Pécsváradon. Kinevezések Új vezetőket nevezett ki hét­főn egyes hivatalok élére Pun- gor Ernő tárca nélküli minisz­ter, az Országos Műszaki Fej­lesztési Bizottság elnöke. A ve­zetői posztokra szóló nyilvános pályázatokat elbíráló bizottság határozata alapján 1993. január 1-jétől a Magyar Szabványügyi Hivatal elnöke Pónyai György, az Országos Találmányi Hivatal elnöke Szarka Ernő, az Orszá­gos Műszaki Információs Köz­pont és Könyvtár főigazgatója Herman Ákos lesz. A bíráló bi­zottság munkájában tanácsko­zási joggal három-három, az érintett intézményeknél titkosan megválasztott dolgozó is részt vett. (MTI) Menedzserek közgyűlése Új alapszabályt fogadott el és új vezetőséget választott tiszt­újító közgyűlésén a Menedzse­rek Országos Szövetsége (MOSZ). Az elnök továbbra is Szigeti Abris, az Interglob Rt. vezérigazgzatója lett. A csak­nem 800 különböző tulajdon­formájú és méretű vállalat gaz­dasági vezetőit képviselő MOSZ, tavaly márciusban jött létre. (MTI) KÖZÉLETI NAPILAP Üj Dunántúli napló III. évfolyam, 331. szám 1992. december 1., kedd Ára: 13,80 Ft Emelik a kéményseprés díjait A megyei közgyűlés tanácskozása Több pénz jut az oktatási intézményekre A költségvetés módosításá­val több pénzt kapnak a közel­jövőben a megyei közgyűlés ál­tal működtetett oktatási intéz­mények. Az értelmi fogyatéko­sok foglalkoztatói, a gyermek­otthonok valamint a szentlőrinci Újhelyi szakközépiskola alap­vető működési feltételei kerül­tek volna kilátástalan helyzetbe a pluszpénzek elmaradása ese­tén. A régi megyeházán tartott közgyűlés első részében meg­született döntés után a testület tagjai tagjai megvitatták a Ba­ranya Megyei Talajerőgazdál­kodási Vállalat tevékenységé­vel kapcsolatban végzett vizsgá­lat tapasztalait. A vállalatnál tartott vizsgálatot a közelmúlt­ban a közgyűlés hivatalának Pénzügyi, Ellenőrzési és Terü­leti osztálya. A tapasztalt lé­nyeges és súlyos hiányosságok miatt a vállalat igazgatójának munkaviszonyát rendkívüli felmondással tegnap megszün­tette. A testület a továbbiakban foglalkozott a megyei Kémény­seprő és Tüzeléstechnikai Vál­lalat ajánlásával. A vállalat in­dítványozta kötelező szolgálta­tásainak január elsejével történő emelését. A közgyűlés tagjai végülis a kémények elhelyez­kedése és hovatartozása (Folytatás a 2. oldalon) Új áfa- és szja- szabályok 40 százalék a legmagasabb adókulcs polgármesterének nyilatkozata alapján arra hívta fel a figyel­met, hogy megoldatlan az ön- kormányzatok költségvetési támogatása. Sümegi Sándomé (független kisgazda képviselői csoport) új­donsült képviselőnő a Vesz­prém megyei nyugdíjasok leve­lét ismertette a Tisztelt Ház előtt. A nyugdíjasok a kétkul­csos áfa bevezetése, valamint az (Folytatás a 2. oldalon) Az Országgyűlés hétfői ple­náris ülésén napirend előtt Tar- dos Márton, az SZDSZ frakció- vezetője a főváros, valamint az ország hat legnagyobb városa Kiborult a Billen A rendőrségi vizsgálat jelen­legi állása szerint több mint há­romszázharminc millió forint tartozása van Billen Tibornak és az általa korábban vezetett, au­tókereskedéssel foglalkozó Bi- lia kft-nek, hallhattuk tegnap a Baranya Megyei Rendőrfőkapi­tányság sajtótájékoztatóján Pé­csett. Dr. Emyes Mihály ezre­des, megyei főkapitány el­mondta azt is, hogy a rendőr­ségi eljárás befejezését gátolja, hogy Billen Tibor augusztus óta feltehetően külföldön él. (Folytatás az 5. oldalon) Szabad György fogadta Hans Sterckent Szabad György, az Ország- gyűlés elnöke hétfőn a Parla­mentben fogadta Hans Sterc­kent. A Bundestag Külügyi Bizottsága elnöke a magyar törvényhozás meghívására ér­kezett hazánkba. A találkozón a Házelnök köszönetét mon­dott a multilaterális szerveze­tekben hazánknak nyújtott német támogatásért. Szabad György a német államférfi ál­tal szóba hozott külpolitikai kérdések kapcsán hangsú­lyozta, hogy a délszláv válság megoldása érdekében indo­kolt tudatosítani a szerb nép­ben, hogy Európa alkotmá­nyos és demokratikus erői ké­szek a szerb nemzeti érdekek méltánylására, ha azok érvé­nyesítését demokratikus úton kívánják elérni. Harminchárom óvodás tölti napjait Kisvaszaron, a körzeti óvo­dában. A környező kis falvakból, Ágról, Gerényesről és Tékesről járnak be a kicsik. Fotó: