Új Dunántúli Napló, 1992. november (3. évfolyam, 301-330. szám)

1992-11-16 / 316. szám

10 üj Dunäntüli napló 1992. november 16., hétfő A szerkesztőség postájából Segítsenek! Az Új DN szerkesztőségében érdeklődők és a segítő-szán­dékú olvasóinkkal közöljük azt a csekkszámlaszámot, amelyre egy fiatal lány, Makra Ágnes mexikói gyógykezelésére fizet­hetnek be. A számlaszám: Egészséges Nemzetért Alapít­vány MHB 222-11428-7069, Makra Ágnes gyógykezelé­sére. A lyme-kórban - általában kullancscsípéstől fellépő bénu­lással járó vírusos fertőzés - szenvedő fiatal lányt a Pécsi Rádió egy korábbi, vasárnapi riportjában ismerték meg olva­sóink. Emberség! A Király utcai OTP-ben felej­tettem nagyobb összegű pénzt tartalmazó pénztárcámat. Áz ott dolgozók megtalálták és hiány­talanul visszaadták az elhagyott forintjaimat. A felajánlott ju­talmat nem fogadták el. V. Anna Pécs * November 2-án bajba került Nyitrai Béla pécsi lakos. A lá­bára egy ritka, Eryc nevű gyógyszert kell szednie. A pé­csi, Kórház téri gyógyszertár­ban a két doboz helyett csak egyet kapott a gyógyszer hiá­nya miatt, és meg kellett volna szakítania a kúrát. Sok helyen megnézte a városban, sikertele­nül. Az Iparosháznál, az Amb­rózia patikában ráakadt, de vény nélkül hét-nyolcszoros áron kapta volna meg. Ekkor az egyik eladó kisegítette a hi­ányzó adaggal. Még pénzt sem fogadott el. Neki talán többet ért az, hogy egy beteg embert kisegithetett. Madra Zita Villány Bokáig sárban 103 aláírással érkezett érke­zett a következő levél: Úgy értesültünk, hogy a pé­csi, Bor utca hidegaszfalt bur­kolást kap és ezt a mellékutcák­ban is alkalmazzák. Nem így történt, ugyanis a mellékutcák­ban durva kő van kiszórva, ami hetente teszi tönkre a lábbeliket. Vannak azonban olyan utcák is, ahol szégyenszemre bokáig já­runk a sárban. Ha egy kicsit esik az eső, a gyerekeknek gumi­csizmában kell menni az isko­lába, vagy váltócipőt kell ki­vinni a buszhoz. Ez főképpen a Szöcske utcában van, de ugyan­ilyen a Fátyol és a Kakukk utca is. Bármelyik tanyáról vagy fa­luról tisztábban jár be az ember, mint Pécs külső pereméről. Kéijük, hogy egy kiadós eső­zés után személyesen is győződ­jenek meg panaszunk valóságá­ról és várjuk az illetékesek in­tézkedését. Szüreti bál Somberekén Gyerekeknek rendezett szüreti bált október 30-án a sombereki művelődési ház a Granáriumban. Felvonul­tak és felléptek a tánccso­portok, alamint a fóvósze- nekar tagjai. Jó hangulatban, este 9 óráig tartott a vidám mulat­ság. Hoffmann Ágnes 4. b. osztályos tanuló Elfogadhatatlan a szemétszállítási díj A Pécsi Köztisztasági és Út­karbantartó Vállalat igazgatójá­val folytatott korábbi levelezé­sünk ellenére változatlanul fenntartom azon állításomat, hogy a jelenlegi díjtételek elfo­gadhatatlanul magasak. Ese­tünkben a négylakásos társas­háznál egy kuka háziszemét el­szállítása 250 forint körül van. A díj megállapításra vonat­kozóan az igazgató válaszában régi, elavult rendeletekre hivat­kozik. Azóta például a lakosság 50 százaléka áttért a szilárd tü­zelőanyagról a gáz- és olajtüze­lésre. .. Ennek következmé­nyeképpen tetemesen csökkent a szemét mennyisége, nem is beszélve az életszínvonal zuha­násából adódóról. A helyiségenkénti kivetés mindenképpen abszurd, ugyanis nem mindegy, hogy hányán lak­ják a lakást és a figyelembe vett helyiség 4, vagy 60 m2 alapterü­letű. Egyes nyugati államokban kukánként fizetnek; a szemét- gyűjtő gépkocsi egyszerre két kuka ürítésére alkalmas; a jára­tokat optimális kihasználtságra tervezik. Monopol helyzetével minden szolgáltató vállalat visszaél (szemétszállítás, gáz, víz, vil­lany, kéményseprés). A kive­tésnél a felmerült összes üzem­költséghez hozzáadnak egy jó adag nyereséget és az ered­ményt elosztják az összes helyi­ségek számával. A hányados adja az egy helyiségre eső egy­ségárat. A tűrőképesség végső hatá­rán éppen ideje lenne az önkölt­ségcsökkentést komolyan venni és az elért eredményt visszajut­tatni a lakossághoz. Komoly változás sajnos csak akkor vár­ható, ha az Önkormányzat és a szakminisztérium felügyeleti tevékenysége a kívánt szintet eléri. Azt hiszem, erre nagyon sokan várunk. Hecskó György, Pécs, Péter u. 44. különösen a gyermek - ösztö­nösen az arca elé kapja a karját. Az izgatott állapotban lévő ku­tya ezt a védekező karmozdula­tot parancsként értelmezi és támadásba lendül. Ezzel ellentétben a kutya nem azért ugat, hogy támadási szándékát kinyilvánítsa. Van­nak fajták, melyeket eredeti­leg ugatásra tenyésztettek ki, ilyen például a spitz, a terrier több típusa, a dakszli. Az uga­tással a kutya azt is „el­mondja”, örül, hogy végre ki­szabadulhat a napi bezártság­ból. Az emberre ugrálás, mely, valljuk be, nem minden esetben okoz túláradó örömet a gazdának - normális esetben szintén nem jelent támadási szándékot, sokkal inkább az állat életkedvének és játékos­ságának megnyilatkozása. Honnan is kellene a kutyának tudnia azt, hogy mancsai nyomot hagynak a ruhánkon? O ugyebár nem képes az em­beri gondolkodásra, csupán a viszontlátás okozta örömét és jókedvét kívánja a gazdi tud­tára hozni. Ha a kutya félrebillentett fej­jel enyhén mozgatja az orra hegyét, mintha szimatolna va­lamit, ez nála a feszült figye­lem jele. így ellenőrzi egy má­sik kutya felbukkanását a kör­nyezetében, felismeri ennek alapján a kutyatárs nemét, ko­rát, de talán még nagyságát is. Szaglása révén olyan illatvi­lágban él, amely nekünk embe­reknek felfoghatatlan. Amit értenünk kellene Kapcsolatunk a kutyával A Felelősségteljes Állattar­tás Információs Központjától kaptuk a tájékoztatást, amely­nek célja a boldog állattartást segíteni. íme: Fontos betartandó szabály, hogy soha ne meredjünk tágra- nyitott szemmel a kutya sze­mébe. Ez ugyanis kutyanyel­ven nem más, mint felszólítás a támadásra. Nem vezet sehová, ha a kutyát erőszakosan, szi­gorú tekintettel lábhoz paran­csoljuk, így remélve, hogy szót fogad, hiszen ennek jelentését az eb nem tudja helyesen ér­telmezni. Ugyanis számára az erőteljes „fixirozás” fenyege­tést jelent, ezt bizonyítja a szőrborzolás és a fül hegye- zése. A farok és a fülek állásá­ból jól meg tudjuk állapítani a kutya hangulatát a behúzott fa­rok a kutya félelmét jelzi, s ha egyidejűleg hátrasúnyja a füleit is és felhúzza az ínyét, a fogai kilátszódnak, jobb, ha egy lé­pést sem teszünk feléje. Félel­mében és teljes kétségbeesésé­ben gondolkodás nélkül tá­madni fog, ha a szerinte kriti­kus helyzetet átlépjük. Különö­sen az őrző-védő kutyák eseté­ben fontos ez az intelem, hi­szen ezeket támadásra képez­ték ki. Felemelt karral azonnal támadnak. Az ember ugyanakkor - és Téli „örömünk” a korcsolyapályán Mélységes felháborodással írom ezt a levelet, mert a legelső téli „örömünket” elrontották. Vasárnap kinn voltunk 10 éves kislányommal a korcso­lyapályán. Megvettük a 65 fo­rintos jegyet (50 a belépő plusz 15 forint a kísérő). Eddig rend­ben is van, de most jön a bök­kenő. Mivel rokkantnyugdíjas vagyok és buszon elég nehezen tudok közlekedni, férjem és 14 éves fiam eljöttek értünk. Ha már egyszer eljöttek, szerették volna megnézni a kislányt, az új korcsolyával hogyan boldogul. Férjemet még csak beengedték 15 forintos jeggyel, de a fiút nem, hátha (és itt van a becsü­letbeli mélységes sértegetés) a gyerek kikölcsönöz egy korcso­lyát és a jegye csak a belépőre szól. Miért nem mutatják fel a ki- kölcsönzésnél, hogy milyen je­gyet vásároltak és máris minden kellemetlenség el lenne ke­rülve? Milyen alapon gyanúsít- gatják és rágalmazzák a csalá­domat, alaptalanul? A másik a beszólás: „ekkora gyerekhez nem is kell kísérő”. Úgy gondolom a szülőknek kell eldönteni, hogy a gyermek ott maradhat-e egyedül. Tavaly is történt a családban egy kéztöré- ses baleset, mert némelyik „nagy” nincs tekintettel a ki­csikre. Milyen jó, hogy az apja kéznél volt, azonnal vitte or­voshoz. Erre kellene jobban odafigyelni. Még annyit kívánok hozzá­fűzni, hogy tavaly lányom vá­rosi II. helyezést ért el korcso­lyázásból, ami az én nagyon sokszori 65 forintom és fagyos­kodásom érdeme is. Konkoly-Thege Miklósné Pécs, Ferencesek u. 12. Hiányzó fedlapok Néhány évvel ezelőtt út-, és járdafelújítást végeztek a Király utca (akkor még Kossuth Lajos utca) végén. A munkák befeje­zése után a járdán a vízelvezető lefolyók fölé 30x30 centiméte­res kis rácsokat helyeztek el az esetleges balesetek elkerülése végett. Valamilyen oknál fogva nem került sor a 89-es házszámnál kettő, a 87-esnél egy, és a 85-ös házszámnál szintén egy kis vé­dőrács elhelyezésére. Azóta ezek lefedetlenül vannak és nö­velik a balesetveszélyt, mert itt az útszakasz lejtős. Jön az őszi-téli síkosság! Mivel egy nagyon forgalmas utcaszakaszról van szó, kérjük az illetékes vállalatot, hogy szí­veskedjék a hiányokat pótolni. Ezen kívül balesetveszélyt je­lent még az ugyancsak Király utca 59-es ház előtt a járda tel­jes szélességében a fedetlen víz­lefolyó is. Derdák Györgyné Pécs Felsőbalokány u. 1. F/14. Keresem a táskámat A pécsi, Mecsek Áruház előtti távolsági (orfűi) busz­megállóban felejtettem váll­táskámat, számomra fontos dolgok, kedves emlékek voltak benne. November 3-án kaptam egy levelet a személyi igazolvá­nyommal, bérletemmel, orvosi kártyámmal és a leleteimmel. Sajnos a többi tárgyat: ollók, kések, notesz címekkel, telefon­számokkal, fényképeket, irato­kat nem kaptam vissza. Ha már a pénzt és az arany keresztet meg is tartotta magának a meg­találó (a kereszt is emlék ne­kem), legalább a többi holmi­mat juttassa vissza címemre. 65 éves, lábaimra beteg, kisnyugdí­jas vagyok. Bízom az emberek becsületességében. Máté Ferencné Orfű, Rózsa u. 1. Hozzászólás egy cikkhez Történelem előtti csodák Tanítani kellene Postás nyugdíjas találkozó A Kozmosz üzenete címmel jelent meg az Új DN-ben egy írás, amely von Däniken ha­sonló című könyvével foglalko­zik. Von Däniken arról a Nan Madolról is ír a könyvben, ami mesterséges szigeteket jelent a Csendes Óceánban, a Karolina szigetcsoporton belül. Óriási bazalt oszlopokból rakták ösz- sze, ismeretlen alkotók, ismeret­len időben, ismeretlen célból. Erről már máshol is lehetett ol­vasni éspedig a nagyon hasznos Világjáró könyvek egyikében, csehszlovák etnográfus tollából. A szerző azt írja, hogy ő más célból utazott ebbe a térségbe, de az ott található semmihez sem hasonlítható világcsodát, nem lehet szó nélkül hagyni. Kétségtelen,hogy az ismeret­len rendeltetésű történelem előtti talány azok közé az épít­mények közé tartozik, amire sem az amatőr, sem a hivatásos régészek, nem tudnak elfogad­ható választ adni. Ilyen talá­nyok léteznek a Föld minden részén, mind az öt kontinensen. Nemcsak von Däniken, hanem Thor Hayerdahl is foglalkozott velük. Aztán ötven évvel ezelőtt Várkonyi Nándor megírta nagy­szerű úttörő munkáját a Szíriát oszlopait. Csakhogy ez a könyv magyarul jelent meg, míg Dä- nikené tucatnál is több nyelven, óriási anyagi és erkölcsi hasznot hozva. Ezt sem szabad szó nél­kül hagyni! Még talán annyit, hogy von Däniken járt Budapesten, a Kongresszusi Palotában tartott előadást évekkel ezelőtt. Úgy­szólván kizárólag fiatalok vol­tak, a kritikusok és egyéb ellen­felek nem gázolták le egymást a nagy tülekedésben. Távol ma­radtak. A történelem előtti dolgokat tanítani kellene az iskolákban. Erre kötelez minket Pécs nagy tudósának, Várkonyi Nándor­nak a tisztelete. Barla Szabó Sándor dr. Harkány Rendezetlen Citrom utca A pécsi Citrom utcában megindult egy folyamat, ami arra engedett következ­temi, hogy itt is kialakíta­nak egy szép sétáló utcát. A baj ott kezdődött, amikor elkezdtek építeni egy több­szintes épületet, amelyet két évvel ezelőtt abbahagytak. Azóta rendezetlen az egész terület. Esős időben, az egyébként nagy forgalmú utcában kisebb, nagyobb tócsák átugrálásával lehet csak közlekedni. Felmerül a kérdés: miért nem tudják az illetékesek megtalálni a módját annak, hogy az elkezdett építkezést befejezzék és az utcát a ter­vezett formában rendeznék? Mivel a belváros szívéről van szó, ésszerű és célszerű lenne az említett munkákat soron kívül befejezni, hogy a Citrom utca egyik szép szín­foltja, és ne szégyenfoltja le­gyen szépülő városunk­nak. Keszthelyi István Nyugdíjas találkozóra kap­tam meghívót a Magyar Táv­közlési Rt. Pécsi Távközlési Igazgatóságától a Szliven étte­rembe. Az egybegyűlt 100 nyugdí­jast a vállalat igazgatója Reiner Ágoston köszöntötte. Beszédé­ben ismertette a vállalat terveit, elért eredményeit, de nem fel­edkezett meg arról sem, hogy kijelentse, igen sokat foglal­koznak a nyugdíjasok jogos problémáival, de amikor adni is kellene valamit, akkor nagyon szűkmarkúan nyúlnak a kasz- szába, és így az ismert problé­mák csak részben nyertek elin­tézést. Munkatársaival együtt kötelességüknek tartják, hogy a nyugdíjasaikat a lehetőségeik Több levél érkezik lakcím nélkül. Ezekre nem tudunk vá­laszolni, segíteni sem, mert nem tudjuk olvasóink lakcímét. Visszaküldeni sem lehet, mert nem tudjuk, hogy hova kell. határán belül segítsék és támo­gassák. Az ízletes, és bőséges va­csora után még vásárlási utal­ványt is kaptunk. Közel 40 évet dolgoztam a postánál, de ilyen nemes gesztussal még nem ta­lálkoztam. Nagyszerű érzés volt ilyen légkörben találkozni, elbeszél­getni a volt barátokkal, munka­társakkal. Felidéztük az együtt átvészelt, gondokkal megtűz­delt éveket. Hálás szívvel köszönjük ezt az emberséget sugárzó magatar­tást, megbecsülést! A vállalat nyugdíjasai nevé­ben: Keszthelyi István nyugdíjas alapító üzemvezető Kérjük olvasóinkat, hogy eredeti dokumentumokat lehe­tőleg ne küldjenek. Inkább fénymásolva, mert a postai szál­lítás nyomán vagy borítékbon­táskor megsérülhet. A szerkesztő üzeni

Next

/
Oldalképek
Tartalom