Új Dunántúli Napló, 1992. szeptember (3. évfolyam, 241-270. szám)

1992-09-07 / 247. szám

1992. szeptember 7., hétfő uj Dunántúli napló 5 Szüretre hangolva a pécsi nagy vásárban Diogénesz hordója se kéne senkinek Buglyó Péter debreceni ká­dármester nagy szomorkodva ült az egyik hordó tetején: sze­rinte ennyi ember nem igen for­dult meg mostanában a pécsi vásárban, mégse mondhatja, hogy jó napja volt. Hasonló­képpen bosszankodott H. Mol­nár László tiszasasi kollégája: itt a szüret, s lám nem kell a hordó senkinek. Még Diogéne- szé se kéne, az eredeti. Érthető a dolog. Mindenki tudja, főleg a szőlészgazda: a kánikula adott a szőlőnek is, ap­rók a szemek, s jó ha lesz annyi bor az idén, amivel a régi bejá­ratott, kedvenc hordók megtel­nek. Mert ha a hordó üresen ma­rad, annak annyi. .. Tönkre­megy. így aztán minek még mellé a pincébe egy újat venni? Ettől függetlenül a szőlész­gazda szemével végigmenve a vásáron volt minden, ami szem-szájnak ingere. Az üveg- hébér 420 forint, s ha némi csín is van rajta, legföljebb 500-550-ig fölmegy az ára. A hordók emígyen: a hektós 5300 forint, a 220 literes 8500, de még alább is lehet szorítani. A szüretelőkád, ha kisebb, ol­csóbb, de a nagyobb se megy 10 000 forint fölé. Az egyszerű fadugó egy ötvenes, a csap 100-150 forint.- Látja - jegyzi meg Buglyó uram a kutya sem érdeklődik. Ha valaki megáll, legföljebb a míves, faragott pálinkás kishor- dóra bámul rá ... Csoda, ha a benzinpénzem kijön. Az útiköltségre gondol. De nem csak itt ilyen szomorú a helyzet, néhány szomszédos nagyvásárba is benézett, s ott sem akadt üzlet. Ki gondolta volna, hogy ennyire oda a szőlő! (A szakember szerint tényleg nagyon kevés termett, s ha a bődületes kárban valami haszon van, akkor az annyi: a felhalmozódott temérdek tava­lyi-tavalyelőtti bor most már bi­zonnyal elfogy.) Mit érdemes akkor csinálni? A kádármester szerint kis fa­vedreket virágtartónak, ab­ronccsal a pálmák alá. K. F. Konkoly-Thege György fotói Távolkelet varázslatos világa tárul fel a néző szeme előtt Konkoly-Thege György fotóki­állításán Pécsett, a Művészetek Háza tetőtéri galériájában. A fővárosban élő művész Pécsett végezte iskoláit. Kamerájával bejárta a fél világot, megörö­kítve távoli népek életét, nép­szokásait. Fotóin Indonézia, Thaiföld, Fülöp-szigetek egzo­tikuma azonban túlmutat az utazási irodák túristacsalogató prospektusainak idillikus élet­képein. Emberközelbe hozza az európai szemnek és gondolko­dásnak szokatlan távolkeleti életforma pillanatképeit. A tár­latot szeptember 27.-ig tekint­hetik meg az érdeklődők. P. L. Török Ádáni, az egykori Mini egy üttes alapító tagja fuvolázik Fotó: Proksza László Mese nincs, Andersen él! Derékba tört Derék-Táj fesztivál Baranyai horgász főzte a legfinomabb halászlét! A XXIV. Herman Ottó Horgász Emlékverseny A csongrádi csapaté véglegesen a vándorserleg Nőtt a kivitel, csökkent a behozatal A külkereskedelem hét havi adatai Július végére 60 millió dollár passzívum alakult ki a külke­reskedelmi forgalomban, ami 1,3 milliárd dollárral kisebb a tavalyi első hét hónap passzí­vumánál. A Nemzetközi Gaz­dasági Kapcsolatok Minisztéri­uma adatai alapján a kivitel 14,1 százalékkal nőtt, a behoza­tal pedig 8,8 százalékkal mér­séklődött az elmúlt év hasonló időszakához viszonyítva. A fi­zetést maguk után nem vonó té­telek - apport, lízing, bérmunka - levonása után a külkereske­delmi áruforgalom 152,5 millió dollár aktívumot ért el. A kivitel értéke megközelí­tette az 5,9 milliárd dollárt. Az export legnagyobb része - 70 százaléka - a fejlett országokba irányult. Az Európai Közösség oszágainak részesedése az összkivitelből elérte az 50 szá­zalékot. Legjelentősebb külke­reskedelmi partnerünk Német­ország, ide irányult a kivitel 27 százaléka. Az export áruk 25 százaléka a volt szocialista or­szágokban talált felvevő piacra. A fejlődő országokba a magyar export áruk alig több mint 5 százaléka irányult. A behozatal értéke július vé­gén valamivel meghaladta az 5,9 milliárd dollárt. A volt szocialista országok­ból 16 százalékkal több áru ér­kezett, mint az elmúlt év első hét hónapjában. A fejlett orszá­gokból valamelyest mérséklő­dött a behozatal, a fejlődő or­szágokból érkező import vi­szont jelentősen, 60 százalékkal esett vissza. Gyakran panaszkodnak az igényes könnyűzenét kedvelő fiatalok Pécsett, hogy a jó nevű hazai blues, rock, dzsessz együttesek ritkán látogatnak el Baranyába. így igen meglepő volt, hogy a hétvégi Derék-Táj fesztivál, melyet az esős idő miatt végül is a DOZSÓ-ban rendeztek meg, alig 2-300 fős közönséget vonzott. Török Adám, az egykori Mini alapítója úgy nyilatkozott la­punknak, szeret Pécsett játszani, de nem érti ezt az érdektelensé­get, hiszen ilyen rendezvényre Budapesten talán a Sportcsar­nok is megtelne. Igazolja ezt a fellépők listája is. A dzsesszrajongók Gömbös Gyulát ezúttal új oldaláról is­merhették meg, egy népzenei alapú, dallamgazdag gitárjáték keretében. Török Adám fuvola­futamai ezúttal is nagy sikert arattak, s bizonyára ennek kö­szönhetően is lesznek néhányan Baranyából, akik Budapestre lá­togatnak 1993. március 2-án a Mini emlékkoncertjére. De ki­nek kell például bemutatni Deák Bili Gyulát? Ki az, aki az első szám után nem fedezi fel a Barbara zenekarban a kivételes hangszerelési, és hangszer keze­lési tudást. Ez a kétnapos buli a 60-as évek angol kiskocsmái­nak blues-os hangulatát vará­zsolta a DOZSO-ba, s joggal szomorkodhat, aki kimaradt az élvezetből. Voltak új hullámosok, s punk jellegű csapatok is a fellépők között. Ebből a sorból minden­képpen kiemelkedik az art po­pot játszó fővárosi Andersen együttes, akik rendszeres sze­replői a Music TV zenés adása­inak. Kollár László, a másfél éve alakult grupp vezetője kér­désünkre elmondta: „egyszerű ma, betörni egy kezdő együt­tesnek a nyugati könnyűzenei piacra. Tökéletes angol kiejtés, jó és érdekes zene kell hozzá, no meg egy profi szakember, aki a klippeket „összevágja”. A klippmester és az amerikai éne­kes adott volt, a többin pedig azóta is dolgozunk”. Aki kedvet kapott ennek a társaságnak a zenéjéhez, az szeptember 25-től CD-n és ko­rongon egyaránt megvásárol­hatja az Andersen első nagyle­mezét. Ekkor kerül a boltokba a pécsi Kispál és a Borz együttes második albuma is. A zenekar- vezető Lovasi András egyik fő­szervezője volt a rendezvény­nek. A fesztivál kedvezőtlen ta­pasztalatai ellenére is megnyug­tatóan nyilatkozott a jövőről: „lesz még folytatása a dolog­nak”. M. B. E. Szombaton és vasárnap az orfüi tavaknál rendezte meg a MOHOSZ Baranya Megyei Intéző Bizottsága az országos XXIV. Herman Ottó Horgász Emlékversenyt, melyen 20 csapat vett részt. Sajnos a szombati viharos, esős időjárás nem kedvezett a nagy érdeklődéssel várt hal­fogó versenynek. Több csapat nem vállalkozott a csónakból való horgászatra, inkább part­ról próbáltak szerencsét. En­nek ellenére összesen 91 kiló 25 deka halat fogtak ki. A leg­többet, 9 kilót, a csongrádi csapat tagjai, míg a baranyaiak csak 1 kiló 70 dekát. A legna­gyobb halat, egy négy kilós pontyot, Szalai Ferenc Vas megyei horgász fogta. Vasárnap az ügyességi ver­senyekre (Ki-Mit-Tud vetél­kedő, barkácsolás, céldobás) került sor. A legnagyobb sikert a halászléfőző verseny aratta. A megyei IB horgásztanyáját körülölelte a bogácsokból áradó finom illat, s az értékelé­sig titok övezte a készítők sza- kácsfurfangjait. Húsztagú zsűri és sok alkalmi kóstolgató volt kiváncsi az eredményekre, kiderült, hogy a legfinomabbat Koltai Zoltán baranyai horgász főzte. Az emlékversenyt - össze­tett eredményei alapján - Csongád megye csapata nyerte, s mivel egymás utáni években négy alkalommal győztek Palkó Sándortól, a zsűri elnökétől véglegesen át­vehették a vándorserleget. Má­sodik Heves megye csapata lett, részükre Czakó Béla, a MOHOSZ főtitkára adta át a szövetség vándorserlegét. A harmadik helyezést a vasiak érték el, s a krónikához tarto­zik, hogy a baranyaiak a hete­dikek lettek. A verseny néhány esemé­nyéről filmet készített a pécsi körzeti stúdió, s akik erre ki­váncsiak ma este a 2-es csator­nán 17.45-kor a regionális hír­adóban megtekinthetik. M. E. MANPOWER az Ön leendő partnere, hozzásegíti Önt szakképzettségének, gyakorlati tapasztalatainak és személyes adottságának legjobban megfelelő munkahely megszerzéséhez. Munkalehetőség esetén Önt értesítjük és kölcsönös meg egyezés esetén Önnel főállásban határozott időre munkaviszonyt létesítünk. Várjuk jelentkezését, keressen bennünket. MANPOWER, Pécs, Bajcsy-Zs. u. 18. Tel.: 36-861 Galoppozni is szeret, a spenót pedig a kedvence A 16 éves Szandi nem tagadja, hogy tíz év múlva is énekelni akar Körtvélyes égető gondjai (Folytatás az L oldalról) Dr. Hoppá József, országgyű­lési képviselő azzal egészítette ki a gondolatot, hogy informá­ciói szerint a jövő évi költségve­tésből az önkormányzatok 1,5 milliárd forinttal többet kapnak ilyen kérdések rendezésére. Hamóczy Csaba alpolgár­mester megnyugtatónak ne­vezte, hogy a városban idén a szociális bajok orvoslására 110 millió forintot költhetnek, s ed­dig 20 millió forintot nyertek el ilyen céllal különböző pályáza­tok útján a Népjóléti Miniszté­riumtól. Hompoth Zoltán, a helyi MDF szervezet elnöke ugyan fájlalta, hogy a választások ide­jén a 26 képviselői mandátum­ból pártja csak 3-at tudott meg­szerezni, de kiemelte azt is, hogy ez a három ember most is sorsdöntő pozíciókat tölt be az önkormányzaton belül. Horváth Tamásné, az MSZP komlói szervezetének elnöke viszont önkritikusan megállapí­totta, pártja nem játszott eléggé kezdeményező szerepet a város és környezete alakításában. Tu­datos volt ez a lépés - folytatta, elfogadva az országos választá­sokból adódó felosztást. Ma már azonban azt is tudomásul kell venni, hogy a demokrácia nem kezelte ugyanígy az MSZP-t. A vitafórum végül is csen desen lezajlott, csak odakint fordult az idő esőre. M. B. E.- Egy 16 éves lánynak ilyen­kor már inkább aludnia kéne... Megjegyzésem nem éri el a várt hatást. Éjfél jócskán elmúlt, a magyar tinisztár, a 16 éves Szandi nővérével a szintén éne­kes Vikivel fellépésre készül a Nevelési Központ vasárnapra virradó diszkójában.- Megszoktam az éjszakai programokat, úgyhogy, ha eset­leg nincs fellépésem, akkor se tudok elaludni, - mondja teljes természetességgel. Odébb bil­lenti fején az elmaradhatatlan, és megfelelő szögbe állított svájci sapkát. Nem izgul, teszi hozzá, és szívesen veszi, hogy nővére megigazítja a haját, sőt húga sminkjén is ken még egyet. Kinn, több mint ötszá­zan, zömében tizenévesek rop­ják a rapzene ritmusára. Benn az öltözőben Vikit arról kér­dem, nem irigykedik-e, hisz húga, kár tagadni, jóval népsze­rűbb, mint a 22 éves testvér.- Miért irigykednék, külön­ben is én ajánlottam Fenyő Mi­kinek, hallgassa meg a húgo­mat. Azóta ugye három sikeres lemez két év alatt; többszázez­res példányszámban. Az én stí­lusom más, inkább felnőtteknek szól, de azt nem felejtem, ami­kor a közönség egy négyéves tagja úgy szorongatta a lábamat örömében, mint, aki sohasem akarja elengedni. Szandi közben startra kész, elmondja, hogy valóban min­dent Fenyőnek köszönhet, hogy októberben megjelenő új leme­zének is ő írta a dalait.Persze, boldogok vagyunk, tekint még egyszer a tükörbe, azt csinálhat­juk, amit szeretünk, sikerünk van. Hogy ma vannak boldog emberek, az csupán azoknak le­het meglepő, akik magukat nem feltétlenül érzik boldognak.- Kedves Szandi, van olyan kérdés, amit még nem tettek fel neked soha az újságírók? Nevetése dallamos, mint egy diszkósiker refrénje, válasza meglepő, és kielégíti a kérdező étvágyát.-Nem kérdezték még soha, hogy szeretek-e enni.-És?- Nagyon, és kedvencem a spenót.(Mosolya kedves, mintha egy adagot éppen elfo­gyasztott volna a kedvenc kajá­ból.) Ja, és ne haragudj, hogy rágózom, mindig rágózom kü­lönben is, Ezt a cukormenteset csócsálom, mert félek, hogy el­hízom. (Amennyit a színpadon mozgott, erre kevés esélyt lá­tok.)- Gondolom a szabadidőd­ben legalább pihensz.- Dehogy. Képzeld, ja tény­leg, ezt sem mondtam még. Imádok lovagolni. Augusztus­ban volt az első galoppverse­nyem a pesti ügetőn. Második lettem, pedig ott is sokan fogad­tak rám. Majd legközelebb.- Tíz év múlva mit szeretnél csinálni?- Énekelni és lovagolni, imá­dom a tapsot. Kezdődik a programjuk. Sze­relmes szívekről és másról szólnak a dalok, a közönség uj­jong, Szandi és Viki lelkes, a szervezők is örülnek. Hajnali két óra van. Bozsik László

Next

/
Oldalképek
Tartalom