Proksza László Legyen tananyag a helytörténet? Településtörténeti konferencia Komlón Komlón, az egész héten át tartó Borbála-napok rendezvé­nyeit ma délelőtt településtörté­neti konferenciával nyitotta meg Tóth József polgármester. Helytörténészek, muzeológu­sok, levéltárosok tartottak elő­adásokat 12 témakörben: az egykori birtokos Engel-család- ról, a századforduló nemzeti­ségi nyelvhasználatáról, a bá­nyabalesetekről, a római katoli­kus egyház komlói szerepéről, s az 1956-os baranyai esemé­nyekről is - többek között. A konferenciát vezető dr. Tarján Gábor nemzetiség- kutatótól arról érdeklődtünk, a mindennapokban hogyan hasz­nosíthatók az elhangzó ismere­tek. - Mindennek akkor van haszna, ha a közvélemény meg­ismeri, megismerheti a kutatá­sok eredményeit, az informáci­ókat - mondta. - A család után az ember számára a lakhelye a legmeghatározóbb, a helyi kö­zösségi erő a legfontosabb. Egyre több helyen ismerik fel, hogy a hagyományokat, a kör­nyezet történetét az ott élőknek ismerniük kell. Tanítani kellene az iskolákban a történelem ré­szeként a szűkebb haza történe­tét. Ugyanilyen fontos lenne, hogy egyre több ismeretter­jesztő mű jelenjen meg az ilyen kutatásokból. A konferencia témái is rengeteg új, eddig nem kutatható, vagy bizonyos mér­tékig elhallgatott információt tárnak a nyilvánosság elé. G. G. Iliescu elnök fogadta a Magyar-Román Baráti Társaság képviselőit A pécsi székhelyű Ma­gyar-Román Baráti Társaság félezer tagot számlál - egyre több román állampolgár is be­kapcsolódik a munkába. A ba­ráti közösség delegációja az el­múlt héten Románia fővárosá­ban járt, hogy a társaság szá­mára fontos társadalmi, állami, kulturális, gazdasági és tömeg­kommunikációs szervezetekkel baráti kapcsolatokat építsenek ki. Igyekeztek megteremteni an­nak lehetőségét, hogy a társaság romániai működéséhez elnyer­jék a hivatalos Románia rokon- (Folytatás a 2. oldalon) TT 1 ^ 11 •• 1 • ^1 / 1 Halalkozeli elmenyek (3. oldal) Az UTINFORM jelenti Téli időszakban kiszámítha­tatlan, hol síkos, csúszós az út, hol terelik el a forgalmat. Sokan nem tudják, hogy nap­rakész információt kaphatnak az UTINFORM megyei és fő­városi ügyeletéin a nap huszon­négy órájában. Pécsett a Köz­társaság tér 5. szám alatt, a Közúti Igazgatóság központi ügyelete - a megyei UTIN­FORM - ad felvilágosítást a Baranya megyét érintő közúthá­lózat állapotáról. Telefonon is hívhatók - a 15-067-es számon. - A város és a megye önkor­mányzati, erdőgazdasági és egyéb kezelésű, használatú útja­inak állapotáról nincs tudomá­sunk - mondotta beszélgeté­sünkkor a Közúti Igazgatóság igazgatója, Temesi Ferenc - nem tájékoztatnak bennünket. A fővárosi UTINFORM - mai naprakész a kapcsolatunk ­hívható a 06-1-12-27-643-as és a 06-1-12-27-052-es telefon­számon - és a megyei Közúti Igazgatóságokkal is. Az Orszá­gos Meteorológiai Szolgálattól megkapjuk az időjárás jelentést. Az útellenőrök állandóan vizs­gálják az utak állapotát, járha­tóságát: most különösen fontos, hisz az esőzések miatt a gyakori sárfelhordás balesetveszélyes helyzetet teremthet. Temesi Ferenc igazgató el­mondta, az elkövetkező napok­ban hideg időre számíthatnak az autósok. Ennek ellenére az er- dősebb részeken - Árpádtető, Mecseknádasd környéke - pára­lecsapódások teszik síkossá az utat, és nehezítik meg a gépko­csivezetést. Felkészültek a sí­kosságra: téli bázisukon beve­tésre készek a homokot, salakot és sót szóró gépkocsik, a hóe­kék és a hóturbinák. Á. E. Forgalomirányító központ a Pécsi Közúti Igazgatóságon Fotó: Proksza László Cáfol a szaktárca Nincs tej hiány Nincs tejhiány az ország­ban és a fővárosban - jelen­tette ki Raskó György, a szaktárca államtitkára, aki hétfő sajtótájékoztatón, cá­folta az erről elterjedt híre­ket. Szerinte a tejmizéria el­osztási gondok miatt alakult ki, azok pedig elsősorban arra vezethetők vissza, hogy a vállalatok főként a buda­pesti piacért „marakodnak”. Az államtitkár rámutatott: a minisztérium mélyrehatóan megvizsgálta a helyzetet. Ennek elemzése után kide­rült: a Budapesti Tejipari Vállalat hónapokon keresz­tül nem volt hajlandó átvenni egyes vidéki tejipari vállala­toktól a tejet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom