Új Dunántúli Napló, 1992. november (3. évfolyam, 301-330. szám)

1992-11-01 / 301. szám

Kóros helyzet a dombóvári kórház körül De ki gondol igazán a betegekre? (3. oldal) Drágulnak a tejtermékek Baranyában A termelői kedv további csö- kenésének megelőzése érdeké­ben minőségtől függően 1-1,5 forinttal döbbet fizet a tej liter­jéért a termelőknek a Baranya Megyei Tejipari Vállalat no­vember 1-jétől. A termelői ár­emelés következtében két héttel később, november 16-tól átla­gosan mintegy 8 százalékkel drágulnak a vállalat különféle tejtermékei. 01 Dunántúli napló ■-» *’• — III. évfolyam,„302Tszam 1992. november 1., vasárnap Ára: 13,80 Ft KÖZÉLETI LAP Mindenszentek napján November első napjának környékén a hagyomány sze­rint többen látogatnak ki a temetőkbe, hogy emlékezze­nek korábbi hozzátartozó­ikra, barátaikra virágok, gyertyák elhelyezésével. A Mindenszentek napja november elsején egyházi eredetű, két évezredes ün­nep. Ekkor köszöntik azokat a halotti lelkeket, akikről a naptár külön nem emlékezik meg, ekkor szólnak az összes mennybeli üdvözültért. Ma a halottak napja van. Pannonhalma és a világörökség Millenniumára készül a pannonhalmi bencés monostor. Az előkészületekről a hét elején tájékoztatta a sajtót dr. Várszegi Asztrik főapát-püspök. (írásunk a 2. oldalon.) Eredmény nélkül Pozsonyban Bajánál emelkedik a Duna vízszintje Említésre méltó hírünk a Duna alsó szakaszáról, hogy a vízsszint Bajánál tegnap 234 centiméter volt, amely az októ­ber 2-iki 66 (!) centiméteres át­lagmélységhez képest rekord­nak számít. A víz szintje az el­múlt hetekben, napokban las­san, de folyamatosan emelke­dett az esőzések hatására, s mint a Bajai Vízügyi Igazgatóság ügyeletesétől megtudtuk, sem­miféle rendkívüli eseményre utaló jelzést nem kaptak a paksi és a dunaújvárosi szakaszról sem. Egyedül a fővárosi köz­ponttal, a VITUKI ügyeletével szakadt meg a kapcsolatuk mű­szaki problémák miatt. Halálos közúti baleset Borjádnál Halálos közúti baleset történt tegnap a kora esti órákban Bor- jád külterületén. Egy személy- gépkocsi kamiont előzött, eközben nekihajtott a szembe jövő személygépkocsinak. A baleset következtében a balol­dalon érkező járműben ülő gép­kocsivezető felesége olyan sú­lyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A szabály­talan előzés következtében ket­ten súlyos, két személy könnyű sérülést szenvedett. A rendőr­ség a baleset körülményeinek vizsgálatát nyomban meg­kezdte. A sérülteket a környező kórházba szállították, ahol meg­felelő ellátásban részesítették őket. Árvízvédelmi készültség a Tiszán * Szombatra virradóra a Tisza Vásárosnamény fölötti szaka­szán másodfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el. A fo­lyó felső részén és külföldi víz­gyűjtő területén ugyanis olyan jelentős csapadékmennyiség hullott, hogy árhullám alakult ki. A Tisza Magyarországra érve kilépett medréből, és elérte a településeket védő árvízvé­delmi töltéseket. A figyelőszol­gálat után ezért az éjszakai órákban a vízügyi szakemberek a fokozott készültség mellett döntöttek. Szombaton a koraesti órákig sem fejezte be munkáját az a Pozsonyban tanácskozó háro­moldalú bizottság, amely arra hivatott, hogy helyzetfelmérő jelentést adjon az Európai Kö­zösségnek a bősi erőmű jelen pillanatban rögzíthető műszaki állapotáról, és egyben a munká­latok felfüggesztésének idő­pontjáról tegyen javaslatot. Az Európai Közösség szakér­tői csoportjának egyik tagja megerősítette, hogy a bizottság munkájáról szóló jelentés még nem készült el. Mindebből arra lehet következtetni, hogy a zárt ajtók mögött valamilyen huza­vona folyik. A jelentés alapján kellene majd felállítani az öttagú nem­zetközi szakbizottságot. A tes­tületnek a munkálatok felfüg­gesztésétől számított 15 napon belül egy olyan ajánlás elkészí­tése lenne a feladata, amelynek rendelkezéseihez a bősi erőmű ügyében érintett Magyarország és Csehszlovákia egyaránt iga­zodna. Az amerikai segély feltétele a balti csapatkivonás Washington jelentősen korlá­tozza az Oroszországnak meg­szavazott segélyt, amennyiben az orosz csapatokat nem vonják ki maradéktalanul a balti orszá­gokból - közölte pénteken az amerikai külügyminisztérium. A kongresszus korábban 417 millió dolláros támogatást sza­vazati meg Oroszországnak. Ebből jelenleg csak a humanitá­rius jellegű segélyeket folyósít­ják tovább, és a más jellegű tá­mogatásnak a jövőben legfel­jebb a felét adják meg, ha a Fe­hér Ház 1993 június elsejéig nem tudja jelenteni a törvény- hozásnak, hogy a Független Ál­lamok Közösségének csapatait kivonták a balti államokból - tá­jékoztatott a külügyi szóvivő. A tokiói segélykonferencián ezzel párhuzamosan Lawrence Eaglaburger ügyvezető ameri­kai külügyminiszter további, több mint 400 millió dollár ér­tékű segítséget helyezett kilá­tásba Oroszországnak, túlnyo­mórészt élelmiszerben és gabo­nában. Lévén, hogy állami for­rásokból vásárolják fel a hazai termékfelesleget, a segélynek nem csekély amerikai belpoliti­kai jelentősége is van az elnök- választás küszöbén - mutatnak rá Washingtonban. S' Az orosz tisztek szövetségének elnöke szerint Jelcint meg kell buktatni! Borisz Jelcin és az orosz kormány megbuktatására szólí­tott fel a Der Spiegel legújabb számában Sztanyiszlav Tyere- hov, az orosz tisztek szövetsé­gének az elnöke. A hír formájá­ban szombaton kiadott anyag szerint a Der Spiegelnek kije­lentette: - Megtagadjuk a Jel­cinre adott eskünket, mivel nem egyeseknek, hanem a népnek és az államnak vagyunk elköte­lezve! Bős elleni tüntetés Az oroszvári (Rusovce) határátkelőhely közlése sze­rint szombaton mintegy 300-400 magyar környezet­védő lépte át Rajka felől a határt, és ment tovább Du- nacsunra, hogy ott kifejezze tiltakozását a bősi erőmű építése ellen. A Duna-elterelés munka- területét mintegy kétszáz méterre tudták csak megkö­zelíteni, mert a rendőrök nem engedték őket köze­lebb. A CSTK hírügynökség értesülése szerint Lipták Béla ezúttal nem volt a tün­tetők között. Incidens nem történt: mi­után elhangzottak a munkák azonnali leállítását követelő felhívások, a demonstráció résztvevői békésen vissza­tértek a határra, onnan pedig Magyarországra. Tyerehov, aki állítása szerint tízezer tiszt nevében beszél, az orosz elnök leváltását a Népi Küldöttek kongresszusának de­cemberi tanácskozásától várja.- Magától értetődik, hogy a kívánt váltás nem megy majd végbe erő alkalmazása vagy rendkívüli állapot nélkül, de nem fogják olyan külsőségek sem kísérni, mint a tavaly au­gusztusi puccskísérlet alkalmá­val. Ezúttal rendet fognak te­remteni, stabilizálni fogják a helyzetet, úgy, mint Pinochet csinálta Chilében - vélekedett. Tyerehov az előzetes hír­anyagban „teljes képtelenség­nek” nevezte Gracsov orosz vé­delmi miniszternek azt az állítá­sát, hogy a hadsereg Borisz Jel­cin mögött áll. A szövetség el­nöke szerint a tisztek középgár­dájának legalább kilencven szá­zaléka Oroszország nagyságá­ban hisz. Emlékműavatás Magyarmekcsén A fájdalom - ha tompultan rejtőzik is - sohasem múlik. Egy szó, egy hangulat, egy em­lékezést serkentő délelőtt - és ha halk is a mondat: „Mindegy már nekik, szegényeknek ...”, a visszatért szomorúság benne remeg. Hat halottját gyászolta tegnap az alig több mint 300 lakosú Magyarmekcse, hat olyan fér­fiét, akiket nem is a II. világhá­ború harcai öltek meg, hanem az immár nyilvánosan is hírhedt málenkij robot. Évek óta ké­szült a község, hogy emléket ál­lítson nekik is, a másik tizen­nyolc mellé, akik az első világ­égésben maradtak ott. Nincs még egy éve, hogy a falu ön- kormányzata úgy döntött: idén, halottak napján legyen a meg­emlékezés gyászünnepe, az tel­jesen újonnan készíttetett em­lékmű avatása. A sok hozzátartozó - kevesen már a feketeruhás özvegyek is - mellett fiatal katonák álltak fe­szes díszőrséget, református és katolikus pap mondott emlék­beszédet - mindkét vallás hívei élnek Magyarmekcsén, mint ahogy az áldozatok között is volt katolikus és református egyaránt -, és mintha még min­dig ott élne az emberekben a csodálkozás egy-egy ilyen ese­ményen: hangosan, nyíltan szólni arról? Fehér az emlékmű talapzata, fehér az oszlop, s tetejére fehér kőből faragta - éppen az ünnep­ségre elkészítve - a mester a tu­rulmadarat is - csak a neveket soroló tábla fekete. Tegnaptól majdnem eltakarják a frissen szedett, színes virágok. Talán nekik, szegényeknek, tényleg mindegy. A túlélőknek, az emléküket megőrizni aka­róknak - nem. M. A. Drámai küzdelemben, mindössze egy ponttal kapott ki a PPTSE NB I-es, B-csoportos férfi kosár­labda csapata Pécsett, a Budafok ellen. (Tudósítás a 8. oldalon). Szundi György felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom